Podręcznik podstawowej obsługi Emerson 4 Gb

Podręcznik podstawowej obsługi Emerson 4 Gb to kompaktowa instrukcja, która wyjaśnia wszystkie funkcje i opcje urządzenia. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby użytkownik mógł bezpiecznie i skutecznie korzystać z urządzenia. Opisuje ono, jak skonfigurować urządzenie, a także jak uzyskać dostęp do usług dostarczanych przez firmę Emerson. Podręcznik zawiera również informacje na temat zabezpieczeń, które należy zastosować, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do urządzenia. Ponadto podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat używania i konfigurowania systemu operacyjnego [1], w tym w jaki sposób działa, jak go aktualizować i jak przywrócić do ustawień fabrycznych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik podstawowej obsługi Emerson 4 Gb

KIOCERA MITA KM1650 instrukcja obsługi POLSKIProducent: KIOCERA MITAModel: KM1650Jezyk: POLSKI

KM-1650
KM-2050
KM-2550

Podręcznik podstawowej obsługi

Pełne wykorzystanie zaawansowanych funkcji

1

Automatyczne wybieranie
papieru do kopiowania o tym
samym rozmiarze co oryginał:
Tryb automatycznego wyboru
papieru (Patrz strona 3-2)

2

Zmniejszanie/powiększanie dla
określonego rozmiaru kasety:
Tryb automatycznego
powiększania (Patrz strona 3-5)
11 × 17 ": 129%
A3: 141%
8 1/2 × 11 "
A4

3

Zmniejszanie/powiększanie w
zakresie od 25 do 200%: Tryb
powiększania (Patrz strona 3-7)
25%

200%
5 1/2 × 8 1/2 ": 64%
A5: 70%

4

Kopiowanie z wcześniej
zapisanym współczynnikiem
powiększenia: Tryb
predefiniowanego
powiększenia (Patrz strona 3-8)

5

Wykonywanie kopii
dwustronnych z różnych typów
oryginałów: Tryb kopiowania
dwustronnego
(Patrz strona 3-9)

6

Kopiowanie oryginałów
dwustronnych na oddzielnych
arkuszach: tryb rozdzielania
(Patrz strona 3-12)
7

Automatyczne sortowanie
zestawów kopii: tryb sortowania
(Patrz strona 3-14)
!
!

!
!

Zmiana orientacji kopii według
zestawu: tryb przesuwania
(Patrz rozdział 1, Podręcznik
zaawansowanej obsługi)kopiach: tryb marginesu
(patrz rozdział 1, Podręcznik
Połączenie dwóch lub czterech
oryginałów w jedną stronę kopii:
tryb łączenia (zapoznaj się
z rozdziałem 1, Podręcznik
3
2
10 Tworzenie marginesu na

9

8

11 Wykonywanie kopii o czystych 12 Używany do kopiowania wielu
brzegach: tryb czyszczenia
brzegów (patrz rozdział 1,
Podręcznik zaawansowanej
obsługi)

PODRĘCZNIK PODSTAWOWEJ OBSŁUGI

oryginałów w ciągu jednej
operacji: kopiowanie ciągłe
i

13 Zapamiętywanie ustawień

kopiowania: funkcja
programowania (zapoznaj się z
rozdziałem 1, Podręcznik
16 Pełen zakres opcjonalnego

14 Wybór języka używanego w

15 Korzystanie z kodów

komunikatach: ustawienie
Język (Patrz strona 2-18)

English

identyfikacyjnych do kontrolowania
liczby wykonywanych kopii:
tryb rozliczania zadań
(zapoznaj się z rozdziałem 4,
Kaseta podawania papieru
(Patrz strona 4-7)

Moduł druku dwustronnego
(Patrz strona 4-8)

Moduł wykańczania
Separator zadań
(Patrz strona 4-12)

Licznik kluczy
(Patrz strona 4-13)

Zestaw faksu
(Patrz strona 4-14)

