Ustawienie rozpoznawania Bosch Gws Professional 24 180 Jz

Ustawienie rozpoznawania Bosch GWS Professional 24 180 JZ jest profesjonalnym systemem, który zapewnia wyjątkowo szybkie i dokładne rozpoznawanie. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałe wyniki w każdym środowisku. System oferuje wyjątkową wydajność i dokładność poprzez wykorzystanie technologii rozpoznawania obrazu, dzięki której można rozpoznawać obrazy o wysokiej jakości. Może również wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego, które zapewniają szybkie i dokładne rozpoznawanie nawet przy zmieniających się warunkach otoczenia. System jest łatwy w użyciu i pozwala na szybkie i łatwe wykrywanie obiektów w środowisku.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie rozpoznawania Bosch Gws Professional 24 180 Jz

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GWS 24-230 JZ Professional. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

136 | Polskiu Podczas użytkowania elektronarzędzia należy zwrócićuwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdo-wały się w bezpiecznej odległości. Czynniki rozprasza-jące mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzę-dziem.Bezpieczeństwo elektryczneu Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazd.Nie wolno w żadnej sytuacji i w żaden sposób modyfi-kować wtyczek. Podczas pracy elektronarzędziami zuziemieniem ochronnym nie wolno stosować żadnychwtyków adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasującedo nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażeniaprądem.u Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami lubzwartymi z masą, takimi jak rury, grzejniki, kuchenkii lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.u Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z desz-czem ani wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrzaobudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz-nym.u Nie używać przewodu zasilającego do innych celów.Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani prze-suwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmowaćwtyczki z gniazda, pociągając za przewód. Przewódnależy chronić przed wysokimi temperaturami, należygo trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi i rucho-mych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane prze-wody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.u W przypadku pracy elektronarzędziem na wolnym po-wietrzu, należy używać przewodu przedłużającego,przeznaczonego do zastosowań zewnętrznych. Użycieprzedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrzzmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.u Jeżeli nie ma innej możliwości, niż użycie elektrona-rzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy podłączyć je doźródła zasilania wyposażonego w wyłącznik ochronnyróżnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika ochronne-go różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prą-dem elektrycznym.Bezpieczeństwo osóbu Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachowaćczujność, każdą czynność wykonywać ostrożnie i zrozwagą. Nie przystępować do pracy elektronarzę-dziem w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływemnarkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi pod-czas pracy może grozić bardzo poważnymi obrażeniamiciała.u Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawszenosić okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposa-żenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z po-deszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lubśrodków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zasto-sowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeńu Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-dzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródłazasilania i/lub podłączeniem akumulatora, podniesie-niem albo transportem urządzenia, należy upewnićsię, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozy-cji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcemopartym na włączniku/wyłączniku lub włożenie do gniaz-da sieciowego wtyczki włączonego narzędzia, może staćsię przyczyną wypadków.u Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąćwszystkie narzędzia nastawcze i klucze maszynowe.Narzędzia lub klucze, pozostawione w ruchomych czę-ściach urządzenia, mogą spowodować obrażenia ciała.u Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-leży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanierównowagi. Dzięki temu można będzie łatwiej zapano-wać nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytu-acjach.u Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosićluźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawicenależy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźnaodzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwyco-ne przez ruchome części.u Jeżeli producent przewidział możliwość podłączeniaodkurzacza lub systemu odsysania pyłu, należy upew-nić się, że są one podłączone i są prawidłowo stosowa-ne. Użycie systemu odsysania pyłu może zmniejszyć za-grożenie zdrowia związane z emisją pyłu.Obsługa i konserwacja elektronarzędziu Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy do-brać odpowiednie elektronarzędzie do wykonywanejczynności. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wy-kona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do jakiejjest przystosowane.u Nie należy używać elektronarzędzia z uszkodzonymwłącznikiem/wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którymnie można sterować za pomocą włącznika/wyłącznika,stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.u Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych,przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elek-tronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowe-go i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożnościogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-narzędzia.u Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-niać narzędzia osobom, które nie są z nim obeznanelub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Elektrona-rzędzia w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są nie-bezpieczne.u Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzę-dzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urzą-dzenia prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane,czy nie doszło do uszkodzenia niektórych części orazczy nie występują inne okoliczności, które mogą miećwpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.1 609 92A 5TE | (29. 07. 2021) Bosch Power Tools

