Podręcznik procedur regulacji i testowania Caliber 13579

Podręcznik procedur regulacji i testowania Caliber 13579 jest oficjalnym podręcznikiem dotyczącym procesu regulacji i testowania produktów zgodnie z wymaganiami Caliber 13579. Podręcznik zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i efektywności, a także wskazówki dotyczące postępowania w przypadku wykrycia błędów lub niedociągnięć w wymaganiach. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące dokumentacji i rejestrowania wyników testów, a także środki zaradcze w przypadku wykrycia wad w produkcie. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące dalszych testów, wymagań dotyczących oznakowania i kodu kreskowego, a także postępowania w przypadku wykrycia niezgodności produktu z wymaganiami Caliber 13579.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur regulacji i testowania Caliber 13579

1. Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE):

Do diagnozy ucznia zdolnego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mogą zostać wykorzystane następujące bezpłatne narzędzia opracowane przez ORE w ramach projektu pn. : „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym":

 • Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do zastosowania przez nauczycieli szkół podstawowych;
 • Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do zastosowania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • materiały merytoryczne opisujące istotę koncepcji, właściwości testów oraz sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych w rozwoju. Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera koncepcję wspierania ucznia w rozwoju, w tym także diagnozowania jego uzdolnień. W tej części została opisana także struktura i zawartość testu. Druga część dostarcza materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym. Materiał ten zawiera także szczegółowy opis cech charakteryzujących ucznia uzdolnionego oraz związane z nimi wytyczne do pracy z takim dzieckiem. W podręczniku zaprezentowano także kilka szczegółowych scenariuszy dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym.

Zestaw narzędzi diagnostycznych został rozesłany w wersji papierowej odpowiednio do szkół należących do Sieci Szkół Odkrywców Talentów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zestaw narzędzi diagnostycznych wraz z materiałami pomocniczymi zostanie także zamieszczony na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą korzystać z obu rodzajów testów. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zainteresowane otrzymaniem klucza do właściwego testu są proszone o bezpośredni kontakt za pomocą formularza zgłoszeniowego, który będzie zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie ORE. Klucz do TUW będzie wysłany na adres poczty elektronicznej wskazanej przez daną szkołę/placówkę w ww. formularzu zgłoszeniowym. Zestawy narzędzi diagnostycznych są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ponadto, w 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej została opracowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji publikacja skierowana do psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”. Ww. pozycja odpowiada na potrzebę poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb rozwojowychi edukacyjnych uczniów wielojęzycznych i odmiennych kulturowo, w tym oceny ich poziomu rozwoju intelektualnego. Poruszane zagadnienia dotyczą nie tylko wyborui stosowania dostępnych na rynku narzędzi diagnostycznych, ale również m. in. stosowania testów w praktyce diagnostycznej. Publikacja została nieodpłatnie przekazana do poradni i jest dostępna na stronie ORE.

 1. Informacje przekazane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE):

Instytut uruchomił stronę internetową: http://eduentuziasci. pl/pracowniatestow

na której znajduje się szczegółowy wykaz narzędzi opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Umieszczone są na niej dane dotyczące narzędzi diagnostycznych IBE wraz ze szczegółowymi o nich informacjami.

 1. Informacje przekazane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU):

 W ramach projektu pn. „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” w latach 2012 - 2013 w celu wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach i rozumianego jako proces edukacyjny opracowano narzędzia służące do badania stanu doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Narzędzia te mogą być wykorzystywane przez wychowawców, nauczycieli i doradców zawodowych odpowiedzialnych za realizację zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych udzielających wsparcia szkołom w zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa.

Narzędzia są dostępne w publikacji pt. „Raport z pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”, która przedstawia przede wszystkim rozwiązania organizacyjne w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, których celem jest nawiązywanie i rozwijanie lokalnej współpracy - jest dostępna do bezpłatnego pobrania.

We wszystkich publikacjach wydawanych przez KOWEZiU omawiane są różnorodne narzędzia diagnostyczne wraz z propozycjami ich wykorzystania w pracy z uczniami.

W publikacji pt. „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” zaprezentowano propozycje modeli, schematów diagnostycznych oraz metody, które mogą być wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy wychowawców. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania.

Publikacja pt. „Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji” zawiera materiały z seminarium, które odbyło się w 2010 r. Celem seminarium była wymiana wiedzy, opinii na temat jakości oraz przydatności metod i narzędzi stosowanych w polskim poradnictwie zawodowym. php? plik=metody_i_narzedzia. „Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym” stanowi zbiór materiałów z seminarium, które odbyło się w 2012 r. Podczas seminarium zaprezentowano rodzaje diagnoz oraz metody diagnozowania Zwrócono uwagę także na to jak doradcy zawodowi mogą profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki. php? plik=KOWEZIU-Internet-72-DPI. „Methods, techniques and tools to diagnose competences” prezentuje rezultaty międzynarodowego seminarium Cross Border, które odbyło się w 2013 r. Jego celem było praktyczne zapoznanie się z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w diagnostyce kompetencji oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami partycypującymi w spotkaniu. W trakcie seminarium doradcy zawodowi uczestniczyli w wielu warsztatach prowadzonych przez specjalistówz poszczególnych krajów. Publikacja zawiera materiały z poszczególnych warsztatów. php? plik=methods_techniques_and_tools.

