Podręcznik wdrażania i obsługi Califone Pabt31

Podręcznik wdrażania i obsługi Califone Pabt31 jest narzędziem przeznaczonym dla szkół i innych placówek edukacyjnych, które chcą wdrożyć i korzystać z systemu słuchowego Califone Pabt31. Podręcznik ten zawiera wszystkie informacje niezbędne do zainstalowania i konfiguracji sprzętu, jak również do tworzenia i zarządzania użytkownikami i sesjami. Dostarcza także kroki obsługi, w tym instrukcje dotyczące łączenia się z urządzeniami, udostępniania zasobów, zarządzania sesjami, tworzenia statystyk i aktualizowania oprogramowania. Ponadto podręcznik wdrażania i obsługi Califone Pabt31 zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące utrzymania systemu w najlepszym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania i obsługi Califone Pabt31

Zarządzanie obrazami systemu operacyjnego - Configuration Manager | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 9 min

Dotyczy: programu Configuration Manager (bieżąca gałąź)

Obrazy systemu operacyjnego w Configuration Manager są przechowywane w formacie pliku obrazu systemu Windows (WIM). Te obrazy są skompresowaną kolekcją plików referencyjnych i folderów używanych do instalowania i konfigurowania nowego systemu operacyjnego na komputerze. Wiele scenariuszy wdrażania systemu operacyjnego wymaga obrazu systemu operacyjnego.

Typy obrazów systemu operacyjnego

Możesz użyć domyślnego obrazu systemu operacyjnego lub skompilować obraz systemu operacyjnego z komputera odniesienia, który został skonfigurowany. Podczas tworzenia komputera odniesienia do systemu operacyjnego są dodawane pliki systemu operacyjnego, sterowniki, pliki pomocy technicznej, aktualizacje oprogramowania, narzędzia i aplikacje. Następnie przechwycisz go, aby utworzyć plik obrazu.

Obraz domyślny

Pliki instalacyjne systemu Windows zawierają domyślny obraz systemu operacyjnego. Ten obraz jest podstawowym obrazem systemu operacyjnego, który zawiera standardowy zestaw sterowników. Jeśli używasz domyślnego obrazu systemu operacyjnego, użyj kroków sekwencji zadań, aby zainstalować aplikacje i wprowadzić inne konfiguracje po zainstalowaniu systemu operacyjnego na urządzeniu. Znajdź domyślny obraz systemu operacyjnego w plikach źródłowych systemu Windows: \Sources\install. wim.

Zalety obrazu domyślnego

 • Rozmiar obrazu jest mniejszy niż przechwycony obraz.

 • Instalowanie aplikacji i konfiguracji przy użyciu kroków sekwencji zadań jest bardziej dynamiczne. Na przykład zmień konfiguracje i aplikacje instalowane w sekwencji zadań bez konieczności ponownego tworzenia obrazu urządzenia.

  Domyślne wady obrazu

 • Instalacja systemu operacyjnego może zająć więcej czasu. Instalacja aplikacji i inne konfiguracje występują po zakończeniu instalacji systemu operacyjnego.
 • Przechwycony obraz z komputera odniesienia

  Aby utworzyć dostosowany obraz systemu operacyjnego, skompiluj komputer referencyjny z odpowiednim systemem operacyjnym. Następnie zainstaluj aplikacje i skonfiguruj ustawienia. Przechwyć obraz systemu operacyjnego z komputera odniesienia, aby utworzyć plik WIM. Ręcznie skompiluj komputer odniesienia lub użyj sekwencji zadań, aby zautomatyzować niektóre lub wszystkie kroki kompilacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie obrazów systemu operacyjnego.

  Zalety przechwyconego obrazu

 • Instalacja może być szybsza niż użycie obrazu domyślnego. Na przykład aplikacje można wstępnie zainstalować przy użyciu przechwyconego obrazu systemu operacyjnego. Następnie nie trzeba instalować tych samych aplikacji później przy użyciu kroków sekwencji zadań.
 • Wady przechwyconego obrazu

 • Rozmiar obrazu jest potencjalnie większy niż obraz domyślny.