Strona: 2

Polski | 137Uszkodzone części należy naprawić przed użyciemelektronarzędzia. Wiele wypadków spowodowanych jestniewłaściwą konserwacją elektronarzędzi.u Należy stale dbać o czystość narzędzi skrawających iregularnie je ostrzyć. Starannie konserwowane, ostrenarzędzia skrawające rzadziej się blokują i są łatwiejsze wobsłudze.u Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi roboczych itp. na-leży używać zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzględ-niać warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne zprzeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowa-dzić do niebezpiecznych sytuacji.Serwisu Prace serwisowe przy elektronarzędziu mogą być wy-konywane wyłącznie przez wykwalifikowany personeli przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Gwaran-tuje to bezpieczną eksploatację elektronarzędzia.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy zeszlifierkami kątowymiWspólne zasady bezpieczeństwa pracy podczasszlifowania za pomocą tarcz oraz szlifowania za pomocąpapieru ściernego, obróbki powierzchni za pomocąszczotek drucianych i cięcia za pomocą tarczu Elektronarzędzie jest przeznaczone do pracy jako szli-fierka, szczotka druciana i przecinarka. Należy zapo-znać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkamidotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilu-stracjami i danymi technicznymi, dostarczonymi wrazz niniejszym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie po-niższych wskazówek może stać się przyczyną porażeniaprądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeńu Elektronarzędziem tym nie należy wykonywać czynno-ści takich jak polerowanie. Stosowanie elektronarzędziado czynności, do których nie jest ono przewidziane, jestniebezpieczne i może skutkować obrażeniami.u Nie należy używać osprzętu, który nie jest przeznaczo-ny do tego elektronarzędzia lub zalecany przez produ-centa. Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektro-narzędzia, nie gwarantuje bezpiecznego użycia.u Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzę-dzia roboczego musi być co najmniej równa podanejna elektronarzędziu prędkości maksymalnej. Narzę-dzia robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalnaprędkością, mogą pęknąć, a ich fragmenty odprysnąć.u Średnica zewnętrzna i grubość stosowanego narzę-dzia roboczego muszą odpowiadać wymiarom zaleca-nym dla danego elektronarzędzia. Nieprawidłowe roz-miary narzędzi roboczych utrudniają działanie elementówzabezpieczających oraz ich kontrolę.u Gwintowane narzędzia robocze muszą być dokładniedopasowane do gwintu wrzeciona. Otwór narzędzi ro-boczych montowanych przy użyciu kołnierzy musi do-kładnie pasować do średnicy kołnierza. Narzędzia ro-bocze, które nie pasują dokładnie do osprzętu montażo-wego elektronarzędzia, obracają się nierównomiernie,wywołując silne drgania i grożąc utratą panowania nadelektronarzędziem.u W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonegoosprzętu. Przed każdym użyciem należy skontrolowaćnarzędzia robocze, np. tarcze ścierne pod kątem ubyt-ków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątem pęknięć,starcia lub nadmiernego zużycia, a szczotki drucianepod kątem luźnych lub połamanych drutów. W razieupadku elektronarzędzia lub narzędzia roboczego, na-leży sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu i ewen-tualnie użyć innego, nieuszkodzonego narzędzia. Posprawdzeniu i zamocowaniu narzędzia roboczego,elektronarzędzie należy włączyć na minutę na najwyż-sze obroty bez obciążenia, zwracając przy tym uwagę,by osoba obsługująca i osoby postronne znajdującesię w pobliżu, znalazły się poza strefą obracającegosię narzędzia. Uszkodzone narzędzia łamią się najczę-ściej w tym czasie próbnym.u Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależno-ści od zastosowania należy stosować maskę ochronną,gogle lub okulary ochronne. W zależności od rodzajupracy, należy nosić maskę przeciwpyłową, środkiochrony słuchu, rękawice ochronne oraz specjalnyfartuch, chroniący przed małymi cząstkami ścierane-go i obrabianego materiału. Należy chronić oczy przedunoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, powstałymiw czasie pracy. Maska przeciwpyłowa i ochronna dróg od-dechowych muszą filtrować powstający podczas pracypył. Oddziaływanie hałasu o dużym natężeniu przez dłuż-szy okres czasu, możne spowodować utratę słuchu.u Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecz-nej odległości od strefy zasięgu elektronarzędzia. Każ-dy, kto znajduje się w pobliżu pracującego elektrona-rzędzia, musi stosować środki ochrony osobistej.Odłamki obrabianego elementu lub pękniętego narzędziaroboczego mogą zostać odrzucone na dużą odległość ispowodować obrażenia u osoby znajdującej się nawet po-za bezpośrednią strefą zasięgu.u Podczas wykonywania prac, przy których narzędzieskrawające mogłoby natrafić na ukryte przewodyelektryczne lub na własny przewód zasilający, elektro-narzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane po-wierzchnie. Kontakt z przewodem elektrycznym pod na-pięciem może spowodować przekazanie napięcia na nie-izolowane części metalowe elektronarzędzia, grożąc po-rażeniem prądem elektrycznym.u Przewód sieciowy należy trzymać z dala od obracają-cych się narzędzi roboczych. W przypadku utraty kon-troli nad narzędziem, przewód sieciowy może zostaćprzecięty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą do-stać się pod obracające się narzędzie robocze.u Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przed cał-kowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Ob-racające się narzędzie może zaklinować się w obrabianejpowierzchni, w konsekwencji czego elektronarzędzie za-cznie zachowywać się w sposób niekontrolowany.Bosch Power Tools 1 609 92A 5TE | (29. 2021)

