Specyfikacja i instrukcja obsługi Cadac 346

Cadac 346 jest wielofunkcyjnym komputerem przeznaczonym do zastępowania tradycyjnych komputerów stacjonarnych. Jest wyposażony w cztery rdzenie procesora i 256 MB pamięci operacyjnej, dzięki czemu pozwala na szybkie przetwarzanie danych i zapewnia wystarczającą moc obliczeniową do obsługi programów biurowych i innych aplikacji. Urządzenie posiada również porty USB, porty sieciowe Ethernet i Bluetooth, co umożliwia łączenie się z urządzeniami zewnętrznymi. Specyfikacja i instrukcja obsługi Cadac 346 obejmuje szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania urządzenia. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje o bezpieczeństwie i zgodności z wymogami, a także wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja i instrukcja obsługi Cadac 346

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Skottelbraai Paella. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Skottelbraai Paella, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Skottelbraai Paella. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Skottelbraai Paella tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Skottelbraai Paella

Strona: 1

6666UWAGAWyłącznie do użytku na zewnątrz! Tego urządzenia nie można używać na zewnętrznychobudowanych balkonach, werandach ani w obszarach rozrywki.WAZNEPrzeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z urządzeniem przed jego użyciem.Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normą BS EN 498: 2012 i BS EN 484:2019.• Urządzenie może być używane tylko z zatwierdzonym wężem i regulatorem.• Kartusz na gaz / wielokrotnie napełniany cylinder może być używany tylko w pozycji pionowej.• Uwaga: Aby działanie przy użyciu kartusza było prawidłowe, zawsze należy uruchamiać z pełnym kartuszem i wyłącznie wtedy, gdyprzewidywany okres pracy ciągłej nie przekracza 45 minut.• Urządzenia na gaz wymagają wentylacji dla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się wbezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ urządzenie zużywa tlen.• Wyłącznie do użytku na zewnątrzRys. 1Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=Slovenia2. Informacje dotyczące bezpieczeństwaWąż• Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem, a takżeprzed podłączeniem do zbiornika na gaz.• Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie należy używać urządzenia, które ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracujenieprawidłowo.Zbiornik na gaz• Upewnij się, że zbiornik na gaz jest zamocowany lub wymieniany w dobrze wentylowanymmiejscu, najlepiej na świeżym powietrzu, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jakodkryty płomień lub piecyki elektryczne, a także z dala od innych ludzi.• Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go napalenisku ani innej gorącej powierzchni.• Kartusze na gaz / wielokrotnie napełniane cylindry należy używać tylko w pozycji pionowej,tak aby zapewnić prawidłowe wydostawanie się paliwa. Niestosowanie się do tego możespowodować niebezpieczny wypływ cieczy ze zbiornika na gaz.• Nie usuwaj cylindra w czasie pracy urządzenia.• Cylinder na gaz musi być odłączony od urządzenia po użyciu oraz w czasie przechowywania.• Brak możliwości pracy wraz ze zdalnym zasilaniem gazem.Montaż i użytkowanie• Stosować wyłącznie na równej powierzchni.• Nie przenoś urządzenia podczas jego pracy.PRODUCT No. 8309Kraj użytkowania DK, FI, NO, NL, SE, AT,DE, SIBE, ES, FR, IE, IT, PT,GB, CHPL AT, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeButan @ 28-30 mbarPropan @ 28-30 mbarMieszaniny butan/propan@ 28-30 mbarPropan @ 37 mbarButan @ 37 mbar@ 37 mbarButan @ 50 mbarPropan @ 50 mbar@ 50 mbarZużycie nominalne Butan - 218 gram/godzinęButan - 218 gram/Nominalny dopływciepła brutto3. 0 kW 3. 0 kWNr dyszy 84 79 74Źródła dostawy gazu:a) Wielokrotnie napełniany zbiornik na gaz nieprzekraczający 11 kg, zgodny z lokalnie obowiązującymi prz-episamib) Cadac CA 445 / CA 500 lub równoważny jednorazowy kartusz zgodny z normą EN417

Strona: 2

6767• Nie wolno zakrywać ani wymieniać otworów wentylacyjnych Misy palnika (F) na płycie bazowej, ponieważ spowodowałoby toprzepływ powietrza do Wentylatorów trzpienia znajdujących się wewnątrz Osłony trójnogu (J). To z kolei wpływa obniżyłobywydajność produktu i mogłoby doprowadzić do niestabilnego płomienia. Upewnij się, że urządzenie jest używane z dala odmateriałów palnych. Minimalne bezpieczne odległości to:• Nad urządzeniem: 1, 2m. Z tyłu i po bokach: 600mm. (Patrz rys. 1)• Uwaga: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące, dlatego zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.• Małe dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia.Płomień wsteczny• W przypadku płomienia wstecznego (skierowanego do tyłu w kierunku wnętrza palnika lub osłony Venturiego), należy w pierwszejkolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, zamykając zawór sterujący na zbiorniku na gaz, a następnie zawór urządzenia (M).Po zgaszeniu płomienia, należy usunąć regulator oraz sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę. Ponownieuruchomić urządzenie zgodnie z opisem w pkt 7 (poniżej). Jeśli płomień wsteczny utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanegopunktu naprawczego CADAC.Nieszczelności• Jeśli w urządzeniu znajduje się nieszczelność (zapach gazu), natychmiast przenieś je na zewnątrz w dobrze wentylowane miejsce zdala od płomienia, a następnie znajdź nieszczelność i ją napraw. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątem nieszczelności wykonuj nazewnątrz. Wykorzystaj do tego celu wodę z mydłem.• Należy smarować łączenia wodą z mydłem. Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazuje na wyciek gazu. Należy wówczasw pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, poprzez zamkniecie zaworu na zbiorniku na gaz, a następnie zawórurządzenia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane Sprawdź ponownie przy użyciu wody z mydłem.• Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celem przeprowadzenia inspekcji / naprawy.3. Podgląd szczegółowyAFCGHJKLNaczynie SkottelPodpórka na misęMisa palnikaPalnikTrzpieńOsłona trójnoguPokrętło regulacyjneNóżkaRuszt Grill2BraaiBPaellaQRys. 2a

Strona: 3

69694. Instrukcje montażu• Uwaga: Wąż i reduktor nie są zawarte w zestawie. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.Kategorie urządzeń: I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) and I 3B/P (37), (DK,FI, NO, NL, SE, AT, DE, BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH)• Na drugim końcu, podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia30mbar (konfiguracja butanu: I 3B/P (30), I 3 + (28-30/37)) lub regulatorniskiego ciśnienia 37mBar (konfiguracja propanu: I 3+ (28-30/37)),ponownie sprawdzające, czy wąż jest dobrze osadzony. Używanywąż musi być zgodny z normą BS 3212: 1991/SABS 1156-2 lubrównoważną. W Republice Południowej Afryki, używany regulator musibyć zgodny z normą SANS 1237.Kategoria urządzenia: I 3B/P (50) (AT, DE)• Przykręcić wąż, z odpowiednio gwintowanymi łącznikami znajdującymisię na każdym końcu, do lewego gwintu ¼” BSP Zaworu (O) (rys. 4).Podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia 50mbar do drugiegokońca węża. Wąż musi być zgodny z normą DIN 4815 część 2 lubrównoważną.• Wąż powinien mieć długość z przedziału od 800 mm do 1, 5 m. Sprawdźdatę ważności umieszczona na wężu i wymień w razie potrzeby lub gdywymagają tego warunki w danym kraju.• Węża nie należy przekręcać ani uciskać. Prowadzić przewód w takisposób, aby nie dochodziło do jego kontaktu z żadnymi powierzchniami,które nagrzewają się podczas użytkowania.• Przed zamocowaniem cylindra na gaz (pkt 5) należy sprawić, aby Zawór(M) znalazł się w pozycji OFF, obracając Pokrętło regulacyjne (K) dokońca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 8 a,b)• Przymocować Misę palnika (F) do Trzpienia (H) i upewnić się jestprawidłowo zamknięta (rys. 5).Rys. 3DyszaOZawórMKońcówka zaworuPRys. 4Rys. 5