Zestaw skanera
sieciowego
Karta pamięci
(CompactFlash)
Dysk twardy
(Patrz strona 4-15)

Dodatkowa pamięć
sprzętu: Moduł przetwarzania
dokumentów
(Patrz strona 4-3)

ii

Informacje o regulacjach
prawnych i bezpieczeństwie
Przeczytaj te informacje przed rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia. Ten rozdział zawiera omówienie następujących
tematów:
o
o

Zastrzeżenia prawne....................................................... iv
Program Energy Star........................................................ v
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa........................... vi
Etykiety ostrzegawcze................................................... viii
Ostrzeżenia dotyczące instalacji..................................... ix
Zasilanie/uziemienie urządzenia...................................... x
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji................................ xi
Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera................. xiv

Odłączanie zasilania...................................................... xv
Deklaracja zgodności z normami UE............................. xv

iii

Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie

Zastrzeżenia prawne
Ostrzeżenie: Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewłaściwą instalacją.
Uwaga
Informacje podane w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia. W przyszłych wydaniach mogą zostać dodane strony.
Prosimy o wyrozumiałość w przypadku niedokładności lub błędów
typograficznych w bieżącej wersji.
Firma nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków podczas
wykonywania czynności podanych w podręczniku. Firma również nie
ponosi odpowiedzialności za usterki w oprogramowaniu systemowym
drukarki (zawartym w jej pamięci ROM).

Prawa autorskie
Ten podręcznik obsługi przeznaczony jest dla modeli 1650, 2050 i 2550.
W tym podręczniku model 1650 określany jest jako model drukujący z
szybkością 16 ppm (stron na minutę), 2050 jako drukujący z prędkością
20 ppm (stron na minutę), a 2550 z prędkością 25 ppm (stron na minutę).
Niniejszy podręcznik oraz wszelkie materiały sprzedawane i dostarczane
przy sprzedaży urządzenia lub związane z nią chronione są prawem
autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopie całości lub części
tego podręcznika oraz dowolne jego elementy podlegające prawu
autorskiemu muszą zawierać takie samo zastrzeżenie praw autorskich,
jak materiał, z którego została zrobiona kopia.

Znaki handlowe
PRESCRIBE to zastrzeżony znak handlowy firmy Kyocera Corporation.
KPDL i KIR (Kyocera Image Refinement) to znaki handlowe firmy Kyocera
Corporation.
Diablo 630 to produkt firmy Xerox Corporation. IBM Proprinter X24E to
produkt firmy International Business Machines Corporation. Epson LQ-850
to produkt firmy Seiko Epson Corporation. Hewlett-Packard, PCL i PJL to
zastrzeżone znaki handlowe firmy Hewlett-Packard Company. Centronics
to znak handlowy firmy Centronics Data Computer Corp. PostScript to
zastrzeżony znak handlowy firmy Adobe Systems Incorporated. Macintosh
to zastrzeżony znak handlowy firmy Apple computer, Inc. Microsoft,
Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki handlowe firmy Microsoft
Corporation. PowerPC to znak handlowy firmy International Business
Machines Corporation. ENERGY STAR to znak zastrzeżony w USA.
Wszelkie inne nazwy handlowe i produktów to znaki handlowe lub
zastrzeżone znaki handlowe odpowiednich firm.
CompactFlash i CF to znaki handlowe firmy SanDisk Corporation w
Ameryce.

iv

Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania
Kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim może być
niedozwolone bez zgody właściciela praw autorskich.

W żadnych okolicznościach nie można kopiować walut krajowych lub
zagranicznych.

Zabronione może również być kopiowanie innych dokumentów.