Strona: 3

138 | Polskiu Nie wolno przenosić uruchomionego elektronarzędzia.Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym się narzę-dziem roboczym może spowodować jego wciągnięcie ikontakt narzędzia roboczego z ciałem osoby obsługują-cej.u Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elek-tronarzędzia. Wentylator silnika wciąga pył do obudowy,a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodo-wać zagrożenie elektryczne.u Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu mate-riałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ich za-płon.u Nie należy używać narzędzi roboczych, które wymaga-ją stosowania płynnych środków chłodzących. Użyciewody lub innych płynnych środków chłodzących grozi po-rażeniem lub udarem elektrycznym.Odrzut i odpowiednie ostrzeżeniaOdrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia na zablokowanielub zahaczenie obracającego się narzędzia, np. tarczy ścier-nej lub tnącej, talerza szlifierskiego, szczotki drucianej itp.Zablokowanie lub zahaczenie prowadzi do nagłego zatrzy-mania obracającego się narzędzia roboczego. Niekontrolo-wane elektronarzędzie zostanie w związku z tym szarpniętew kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzędzia robo-czego.Gdy np. tarcza ścierna zahaczy się lub zablokuje, zagłębionaw materiale krawędź tarczy może przeciąć powierzchnię, po-wodując wypadnięcie tarczy z materiału lub odrzut elektro-narzędzia. Ruch tarczy ściernej (w kierunku osoby obsługują-cej lub od niej) uzależniony jest wtedy od kierunku ruchu tar-czy w miejscu zablokowania. W takich warunkach może tak-że dojść do pęknięcia tarczy ściernej.Odrzut jest następstwem niewłaściwego i/lub błędnego spo-sobu użycia elektronarzędzia lub zastosowania go w niewła-ściwych warunkach. Można go uniknąć przez zachowanieopisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.u Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ra-mię ustawić w pozycji, umożliwiającej złagodzenie siłyodrzutu. Jeżeli w skład wyposażenia standardowegowchodzi rękojeść dodatkowa, należy jej zawsze uży-wać, żeby mieć jak największą kontrolę nad siłami od-rzutu lub momentem obrotowym podczas rozruchu.Osoba obsługująca elektronarzędzie może kontrolowaćreakcje na zwiększający się moment obrotowy lub siły od-rzutu poprzez zastosowanie odpowiednich środkówostrożności.u Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracającegosię narzędzia roboczego. Wskutek odrzutu narzędzie ro-bocze może zranić rękę.u Należy zachować taką pozycję, aby znajdować się jaknajdalej od strefy zasięgu elektronarzędzia w przy-padku wystąpienia odrzutu. Na skutek odrzutu elektro-narzędzie przemieszcza się w kierunku przeciwnym do ru-chu tarczy w miejscu zablokowania.u Należy zachować szczególną ostrożność w przypadkuobróbki narożników, ostrych krawędzi itp. Należy uni-kać sytuacji, w której narzędzie robocze mogłoby od-bić się od powierzchni lub zahaczyć o nią. Obracającesię narzędzie robocze jest bardziej podatne na zaklesz-czenie przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lub gdy zo-stanie odbite. Może to stać się przyczyną utraty panowa-nia lub odrzutu.u Nie należy montować w elektronarzędziu tarcz łańcu-chowych ani zębatych. Narzędzia robocze tego typuczęsto powodują odrzut i w efekcie utratę kontroli nadSzczególne zasady bezpieczeństwa pracy podczasszlifowania i cięcia za pomocą tarczu Należy używać wyłącznie tarcz zalecanych dla danegoelektronarzędzia oraz osłon przeznaczonych do danejtarczy. Tarcz, które nie są przeznaczone do stosowania zelektronarzędziem, nie można należycie zabezpieczyć.Takie tarcze są niebezpieczne.u Powierzchnia szlifująca tarczy z obniżonym (wklę-słym) środkiem musi być zamocowana poniżej płasz-czyzny krawędzi osłony. Nieprawidłowo zamocowanatarcza, wystająca poza płaszczyznę krawędzi osłony, niebędzie odpowiednio zabezpieczona.u Osłona musi być dobrze przymocowana do elektrona-rzędzia, a jej ustawienie musi gwarantować jak naj-większy stopień bezpieczeństwa. Oznacza to, że frag-ment tarczy, zwrócony w stronę osoby obsługującej,musi być w jak największym stopniu zasłonięty. Osło-na chroni osobę obsługującą przed odłamkami pękniętejtarczy, przypadkowym kontaktem z tarczą oraz iskrami,od których mogłoby zapalić się ubranie.u Tarcz należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.Na przykład: nie wolno szlifować boczną powierzchniątarczy tnącej. Tarcze tnące są przeznaczone do szlifowa-nia obwodowego. Wpływ sił bocznych na te tarcze możedoprowadzić do ich pęknięcia.u Do wybranej tarczy należy używać zawsze nieuszko-dzonych kołnierzy mocujących o właściwie dobranejśrednicy. Odpowiednie kołnierze podtrzymują tarczę,zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo jej pęk-nięcia. Kołnierze do tarcz tnących mogą różnić się od koł-nierzy przeznaczonych do tarcz szlifierskich.u Nie wolno używać zużytych tarcz przeznaczonych dowiększych elektronarzędzi. Tarcze przeznaczone dowiększych elektronarzędzi nie są odpowiednie do pracy zwyższą prędkością obrotową, która jest charakterystycz-na dla mniejszych elektronarzędzi, i mogą pęknąć.Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas cięcia tarcząściernąu Nie wolno dopuszczać do przekrzywienia się tarczy wmateriale ani stosować zbyt dużego nacisku na tar-czę. Nie należy próbować ciąć zbyt grubych elemen-tów. Przeciążona tarcza jest bardziej podatna na wygina-nie się lub zakleszczenie w szczelinie, co powoduje wzrostprawdopodobieństwa odrzutu lub pęknięcia tarczy.u Nie należy stawać na linii obracającej się tarczy ani zanią. W razie odrzutu elektronarzędzie może odskoczyć wkierunku operatora.