Strona: 4

70705. Mocowanie i doładowywanie butli gazowej• Po użyciu przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji “off” (wyłączona) (“•” - przekręć do końca w kierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara), a następnie zamknij zawór butli gazowej.• Upewnij się, że montaż lub wymiana butli gazowej odbywają się w dobrze wentylowanym miejscu z dala od wszelkich źródeł zapłonu,takich jak odkryty płomień, a także z dala od innych osób.• Nie pal podczas wymiany butli.• W razie konieczności wymiany pustej butli upewnij się, że zawór dopływu gazu na butli został zamknięty.• Usuń regulator z pustej butli.• Staraj się nie wykręcać węża podczas podłączania regulatora do nowej butli.• Wydmuchaj ewentualny kurz z otworu butli, aby zapobiec powstaniu ewentualnego zatoru w dyszy.• Umieść pełną butlę w miejscu do tego przeznaczonym i podłącz złącze regulatora do butli.• Upewnij się, że występują żadne nieszczelności przy uszczelce (sprawdź pod kątem zapachu gazu wokół złączki). W poszukiwaniuwycieków nie stosuj otwartego płomienia. Stosuj tylko ciepłą wodę z mydłem, mocząc nią przeguby i połączenia w urządzeniu.Wszelkie ewentualne wycieki będą objawiać się w postaci bąbelków pojawiających się wokół nieszczelności. W razie wątpliwościnależy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.6. Korzystanie z urządzeniaUwaga: Ponieważ łatwo dostępne części mocno nagrzewają się, zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Małe dzieci nie mogąznajdować się w pobliżu urządzenia.• Zamontuj trójnóg zgodnie z opisem w pkt 4.• Umieść Misę palnika (F) na trzpieniu i trójnogu.• Uruchom urządzenie zgodnie z opisem w pkt 7.Dla Skottel Braai• Aby przygotować Skottel Braai do użytku, umieść go na Misie palnika (F) w taki sposób, aby wszystkie trzy zaczepy (V) (rys. 7a)odpowiednio współpracował z krawędzią na obwodzie Misy palnika (F), w ten sposób nadając mu stabilność.• Temperatury gotowania łatwo dostosować do własnych potrzeb, przekręcając Pokrętło regulacyjne (K) i ustawiając w ten sposóbilość ciepła. Grill Skottel charakteryzuje się możliwością zastosowania różnych stref ciepła (patrz rys. 7b). Jest to bardzo przydatnafunkcja, ponieważ niektóre pokarmy gotują się szybciej niż inne, a ugotowana żywność może zostać przeniesiona do chłodniejszychobszarów naczynia, tak aby nie stygła, podczas gdy reszta posiłku jest nadal podgrzewana.Grill2Braai• Aby przygotować do użytku aluminiową płytę grilla, należy ją umieścić na górnej krawędzi misy na tłuszcz, upewniwszy się, żewszystkie zaczepy są zabezpieczone.Paella PanAby skorzystać z patelni paella, czego potrzeba, aby umieścić go na szczycie stojaka pot. Nie podgrzewać patelni paella na pełnympłomieniem bez jedzenia wewnątrz.• Ustawić ciepło na odpowiedni poziom, regulując przepływ gazu pokrętłem regulacyjnym, a następnie rozpocząć gotowanie.• Po zakończeniu gotowania zamknąć zawór, a po ostygnięciu powierzchni do gotowania, zdjąć ją.• Po gotowaniu i wyczyszczeniu urządzenia należy je odpowiednio zabezpieczyć.7. Uruchomienie urządzeniaŚrodki ostrożności, do których należy się stosować przed uruchomieniem urządzenia.• Po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić, czy w otworach wentylacyjnych Misy palnika nie znajdują się owady, takie jakpająki, które mogą mieć wpływ na przepływ gazu. Jeśli zauważysz ślady występowania owadów lub gniazd, należy zdjąć Płytębazową i oczyścić ją z ciał obcych. Po sprawdzeniu, ponownie zamocuj wszystkie komponenty na swoje miejsce.• Korzystaj z urządzenia wyłącznie na równej powierzchni.Informacje ogólne• Zawór regulacyjny można zamknąć, przekręcając go do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a otworzyć,przekręcając w przeciwnym kierunku.• Ustaw pożądaną intensywność płomienia za pomocą pokrętła regulacyjnego (K) - zgodnie z ruchem wskazówek zegara, abyzmniejszyć płomień, lub w kierunku przeciwnym aby go zwiększyć (patrz rys. 8a & b).• Podczas gotowania pożywienia o wysokiej zawartości tłuszczu mogą się pojawić błyski, jeśli ustawiono zbyt duży poziom ciepła. Wtakiej sytuacji należy zmniejszać ciepło do momentu ustania błysków.• Nie wolno przesuwać pracującego urządzenia, gdyż jest to niebezpieczne i może to doprowadzić do błysków.• Po użyciu najpierw należy zamknąć zawór zbiornika na gaz (jeśli występuje). Po zgaśnięciu płomienia należy zamknąć zawór (K)urządzenia, przekręcając Pokrętło regulacyjne (K) do końca zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.Medium Hot CoolRys. 7bRys. 7aLocators

Strona: 5

71719. Czyszczenie• Uwaga: Odnośnik do części (rys. 2)• Po zakończeniu gotowania, zostawić palnik nastawiony na mały płomień, z wodą z mydłemw naczyniu do gotowania, tak aby zmiękczyć osad, będący pozostałością po gotowaniu. Pousunięciu nadmiaru tłuszczu, umyj grill Skottel (A) ciepłą wodą przy użyciu odpowiedniegodetergentu nie powodującego zadrapań. W odniesieniu do powierzchni emaliowanych nienależy używać ostrych przedmiotów metalowych ani detergentów mogących powodowaćzadrapania.• Po oczyszczeniu polać powierzchnię małą ilością oleju.• Usunąć tłuszcz ze szczeliny Misy palnika (F), przemyć ją ciepłą wodą przy użyciuodpowiedniego detergentu nie powodującego zadrapań. Nie należy używać ostrychmetalowych przedmiotów ani detergentów mogących powodować zadrapania.Dla Grill2Braai & Paella Pan• Płyta grilla jest pokryta twardą, trwałą powłoką nieprzywierającą, która jest z powodzeniemstosowana w niektórych spośród najlepszych naczyń kuchennych na świecie. Niemniejjednak, dbałość o nią może przedłużyć jej funkcjonalność i pozwolić dłużej gotować zdrowo,łatwo, na nieprzywierającej powierzchni.• Ciepło nastawiaj tylko na niskie lub średnie, aby pożywienie nie straciło wartościowychskładników i aby nie przyklejało się do powierzchni.• Powłoka nieprzywierająca jest bardzo trwała, jednak może łatwo ulec uszkodzeniu wprzypadku użycia metalowych naczyń kuchennych. W związku z tym zaleca się korzystaniepodczas gotowania wyłącznie z plastikowych lub drewnianych naczyń.• Nie należy przegrzewać płyty grilla. Przed każdym użyciem dodaj trochę oleju spożywczego na powierzchnię.• Płyta grilla powinna zawsze ostygnąć przed zanurzeniem jej w wodzie.• Nie zaleca się stosowania detergentów mogących powodować zadrapania, gdyż powierzchnia nieprzywierająca zostanienieodwracalnie uszkodzona.• Należy zebrać tłuszcz zgromadzony w szczelinie Misy na tłuszcz.• Uwaga: W przypadku trudnych do usunięcia przebarwień, można użyć środka do czyszczenia piekarników.8. Informacje ogólne o konserwacji urządzenia• Urządzenie nie wymaga regularnej konserwacji.Wymiana zablokowanej dyszy:• Urządzenie zostało wyposażone w dyszę o specjalnych wymiarach (O), pozwalającej naregulacje poziomu gazu.• Jeżeli otwór w dyszy (O) zostanie zablokowany, może to spowodować mały płomień lubbrak płomienia. Nie należy czyścić dyszy (O) szpilką ani podobnymi przedmiotami, gdyżmoże to uszkodzić otwór, a urządzenie stanie się niebezpieczne.• Aby wymienić dyszę (O): Należy odkręcić 3 śruby na dolnej pokrywie osłony i ją zdjąć.• Zdejmij płytę bazową Zaworu, odkręcając sześć wkrętów samogwintującychprzytwierdzających ją do osłony trójnoga (J), a następnie wyjmij zawór (M) z osłony,zsuwając go.• Teraz Dysza (O) będzie łatwo dostępna w górnej części zaworu (M).• Odkręć Dyszę (O) od Zaworu (M) za pomocą odpowiedniego klucza.• Nie należy używać szczypiec, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy, przez cobędzie się ona bezużyteczna lub jej zdjęcie stanie się niemożliwe. Wkręć nową dyszę dozaworu. Nie należy dokręcać zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić dyszę.• Ponownie zamocuj zawór i płyty bazową w kolejności odwrotnej niż przy ich zdejmowaniu.Montując ponownie zawór, należy upewnić się, że oś zaworu wpasowuje się w otwórznajdujący się w osłonie trójnoga.• Podłącz dopływ gazu zgodnie z opisem w Instrukcjach montażu.Wymiana węża:• Montaż węża jest opisany w pkt 4 - Montaż urządzenia.Rys. 8aRys. 8bRys. 9NRozpalanie za pomocą zapałki lub zapalniczki do grilla (patrz rys. 8a i 8b)• Aby uruchomić urządzenie, użyj zapałki lub zapalniczki do grilla. Nieznacznie otwórz Zawórregulacyjny (K) zgodnie z opisem w części “Informacje ogólne”, a następnie zapal Palnikurządzenia (G). Podczas rozruchu na zimno, urządzenie może być zapalone od góry (patrzrys. 8b) przed zamocowaniem wymaganej powierzchni do gotowania na Misie palnika (F).

Strona: 6

7272ItemCzęści zamienneNo.8309-1008910-1008309-SP0028309-SP00612. Lementy wyposażeniaCzęści zamienne i eZawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalnąwydajność.740-SP030(Strumień 8528mbar)740-SP028(Strumień 8137mbar)740-SP015(Strumień 7450mbar)8309-SP0038309-SP0018309-SP005370-EU984335758Elementy wyposażenia10. Przechowywanie i przenoszenie• Przed spakowaniem urządzenia lub jego części, należy sprawdzić czy ostygły po użyciu.• Zawsze przechowuj CADAC Braai w torbach zawartych w zestawie, w miejscach o niskiej wilgotności, najlepiej w taki sposób,aby nie przylegały do podłoża. Stosowanie się do tej zasady jest szczególnie ważne w przypadku Misy palnika przechowywanej wGłównej torbie, gdyż zapobiega przedostawaniu się do środka zanieczyszczeń oraz owadów, które mogą być źródłem problemów zprzepływem gazu.• Jeśli po okresie przechowywania urządzenie działa nieprawidłowo, a kontrole opisane w pkt 5 i 7 nie wyjaśniły przyczyny problemu,mogło dojść do zablokowania Venturiego. Zablokowanie Venturiego sygnalizuje słabszy żółtawym płomień lub, w skrajnychprzypadkach, brak płomienia. W takiej sytuacji konieczne usuń Palnik (G) zgodnie z opisem w pkt 8 - Informacje ogólne okonserwacji urządzenia - i starannie usunąć w11. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania• Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to być niebezpieczne.• Jeśli nie jesteś w stanie naprawić usterki, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, skontaktuj się z najbliższym dystrybutoremCADAC i dowiedz się, w jakim trybie przekazać produkt do naprawy.• CADAC udziela gwarancji, która obejmuje usterki fabryczne w Twoim urządzeniu CADAC, na okres 2 lat.