Program Energy Star
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie
ENERGY STAR stwierdzamy, że produkt ten jest zgodny ze standardami
przedstawionymi w programie International Energy Star.
Głównym celem programu International Energy Star jest zachęcanie do
oszczędnego zużycia energii oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska związanego ze zużywaniem energii przez promowanie
wytwarzania i sprzedaży produktów spełniających standardy tego
programu.
Standardy programu International Energy Star wymagają, aby urządzenia
wielofunkcyjne były wyposażone w tryb niskiego zużycia energii i
automatyczny tryb energooszczędny. Po określonym czasie od ostatniej
operacji urządzenie pozostaje w trybie oczekiwania lub przechodzi do
trybu trybu niskiego zużycia energii lub automatycznego trybu
energooszczędnego i zmniejsza pobór energii. Niniejszy produkt
wyposażono w następujące funkcje, tak aby był zgodny ze standardami
programu International Energy Star:

Tryb niskiego zużycia energii
Urządzenie automatycznie przechodzi do trybu niskiego zużycia energii po
15 minutach bezczynności. Okres trybu oczekiwania urządzenia przed
przejściem do trybu niskiego zużycia energii można wydłużyć. Aby
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Tryb niskiego zużycia
energii na stronie 3-18.

Automatyczny tryb energooszczędny
Urządzenie wchodzi w automatyczny tryb energooszczędny po
30 minutach (dla modeli 16 i 20 ppm) lub 45 minutach (model 25 ppm)
nieaktywności. Okres trybu oczekiwania urządzenia przed przejściem do
automatycznego trybu energooszczędnego można wydłużyć. Aby
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Automatyczny tryb
energooszczędny na stronie 3-19.

Tryb dwustronny
Program Energy Star zaleca korzystanie z kopiowania dwustronnego, co
zmniejsza wpływ na środowisko. Aby uzyskać informacje dotyczące
dodawania funkcji kopiowania dwustronnego do tego urządzenia,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub pracownikiem serwisu. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Moduł druku dwustronnego na
stronie 4-8.
v

Wtórne przetwarzanie papieru
W ramach programu Energy Star Program zachęca się także do
wykorzystywania papieru wtórnie przetworzonego. Aby uzyskać
informacje dotyczące zalecanych typów papieru, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub pracownikiem serwisu.

Konwencje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia proszę przeczytać ten
Podręcznik podstawowej obsługi. Należy go przechowywać w
pobliżu urządzenia, aby zapewnić łatwy dostęp do informacji.
Elementy tego podręcznika i części maszyny oznaczone są symbolami z
ostrzeżeniami, których celem jest ochrona użytkownika, innych osób oraz
otoczenia. Ponadto zapewnienie poprawnego i bezpiecznego stosowania
urządzenia.
Symbole i ich znaczenia przedstawione są poniżej.

Niebezpieczeństwo: Oznacza, że brak uwagi lub
niestosowanie się do podanych zaleceń może z dużym
prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia, a nawet
śmierć.

UWAGA: Oznacza, że brak uwagi lub niestosowanie się do
podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a nawet
Ostrzeżenie: Oznacza, że brak uwagi lub niestosowanie się do
podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
Symbole
Podane symbole wskazują, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia.
Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj uwagi.

.... [Ogólne ostrzeżenie]

.... [Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem elektrycznym]

.... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]

vi

Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie
Podane symbole wskazują, że dana sekcja zawiera informacje o
czynnościach zabronionych. Rodzaje zabronionych czynności wskazane
są wewnątrz symbolu. [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]

.... [Zabronione rozkładanie]

czynnościach, które muszą być wykonane. Rodzaje wymaganych
czynności wskazane są wewnątrz symbolu. [Alarm dotyczący wymaganej czynności]

.... [Usuń wtyczkę z gniazdka]

.... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda z uziemieniem]

Proszę skontaktować się z przedstawicielem serwisu, aby zamówić
wymianę (wymagana opłata), jeżeli ostrzeżenia w tym Podręczniku
podstawowej obsługi są nieczytelne lub jeżeli brakuje podręcznika.

vii

Etykiety ostrzegawcze
Etykiety ostrzegawcze zostały dołączone do tego urządzenia w
następujących miejscach, ze względów bezpieczeństwa. Należy uważać,
aby nie spowodować pożaru lub porażenia prądem podczas usuwania
zablokowania papieru lub przy wymianie toneru.