Strona: 4

Polski | 139u W razie zakleszczenia się tarczy lub przerwania opera-cji cięcia z jakiegokolwiek powodu, należy wyłączyćelektronarzędzie, trzymając je w bezruchu do momen-tu całkowitego zatrzymania się tarczy. Nie wolno wyj-mować tarczy z przecinanego elementu, gdy tarczaznajduje się w ruchu, gdyż może to doprowadzić doodrzutu. Należy zbadać przyczynę zakleszczenia się tar-czy i podjąć stosowne działania w celu wyeliminowaniaproblemu.u Nie wolno wznawiać operacji cięcia, gdy tarcza znaj-duje się w przecinanym elemencie. Tarczę możnaostrożnie włożyć w naciętą szczelinę, dopiero gdyosiągnie pełną prędkość obrotową. Jeżeli elektronarzę-dzie zostanie ponownie uruchomione, gdy tarcza znajdujesię w przecinanym elemencie, tarcza może zakleszczyćsię, wyskoczyć z materiału albo spowodować odrzut.u Duże płyty i duże obrabiane elementy należy pode-przeć, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia siętarczy i odrzutu narzędzia. Duże płyty mają tendencjędo uginania się pod własnym ciężarem. Podpory należyustawiać pod przecinanym elementem w pobliżu linii cię-cia i na krawędziach elementu, po obu stronach tarczy.wykonywania cięć wgłębnych w istniejących ścianachbądź innych nieprzejrzystych obszarach. Wystającatarcza może przeciąć rury z gazem lub wodą, przewodyelektryczne lub obiekty, które mogą spowodować odrzut.Zasady bezpieczeństwa pracy podczas szlifowaniau Nie należy używać zbyt dużych arkuszy papieru ścier-nego. Przy doborze papieru ściernego należy kiero-wać się zaleceniami producenta. Zbyt duży papierścierny, wystający poza obręb tarczy szlifierskiej, groziskaleczeniem i może spowodować wyszczerbienie lubszybkie zużycie tarczy, a także odrzut.Zasady bezpieczeństwa podczas oczyszczaniapowierzchni szczotką drucianąu Należy pamiętać, że nawet podczas zwykłej pracyszczotka może tracić druty. Nie należy przeciążać dru-tów poprzez zbyt mocne dociskanie szczotki do po-wierzchni Wyrzucane w powietrze druty mogą z łatwo-ścią przebić lekkie ubranie i/lub skórę.u Jeżeli podczas oczyszczania powierzchni szczotkądrucianą zalecane jest używanie osłony, należy uwa-żać, aby szczotka tarczowa lub szczotka druciana niedotykały osłony. Szczotka tarczowa lub druciana możepodczas pracy zwiększyć swoją średnicę wskutek obcią-żenia oraz w wyniku działania siły odśrodkowej.Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwaNależy nosić okulary ochronne.u Należy używać odpowiednich detektorów w celu zlo-kalizowania instalacji lub zwrócić się o pomoc do lo-kalnego dostawcy usługi. Kontakt z przewodami znajdu-jącymi się pod napięciem może doprowadzić do powsta-nia pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenieprzewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu.Wniknięcie do przewodu wodociągowego powoduje szko-dy rzeczowe lub może spowodować porażenie elektrycz-ne.u Nie należy dotykać tarcz szlifierskich i tnących, zanimnie ostygną. Tarcze szlifierskie rozgrzewają się podczasobróbki do bardzo wysokich temperatur.u W przypadku przerwy w dopływie zasilania, np. poawarii prądu lub po wyjęciu wtyczki z gniazdka, należyodblokować włącznik/wyłącznik i ustawić go w pozycjiwyłączonej. W ten sposób można zapobiec niezamierzo-nemu włączeniu elektronarzędzia.u Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lubimadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.Opis urządzenia i jego zastosowaniaNależy przeczytać wszystkie wskazówkidotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nie-przestrzeganie wskazówek dotyczących bez-pieczeństwa i zaleceń może doprowadzić doporażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lubpoważnych obrażeń ciała.Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początkuinstrukcji obsługi.Użycie zgodne z przeznaczeniemElektronarzędzie jest przeznaczone do cięcia, szlifowania iszczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bezchłodzenia wodą.W przypadku cięcia za pomocą spajanych materiałów ścier-nych należy użyć specjalnej pokrywy ochronnej do cięcia.Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednie odsy-sanie pyłu.Przy zastosowaniu atestowanych narzędzi szlifierskich elek-tronarzędzie można użyć również do szlifowania papierem.Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-si się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.(1) Przycisk blokady wrzeciona(2) Włącznik/wyłącznik(3) Pojemnik na pył (GWS 24-180 JZ /GWS 24-230 JZ / GWS 24-230 PZ)(4) Rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)(5) Wrzeciono szlifierki(6) Pokrywa ochronna do szlifowania(7) Śruba ustalająca pokrywy ochronnej(8) Kołnierz mocujący z uszczelką(9) Tarcza szlifierskaa)(10) Nakrętka mocująca(11) Klucz widełkowy do nakrętek mocujących