Strona: 7

737313. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd. niniejszym oświadcza wobec PIERWOTNEGO NABYWCY niniejszego urządzania CADAC na gaz, że urządzeniejest wolne od wad materiałowych i wykonawczych w następujących okresach od dnia zakupu:Zawory: 5 latCzęści plastikowe: Brak gwarancjiCzęści z porcelany: 5 latPalniki: 1 rokGwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku montażu i obsługi urządzenia zgodnie z drukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać dokumentu potwierdzającego datę zakupu. Z TEGO POWODU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUBFAKTURĘ.Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany części, w odniesieniu do których zostanie wykazanawadliwość powstała w warunkach normalnej eksploatacji i konserwacji oraz potwierdzona w toku ekspertyzy wykonanej przezCADAC. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem ds. obsługi klienta w swoimregionie, korzystając z danych kontaktowych podanych w instrukcji obsługi lub dzwoniąc pod nr tel. 0860 223 22. Jeżeli CADACpotwierdzi usterkę i uzna roszczenie, wówczas wymiana wadliwych części zostanie przeprowadzona nieodpłatnie. CADAC zwróciczęści nabywcy, opłacając z góry koszty przesyłki.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek ani trudności w obsłudze wynikających z wypadku, nadmiernegozużycia, niewłaściwego użycia, wprowadzenia zmiany, błędnego zastosowania, aktów wandalizmu, niewłaściwego montażulub nieprawidłowej konserwacji bądź serwisowania, a także niewykonania normalnych i rutynowych prac konserwacyjnych, wszczególności uszkodzenia w rurach palników spowodowanego przez owady zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej instrukcjiużytkowania.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje zniszczeń ani uszkodzeń spowodowanych ciężkimi warunkami pogodowymi,np. gradem, huraganem, trzęsieniem ziemi lub tornadem, przebarwień spowodowanych bezpośrednim działaniem substancjichemicznych ani działaniem substancji chemicznych znajdujących się w atmosferze.Nie obowiązują żadne inne wyraźne gwarancje z wyjątkiem wymienionych w niniejszym dokumencie, a wszelkie mającezastosowanie dorozumiane gwarancje odnoszące się do przydatności handlowej i użytkowej obowiązują wyłącznie przez okresobjęty niniejszą wyraźną pisemną ograniczoną gwarancją. W niektórych regionach nie jest dopuszczalne ograniczenie czasoweodnoszące się do okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym rzeczone ograniczenia czasowe mogą Państwanie dotyczyć.CADAC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód szczególnych, pośrednich lub wynikowych. W niektórychregionach nie jest dopuszczalne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód przypadkowych lub wynikowych, wzwiązku z czym rzeczone ograniczenia lub wyłączenia mogą Państwa nie dotyczyć.CADAC nie udziela żadnej osobie ani firmie upoważnienia do przyjmowania na siebie za CADAC jakichkolwiek zobowiązań lubodpowiedzialności w odniesieniu do sprzedaży, montażu, użytkowania, usuwania, dokonywania zwrotu ani wymiany elementówwyposażenia CADAC. Żadne z takich oświadczeń nie jest wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów znajdujących się w sprzedaży detalicznej.Aby móc cieszyć się trwałością produktu CADAC, należy stosować się do zapisów punktu dotyczącego czyszczenia i konserwacji winstrukcji użytkowania, zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące obchodzenia się ze stalą nierdzewną.

1 Dekoder Horizon Instrukcja Użytkownika

2 Spis Treści 1. Opis Dekodera i pilota zawartość opakowania przedni panel dekodera tylny panel dekodera bok dekodera pilot dekodera obsługa telewizora pilotem dekodera 9 2. instalacja i aktywacja podłączenie dekodera podłączenie do gniazdka abonenckiego podłączenie do telewizora podłączenie do gniazdka elektrycznego wybór ŹRÓDŁA sygnału aktywacja dekodera i podłączenie usługi internetowej KONFIGURACJA dekodera PODŁĄCZENIE KOMPUTERA PRZEZ WI-Fi POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE Z WYKORZYSTANIEM WPS PODŁĄCZENIE TELEFonu PODŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ audio FUNKCJE PODSTAWOWE NAWIGACJA W menu WŁąCZANIE I OGLĄDANIE telewizji OZNACZENIE ikon ZMIANA kanałów REGULACJA głośności NAGRYWANIE* korzystanie z upc na żądanie ZATRZYMYWANIE I PRZEWIJANIE NA ŻYWO* BUFOR* STEROWANIE odtwarzaniem WŁĄCZANIE TRYBU czuwania MENU MENU kanałów MENU Funkcyjne MENU główne TERAZ W TV PROGRAM TV polecane wyszukaj NARZĘdzia aplikacje NA żądanie MOJA kolekcja INFORMACJE DODATKOWE KOMUNIKATY NA ekranie ZABLOKOWANE POZYCJE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI PRZY NAGRYWANIU* SPRAWDZANIE STATUSU MODEMU I ZMIANA USTAWIEŃ WI-Fi PAROWANIE PILOTA HORIZON Z dekoderem LISTA KODÓW MODELI telewizorów ROZWIĄZYWANIE problemów INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I RECYKLINGU PRAWA autorskie dane kontaktowe 80 * Rozdział dotyczy tylko dekodera Horizon z nagrywarką 2

3 1. OPIS dekodera i pilota Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty! Powitaj Horizon nową telewizję nieskończonych możliwości. 1. 1 Zawartość opakowania Sprawdź, czy w opakowaniu nie brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów: Przewód zasilający Przewód ethernet Zasilacz Przewód HDMI Pilot Dekoder Horizon Instrukcja skrócona W wypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów zestawu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów UPC: lub *. * Opłata zgodna z cennikiem operatora sieci. 3

4 1. 2 Przedni panel dekodera CZERWONA DIODA:* ZIELONA DIODA: Nagrywanie. Jeśli się świeci, trwa nagrywanie programu. Wi-Fi. Jeśli się świeci łączność Wi-Fi w dekoderze jest włączona. Miganie diody oznacza tryb parowania urządzeń Wi-Fi. 3 PRZYCISKI DO ZMIANY KANAŁÓW: CH +/CH - / 4 PRZYCISK WŁĄCZANIA/ WYŁĄCZANIA TRYBU CZUWANIA: Włączanie dekodera i jego przełączanie w stan czuwania. Opis sygnalizacji diody na przycisku włączania/wyłączania trybu czuwania: dioda zielona: dekoder jest włączony, dioda pomarańczowa: dekoder jest w trybie czuwania, dioda się nie świeci: dekoder jest wyłączony z zasilania, dioda miga na pomarańczowo: trwa pobieranie oprogramowania. * CZERWONA DIODA jest aktywna tylko dla dekodera Horizon z nagrywarką. 4

5 1. 3 TylnY panel dekodera GNIAZDKO TELEFONICZNE Do podłączenia telefonu PORT ETHERNET MODEM RESET COAX IN SD OUT Audio OUT Do podłączenia do komputera za pomocą kabla ethernet. Przycisk służący do resetowania wewnętrznego modemu. Do podłączenia dekodera do gniazdka abonenckiego sieci kablowej UPC za pomocą przewodu antenowego. Do podłączenia urządzeń wideo za pomocą kabla SCART. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela UPC. Do podłączenia urządzeń audio za pomocą kabla Cinch. 7 S/PDIF Do podłączenia urządzeń audio z obsługą dźwięku w standardzie Dolby Digital GNIAZDO HDMI GNIAZDKO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WYŁĄCZNIK ZASILANIA Do podłączenia urządzeń wideo w standardzie wysokiej rozdzielczości HD 2 za pomocą kabla HDMI. Do podłączenia do gniazdka elektrycznego poprzez zasilacz UPC. Do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA dekodera. 1 Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. 2 HD oznacza "High definition", standard sygnału obrazu o wysokiej rozdzielczości. 5

6 1. 4 Bok dekodera SMART CARD Gniazdo na karty UPC (gniazdo jest nieaktywne). 12 USB Gniazdo USB (gniazdo jest nieaktywne). 6

7 1. 5 Pilot dekodera FUNKCJE STEROWANIA TELEWIZOREM WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV Włączanie lub wyłączanie telewizora (przejście do stanu czuwania). ŹRÓDŁO SYGNAŁU Przełączanie pomiędzy poszczególnymi wejściami sygnału wideo w telewizorze. REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOL Regulacja głośności telewizora. WYCISZ Wyciszanie/wyłączanie dźwięku w telewizorze STEROWANIE FUNKCJAMI DEKODERA HORIZON 5 6 WŁĄCZ/WYŁĄCZ DEKODER BOX Włączanie lub wyłączanie dekodera (przejście do stanu czuwania). PRZYCISKI NUMERYCZNE Bezpośrednie wprowadzanie numeru kanału lub cyfry w tekście. 7 7 MENU MENU Wywołanie menu głównego PRZYCISKI ZE STRZAŁKAMI Zaznaczanie pozycji na ekranie. OK OK Potwierdzenie wyboru w menu lub wywołanie menu kanałów. BACK BACK Powrót do poprzedniej pozycji menu. POWRÓT DO POPRZEDNIO OGLĄDANEGO KANAŁU TV Powrót do poprzednio oglądanego kanału z aktualnie oglądanego programu, menu, telewizji oglądanej z przesunięciem czasowym, odtwarzanego nagrania lub pozycji z oferty NA ŻĄDANIE. CH CH Zmiana kanału na wyższy lub niższy. INFORMACJE O PROGRAMIE Wyświetlenie dodatkowych informacji na temat aktualnie wybranego lub oglądanego programu. TELETEKST TELETEKST Wyświetlenie telegazety. Wyłączenie po naciśnięciu przycisku BACK lub ponownie TELETEKST. PRZYCISKI FUNKCYJNE: POMOC POMOC Wyświetlenie informacji, pod jakim numerem telefonu można uzyskać pomoc. VOD - NA ŻĄDANIE VOD Dostęp do wypożyczalni filmów i programów. PROGRAM TV PROGRAM TV Wyświetlenie programu telewizyjnego. NAGRANE* Dostęp do nagranych programów w menu NAGRANE ZATRZYMAJ* Wyjście z odtwarzanego nagrania lub programu NA ŻĄDANIE. PRZEWIŃ DO PRZODU* Przewijanie do przodu nagrania, wstrzymanego programu na żywo lub pozycji NA ŻĄDANIE NAGRAJ* REC Nagrywanie wybranego programu. PRZEWIŃ DO TYŁU* Przewijanie do tyłu nagrania wstrzymanego programu na żywo lub pozycji NA ŻĄDANIE. ODTWARZAJ/PAUZA* Rozpoczęcie oraz wstrzymanie/ wznowienie programu oglądanego na żywo. * Przyciski są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką. 7