Etykieta 2

Etykieta 3

Wysoka temperatura wewnątrz. Nie
dotykaj części w tym obszarze,
ponieważ może to spowodować
poparzenia.

Wysokie napięcie wewnątrz. Nigdy
nie dotykaj części w tym obszarze,
porażenie prądem.

Etykieta 4

Etykieta 1
dotykaj części w tym obszarze, ponieważ
może to spowodować poparzenia.

Wysoka temperatura wewnątrz.
Nie dotykaj części w tym obszarze,
Notatka: Nie usuwaj tych etykiet.

viii

Ostrzeżenia dotyczące instalacji
Otoczenie

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj urządzenia na
powierzchniach niestabilnych lub pochyłych. Może to
spowodować spadnięcie lub zsunięcie się urządzenia. W takich
przypadkach istnieje ryzyko obrażeń osób lub uszkodzenia
Należy unikać miejsc o dużej wilgotności, zapyleniu lub
zanieczyszczonych. Jeżeli pył lub brud osadzą się na wtyczce,
należy oczyścić wtyczkę w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub
porażenia elektrycznego.
Unikaj miejsc przy kaloryferach, grzejnikach lub innych źródłach
ciepła lub w pobliżu materiałów łatwopalnych, aby uniknąć
ryzyka pożaru.
Aby zapewnić właściwe chłodzenie i ułatwić wymianę części i
konserwację, należy zapewnić odpowiedni dostęp do
urządzenia, jak pokazano niżej. O odpowiednią przestrzeń
należy szczególnie zadbać przy otworach wentylacyjnych, co
zapewni właściwą wentylację urządzenia.
Tył:
3 15/16 "
10 cm
Str. lewa:
11 13/16 "
30 cm
Przód:
39 3/8 "
100 cm

Str. prawa:
30 cm

Inne ostrzeżenia
Negatywne warunki środowiskowe mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
działania i wydajność urządzenia. Urządzenie należy umieścić w
pomieszczeniu z klimatyzacją (zalecana temperatura pomieszczenia:
około 23°C (73, 4 °F), wilgotność: około 50%) i unikać podanych miejsc
przy wyborze miejsca postawienia maszyny.
Blisko okien lub miejsc narażonych na bezpośrednie promienie
słoneczne.

Narażonych na drgania.

Narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.

ix

Narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego
powietrza.

Ze słabym przepływem powietrza.

Jeśli podłoga jest delikatna, przesuwanie produktu po jego instalacji może
spowodować jej uszkodzenie.
Podczas kopiowania wydzielany jest ozon w ilościach nie mających
wpływu na zdrowie użytkowników. Jednak w przypadku stosowania
urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy
wykonywaniu bardzo dużej liczby kopii, zapach może stać się
nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania
zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.

Zasilanie/uziemienie urządzenia
UWAGA: Nie stosuj zasilania o napięciu innym niż podane
w danych technicznych. Unikaj podłączania wielu urządzeń do
tego samego gniazda. Powoduje to zwiększenie ryzyka pożaru
lub porażenia elektrycznego.

UWAGA: Należy starannie podłączyć przewód zasilania do
gniazda. Zetknięcie metalowych przedmiotów z wtykami wtyczki
może doprowadzić do pożaru lub porażenia elektrycznego.
UWAGA: Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda z
uziemieniem w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia
elektrycznego w przypadku zwarcia. Jeżeli połączenie z
uziemieniem nie jest możliwe, proszę się skontaktować z
pracownikiem serwisu.
Podłączaj wtyczkę do gniazda elektrycznego położonego możliwie
najbliżej urządzenia.
Przewód zasilania stosowany jest jako główny sposób odłączenia
urządzenia. Należy upewnić się, że gniazdo jest umieszczone/
zainstalowane blisko urządzenia i że jest łatwo dostępne.