Strona: 5

140 | Polski(12) Szybkozaciskowa nakrętka mocująca a)(13) Tarcza garnkowa z nasypem z węglika spiekanegoa)(14) Pokrywa ochronna do cięciaa)(15) Tarcza tnącaa)(16) Osłona rękia)(17) Podkładki dystansowea)(18) Gumowy talerz szlifierskia)(19) Papier ściernya)(20) Nakrętka okrągłaa)(21) Szczotka garnkowaa)(22) Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą sanecz-kowąa)(23) Diamentowa tarcza tnącaa)(24) Rękojeść (powierzchnia izolowana)a) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użyt-kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-pletny asortyment wyposażenia dodatkowego można zna-leźć w naszym katalogu osprzętu.Dane techniczneSzlifierka kątowa GWS 24-180 GWS 24-230 GWS 24-180 P GWS 24-230 PNumer katalogowy 3 601 HC2 0.. 3 601 HC3 0.. 3 601 HC2 1.. 3 601 HC3 1..Moc nominalna W 2400 2400 2400 2400Nominalna prędkość obrotowa min-18500 6500 8500 6500Maks. średnica tarczy szlifierskiej mm 180 230 180 230Gwint wrzeciona szlifierki M 14 M 14 M 14 M 14Maks. długość gwintu wrzeciona mm 25 25 25 25Zabezpieczenie przed ponownymrozruchem– – – –Ogranicznik prądu rozruchowego – – – –Wyłącznik przeciążeniowy – – – –Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014– z rękojeścią dodatkową tłumiącądrganiakg 5, 7 5, 9 5, 7 5, 9– ze standardową rękojeścią dodat-kowąkg 5, 6 5, 8 5, 6 5, 8Klasa ochrony / II / II / II / IIDane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjal-nych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.Szlifierka kątowa GWS 24-180 JZ GWS 24-230 JZ GWS 24-230 PZNumer katalogowy 3 601 HC2 3.. 3 601 HC3 3.. 3 601 HC3 4..Moc nominalna W 2400 2400 24008500 6500 6500Maks. średnica tarczy szlifierskiej mm 180 230 230Gwint wrzeciona szlifierki M 14 M 14 M 14Maks. długość gwintu wrzeciona mm 25 25 25Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem ● ● ●Ogranicznik prądu rozruchowego ● ● ●Wyłącznik przeciążeniowy ● ● ●– z rękojeścią dodatkową tłumiącą drgania kg 5, 8 6, 0 6, 0– ze standardową rękojeścią dodatkową kg 5, 7 5, 9 5, 9

Strona: 6

Polski | 141Klasa ochrony / II / II / IIDane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji pro-duktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.Dotyczy tylko elektronarzędzi bez ogranicznika prądu rozruchowego: podczas włączania urządzenia mogą występować okresowe spadki napię-cia. W przypadku niekorzystnych warunków działania sieci może dojść do zakłóceń pracy innych urządzeń. W przypadku impedancji źródła zasila-nia mniejszej niż 0, 058 Ω nie należy się liczyć z żadnymi zakłóceniami.Informacje o emisji hałasu i drgańGWS 24-180 GWS 24-230 GWS 24-180 P GWS 24-230 P3 601 HC2 0.. 3 601 HC3 1..Wartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodnie z EN 60745-2-3.Określony wg skali A typowy poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosiPoziom ciśnienia akustycznegoPoziom mocy akustycznejNiepewność pomiaru KStosować środki ochrony słuchu!dB(A)dB941053Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 60745-2-3:Szlifowanie powierzchni:ahKm/s26, 51, 5Szlifowanie papierem ściernym:< 2, 5GWS 24-180 JZ GWS 24-230 JZ GWS 24-230 PZ3 601 HC2 3.. 3 601 HC3 4..3, 0Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hałasu zostałzmierzony zgodnie z określoną normą procedurą pomiarowąi może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Moż-na go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzieużyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędzia-mi roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konser-wowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Poda-ne powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenieekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Strona: 7