8 1 PRZYCISKI FUNKCYJNE 3 KLAWIATURA ALFABETYCZNA MENU MENU Wywołanie menu głównego. CAPS LOCK Po naciśnięciu tego przycisku włączony zostanie tryb pisania dużymi literami. Ponowne naciśnięcie dezaktywuje tę funkcję. FN ZIELONY Fn Pozwala na wpisanie znaków oznaczonych kolorem zielonym na przyciskach klawiatury alfabetycznej. Aby wprowadzić zielony znak, należy jednocześnie przycisnąć przycisk Fn i wybrany przycisk klawiatury. Na przykład, aby otrzymać znak #, przyciśnij jednocześnie klawisze Fn oraz E # ę. FN ŻÓŁTY Fn Pozwala na wpisanie znaków oznaczonych kolorem żółtym na przyciskach klawiatury alfabetycznej. Aby wprowadzić żółty znak, należy jednocześnie przycisnąć Fn i wybrany przycisk klawiatury. Na przykład, aby otrzymać znak ę, przyciśnij jednocześnie klawisze Fn oraz. E # ę 4 Przyciski do poruszania się po menu w poziomie i w pionie. 5 Domyślnie aktywną stroną pilota jest strona wierzchnia. Aby aktywować obie strony pilota, naciśnij przycisk ODBLOKOWANIA KLAWIATURY. Aby powrócić do wcześniejszego ustawienia, naciśnij ponownie przycisk ODBLOKOWANIA KLAWIATURY. 6 NAWIGACJA PRZYCISK ODBLOKOWANIA KLAWIATURY KLAWIATURA NUMERYCZNA Cyfry 0-9 do wyboru kanału i wprowadzania kodu PIN. 7 PRZYCISK PAROWANIA 2 KOLOROWE PRZYCISKI Służą do obsługi telegazety. Przycisk pozwala na ponowne sparowanie pilota z dekoderem. Należy skierować pilot w stronę włączonego dekodera, następnie przytrzymać przycisk przez minimum 10 sekund do momentu aż zacznie migać przycisk ODBLOKOWANIA KLAWIATURY. Po tym czasie dekoder powinien reagować na polecenia pilota

9 1. 6 Obsługa telewizora pilotem dekodera Pilot umożliwia obsługę dekodera oraz dostęp do podstawowych funkcji telewizora, tj. włączania i wyłączania telewizora, regulacji jego głośności i zmian źródła sygnału. Należy sparować pilot dekodera z telewizorem, wykonując następujące kroki: Włącz telewizor za pomocą swojego dotychczasowego pilota do telewizora. Skieruj pilot dekodera w stronę telewizora, naciśnij VOL i przytrzymaj dolny przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI (nr 4), w tym samym czasie naciśnij przycisk ŹRÓDŁO SYGNAŁU (nr 2). Po 5 sekundach przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV (nr 1) zmieni kolor na czerwony. Zwolnij oba przyciski. Za pomocą klawiatury numerycznej (nr 3) na pilocie wprowadź kod telewizora: LG 1628 Panasonic 2153 Philips 2195 Samsung 2448 Sharp 2550 Sony 2679 Toshiba 3021 TCL 2856 Thomson 2972 Pozostałe kody znajdują się w Instrukcji Użytkownika na str Aby sprawdzić połączenie, skieruj pilot w stronę telewizora, wciśnij i przytrzymaj przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV (nr 1) do momentu, aż telewizor się wyłączy (może to potrwać nawet do 1 minuty). Jeżeli telewizor nie wyłączy się, powtórz czynności od punktu 2. Po wyłączeniu telewizora naciśnij przycisk nagraj REC (nr 5), aby zapisać ustawienia. 5 UWAGA! Pilot fabrycznie jest sparowany z telewizorami Samsung, jeśli posiadasz telewizor marki Samsung, nie musisz parować pilota z telewizorem. 9

10 2. INSTALACJA I AKTYWACJA 2. 1 Podłączenie Dekodera W tym rozdziale znajdziesz informacje dotyczące instalacji i aktywacji dekodera oraz połączenia z innymi urządzeniami. Po wykonaniu opisanych czynności będziesz mógł zacząć korzystać z dekodera. UWAGA! ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY NAJPIERW PODŁĄCZYĆ: - KABEL ANTENOWY - HDMI - ETHERNET - TELEFONICZNY - ZASILANIA 2. 2 Podłączenie do gniazdka abonenckiego Podłącz dekoder do gniazdka abonenckiego sieci kablowej UPC za pomocą kabla antenowego. W przypadku, gdy posiadałeś dekoder KAON, nakręć przejściówkę. PRZEWÓD ANTENOWY 10

11 2. 3 Podłączenie do telewizora Dekoder Horizon jest wyposażony w dwa złącza wideo typu: HDMI (HD OUT) i EURO (SCART poprzez adapter z wyjścia SD OUT). Aby oglądać telewizję w formacie wysokiej rozdzielczości, do podłączenia dekodera do telewizora należy użyć kabla HDMI. Jeżeli nie masz wejścia HDMI w swoim telewizorze i chcesz skorzystać z kabla EURO (SCART) skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów UPC: lub *. scart PRZEWÓD CYFROWY HDMI ADAPTER EURO-SCART sd UWAGA! Dekoder obsługuje rozdzielczość 1080p. Aby móc z niej skorzystać, zalecamy podłączenie urządzenia przy pomocy dołączonego do zestawu kabla HDMI w wersji 1. 4 lub Za pomocą kabla HDMI oznaczonego jako "High speed" w wersji co najmniej 1. 3. Jeśli twój telewizor nie obsługuje rozdzielczości 1080p, możesz podłączyć dekoder standardowym kablem HDMI. Jeśli telewizor jest wyposażony zarówno w złącza HDMI jak i Scart, należy użyć tylko złącza HDMI, ponieważ zapewnia ono najlepszą jakość dźwięku i obrazu. * Opłata zgodna z cennikiem operatora sieci 11

12 2. 4 Podłączenie do gniazdka elektrycznego Podłącz dekoder do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza i przewodu zasilającego. PRZEWÓD ZASILAJĄCY UWAGA! NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZASILACZA DOSTARCZONEGO PRZEZ UPC. NIEZATWIERDZONE DO UŻYTKU ZASILACZE SĄ NIEDOZWOLONE MOGĄ SPOWODOWAĆ USZKODZENIA LUB USTERKI DEKODERA. 2. 5 Wybór źródła sygnału Na pilocie TV w zależności od pilota naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału (przycisk może być oznaczony jako: ( SOURCE/INPUT/HOME/AV). Na ekranie, za pomocą pilota wybierz nazwę wejścia z tyłu telewizora (wejście może być oznaczone jako: (AV/HDMI/SCART/EXT/EURO), do którego podłączony jest dekoder przy użyciu kabli. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wybierania źródła sygnału znajdziesz w instrukcji Twojego odbiornika telewizyjnego. lub 12

13 2. 6 Aktywacja dekodera i podłączenie usługi internetowej. Włącz dekoder Horizon przyciskiem z tyłu obudowy. Ustaw w pozycji I UWAGA! PIERWSZE URUCHOMIENIE DEKODERA MOŻE TRWAĆ DO 10 MINUT. W TYM CZASIE NIE NALEŻY WYŁĄCZAĆ DEKODERA Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO! 2. Dekoder Horizon uruchomi się. Naciśnij na dekoderze przycisk Na ekranie telewizora pokaże się ekran powitalny. Opcjonalnie dekoder rozpocznie pobieranie oprogramowania (o czym poinformuje Cię wyświetlony na dole pasek postępu) dioda na przycisku włączania/wyłączania trybu czuwania miga na pomarańczowo. 13

14 Opcjonalna rejestracja Internetu na dekoderze Horizon UWAGA! CZYNNOŚCI OPISANE PONIŻEJ WYKONUJEMY TYLKO W SYTUACJI, GDY POSIADAŁEŚ WCZEŚNIEJ TELEWIZJĘ CYFROWĄ UPC WRAZ Z USŁUGĄ INTERNETU LUB/I TELEFONU NA OSOBNYM MODEMIE I WSZYSTKIE TE USŁUGI PRZENOSZONE SĄ NA DEKODER HORIZON. AKTYWACJA DEKODERA MOŻLIWA JEST JEDYNIE ZA POMOCĄ POŁĄCZENIA KABLOWEGO. 4. Podłącz komputer z dekoderem Horizon za pomocą kabla ethernet dostarczonego w zestawie. PRZEWÓD ethernet 5. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz 14

15 6. Zaloguj się za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła do swojej poczty UPC. UWAGA! W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYKONANIA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI DOPIERO, GDY PASEK POSTĘPU NA EKRANIE TELEWIZORA BĘDZIE POWYŻEJ 15%. UWAGA! NAZWA UŻYTKOWNIKA TO POCZĄTEK ADRESU MAILOWEGO UPC, NP. m. nowak123. JEŻELI NIE ZNASZ SWOJEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA LUB HASŁA, ZADZWOŃ POD NUMER LUB

16 7. Na kolejnych ekranach zatwierdź dane oraz zaznacz pole a i pole b a b 8. Pojawi się komunikat INSTALACJA ZAKOŃCZONA. 16

17 2. 7 Konfiguracja dekodera 1. Poczekaj na zakończenie aktywacji dekodera Horizon, która cały czas biegnie równolegle do działań, które wykonywałeś w systemie. Po zakończeniu aktywacji pojawi się plansza z wyborem języka menu. Przy użyciu przycisków STRZAŁEK na pilocie zaznacz preferowany język i naciśnij OK w celu potwierdzenia wyboru. OK UWAGA! JEŻELI PILOT NIE REAGUJE, OZNACZA TO, ŻE WYMAGA SPAROWANIA Z DEKODEREM HORIZON. MOŻESZ CHWILĘ POCZEKAĆ, AŻ ZOSTANIE WYŚWIETLONY EKRAN PAROWANIA ALBO WYKONAĆ PAROWANIE OD RAZU. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PAROWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE DODATKOWE INFORMACJE. 17

18 3. Zapoznaj się z informacją o personalizacji treści, zaznacz swój wybór i naciśnij OK OK na pilocie. Jeśli chcesz skonfigurować połączenie internetowe, wybierz TAK i naciśnij OK. OK 18

19 5. Wybierz opcję NOWA, aby skonfigurować nową sieć domową i potwierdź swój wybór przyciskiem OK. Jeśli posiadasz usługę internetu na innym modemie, wybierz ISTNIEJĄCA i podłącz kabel sieciowy od komputera do tego modemu. Aby pominąć wybierz WYJŚCIE. 6. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi sieci domowej i naciśnij OK OK. Sieć bezprzewodową możesz w dowolnym momencie skonfigurować w menu NARZĘDZIA. 7. Po zakończeniu wstępnej konfiguracji odtworzony zostanie krótki film powitalny, po jego zakończeniu możesz rozpocząć korzystanie z dekodera. 19