Postępowanie z plastykowymi workami

UWAGA: Plastykowe worki stosowane z urządzeniem
należy przechowywać z dala od dzieci. Folia może przywrzeć do
nosa i ust, powodując uduszenie.

x

Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji urządzenia

UWAGA: Nie stawiać metalowych przedmiotów lub
pojemników z wodą (wazonów na kwiaty, doniczek, kubków itd. )
na urządzeniu lub w pobliżu niego. Stwarza to ryzyko pożaru lub
porażenia elektrycznego w przypadku ich upadku do wnętrza
urządzenia.

UWAGA: Nie zdejmuj pokryw maszyny -- stwarza to ryzyko
porażenia elektrycznego przy dotknięciu części pod wysokim
napięciem wewnątrz urządzenia.
UWAGA: Nie należy niszczyć, rozrywać przewodu zasilania,
ani też nie naprawiać do samodzielnie. Nie należy też stawiać na
nim ciężkich przedmiotów, nie ciągnąć, lub bez potrzeby nie
zginać, ani też nie powodować żadnych innych uszkodzeń.
Powoduje to zwiększenie ryzyka pożaru lub porażenia
elektrycznego.

UWAGA: Nie próbować naprawiania lub rozkładania
urządzenia lub jego części -- występuje ryzyko pożaru,
porażenia elektrycznego lub uszkodzenia lasera. W przypadku
uwolnienia wiązki lasera istnieje ryzyko spowodowania utraty
wzroku.

UWAGA: Jeżeli urządzenie stanie się nadmiernie gorące,
wydziela się z niego dym, występuje dziwny zapach lub inne
nienormalne objawy, oznacza to ryzyko pożaru lub porażenia
elektrycznego. Natychmiast wyłącz włącznik zasilania (),
dokładnie upewnij się, że przewód zasilania jest odłączony od
gniazda i skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
UWAGA: W przypadku dostania się do urządzenia
przedmiotów (spinacza, wody i innych płynów itd. ) należy
natychmiast wyłączyć włącznik zasilania (). Następnie trzeba
dokładnie upewnić się, że przewód zasilania jest odłączony od
gniazda, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
elektrycznego. W dalszej kolejności należy skontaktować się z
pracownikiem serwisu.

UWAGA: Nie wyciągaj ani nie podłączaj wtyczki mokrymi
rękami -- stwarza to ryzyko porażenia elektrycznego.
UWAGA: W celu konserwacji lub naprawy części
wewnętrznych zawsze należy się kontaktować z pracownikiem
serwisu.

xi

Ostrzeżenie: Nie ciągnij za przewód przy odłączaniu go z gniazda.
Przy ciągnięciu za przewód może dojść do przerwania go, co może
spowodować pożar lub porażenie elektryczne. (Odłączając przewód
zasilania, zawsze należy chwytać za wtyczkę).
Ostrzeżenie: Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda przed
przenoszeniem urządzenia. Uszkodzenie przewodu może
spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez krótki czas (przez
noc itd. ), wyłącz wyłącznik zasilania (). Jeśli urządzenie nie
będzie używane przez dłuższy okres czasu (urlop itp. ), ze
względów bezpieczeństwa należy wyjąć wtyczkę zasilania z
gniazdka na czas przerwy w używaniu.
Przy podnoszeniu lub przenoszeniu urządzenia zawsze chwytać
tylko za przeznaczone do tego części.
Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze wyjąć wtyczkę
zasilania z gniazdka przed czyszczeniem.
W przypadku nagromadzenia kurzu wewnątrz urządzenia,
występuje ryzyko pożaru lub innych problemów. Dlatego zaleca
się kontaktowanie z pracownikami serwisu w celu czyszczenia
wewnętrznych części. Czyszczenie jest zalecane szczególnie
przed okresami zwiększonej wilgotności. Aby uzyskać
informacje dotyczące kosztu czyszczenia wewnętrznych części
urządzenia, należy się skontaktować z pracownikiem serwisu.

Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów; mogą one spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Nie otwierać górnej, przedniej pokrywy, nie wyłączać wyłącznika ani nie
wyciągać wtyczki przewodu zasilania podczas kopiowania.
Przed podnoszeniem lub przenoszeniem urządzenia należy się
skontaktować z pracownikiem serwisu.
Nie dotykać części elektrycznych, takich jak złącza lub płytki drukowane
układów. Może to spowodować ich uszkodzenie prądem
elektrostatycznym.
Nie należy próbować wykonywać żadnych czynności nie wyjaśnionych w
tym podręczniku.

Ostrzeżenie: Wszelkie regulacje i czynności inne niż wymienione w
tej instrukcji mogą spowodować ryzyko naświetlania laserem.
Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło lampy skanera -- może to
powodować zmęczenie lub ból oczu.

xii

Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych

Ostrzeżenie: Nie należy próbować palić zbiornika toneru
lub pojemnika na zużyty toner. Niebezpieczne iskry mogą
spowodować poparzenia.
Należy przechowywać zbiornik toneru i pojemnik na zużyty toner
z dala od dzieci.
W przypadku wysypania toneru ze zbiornika toneru lub
pojemnika na zużyty toner należy unikać jego wdychania i
jedzenia, a także kontaktu z oczami i skórą.
W przypadku wdechu toneru należy przejść do pomieszczenia
ze świeżym powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeżeli
wystąpi kaszel, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku zjedzenia toneru należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub
2 szklanki wody, aby rozcieńczyć zawartość żołądka. W razie
konieczności skontaktuj się z lekarzem.
W przypadku dostania się toneru do oczu przepłukaj je dokładnie wodą. W
przypadku utrzymywania się podrażnienia skontaktuj się z lekarzem.
W przypadku zetknięcia toneru ze skórą należy przemyć ją mydłem i wodą.
Nie należy próbować otwierać na siłę lub niszczyć zbiornika toneru lub
pojemnika na zużyty toner.

Po zużyciu zawsze pozbywaj się zbiornika toneru i pojemnika na zużyty
toner zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie materiały eksploatacyjne należy przechowywać w chłodnym,
ciemnym pomieszczeniu.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyciągnij
papier z kasety i wielofunkcyjnego podajnika bocznego, umieść go z
powrotem w oryginalnym opakowaniu i szczelnie je zamknij.

xiii

Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.
Dlatego promieniowanie lasera emitowane wewnątrz tego urządzenia jest
szczelnie odizolowane za pomocą obudowy ochronnej i zewnętrznej
pokrywy. Przy normalnej eksploatacji, promieniowanie nie może się
wydostawać z urządzenia.
Urządzenie zostało zaklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 normy
IEC 60825.

Ostrzeżenie: Wykonywanie czynności innych niż podane w tym
podręczniku może powodować ryzyko naświetlenia laserem.
Te etykiety naklejone są na moduł skanera laserowego, wewnątrz
urządzenia i nie występują w obszarach dostępnych dla użytkownika.
Modele 16 i 20 ppm

Model 25 ppm

Etykieta przedstawiona niżej naklejona jest z tyłu urządzenia.

xiv

Odłączanie zasilania
Ostrzeżenie: Głównym sposobem odizolowania jest przewód
zasilania! Pozostałe włączniki na urządzeniu pełnią jedynie rolę
funkcjonalną i nie są odpowiednie do odcięcia urządzenia od źródła
zasilania.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die
anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können
nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

Deklaracja zgodności z normami UE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Z NORMAMI
89/336/EEC, 73/23/EEC i 93/68/EEC
Oświadczamy na naszą własną odpowiedzialność, że produkt, którego
dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia podane niżej normy.
Urządzenia informatyczne. Charakterystyki
odporności. Metody pomiaru i dopuszczalne
poziomy.

EN55024

zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy
dopuszczalne i metody pomiaru.