142 | PolskiAby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąćpod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lubgdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pra-cy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, ma-jące na celu ochronę osoby obsługującej przed skutkami eks-pozycji na drgania, np. : konserwacja elektronarzędzia i na-rzędzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,aby nie dopuścić do wyziębienia rąk, właściwa organizacjaczynności wykonywanych podczas pracy.MontażMontaż zabezpieczeńu Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyelektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę z gniazda.Wskazówka: W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiejpodczas pracy urządzeniem lub w przypadku uszkodzeniauchwytów na osłonie lub elektronarzędziu, elektronarzędzienależy bezzwłocznie odesłać do punktu obsługi klienta (ad-resy są podane w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwodotyczące użytkowania“.Pokrywa ochronna do szlifowaniaNałożyć osłonę (6) na kołnierz wrzeciona. Dostosować poło-żenie osłony (6) do wymogów obróbki i zablokować ją, do-kręcając śrubę (6)(7).u Osłonę (6) należy ustawić w taki sposób, aby zapew-nić osobie obsługującej ochronę przed padającymiiskrami.Pokrywa ochronna (osłona) do cięciau W przypadku cięcia za pomocą spajanych materiałówściernych należy użyć specjalnej pokrywy ochronnejdo cięcia (14).u Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednieodsysanie pyłu.Pokrywę ochronną do cięcia (14) montuje się w taki samsposób jak pokrywę ochronną do szlifowania (6).Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą saneczkowąPokrywę odsysającą do cięcia z prowadnicą saneczkową(22) montuje się w taki sam sposób jak pokrywę ochronnądo szlifowania (6).Rękojeść dodatkowau Elektronarzędzia należy używać wyłącznie z zamonto-waną rękojeścią dodatkową (4).Rękojeść dodatkową (4) należy przykręcić po prawej lub le-wej stronie głowicy, w zależności od rodzaju pracy.Rękojeść dodatkowa z systemem tłumienia drgańRękojeść dodatkową (4)należy przykręcić po prawejlub lewej stronie głowicyprzekładni, w zależności odrodzaju pracy.Rękojeść dodatkowa z systemem tłumienia drgań zapewnianiski poziom drgań podczas obróbki, a co za tym idzie przy-jemniejszą i bezpieczniejszą pracę.u Nie wolno w żaden sposób modyfikować rękojeści do-datkowej.Nie wolno używać uszkodzonej rękojeści dodatkowej.Osłona rękiu Przed pracami z użyciem gumowego talerza szlifier-skiego (18) lub szczotki garnkowej / szczotki tarczo-wej / listkowej tarczy szlifierskiej należy zawsze za-montować osłonę ręki (16).Osłonę ręki (16) mocuje się razem z rękojeściądodatkową(4).Montaż narzędzi szlifierskichOczyścić wrzeciono szlifierki (5) i wszystkie części, któremają zostać zamontowane.Aby zamocować lub zwolnić narzędzia szlifierskie, należyużyć przycisku blokady wrzeciona (1), który unieruchamiawrzeciono.u Przycisk blokady wolno nacisnąć jedynie wtedy, gdywrzeciono szlifierki jest całkowicie nieruchome. Wprzeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elektro-Tarcza szlifierska/tnącaNależy wziąć pod uwagę wymiary narzędzi szlifierskich.Średnica otworu musi pasować do kołnierza mocującego.Nie należy stosować żadnych adapterów, złączek ani zwę-żek.Używając diamentowych tarcz tnących, należy zwrócić uwa-gę, by strzałka wskazująca kierunek umieszczona na tarczyodpowiadała kierunkowi obrotów elektronarzędzia (zob.strzałka wskazująca kierunek obrotu umieszczona na głowicyelektronarzędzia).Kolejność montażu pokazana jest na stronach graficznych.Tarczę szlifierską/tnącą należy zamocować za pomocą na-krętki mocującej (10) dokręcanej kluczem widełkowym lubużyć (zob. „ Szybkozaciskowa nakrętka mocująca“, Strona 143).u Po zamontowaniu narzędzia szlifierskiego, a przeduruchomieniem szlifierki należy sprawdzić, czy narzę-dzie szlifierskie jest właściwie zamocowane i czy możesię swobodnie obracać. Upewnić się, czy narzędzieszlifierskie nie zahacza o pokrywę ochronną lub o innyelement elektronarzędzia.

Strona: 8

Polski | 143W kołnierzu mocującym (8) na podtoczeniuznajduje się uszczelka (o-ring). Jeżeli brakujetej uszczelki lub jest ona uszkodzona, koł-nierz mocujący (8) należy koniecznie wymienićprzed przystąpieniem do dalszej eksploatacjiListkowa tarcza szlifierskau Przed pracami z użyciem listkowej tarczy szlifierskiejnależy zawsze zamontować osłonę ręki (16).Gumowy talerz szlifierskiskiego (18) należy zawsze zamontować osłonęręki(16).Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.Przed zamontowaniem gumowego talerza szlifierskiego (18)należy założyć dwie podkładki dystansowe (17) na wrzecio-no szlifierki (5).Założyć okrągłą nakrętkę (20) i dokręcić ją kluczem widełko-wym.Szczotka garnkowa/tarczowau Przed pracami z użyciem szczotki garnkowej lub tar-czowej należy zawsze zamontować osłonę ręki (16).Szczotkę garnkową/tarczową należy nasunąć na wrzecionoszlifierki tak głęboko, by ściśle przylegała do kołnierza znaj-dującego się na końcu wrzeciona. Szczotkę garnkową/ta-rczową należy dokręcić kluczem widełkowym.Szybkozaciskowa nakrętka mocującaAby uprościć montaż narzędzi szlifierskich i wyeliminowaćstosowanie dodatkowych narzędzi (kluczy), można zamiastzwykłej nakrętki mocującej (10) zastosować szybkozacisko-wą nakrętkę mocującą (12).u Szybkozaciskowa nakrętka mocująca (12) może byćstosowana wyłącznie do tarcz szlifierskich lub tną-cych.Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone i prawidłowodziałające szybkozaciskowe nakrętki mocujące (12).W czasie montażu należy zwrócić uwagę, by strona szyb-kozaciskowej nakrętki mocującej zawierająca oznacze-nia (12) nie była skierowana w stronę tarczy szlifierskiej;strzałka musi pokrywać się ze wskaźnikiem (25).(25)Nacisnąć przycisk blokadywrzeciona (1), aby unieru-chomić wrzeciono szlifierki.Aby dokręcić szybkozaci-skową nakrętkę mocującą,należy energicznym ruchemobrócić tarczę szlifierską wkierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara.Prawidłowo zamocowaną,nieuszkodzoną szybkozaci-skową nakrętkę mocującąmożna łatwo odkręcić ręką,obracając pierścień radeł-kowany w kierunku prze-ciwnym do ruchu wskazó-wek zegara. Zbyt mocnodokręconej szybkozaci-skowej nakrętki mocują-cej nie wolno odkręcać zapomocą kombinerek, lecznależy użyć klucza wideł-kowego. Przyłożyć kluczwidełkowy tak, jak pokazano na rysunku.Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskichMożna stosować wszystkie narzędzia robocze, które zostaływymienione w niniejszej instrukcji obsługi.Dopuszczalna prędkość obrotowa [min-1] lub obwodowa [m/s] używanych narzędzi roboczych musi odpowiadać co naj-mniej wartościom podanym w poniższej tabeli.Dlatego należy zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkośćobrotową lub obwodową podaną na etykiecie narzędziaszlifierskiego.maks. [mm] [mm]D b d [min-1] [m/s]180230822, 28500650080–100 30 M 14 8500 45Odsysanie pyłów/wiórówPyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskichz zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, minera-łów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagroże-nie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lubprzedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergicz-