 • Należy utworzyć nowy obraz, gdy wymagane są aktualizacje aplikacji i narzędzi.

  Dodawanie obrazu systemu operacyjnego

  Przed użyciem obrazu systemu operacyjnego dodaj go do witryny Configuration Manager.

  1. W konsoli Configuration Manager przejdź do obszaru roboczego Biblioteka oprogramowania, rozwiń węzeł Systemy operacyjne, a następnie wybierz węzeł Obrazy systemu operacyjnego.

  2. Na karcie Narzędzia główne wstążki w grupie Tworzenie wybierz pozycję Dodaj obraz systemu operacyjnego. Ta akcja uruchamia Kreatora dodawania obrazu systemu operacyjnego.

  3. Na stronie Źródło danych określ następujące informacje:

  4. Ścieżka sieciowa do pliku obrazu systemu operacyjnego. Na przykład \\server\share\path\image.

  5. Wyodrębnij określony indeks obrazu z określonego pliku WIM, a następnie wybierz indeks obrazu z listy. Począwszy od wersji 1902, ta opcja automatycznie importuje pojedynczy indeks, a nie wszystkie indeksy obrazów w pliku. Użycie tej opcji powoduje utworzenie mniejszego pliku obrazu i szybsze serwisowanie w trybie offline. Obsługuje również proces optymalizowania obsługi obrazów dla mniejszego pliku obrazu po zastosowaniu aktualizacji oprogramowania.

   Uwaga

   Configuration Manager nie modyfikuje pliku obrazu źródłowego. Tworzy nowy plik obrazu w tym samym katalogu źródłowym.

   Ten proces wyodrębniania może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku bardzo dużych plików obrazów, na przykład ponad 60 GB. Błąd DISM to Not enough storage is available to process this command. wiersz polecenia używany przez Configuration Manager w pliku smsprov. log i dism. log. Ręcznie uruchom to samo polecenie, a następnie zaimportuj obraz.

  6. Począwszy od wersji 1906, jeśli chcesz wstępnie buforować zawartość na kliencie, określ architekturę i język obrazu. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/deploy-use/configure-precache-content" data-linktype="relative-path">Konfigurowanie zawartości wstępnej pamięci podręcznej.

  7. Na stronie Ogólne określ następujące informacje. Te informacje są przydatne do celów identyfikacji, gdy masz więcej niż jeden obraz systemu operacyjnego.

  8. Nazwa: unikatowa nazwa obrazu. Domyślnie nazwa pochodzi od nazwy pliku WIM.

  9. Wersja: opcjonalny identyfikator wersji. Ta właściwość nie musi być wersją systemu operacyjnego obrazu. Często jest to wersja pakietu w twojej organizacji.

  10. Komentarz: opcjonalny krótki opis.

  11. Zakończ pracę kreatora.

  Aby uzyskać odpowiednik polecenia cmdlet programu PowerShell tego kreatora konsoli, zobacz New-CMOperatingSystemImage.

  Następnie rozłóż obraz systemu operacyjnego do punktów dystrybucji.

  Dystrybucja zawartości do punktów dystrybucji

  Dystrybuuj obrazy systemu operacyjnego do punktów dystrybucji tak samo jak inną zawartość. Przed wdrożeniem sekwencji zadań rozłóż obraz systemu operacyjnego do co najmniej jednego punktu dystrybucji. com/pl-pl/mem/configmgr/core/servers/deploy/configure/deploy-and-manage-content#bkmk_distribute" data-linktype="relative-path">Rozpowszechnianie zawartości.

  Stosowanie aktualizacji oprogramowania do obrazu

  Ta sekcja dotyczy zarówno obrazów systemu operacyjnego, jak i pakietów uaktualniania systemu operacyjnego. Używa ogólnego terminu "image" w celu odwoływania się do pliku obrazu systemu Windows (WIM). Oba te obiekty mają WIM, który zawiera pliki instalacyjne systemu Windows. Aktualizacje oprogramowania mają zastosowanie do tych plików w obu obiektach. Zachowanie tego procesu jest takie samo między obydwoma obiektami.