Publikacja jest wyłącznie w języku angielskim.

Powyższe publikacje uwzględniają potrzeby odbiorców dla których zostały przygotowane i stanowią narzędzia przydatne do zbierania informacji w procesie doradczym oraz pełnią rolę materiałów metodyczno-dydaktycznych, są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej:

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: kształcenie zawodowe i zakładce Eurodoradztwo,
 • KOWEZiU,
 • projektu Euroguidance.
 • Na stronie udostępniane są bezpłatne narzędzia, które powstały w ramach konkursu MEN nr 4/POKL/3. 4. 3/08 „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”.

  W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy KOWEZiU są zaangażowani w charakterze konsultantów w projekcie konkursowym ORE nr 2/POKL/3. 3/2013 „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”. Szczegółowych informacji na temat konkursu może udzielić Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział IP2, który jest realizatorem tego projektu.

  1. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020
  2. W ramach działań planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, działania edukacyjne realizowane na poziomie centralnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w Priorytecie Inwestycyjnym 10. 1, Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje działania na rzecz poprawy jakości pracy szkół i placówek, a także rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.

   W zaplanowanym działaniu pn. „Wsparcie funkcjonowania systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” planuje się projekt „Budowanie i upowszechnianie narzędzi wspomagających pracę placówek systemu poradnictwa”, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz przygotowanie narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży, a także procedur postępowania diagnostycznego dla specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Planuje się, że będzie to miało miejsce w ramach kompleksowego projektu opracowania modelu pracy poradni, którego istotną część będą stanowić standardy dotyczące ich funkcjonowania. Ważna część tych standardów będzie dotyczyła narzędzi diagnostycznych stosowanych w poradniach. Pozwoli to na podniesienie jakości działania poradni, także w obszarze diagnozowania.

   Podręczniki do testów aparaturowych

   Szczegóły
   Kategoria: Aparaty do badań psychologicznych

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku, (opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2014 r, poz. 937) które zaczęło obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r - wymagającym aby testy i urządzenia diagnostyczne (testy aparaturowe) spełniały warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, w tym w miarę możliwości posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców - do nabycia dostępne są podręczniki w których zawarta jest:

   1. Standaryzacja procedury badania,

   2. Przeprowadzone analizy rzetelności, wraz z opisami uzyskanych współczynników,

   3. Przeprowadzone analizy trafności,
   - opisy grupy osób badanych na wynikach których były przeprowadzone analizy,
   - wyniki analiz i opisy
   - analizy udowadniające trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców.

   4. Analizy stronniczości testu
   - wyniki a płeć
   - wyniki a wiek
   - wyniki a wykształcenie

   5. Normalizacja
   - kryteria oceny wyników
   - opis grupy normalizacyjnej
   - tabele norm z podziałem na grupy wiekowe i płeć
   - graficzne wykresy rozkładu grup normalizacyjnych

   Podręczniki są dostępne do aparatów:

   1. Miernik czasu reakcji – badanie szybkości i adekwatności reakcji

   2. Aparat krzyżowego – badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

   3. Aparat piórkowskiego – badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

   4. Tablic poppelreutera

   5. Systemu Psychologicznych Testów Komputerowych SIGMA

   Podręczniki w komplecie wraz z nowymi aparatami.

   Istnieje możliwość dokupienia podręczników do aparatów już posiadanych.

   Cena podręczników e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 511-902-201.

   Ceny aparatu: w dziale kontakt

   Dostępność: podręczniki dostępne

   (c) 2006-2023 Majchrzak Piotr

   Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Mechaników Lotniczych
    plik do pobrania 1. 53 Mb

   Szkolenie na typ statku powietrznego. Procedura zatwierdzania szkoleń na typ statku powietrznego w organizacji nie posiadającej Certyfikatu Part-147 - dokumenty:

   Szkolenie na typ statku powietrznego
    plik do pobrania 749. 50 Kb

   Certyfikacja i Bieżący Nadzór Organizacji Part-147 – Podręcznik

    plik do pobrania 2. 31 Mb

   Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru Organizacji Part-147

   plik do pobrania 19. 50 Kb

   Licencjonowanie Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców – Podręcznik
   plik do pobrania47. 6 MB

  Podręcznik procedur regulacji i testowania Caliber 13579

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur regulacji i testowania Caliber 13579

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur regulacji i testowania Caliber 13579