Strona: 9

144 | Polskine i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osóbznajdujących się w pobliżu.Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane sąza rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami doobróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-riały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przezodpowiednio przeszkolony personel.– O ile jest to możliwe, należy zawsze stosować system od-sysania pyłu, dostosowany do rodzaju obrabianego mate-riału.– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-czem klasy P2.Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kra-ju przepisów, regulujących zasady obróbki różnego rodzajumateriałów.u Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowiskupracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.PracaUruchamianieu Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcieźródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczceznamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędziaprzeznaczone do pracy pod napięciem 230 V możnaprzyłączać również do sieci 220 V.W przypadku eksploatacji elektronarzędzia za pomocą prze-nośnych agregatów prądotwórczych, niedysponujących wy-starczającymi rezerwami mocy, względnie odpowiednią re-gulacją napięcia ze zwiększeniem prądu rozruchowego, mo-że dojść do zmniejszenia wydajności obróbki lub do nietypo-wych zachowań przy włączaniu.Proszę zwrócić uwagę na przydatność zastosowanego agre-gatu prądotwórczego, szczególnie pod kątem napięcia i czę-stotliwości zasilania.u Podczas wykonywania prac urządzenie należy trzy-mać wyłącznie za izolowane powierzchnie rękojeścioraz za rękojeść dodatkową. Narzędzie robocze możenatrafić na ukryte przewody elektryczne lub na wła-sny przewód zasilający. Kontakt z przewodem sieci zasi-lającej może spowodować przekazanie napięcia na częścimetalowe elektronarzędzia, co mogłoby spowodować po-rażenie prądem elektrycznym.Włączanie/wyłączanieW celu włączenia elektronarzędzia należy przesunąć włącz-nik/wyłącznik (2) do przodu, a następnie go nacisnąć.W celu zablokowania włącznika/wyłącznika(2) w pozycjiwłączonej należy jeszcze dalej przesunąć do przodu włącz-nik/wyłącznik (2).W celu wyłączenia elektronarzędzia należy zwolnić włącz-nik/wyłącznik (2) lub jeśli został on zablokowany w pozycjiwłączonej, najpierw nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik (2),a następnie zwolnić.u Narzędzia szlifierskie należy kontrolować przed każ-dym użyciem. Narzędzie szlifierskie musi być prawi-dłowo zamocowane i musi się swobodnie obracać. Na-leży przeprowadzić próbę działania trwającą co naj-mniej jedną minutę (bez obciążenia). Nie wolno uży-wać uszkodzonych, odkształconych bądź wibrującychnarzędzi szlifierskich. Uszkodzone narzędzia szlifierskiemogą się złamać i spowodować poważne obrażenia.Włącznik/wyłącznik bez blokady (specjalna wersjaproduktu sprzedawana w niektórych krajach):(GWS 24-180 P / GWS 24-230 P / GWS 24-230 PZ)Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem(GWS 24-180 JZ / GWS 24-230 JZ / GWS 24-230 PZ)Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega sa-moczynnemu włączeniu się elektronarzędzia po przerwie wdopływie prądu.W celu ponownego włączenia elektronarzędzia należy usta-wić włącznik/wyłącznik (2) w pozycji wyłączonej i ponowniewłączyć elektronarzędzie.Ogranicznik prądu rozruchowegoElektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego ograniczapobór mocy podczas włączania elektronarzędzia i umożliwiaeksploatację z bezpiecznikiem 16 A.Wskazówka: Jeżeli elektronarzędzie tuż po włączeniu pra-cuje z pełną prędkością obrotową, oznacza to awarię ogra-nicznika prądu rozruchowego i zabezpieczenia przed ponow-nym rozruchem. Elektronarzędzie należy bezzwłocznie ode-słać do punktu obsługi klienta (adresy są podane w rozdziale„Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania”.Wyłącznik przeciążeniowyW racie przeciążenia silnik zatrzymuje się. Elektronarzędzienależy schłodzić, uruchamiając je na biegu jałowym przy naj-wyższej prędkości obrotowej przez ok. 5–10 sekund.Opróżnianie pojemnika na pył (zob. rys. A)Ścisnąć pojemnik na pył (3), trzymając go po bokach i wyjąćpojemnik na pył (3) z elektronarzędzia. Otworzyć pokrywkę iopróżnić pojemnik na pył (3). Ponownie wsunąć pojemnikna pył (3) do elektronarzędzia aż do zablokowania pojemni-ka.Wskazówki dotyczące pracyu Należy zachować ostrożność podczas wykonywaniaszczelin w ścianach nośnych, zob. rozdział „Wskazów-ki dotyczące statyki“.