  Co miesiąc pojawiają się nowe aktualizacje oprogramowania mające zastosowanie do obrazu. Przed zastosowaniem do niego aktualizacji oprogramowania potrzebne są następujące wymagania wstępne:

 • Infrastruktura aktualizacji oprogramowania
 • Pomyślnie zsynchronizowane aktualizacje oprogramowania
 • Pobrano aktualizacje oprogramowania do biblioteki zawartości na serwerze lokacji
 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie aktualizacji oprogramowania.

  Zastosuj odpowiednie aktualizacje oprogramowania do obrazu zgodnie z określonym harmonogramem. Ten proces jest czasami nazywany obsługą w trybie offline. Zgodnie z tym harmonogramem Configuration Manager stosuje wybrane aktualizacje oprogramowania do obrazu. Następnie można również redystrybuować zaktualizowany obraz do punktów dystrybucji.

  Ważna

  Mimo że można wybrać dowolną aktualizację oprogramowania, która ma zastosowanie do obrazu na podstawie wersji, usługa DISM może stosować tylko niektóre typy aktualizacji do obrazu. Plik OfflineServicingMgr. log zawiera następujący wpis: Not applying this update binary, it is not supported.

  Baza danych lokacji przechowuje informacje o obrazie, w tym aktualizacje oprogramowania, które zostały zastosowane w czasie importowania. Aktualizacje oprogramowania stosowane do obrazu od czasu jego początkowego dodania są również przechowywane w bazie danych lokacji. Po uruchomieniu kreatora w celu zastosowania aktualizacji oprogramowania pobiera on listę odpowiednich aktualizacji oprogramowania, których witryna nie zastosowała jeszcze do obrazu. Configuration Manager kopiuje aktualizacje oprogramowania wybrane z biblioteki zawartości na serwerze lokacji. Następnie stosuje aktualizacje oprogramowania do obrazu.

  Proces obsługi

 • W konsoli Configuration Manager przejdź do obszaru roboczego Biblioteka oprogramowania, rozwiń węzeł Systemy operacyjne, a następnie wybierz pozycję Obrazy systemu operacyjnego lub Pakiety uaktualnienia systemu operacyjnego.

 • Wybierz obiekt, do którego mają zostać zastosowane aktualizacje oprogramowania.

 • Na wstążce wybierz pozycję Zaplanuj Aktualizacje, aby uruchomić kreatora.

 • Na stronie Wybierz Aktualizacje wybierz aktualizacje oprogramowania, które mają zostać zastosowane do obrazu. Wyświetlenie listy aktualizacji w kreatorze może zająć trochę czasu. Użyj filtru, aby wyszukać ciągi w metadanych. Użyj listy rozwijanej Architektura systemu, aby filtrować na X86, X64 lub Wszystkie. Możesz wybrać jedną, wiele lub wszystkie aktualizacje na liście. Po zakończeniu wybierania aktualizacji wybierz pozycję Dalej.

 • Na stronie Ustawianie harmonogramu określ następujące ustawienia, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 • Harmonogram: określ harmonogram stosowania aktualizacji oprogramowania do obrazu przez lokację.

 • Kontynuuj błąd: wybierz tę opcję, aby nadal stosować aktualizacje oprogramowania do obrazu nawet wtedy, gdy wystąpi błąd.

 • Zaktualizuj punkty dystrybucji za pomocą obrazu: wybierz tę opcję, aby zaktualizować obraz w punktach dystrybucji po tym, jak lokacja zastosuje aktualizacje oprogramowania.

 • Ukończ pracę Kreatora Aktualizacje harmonogramu.

  Aby zminimalizować rozmiar ładunku, obsługa pakietów uaktualniania systemu operacyjnego i obrazów systemu operacyjnego usuwa starszą wersję.