20 2. 8 PołĄczenie komputera przez WI-FI Komputer możesz podłączyć do dekodera za pomocą sieci Wi-Fi. Podane instrukcje na temat sposobu podłączenia do komputera dotyczą standardu WPS oraz następujących systemów operacyjnych: Windows 7 Windows 8 Windows XP MAC OS X UWAGA! DEKODER HORIZON NIE EMITUJE SIECI UPC WI-FREE, JEDNAK UŻYTKOWNIK DEKODERA HORIZON MOŻE KORZYSTAĆ Z SIECI UPC WI-FREE TWORZONEJ PRZEZ ROUTERY UPC. DEKODER HORIZON EMITUJE DWIE SIECI WI-FI. PIERWSZĄ, DZIAŁAJĄCĄ NA CZĘSTOTLIWOŚCI 2, 4 GHZ SSID: UPC24XXXXXXX, A DRUGĄ NA CZĘSTOTLIWOŚCI 5 GHz SSID: UPC50XXXXXXX. JEŻELI URZĄDZENIE, KTÓRE CHCEMY PODŁĄCZYĆ, WYKRYWA OBIE SIECI, TO UPC REKOMENDUJE WYBRAĆ SIEĆ 5 GHZ, GDYŻ ZAPEWNIA ONA LEPSZE PARAMETRY POŁĄCZENIA. 9 połączenie BEZPRZEWODOWE Z WYKORZYSTANIEM WPS Urządzenia wykorzystujące standard WPS można w prosty sposób połączyć z siecią Wi-Fi, wykonując poniższe polecenia. Na dekoderze naciśnij i przytrzymaj przycisk + do momentu, aż dioda Wi-Fi na przednim panelu dekodera zacznie szybko migać. Na urządzeniu, które chcesz połączyć z siecią, nawiąż połączenie z wykorzystaniem standardu WPS. Poczekaj na komunikat informujący o poprawnym nawiązaniu połączenia (najczęściej trwa to kilka sekund). Dioda Wi-Fi na dekoderze przestanie migać. 20

21 Windows 7 Krok 1: Kliknij na ikonę Wi-Fi w obszarze powiadomień w dolnej części ekranu komputera. Krok 2: Wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera (np. UPC). Jest to identyfikator SSID podany na naklejce na spodzie obudowy dekodera. Krok 3: Kliknij przycisk Połącz. Krok 4: Wprowadź klucz zabezpieczeń (WPA2-PSK) i wybierz OK. Klucz PASSWORD podany jest na spodzie obudowy dekodera. Uwaga: Przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić duże i małe litery. Krok 5: Gratulacje! Od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo do Internetu UPC. 21

22 Windows 8 Krok 1 Kliknij na ikonę Wi-Fi w obszarze powiadomień w dolnej prawej części ekranu komputera. Krok 2: Wybierz ikonę ustawień. Krok 3: Kliknij na ikonę Wi-Fi. Krok 4: Wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera (np. UPC338980). Krok 5: Kliknij Połącz. 22

23 Krok 6: Wprowadź klucz zabezpieczeń (WPA2-PSK) i wybierz OK. Uwaga: Przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić małe i duże litery. Krok 7: Gratulacje! Od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo do Internetu UPC. Windows XP Krok 1: Kliknij na ikonę komputera. w obszarze powiadomień na dole ekranu Krok 2: Wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera (np. Krok 3: Wprowadź klucz zabezpieczeń PASSWORD i wybierz OK. Klucz podany jest na spodzie obudowy dekodera. Krok 4: Gratulacje! Od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo do Internetu UPC. 23

24 MAC OS X Krok 1: Kliknij ikonę na pasku statusu w górnej części ekranu komputera i wybierz Wyłącz airport. 24

25 2. 10 Podłączenie telefonu Jeśli razem z dekoderem Horizon zamówiłeś usługę telefoniczną, podłącz kabel telefoniczny (RJ11) do gniazdka telefonicznego w dekoderze oraz do telefonu. Po poprawnym podłączeniu pojawi się sygnał w słuchawce. PRZEWÓD telefoniczny UWAGA! JEŚLI MASZ ABONAMENT TELEFONICZNY U INNEGO USŁUGODAWCY, NIE PODŁĄCZAJ TELEFONU DO DEKODERA. NIE ZMIENIAJ SPOSOBU PODŁĄCZENIA TELEFONU DO SIECI TELEFONICZNEJ. 25

26 2. 11 Podłączenie do urządzeń audio Dekoder możesz dodatkowo podłączyć do zestawu Hi-Fi lub zestawu kina domowego. W zależności od dostępnego w urządzeniu audio złącza, skorzystaj z jednej z dwóch następujących opcji: Opcja 1: PRZEWÓD toslink Opcja 2: PRZEWÓD AUDIO (CHINCH) UWAGA! ZŁĄCZA S/PDIF UŻYWA SIĘ DO WYPROWADZENIA CYFROWEGO SYGNAŁU AUDIO. ZŁĄCZA L/R SŁUŻĄ DO WYPROWADZENIA ANALOGOWEGO SYGNAŁU AUDIO. ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ DŹWIĘKU, REKOMENDUJEMY PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO LUB ZESTAWU HI-FI ZA POMOCĄ ZŁĄCZA S/PDIF. 26

27 3. FUNKCJE PODSTAWOWE W tym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje na temat obsługi dekodera Horizon. Po zapoznaniu się z jego treścią, będziesz wiedział jak poruszać się po menu i korzystać z jego funkcji. Szczegółowe informacje na temat obsługi dekodera Horizon można znaleźć w pozostałych rozdziałach Instrukcji Użytkownika. 1 Nawigacja w menu STRZAŁKI ok back menu OK BACK MENU Wybór pozycji. Po jednorazowym naciśnięciu przycisku OK w trakcie oglądania pojawi się MENU KANAŁÓW. Dwukrotne naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście do MENU FUNKCYJNEGO. W momencie, gdy dana pozycja menu jest zaznaczona, naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście do wybranej pozycji menu. Powrót do poprzedniego ekranu. Wywołanie MENU GŁÓWNEGO. Szczegółowe informacje na temat menu dekodera Horizon znajdują się w rozdziale 4. Krótkie i długie naciśnięcie przycisków CH Niektóre przyciski, takie jak: CH oraz STRZAŁKI mają odmienne funkcje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ponad 1, 5 sekundy. Wyrażenia "krótkie naciśnięcie" i "długie naciśnięcie" oznaczają: Krótkie naciśnięcie przycisku. Naciśnij przycisk i zwolnij go w ciągu 1, 5 sekundy. Długie naciśnięcie przycisku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 1, 5 sekundy. 27

28 3. 2 Włączanie i oglądanie telewizji 1. Włącz telewizor, naciskając przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV na pilocie Horizon. UWAGA! PRZYCISK DZIAŁA PO SPAROWANIU PILOTA Z TELEWIZOREM. Włącz dekoder, naciskając przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ DEKODER TV na pilocie. Wyświetlone zostanie MENU GŁÓWNE. Naciśnij przycisk OK OK. Oglądaj telewizję! 28

29 3. 3 OZNACZENIA IKON Oznaczenia różnych ikon: HD SD - kanał jest na liście ulubionych - program/pozycja jest w nadawana/dostępna w najlepszej jakości HD - program/pozycja jest w nadawana/dostępna w standardowej jakości SD - program/pozycja już wcześniej oglądana - kanał zablokowany - nagrywanie pojedynczego programu - trwa nagrywanie wielu programów - nagrywanie serii - nagrywanie się powiodło - nagrywanie się nie powiodło! - nagrywanie tylko części programu - nagranie zaplanowane jest jako trzecie lub czwarte, w przypadku zaplanowania kolejnych w tym samym czasie, może się nie nagrać - konflikt nagrań. - ustawiono przypomnienie - ustawiono przypomnienie serii - sezon/folder program dostępny dla określonej cyfrą grupy wiekowej. 4 Zmiana kanałów Kanały można zmieniać, posługując się jedną z następujących metod: PRZYCISKI CH ^ / Zmieniaj kanały za pomocą przycisków CH CH ^ na pilocie. NUMER KANAŁU Wprowadź numer kanału korzystając z klawiatury numerycznej. 29

30 UWAGA! JEŚLI WYBRANY NUMER KANAŁU NIE ISTNIEJE, DEKODER WYŚWIETLI ODPOWIEDNI KOMUNIKAT I PRZEŁĄCZY SIĘ NA NAJBLIŻSZY DOSTĘPNY KANAŁ. LISTA KANAŁÓW CH 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CH przez ponad 1, 5 sekundy. CH 2. Pojawi się lista kanałów. Kanały możesz przeglądać, używając przycisków CH 30

31 MENU KANAŁÓW Naciśnięcie przycisku OK OK podczas oglądania telewizji powoduje wywołanie MENU KANAŁÓW. Używając przycisków STRZAŁEK, możesz sprawdzić programy nadawane TERAZ na innych kanałach. Przy poszczególnych pozycjach wyświetlany jest krótki opis. Naciśnij przycisk OK OK, aby wybrać kanał. Aby zobaczyć opis następnego programu na danym kanale, wybierz opcję NASTĘPNY, używając STRZAŁKI. UWAGA! MENU KANAŁÓW JEST DOMYŚLNIE WYŚWIETLANE PRZEZ 5 SEKUND. CZAS WYŚWIETLANIA MOŻESZ ZMIENIĆ W MENU NARZĘDZIA > PREFERENCJE. PROGRAM TV Naciśnij przycisk PROGRAM TV na pilocie, następnie wybierz program, używając przycisków STRZAŁEK i naciśnij przycisk OK OK 31

32 3. 5 Regulacja głośności Reguluj głośność odbiornika TV za pomocą przycisku VOL VOL. 6 Nagrywanie* NATYCHMIASTOWE NAGRYWANIE Aby nagrać aktualnie emitowany program, naciśnij przycisk nagrywania REC. Jeśli program, który ma zostać nagrany jest częścią serii, to wówczas pojawią się dodatkowe opcje umożliwiające nagranie tylko wybranego odcinka lub całej serii. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać nagrywanie. PLANOWANIE NAGRYWANIA Aby zaplanować nagranie programu, który jeszcze się nie rozpoczął, naciśnij przycisk PROGRAM TV na pilocie Horizon. Przy pomocy STRZAŁEK wybierz program, który chcesz nagrać i naciśnij przycisk nagrywania REC. Możesz nagrywać pojedyncze odcinki lub całą serię, jeśli program jest cykliczny. Opcjonalnie możesz również zmienić czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania. ODTWARZANIE NAGRANIA Aby obejrzeć nagrany wcześniej program, naciśnij przycisk NAGRANE, wybierz pozycję, którą chcesz obejrzeć. i korzystając ze STRZAŁEK 3. 7 Korzystanie z upc na żądanie Aby obejrzeć film lub program w usłudze UPC NA ŻĄDANIE (VOD): 1. Naciśnij przycisk VOD VOD na pilocie Horizon. Użyj przycisków STRZAŁEK, aby przeglądać dostępne pozycje. Znajdź pozycję, którą chcesz obejrzeć i naciśnij OK OK. W zależności od typu pozycji możesz natychmiast rozpocząć oglądanie lub musisz ją najpierw zamówić, potwierdzając zamówienie 4-cyfrowym kodem PIN. UWAGA! DOMYŚLNY KOD PIN TO MOŻESZ GO ZMIENIĆ W MENU NARZĘDZIA > KONTROLA RODZICIELSKA. Odtwarzanie wybranej pozycji rozpocznie się automatycznie. * Rozdział dotyczy tylko dekodera Horizon z nagrywarką. 32