Strona: 10

Polski | 145u Jeżeli ciężar własny obrabianego przedmiotu nie gwa-rantuje stabilnej pozycji, należy go zamocować.u Elektronarzędzia nie należy przeciążać do tego stop-nia, że zatrzyma się ono samoczynnie.u Po silnym obciążeniu elektronarzędzia, należy pozwo-lić mu pracować przez parę minut na biegu jałowym, wcelu ochłodzenia narzędzia roboczego.u Elektronarzędzia nie wolno eksploatować przy użyciustolika tnącego.Wskazówka: Nieużywane elektronarzędzie należy odłączyćod prądu, wyjmując wtyczkę z gniazda. Nawet wyłączoneelektronarzędzie wykazuje niewielkie zużycie prądu, jeżeliwtyczka pozostaje w gnieździe sieciowym.Szlifowanie powierzchniu W żadnym wypadku nie wolno używać tarcz tnącychdo szlifowania powierzchni.Najlepsze efekty przy szlifowaniu powierzchni osiąga się pro-wadząc tarczę szlifierską pod kątem 30° do 40° w stosunkudo obrabianej powierzchni. Elektronarzędzie należy prowa-dzić z umiarkowanym dociskiem, przesuwając je raz w jedną,raz w drugą stronę. Zapobiega to przegrzewaniu się obrabia-nego przedmiotu oraz jego przebarwieniom lub uszkodze-niom (wgłębienia, rowki).Za pomocą listkowej tarczy szlifierskiej (osprzęt) możliwajest obróbka powierzchni obłych i profili. W porównaniu dotradycyjnych tarcz szlifierskich, listkowe tarcze szlifierskiecharakteryzują się znacznie dłuższą żywotnością, wyraźniezmniejszonym poziomem emisji hałasu i niższymi temperatu-rami szlifowania.Cięcie metaluPodczas cięcia należy zwrócić uwagę na równomierny posuwelektronarzędzia, dostosowany do właściwości obrabianegomateriału. Nie należy wywierać nacisku na tarczę tnącą,przechylać jej ani wykonywać nią ruchów oscylacyjnych.Nie wolno wyhamowywać biegu tarczy poprzez wywieraniebocznego nacisku.Elektronarzędzie należy za-wsze prowadzić przeciw-bieżnie do kierunku obro-tów tarczy. W przeciwnymrazie istnieje niebezpie-czeństwo, że zostanie onow sposób niekontrolowanywypchnięte ze szczeliny. Wprzypadku cięcia profili i rurczworokątnych, zaleca sięzacząć pracę od najmniej-szego przekroju.Cięcie kamieniau Należy stosować maskę przeciwpyłową.u Elektronarzędzie wolno stosować wyłącznie do cięcia iszlifowania na sucho.Do cięcia kamienia najlepiej jest użyć diamentowej tarczytnącej.Podczas pracy z pokrywą odsysającą do cięcia z prowadnicąsaneczkową (22) należy stosować odpowiedni odkurzacz,dopuszczony do usuwania pyłu kamiennego. Bosch ma wswojej ofercie odpowiednie odkurzacze.Włączyć elektronarzędzie ioprzeć je przednią częściąprowadnicy saneczkowej oobrabiany przedmiot. Pra-cować z równomiernym po-suwem, dostosowanym dowłaściwości obrabianegomateriału.Przy cięciu szczególnietwardych materiałów, np.betonu o dużej zawartości żwiru, może dojść do przegrzania,a tym samym uszkodzenia tarczy diamentowej. Snop iskierwokół tarczy diamentowej jest objawem jej przegrzania.Należy wtedy natychmiast przerwać cięcie i ochłodzić tar-czę, na krótko włączając elektronarzędzie z najwyższą pręd-kością obrotową, bez obciążenia.Wyraźnie niższa wydajność cięcia i snop iskier wokół tarczyto oznaki stępienia diamentowej tarczy tnącej. Można ją na-ostrzyć, wykonując kilka krótkich cięć w materiałach abrazyj-nych (np. piaskowcu).Wskazówki dotyczące statykiWykonywanie szczelin w ścianach nośnych podlega przepi-som normy DIN 1053, Część 1 lub przepisom obowiązują-cym w danym kraju. Przepisów tych należy bezwzględnieprzestrzegać. Przed przystąpieniem do pracy należy skonsul-tować się z inżynierem odpowiedzialnym za kwestie statycz-ne, architektem lub kierownikiem budowy.Konserwacja i serwisKonserwacja i czyszczenieu Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych wczystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.u W ekstremalnych warunkach pracy należy w miaręmożliwości zawsze korzystać z systemu odsysania py-łu. Należy też często przedmuchiwać otwory wentyla-cyjne i stosować wyłącznik ochronny różnicowoprądo-wy. Podczas obróbki metali może dojść do osadzenia sięwewnątrz elektronarzędzia pyłu metalicznego, mogącegoprzewodzić prąd. Może to mieć niekorzystny wpływ naizolację ochronną elektronarzędzia.

GWS 24-180 JZ - 3 601 HC3 303 | Elektronarzędzia profesjonalne Bosch
  1. GWS 24-180 JZ | 3601HC3303

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Ustawienie rozpoznawania Bosch Gws Professional 24 180 Jz

Bezpośredni link do pobrania Ustawienie rozpoznawania Bosch Gws Professional 24 180 Jz

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienie rozpoznawania Bosch Gws Professional 24 180 Jz