  Operacje obsługi

  W konsoli Configuration Manager w węźle Obrazy systemu operacyjnego lub Pakiety uaktualnienia systemu operacyjnego dodaj następujące kolumny do widoku:

 • Data zaplanowanego Aktualizacje: ta właściwość zawiera zdefiniowany następny harmonogram.
 • Stan zaplanowanego Aktualizacje: ta właściwość pokazuje stan. Na przykład Pomyślne lub W procesie.
 • Wybierz określony obiekt obrazu, a następnie przejdź do karty Stan aktualizacji w okienku szczegółów. Na tej karcie przedstawiono listę aktualizacji na obrazie.

  Wybierz określony obiekt obrazu, a następnie wybierz pozycję Właściwości na wstążce. Karta Zainstalowane Aktualizacje zawiera listę aktualizacji na obrazie. Karta Obsługa to widok tylko do odczytu bieżącego harmonogramu obsługi i zaplanowanych aktualizacji.

  Gdy stan to W procesie, możesz wybrać pozycję Anuluj zaplanowane Aktualizacje na wstążce. Ta akcja anuluje aktywny proces obsługi.

  Aby rozwiązać ten proces, wyświetl pliki OfflineServicingMgr. log i dism. log na serwerze lokacji. com/pl-pl/mem/configmgr/core/plan-design/hierarchy/log-files" data-linktype="relative-path">Pliki dziennika.

  Określanie dysku do obsługi obrazów systemu operacyjnego w trybie offline

  Można określić dysk, który Configuration Manager używany podczas obsługi obrazów systemu operacyjnego w trybie offline. Ten proces może zużywać dużą ilość miejsca na dysku z plikami tymczasowymi. Ta opcja zapewnia elastyczność wyboru dysku do użycia.

 • W konsoli Configuration Manager przejdź do obszaru roboczego Administracja, rozwiń węzeł Konfiguracja lokacji i wybierz węzeł Lokacje. Na wstążce wybierz pozycję Konfiguruj składniki lokacji, a następnie wybierz pozycję Wdrożenie systemu operacyjnego.

 • Na karcie Obsługa w trybie offline określ opcję Dysk lokalny, który ma być używany przez obsługę obrazów w trybie offline.

  Domyślnie to ustawienie jest automatyczne. Przy użyciu tej wartości Configuration Manager wybiera dysk, na którym jest zainstalowany.

  Jeśli wybierzesz dysk, który nie istnieje na serwerze lokacji, Configuration Manager zachowuje się tak samo, jak w przypadku wybrania opcji Automatyczne.

  Podczas obsługi w trybie offline Configuration Manager przechowuje pliki tymczasowe w folderze. <drive>:\ConfigMgr_OfflineImageServicing W tym folderze jest również instalowany obraz systemu operacyjnego.

  Optymalizacja obsługi obrazów

  Po zastosowaniu aktualizacji oprogramowania do obrazu systemu operacyjnego można zoptymalizować dane wyjściowe, usuwając wszystkie zastąpione aktualizacje. Optymalizacja obsługi w trybie offline dotyczy tylko obrazów z jednym indeksem.

  Gdy planujesz stosowanie aktualizacji oprogramowania do obrazu systemu operacyjnego przez lokację, korzysta ona z narzędzia wiersza polecenia obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania systemu Windows (DISM). Podczas procesu obsługi ta zmiana wprowadza następujące dwa dodatkowe kroki:

 • Uruchamia narzędzie DISM względem zainstalowanego obrazu w trybie offline z parametrami /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase. Jeśli to polecenie zakończy się niepowodzeniem, bieżący proces obsługi zakończy się niepowodzeniem. Nie zatwierdza żadnych zmian w obrazie.

 • Po Configuration Manager zatwierdzenia zmian w obrazie i odinstalowaniu go z systemu plików wyeksportuje obraz do innego pliku. W tym kroku użyto parametru /Export-ImageDISM. Usuwa niepotrzebne pliki z obrazu, co zmniejsza rozmiar.