33 3. 8 Zatrzymywanie i przewijanie telewizji na żywo* Aby zatrzymać oglądany program na żywo, naciśnij przycisk ODTWARZAJ/PAUZA sterowania odtwarzaniem z informacją o łącznym czasie wstrzymania programu. na pilocie. Pojawi się pasek Korzystając z przycisków sterowania odtwarzaniem rozpocząć odtwarzanie programu., możesz przewijać do wybranego punktu, a następnie 3. 9 BUFOR* Dekoder Horizon po przełączeniu na dowolny kanał, natychmiast rozpoczyna nagrywanie tego kanału do bufora (pamięci). Dzięki tej funkcji, możesz w każdej chwili cofnąć (przewinąć do tyłu) oglądany program na żywo, jeśli np. przegapiłeś jakąś scenę lub chcesz powtórzyć dany fragment w filmu. Dekoder zapamiętuje w Buforze dany program maksymalnie 3 godziny wstecz. UWAGA! funkcja bufora nie jest aktywna na dekoderze Horizon bez nagrywarki 3. 10 Sterowanie odtwarzaniem Pasek sterowania odtwarzaniem wyświetla się po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania odtwarzaniem na pilocie. Zostanie on również wyświetlony po naciśnięciu przycisku OK OK, gdy zaznaczona jest opcja PAUZA w MENU FUNKCYJNYM. UWAGA! KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU < > POWODUJE PRZESKOK O 30 SEKUND NA OSI CZASU ODTWARZANEGO PROGRAMU. DŁUGIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU < > POWODUJE PRZESKOK DO NASTĘPNEGO/POPRZEDNIEGO PROGRAMU NA OSI CZASU. 33

34 Nad paskiem sterowania odtwarzaniem wyświetlany jest pasek postępu. Biały pasek postępu oznacza całkowity czas odtwarzania wideo, a szary pasek postępu pokazuje, ile pozostało wolnego czasu w buforze. Jeśli odtwarzanie zostanie na pewien czas wstrzymane, biały pionowy wskaźnik będzie pokazywał czas od miejsca zatrzymania, biały pasek postępu będzie się nadal przesuwał, wskazując postęp programu, natomiast szary pasek pokaże czas do końca wolnej pamięci bufora. Przykład: Program zatrzymany na 3 minuty: PRZEWIJANIE DO TYŁU Naciśnięcie przycisku PRZEWIJANIA DO TYŁU na pilocie przy odtwarzaniu wideo powoduje rozpoczęcie przewijania do tyłu i pojawienie się elementów sterowania odtwarzaniem. Naciskanie ponownie przycisku PRZEWIJANIA DO TYŁU w trakcie przewijania powoduje stopniowe zwiększenie prędkości przewijania. Dostępne są cztery prędkości. Krótkie naciśnięcie przycisku W LEWO powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego programu. długie naciśnięcie przycisku W LEWO powoduje przeskok do poprzedniego programu na osi czasu. ODTWARZANIE / PAUZA PRZEWIJANIE DO PRZODU OK Naciśnięcie przycisku OK w dowolnym momencie w trakcie PRZEWIJANIA DO TYŁU lub PRZEWIJANIA DO PRZODU powoduje przywrócenie odtwarzania z normalną prędkością. Trzykrotne naciśnięcie przycisku OK OK podczas odtwarzania programu na żywo włącza funkcję PAUZA. Trzykrotne naciśnięcie przycisku OK OK w trybie PAUZY powoduje rozpoczęcie odtwarzania z normalną prędkością. Naciśnięcie przycisku W PRAWO w trybie PAUZY powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego programu i wznowienie odtwarzaniaz normalną prędkością. Naciśnięcie przycisku PRZEWIJANIA DO PRZODU na pilocie przy odtwarzaniu wideo powoduje rozpoczęcie przewijania do przodu i pojawienie się elementów sterowania odtwarzaniem. Naciskanie ponownie przycisku PRZEWIJANIA DO PRZODU w trakcie przewijania powoduje stopniowe zwiększenie prędkości przewijania. Krótkie naciśnięcie przycisku W PRAWO powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego programu. Długie naciśnięcie przycisku W PRAWO powoduje przeskok do następnego programu na osi czasu. UWAGA! W TRYBIE SZYBKIEGO PRZEWIJANIA DO PRZODU/DO TYŁU WYŚWIETLANE NA EKRANIE ELEMENTY STEROWANIA ODTWARZANIEM WSKAZUJĄ NA WYKONYWANĄ CZYNNOŚĆ WRAZ ZE WSKAŹNIKIEM PRĘDKOŚCI. W TAKIEJ SYTUACJI PRZYCISK BACK NIE PEŁNI ŻADNEJ FUNKCJI Włączanie trybu czuwania Dekoder przejdzie w tryb czuwania po naciśnięciu przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ DEKODER BOX na pilocie. Jeśli chcesz włączyć tryb czuwania na telewizorze, naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV na pilocie Horizon. 34

35 4. Menu Ten rozdział zawiera informacje na temat nawigacji w menu i optymalnego sposobu korzystania z niego. 1 Menu Kanałów MENU KANAŁÓW pojawia się po: OK naciśnięciu przycisku OK na pilocie podczas oglądania telewizji, naciśnięciu przycisków STRZAŁEK podczas oglądania telewizji, włączeniu kanału. MENU KANAŁÓW może w zależności od wybranego kanału zawierać do pięciu z następujących opcji: TERAZ NASTĘPNY NA ŻĄDANIE PODOBNE Jest to pozycja domyślna w MENU KANAŁÓW. Zawiera informacje na temat aktualnie emitowanego programu. Krótkie naciśnięcie OK OK powoduje wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO. Używając przycisków STRZAŁEK, można przeglądać pozycje oznaczone TERAZ z innych kanałów. Naciśnięcie OK OK powoduje wybranie dostępnego kanału do oglądania. Prezentacja informacji o kolejnym programie na aktualnie wybranym kanale. Naciśnięcie OK OK powoduje wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO. W przypadku, gdy nie ma następnego programu, opcja ta nie jest wyświetlana. Używając przycisków STRZAŁEK, można przeglądać pozycje oznaczone NASTĘPNY z pozostałych kanałów. Dostęp do programów na żądanie, zależnie od kanału, np. na kanale TVP HD dostęp do TVP NA ŻĄDANIE. Naciśnięcie OK OK wywołuje usługę NA ŻĄDANIE. W przypadku, gdy programy na żądanie nie są dostępne, opcja ta nie jest wyświetlana w MENU KANAŁÓW. Lista programów podobnych tematycznie do aktualnie wybranego programu. Używając przycisków STRZAŁEK, można przeglądać programy oznaczone jako PODOBNE z innych kanałów. APLIKACJE Dostęp do popularnych serwisów internetowych, takich jak YouTube czy Twitter. Naciśnięcie OK OK uruchamia wybraną aplikację. 35

36 4. 2 Menu funkcyjne MENU FUNKCYJNE zawiera opcje związane z danym programem lub kanałem. Menu pojawia się: po dwukrotnym naciśnięciu przycisku OK OK na pilocie podczas oglądania telewizji, po naciśnięciu przycisku OK OK na pilocie w trakcie wyświetlania MENU KANAŁÓW w opcjach TERAZ lub NASTĘPNY. Poszczególne opcje menu mogą się od siebie różnić, co powoduje, że nie każda z wymienionych poniżej opcji będzie dostępna. PAUZA* NAGRAJ* ANULUJ NAGRYWANIE* POWRÓT DO TELEWIZJI NA ŻYWO* WŁĄCZ/WYŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY USUŃ KANAŁ Z ULUBIONYCH Naciśnięcie przycisku OK powoduje wstrzymanie odtwarzania oraz wyświetlenie paska sterowania odtwarzaniem z informacją o łącznym czasie wstrzymania programu. Dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania z funkcji sterowania można znaleźć w punkcie STEROWANIE ODTWARZANIEM (str. 32). Ustawienie nagrywania wybranego programu. Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie ekran z opcjami nagrywania. Opcja DODATKOWY CZAS pozwala na zmianę czasu jego rozpoczęcia lub zakończenia. Jeśli dany program, który ma zostać nagrany, jest częścią serii programów, to wówczas pojawią się dodatkowe opcje umożliwiające nagranie tylko wybranego odcinka lub całej serii. Anulowanie wybranego nagrania. Wyłączenie odtwarzania z opóźnieniem czasowym i powrót do telewizji na żywo. Wyświetlanie listy ulubionych lub wszystkich kanałów. Dodanie kanału do listy ulubionych. Usunięcie kanału z listy ulubionych. * Funkcje są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką. 36

37 DODAJ PRZYPOMNIENIE WIĘCEJ PODOBNE DŹWIĘK/NAPISY ZAMÓW ODTWARZAJ* ODTWÓRZ OD POCZĄTKU* KONTYNUUJ* ZATRZYMAJ* ZOBACZ ZWIASTUN WŁĄCZ/WYŁĄCZ OCHRONĘ* ZABLOKUJ KODEM PIN* ODBLOKUJ* Pozwala ustawić przypomnienie o programie, który nie został jeszcze wyemitowany. Przed rozpoczęciem programu zostanie wyświetlone przypomnienie. Wyświetla informacje o aktualnie oglądanym programie. Zakres danych obejmuje (w zależności od informacji dostarczonych przez nadawcę programu) czas rozpoczęcia i zakończenia, pasek postępu, klasyfikację kontroli rodzicielskiej oraz informacje na temat reżysera, aktorów, a także opis danego programu. Lista programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu. Przełączanie między dostępnymi ustawieniami ścieżek audio i napisów. Zamówienie wybranej pozycji NA ŻĄDANIE lub pakietu. Rozpoczęcie odtwarzania wybranej pozycji. Odtwarzanie wybranej pozycji od początku. Ponowne uruchomienie odtwarzania od miejsca zatrzymania. Zatrzymanie odtwarzania i powrót do menu. Uruchomienie odtwarzania zwiastuna. Zabezpieczenie nagrania przed automatycznym usunięciem po zapełnieniu dysku lub wyłączenie zabezpieczenia z zezwoleniem na usunięcie nagrania. Odtwarzanie nagrania będzie poprzedzone prośbą o wpisanie kodu PIN. Odblokowanie nagrania, podanie kodu PIN nie będzie wymagane. EDYTUJ* Zmiana ustawień zaplanowanego nagrania. 37