  Microsoft zaleca regularne stosowanie aktualizacji obrazów w trybie offline. Nie musisz używać tej opcji za każdym razem, gdy serwisujesz obraz. W przypadku wykonywania tego procesu co miesiąc ta opcja zapewnia największą przewagę dzięki wykorzystaniu go w czasie. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/understand/install-software-updates#recommendations" data-linktype="relative-path">Zalecenia dotyczące instalowania oprogramowania Aktualizacje kroku.

  Chociaż ta opcja pomaga zmniejszyć ogólny rozmiar obsługiwanej obrazu, ukończenie procesu trwa dłużej. Użyj kreatora, aby zaplanować obsługę w dogodnym czasie. Wymaga to również dodatkowego magazynu na serwerze lokacji. Witrynę można dostosować tak, aby używała alternatywnej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określanie dysku do obsługi obrazów systemu operacyjnego w trybie offline.

  Proces optymalizacji obsługi obrazów

 • Rozpocznij proces obsługi.

 • Na stronie Ustawianie harmonogramu wybierz opcję Usuń zastąpione aktualizacje po zaktualizowaniu obrazu. Ta opcja nie jest automatycznie włączona. Jeśli obraz ma więcej niż jeden indeks, nie możesz użyć tej opcji.

 • Aby zaplanować obsługę obrazów, ukończ pracę kreatora.

  Zweryfikuj i monitoruj proces przy użyciu pliku OfflineServicing. log.

  Przygotowywanie obrazu systemu operacyjnego do wdrożeń multiemisji

  Wdrożenia multiemisji umożliwiają jednoczesne pobieranie obrazu systemu operacyjnego przez więcej niż jeden komputer. Obraz jest multiemisji do klientów przez punkt dystrybucji, a nie każdy klient pobiera kopię obrazu z punktu dystrybucji za pośrednictwem oddzielnego połączenia. Po wybraniu metody wdrażania systemu operacyjnego użyj multiemisji do wdrożenia systemu Windows za pośrednictwem sieci, skonfiguruj obraz systemu operacyjnego do obsługi multiemisji. Następnie rozłóż obraz do punktu dystrybucji z obsługą multiemisji.

 • Wybierz obraz systemu operacyjnego, który chcesz dystrybuować do punktu dystrybucji z obsługą multiemisji.

 • Na karcie Narzędzia główne wstążki w grupie Właściwości wybierz pozycję Właściwości.

 • Przejdź do karty Ustawienia dystrybucji i skonfiguruj następujące opcje:

 • Zezwalaj na przesyłanie tego pakietu za pośrednictwem multiemisji (tylko WinPE): wybierz tę opcję, aby Configuration Manager równocześnie wdrażać obrazy systemu operacyjnego przy użyciu multiemisji.

 • Szyfrowanie pakietów multiemisji: określ, czy witryna szyfruje obraz przed wysłaniem go do punktu dystrybucji. Jeśli obraz zawiera informacje poufne, użyj tej opcji. Jeśli obraz nie jest zaszyfrowany, jego zawartość jest widoczna w postaci zwykłego tekstu w sieci. Następnie nieautoryzowany użytkownik może przechwycić i wyświetlić zawartość obrazu.

 • Przenieś ten pakiet tylko za pośrednictwem multiemisji: określ, czy punkt dystrybucji ma wdrożyć obraz tylko podczas sesji multiemisji.

  Jeśli wybierzesz opcję Przenieś ten pakiet tylko za pośrednictwem multiemisji, musisz również określić opcję wdrożenia sekwencji zadań, aby pobierać zawartość lokalnie, jeśli jest to wymagane przez uruchomioną sekwencję zadań. com/pl-pl/mem/configmgr/osd/deploy-use/deploy-a-task-sequence" data-linktype="relative-path">Wdrażanie sekwencji zadań.

 • Wybierz przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć właściwości obrazu.

Dodatkowe zasoby

Podręcznik wdrażania i obsługi Califone Pabt31

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania i obsługi Califone Pabt31

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania i obsługi Califone Pabt31