38 4. 3 Menu główne Wszystkie funkcje dekodera Horizon dostępne są poprzez MENU GŁÓWNE, które składa się z następujących kategorii: TERAZ W TV Wyświetla informacje na temat obecnie emitowanego programu. PROGRAM TV Program telewizyjny z informacjami na temat bieżących i przyszłych programów. POLECANE WYSZUKAJ NARZĘDZIA APLIKACJE NA ŻĄDANIE MOJA KOLEKCJA Spersonalizowane rekomendacje oraz listy polecanych filmów i programów. Wyszukiwanie pozycji według słów kluczowych, takich jak tytuł, aktor, reżyser. Umożliwia zmianę ustawień dekodera. Łatwy dostęp do aplikacji, takich jak You Tube czy Twitter. Darmowe i płatne filmy, seriale i programy dostępne na żądanie. Zawiera wszystkie nagrane* lub wypożyczone filmy i programy. MENU GŁÓWNE jest wyświetlane zawsze po włączeniu dekodera lub po naciśnięciu przycisku MENU MENU na pilocie. Naciśnięcie przycisku BACK BACK na pilocie powoduje wyjście z MENU GŁÓWNEGO i powrót do oglądania. Po włączeniu menu głównego domyślnie wybrana jest kategoria TERAZ W TV, która podaje tytuł aktualnie odtwarzanej pozycji w TELEWIZJI NA ŻYWO, w tle MENU GŁÓWNEGO widoczny jest ostatni kanał oglądany przed wyłączeniem dekodera. Kategorie MENU GŁÓWNEGO wybiera się za pomocą przycisków STRZAŁEK na pilocie. Dla części kategorii OK dostępne są opcje. Naciśnięcie przycisku OK powoduje wybranie danej kategorii lub opcji. * Usługa Nagrywania jest aktywna tylko dla dekodera Horizon z nagrywarką. 38

39 4. 4 Teraz w TV TERAZ W TV wyświetla informacje o aktualnym programie. Jeśli naciśniesz przycisk OK OK na pilocie, MENU GŁÓWNE zostanie zamknięte i włączy się tryb pełnoekranowy. 39

40 4. 5 Program TV W menu PROGRAM TV można znaleźć szczegółowe informacje o pozycjach emitowanych aktualnie, a także przez kolejne 15 dni (w zależności od kanału). Aby uzyskać dostęp do PROGRAMU TV, należy nacisnąć przycisk PROGRAM TV PROGRAM TV na pilocie lub w menu głównym wybrać pozycję PROGRAM TV. STRZAŁKI Wybór pozycji. ok OK Potwierdzenie wyboru. back menu BACK MENU Powrót do poprzedniego ekranu. UWAGA! W WYPADKU WPROWADZENIA USTAWIEŃ KLASYFIKACJI PROGRAMÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ ICH OGLĄDANIE PRZEZ DZIECI LUB ZABLOKOWANIA KANAŁU, DANEGO PROGRAMU NIE BĘDZIE MOŻNA PRZEGLĄDAĆ W PROGRAMIE TV. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU ODBLOKOWANIA TEGO RODZAJU POZYCJI MOŻNA ZNALEŹĆ W PUNKCIE DODATKOWE INFORMACJE ZABLOKOWANE POZYCJE (STR. 57). 40

41 Widok wszystkich kanałów Opcja WSZYSTKIE KANAŁY pozwala na uzyskanie dostępu do informacji na temat wszystkich programów z maksymalnym wyprzedzeniem 15 dni. Kanały są prezentowane zgodnie z ich kolejnością na liście kanałów. Krótkie naciśnięcie przycisków CH ^ lub CH Przytrzymanie przycisku CH ^ lub CH Krótkie naciśnięcie przycisku < lub > Przytrzymanie przycisku < lub > BACK CH CH BACK Wybór następnego/poprzedniego kanału. Przyspieszone przeglądanie z wyborem następnego/poprzedniego kanału bez wyświetlania szczegółowych informacji. Zaznaczenie następnego/poprzedniego programu. Przyspieszone przeglądanie z wyborem następnego/poprzedniego programu bez wyświetlania szczegółowych informacji. Powrót do głównego ekranu PROGRAMU TV. MENU MENU Wywołanie MENU GŁÓWNEGO Bezpośrednie wprowadzenie numeru kanału. PO ZAZNACZENIU AKTUALNIE EMITOWANEGO PROGRAMU: Krótkie naciśnięcie przycisku OK OK Wybór kanału i programu oraz przełączenie do widoku pełnoekranowego programu. Długie naciśnięcie OK OK Wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO z zaznaczoną funkcją PAUZA. PO ZAZNACZENIU PROGRAMU, KTÓRY BĘDZIE EMITOWANY: Krótkie lub długie naciśnięcie przycisku OK OK Wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO z zaznaczoną funkcją NAGRAJ. 41

42 Menu funkcyjne dla PROGRAMU TV MENU FUNKCYJNE w kategorii PROGRAM TV jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku OK OK, po zaznaczeniu bieżącego programu (długie naciśnięcie przycisku) lub programu, który będzie nadawany (krótkie naciśnięcie). MENU FUNKCYJNE po naciśnięciu przycisku OK OK przy zaznaczeniu programu: PAUZA/ODTWARZAJ* PODOBNE WIĘCEJ NAGRAJ/ANULUJ NAGRYWANIE* DODAJ PRZYPOMNIENIE USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY WŁĄCZ/WYŁACZ LISTĘ ULUBIONYCH DŹWIĘK/NAPISY ZAMÓW Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. Wyświetlanie listy programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu. Dodatkowe informacje o wybranym programie. Funkcja nagrywania wybranego programu lub anulowania bieżącego nagrania. Zamówienie wybranej pozycji NA ŻĄDANIE (VOD) lub pakietu. UWAGA! JEŚLI MENU FUNKCYJNE ZOSTANIE WYWOŁANE W TRAKCIE NAGRYWANIA, TO ZAMIAST OPCJI NAGRAJ POJAWI SIĘ OPCJA ANULUJ NAGRYWANIE. 42

43 Przedział czasowy Opcja ta pozwala zmienić przedział czasowy dla informacji o programach prezentowanych w PROGRAMIE TV. Przedział czasowy może być ustawiony tak, aby pokazywał kolejnych 30, 60, 90 i 120 minut. Dostęp do tej opcji można uzyskać po jej wybraniu w menu PROGRAM TV i naciśnięciu przycisku OK OK na pilocie. Wybierz jeden z przedziałów czasowych, a następnie naciśnij przycisk OK OK na pilocie. W zależności od wybranej opcji: 30 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 30 minut w dwóch przedziałach po 15 minut, 60 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 60 minut w dwóch przedziałach po 30 minut, 90 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 90 minut w trzech przedziałach po 30 minut, 120 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 120 minut w czterech przedziałach po 30 minut. Po dokonaniu wyboru pojawi się ekran główny WSZYSTKIE KANAŁY z wybranym przedziałem czasowym. 43

44 4. 6 Polecane Dekoder Horizon wyróżnia się unikalnymi funkcjami, dzięki którym możesz uzyskać dostęp do świata rozrywki w pełni dopasowanej do własnych upodobań. Kategoria POLECANE w MENU GŁÓWNYM zawiera spersonalizowane rekomendacje programów i filmów tworzone na podstawie informacji o wcześniej oglądanych programach, o ile aktywna jest opcja personalizacji. W tym miejscu można również zmienić własne ustawienia personalizacji. Naciśnij przycisk MENU MENU na pilocie i przejdź do POLECANE. Wybierz jedną z opcji i naciśnij OK OK. Personalizacja Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję spersonalizowanych propozycji. Naciśnięcie przycisku OK OK powoduje wyświetlenie ekranu wyboru z opcjami TAK/NIE. Wybierz TAK lub NIE i naciśnij przycisk OK OK. Dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki dekoder Horizon korzysta z informacji na temat oglądanych programów znajdują się w Polityce Prywatności na stronie Propozycje dla Ciebie Lista pozycji wybranych specjalnie dla Ciebie na podstawie wcześniej oglądanych programów. W wypadku rezygnacji z personalizacji będą wyświetlane tylko ogólne rekomendacje. Lista stale będzie aktualizowana o nowe pozycje. Domyślnie propozycje przedstawione są w widoku mozaiki. Opcjonalnie dostępny jest widok listy. Widok listy możesz włączyć w menu PREFERENCJE w NARZĘDZIACH. 44

45 Menu funkcyjne dla POLECANYCH MENU FUNKCYJNE pojawia się po wybraniu pozycji i naciśnięciu OK OK. Menu różni się w zależności od dostępnych dla danej pozycji funkcji. Poniższa lista przedstawia wszystkie dostępne funkcje: PAUZA/ODTWARZAJ* NAGRAJ/ANULUJ NAGRYWANIE* USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY USUŃ KANAŁ Z ULUBIONYCH ZAMÓW WŁĄCZ/WYŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH WIĘCEJ DODAJ PRZYPOMNIENIE PODOBNE ZOBACZ ZWIASTUN Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. Ich zakres obejmuje (w zależności od informacji dostarczonych przez nadawcę programu) czas rozpoczęcia i zakończenia, pasek postępu, klasyfikację kontroli rodzicielskiej oraz informacje na temat reżysera, aktorów, a także opis danego programu. Odtworzenie zwiastuna. 45

46 4. 7 Wyszukaj Dzięki pilotowi z klawiaturą możesz z łatwością wyszukiwać programy telewizyjne, pozycje na żądanie oraz nagrania. Aby uruchomić wyszukiwarkę, naciśnij przycisk MENU, wybierz WYSZUKAJ i naciśnij OK OK. UWAGA! WYSZUKIWARKA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE URUCHOMIONA, JEŚLI ROZPOCZNIESZ WPISYWANIE TEKSTU NA KLAWIATURZE. Po uruchomieniu wyszukiwarki, wprowadź słowo kluczowe związane z wyszukiwaną pozycją, takie jak np. : tytuł, aktor, reżyser. Po wprowadzeniu kilku znaków na ekranie automatycznie pojawi się lista wyników. Po wprowadzeniu każdego kolejnego znaku lista będzie zawężana. Kontynuuj wprowadzanie znaków, aż na liście pojawi się oczekiwany wynik. UWAGA! JEŻELI WYNIK WYSZUKIWANIA NIE JEST PRAWIDŁOWY, SPRÓBUJ INACZEJ DOBRAĆ SŁOWO KLUCZOWE. Używając przycisków STRZAŁEK, zaznacz pozycję na liście wyników. 46

47 Następnie ją wybierz, naciskając przycisk OK OK na pilocie. MENU FUNKCYJNE DLA WYSZUKIWARKI Po wybraniu pozycji pojawi się menu funkcyjne. Nagrywanie wybranego programu lub anulowanie nagrania. Odtwarzanie zwiastuna. DOSTOSUJ Opcja DOSTOSUJ pozwala filtrować wyniki wyszukiwania na podstawie ich źródła (TEWIZJA NA ŻYWO, NA ŻĄDANIE lub MOJA KOLEKCJA). 47

48 4. 8 Narzędzia Kategoria NARZĘDZIA w MENU GŁÓWNYM umożliwia dostosowanie ustawień dekodera do potrzeb i preferencji użytkownika. USTAWIENIA Opcja USTAWIENIA w NARZĘDZIACH pozwala skonfigurować ustawienia audio-wideo oraz podstawowe funkcje dekodera. Dostępne są następujące opcje: WYJŚCIE WIDEO USTAWIENIA HDMI USTAWIENIA SCART USTAWIENIA DŹWIĘKU DEKODER HORIZON Pozwala wybrać opcję połączenia kablowego HDMI lub SCART. Możliwy jest także automatyczny wybór wymaganego połączenia wideo przez dekoder. Informacja o statusie HDCP, HDMI i preferowanej rozdzielczości HD. ROZDZIELCZOść HD przełączanie między różnymi rozdzielczościami obrazu telewizyjnego. KONWERSJA FORMATóW umożliwia wybór trybu wyświetlania obrazu na ekranie standardowego telewizora. Może to być: TRYB PILLARBOX (AUTOMATYCZNE DOSTOSOWYWANIE SIĘ FORMATU OBRAZU DO EKRANU), TRYB POWIĘKSZENIA, TRYB PEŁNY (Z ROZCIĄGANIEM OBRAZU), TRYB WYJśCIA TV przełączanie pomiędzy trybami sygnału RGB i YCbCr. WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI EKRANU TELEWIZORA wybór EKRANU PANORAMICZNEGO (16:9) lub STANDARDOWEGO (4:3) OBSŁUGA FORMATU 4:3 wybór pomiędzy trybem POWIĘKSZENIA (Z ROZCIĄGNIĘCIEM OBRAZU), PILLARBOX (automatyczne dopasowanie) i PEŁNOEKRANOWYM. AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE TELEWIZORA W opcjach dostępnych w USTAWIENIACH DźWIĘKU można włączać i wyłączać różne wyjścia audio i zmieniać opóźnienia sygnału audio, zarówno dla HDMI, jak i SCART. WYJśCIE SCART włączanie/wyłączanie wyjścia audio SCART. WYJśCIE HDMI włączanie/wyłączanie wyjścia audio HDMI. OPóźNIENIE AUDIO HDMI ustawianie opóźnienia sygnału audio w HDMI. Opóźnienie może być zmieniane w krokach co 10 ms pomiędzy wartościami granicznymi -200 ms i +200 ms. WYJśCIE S/PDIF włączanie/wyłączanie wyjścia audio S/PDIF. OPóźNIENIE DźWIĘKU S/PDIF ustawianie opóźnienia sygnału audio w S/PDIF. Opóźnienie może być zmieniane w krokach co 10 ms pomiędzy wartościami granicznymi -200 ms i +200ms. WYJśCIE DOLBY DIGITAL - włączanie/wyłączanie wyjścia audio S/PDIF DOLBY (AC3). Umożliwia wprowadzanie ustawień i regulację podstawowych funkcji dekodera. PRZYWRACANIE USTAWIEń FABRYCZNYCH umożliwia zresetowanie dekodera i przywrócenie ustawień fabrycznych z możliwością zachowania lub usunięcia zapisanych na dysku dekodera nagrań. USUń NAGRANIA* umożliwia usunięcie wszystkich nagrań na dysku twardym. USUń NIEKOMPLETNE NAGRANIA* usuwa wszystkie niekompletne nagrania. USUń ZAPLANOWANE NAGRANIA* usuwa wszystkie zaplanowane nagrania. SPARUJ PILOTA opcja ta pozwala na dodanie dodatkowych pilotów i powiązanie ich z dekoderem w celu zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. SPRAWDź AKTUALIZACJE sprawdza, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania dekodera. PREFERENCJE Opcja PREFERENCJE w NARZĘDZIACH pozwala dostosować ustawienia dekodera do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dostępne są następujące opcje: JĘZYK MENU PRZEZROCZYSTOŚĆ MENU Zmiana języka menu. Dostępne są takie same opcje, jak przy pierwszym uruchomieniu dekodera. Pozwala ustawić przezroczystość menu przy wyświetlaniu obrazu telewizyjnego w trybie pełnoekranowym. Dostępne są następujące opcje: DUŻA najbardziej przezroczyste. STANDARDOWY przezroczyste w ok. 50%. MAŁA najmniej przezroczyste. * Opcje są aktywne dla dekodera Horizon z nagrywarką. 48

49 MENU KANAŁÓW LIMIT CZASU WIDOK Język NAPISów NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH JĘZYK ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ AUDIODESKRYPCJA PERSONALIZACJA TRYB CZUWANIA TŁO PROGRAMU TV PRZEDZIAŁ CZASU CZAS PRZED NAGRANIEM CZAS PO NAGRANIU NAGRYWANIE SERII ULUBIONE KANAŁY AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA ZARZĄDZANIE DYSKIEM Pozwala ustawić czas wyświetlania menu kanałów. Dostępne opcje to 2 sek, 5 sek (wartość domyślna), 10 sek lub 15 sek. Umożliwia wybór pomiędzy widokiem listy a widokiem mozaiki w menu NA ŻĄDANIE I PROPOZYCJE DLA CIEBIE. Włączenie i wyłączenie opcji wyświetlania napisów (jeśli w danym kanale są dostępne). Włączenie i wyłączenie opcji wyświetlanie napisów dla osób niesłyszących. Napisy będą wyświetlane w zależności od ich dostępności. Pozwala wybrać język ścieżki dźwiękowej. Dostępność wybranej ścieżki jest uzależniona od nadawcy programu. Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję audiodeskrypcji. Włączenie lub wyłączenie funkcji personalizowanych propozycji programów. Wybór trybu czuwania dekodera. Umożliwia zmianę sposobu prezentacji PROGRAMU TV. PRZEZROCZYSTE PROGRAM TV jest wyświetlany na bieżącym kanale w trybie pełnoekranowym. PEŁNE PROGRAM TV jest wyświetlany z podglądem bieżącego kanału w miniaturowym oknie w lewym górnym rogu. Opcja ta pozwala zmienić przedział czasowy na ekranie WSZYSTKIE KANAŁY w PROGRAMIE TV. Przedział czasowy może być ustawiony na 30, 60, 90 i 120 minut. Aby uzyskać dostęp do tej pozycji, naciśnij przycisk OK na pilocie. W opcji 30 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 30 minut w dwóch przedziałach po 15 minut. W opcji 60 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 60 minut w dwóch przedziałach po 30 minut. W opcji 90 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 90 minut w trzech przedziałach po 30 minut. W opcji 120 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 120 minut w czterech przedziałach po 30 minut. BRAK nagrywanie rozpocznie się w zaplanowanym czasie rozpoczęcia emisji programu. 15 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 15 min dodanie wybranej liczby minut do czasu rozpoczęcia nagrania. BRAK nagrywanie zakończy się w zaplanowanym czasie zakończenia emisji programu. 15 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 15 min dodanie wybranej liczby minut do czasu zakończenia nagrania. WSZYSTKIE KANAŁY nagrywa serię z wszystkich kanałów, na których jest ona emitowana. WYBRANY KANAŁ nagrywanie serii tylko z wybranego kanału. Konfiguracja listy ulubionych kanałów. Aby skonfigurować listę ulubionych kanałów, przewiń listę kanałów strzałkami ^/v, gdy natrafisz na ulubiony kanał dodaj go do listy naciskając OK, obok wybranego kanału na liście pojawi się znak i kanał pojawi się na liście ulubionych po lewej stronie. Gdy skomponujesz już listę ulubionych kanałów, naciśnij strzałkę w lewo <, a następnie wybierz POWIERDŹ LISTĘ, lista ulubionych kanałów została skonfigurowana. Aby z niej skorzystać, podczas oglądania telewizji, naciśnij dwa razy OK, a następnie w MENU FUNKCYJNYM wybierz WŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH. Lista ulubionych kanałów będzie aktywna podczas przełączania kanałów, kanały ulubione będą oznaczone ikoną gwiazdki (patrz str. 30). Włączenie i wyłączenie opcji automatycznego przejścia w stan czuwania. W opcji WŁĄCZ TRYB CZUWANIA możesz wybrać po ilu minutach ma to nastąpić. Zarządzanie nagraniami w przypadku przepełnienia dysku. KONTROLA RODZICIELSKA Opcja KONTROLA RODZICIELSKA w NARZĘDZIACH umożliwia konfigurację różnych funkcji związanych z ochroną prywatności, ustalanie zasad dostępu do dekodera i kanałów przez dzieci oraz zmianę kodu PIN. Aby przejść do tej opcji menu, konieczne będzie podanie kodu PIN, domyślny PIN to 0000 (cztery zera). UPC rekomenduje zmianę domyślnego kodu PIN. ZMIEŃ KOD PIN KLASYFIKACJA WIEKOWA Opcję tę należy wybrać w wypadku konieczności zmiany kodu PIN. Pozwala ustawić ograniczenie wiekowe. Zablokowany zostanie każdy program sklasyfikowany jako nieodpowiedni dla osób w podanym wieku lub młodszych, o ile klasyfikacja wiekowa będzie udostępniona przez nadawcę programu. Oglądanie programu będzie możliwe po podaniu kodu PIN. 49

Specyfikacja i instrukcja obsługi Cadac 346

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja i instrukcja obsługi Cadac 346

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja i instrukcja obsługi Cadac 346