EN55022 Class B

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych
prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika
EN61000-3-2
mniejszy lub równy 16 A)
Ograniczanie wahań napięcia i migotania
światła powodowanych przez odbiorniki o
prądzie znamionowym ub 16 A w sieciach
zasilających niskiego napięcia
Bezpieczeństwo urządzeń techniki
informatycznej, z uwzględnieniem urządzeń
elektrycznych

EN61000-3-3

EN60950

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych --
Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik EN60825-1
użytkownika

xv

xvi

Wprowadzenie
Niniejszy Podręcznik podstawowej obsługi zawiera
następujące rozdziały:
Części urządzenia

Opisuje nazwy i funkcje urządzenia i główne funkcje.

Przygotowanie

Zawiera informacje na temat ładowania papieru i
podłączania urządzenia.

Podstawowa obsługa

Przedstawia, jak wykonywać proste kopie i wydruki.

Urządzenia opcjonalne

Opisuje dostępne urządzenia opcjonalne.

Konserwacja

Przedstawia procedury konserwacyjne i wymiany
toneru.

Rozwiązywanie problemów

Wyjaśnia, jak postępować w przypadku wyświetlenia
komunikatów o błędach lub zablokowania papieru.

Dodatek
Zawiera dane techniczne urządzenia.

xvii

Wprowadzenie

Załączone podręczniki
Do urządzenia dołączone są następujące podręczniki. W celu znalezienia
odpowiedniej informacji, wybierz właściwy podręcznik.

Podręcznik podstawowej obsługi (ten podręcznik)
Ten Podręcznik podstawowej obsług zawiera opis procedur początkowej
instalacji i konfiguracji urządzenia oraz podłączenia do komputera.
Zawiera także podstawowe procedury stosowania urządzenia jako
kopiarki, drukarki, a także sekcję Rozwiązywanie problemów.

Podręcznik zaawansowanej obsługi
Podręcznik zaawansowanej obsługi zawiera informacje o funkcjach
kopiowania i drukowania oraz zmiany ustawień domyślnych urządzenia.

Podręcznik funkcjonowania sterownika drukarki KX
Opisuje, jak należy zainstalować i skonfigurować sterownik drukarki.

Techniczne informacje PRESCRIBE
PRESCRIBE to język rodzimy tych drukarek. W tej dokumentacji
technicznej podano informacje o tym, jak przebiega drukowanie sterowane
poleceniami języka PRESCRIBE, a także opis fontów i emulacji.

Podręcznik komend PRESCRIBE
Przedstawia dokładne wyjaśnienie składni i parametrów języka
PRESCRIBE wraz z przykładami. Ten podręcznik znajduje się na dysku
CD-ROM w postaci pliku PDF.

xviii

Konwencje
W tym podręczniku obowiązują następujące konwencje.
Konwencja

Opis

Przykład

Kursywa

Stosowany do podkreślania
słów kluczowych, fraz lub
komunikatów. Ponadto kursywą
zapisane są odwołania do
innych publikacji.

Otwórz Wielofunkcyjny podajnik boczny.

Stosowany do podkreślenia
trybu lub klawisza funkcji.

Naciśnij [Enter].

Nawias kwadratowy
i pogrubiona
czcionka
Notatki

Stosowane do podawania
dodatkowych lub przydatnych
informacji o funkcjach.

Ważne

Do podawania ważnych
informacji.

Ważne: Nie używaj wody,
rozcieńczalnika ani innych organicznych
rozpuszczalników do czyszczenia szkła
szczeliny.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenia to uwagi
sugerujące, że w przypadku
wykonywania czynności może
dojść do mechanicznego
uszkodzenia.

Ostrzeżenie: Ze względów
bezpieczeństwa należy zawsze wyjąć
wtyczkę zasilania z gniazdka przed
czyszczeniem urządzenia.

UWAGA

Przedstawia informacje o
możliwości doznania obrażeń.

UWAGA: W części modułu

Notatka: Aby zapewnić najlepszą
jakość kopiowania, zaleca się wykonanie
tego zadania czyszczenia przynajmniej
raz w miesiącu.

ładowania występuje wysokie napięcie.

Metody pomiaru
Ten przewodnik zawiera informacje odpowiadające korzystaniu zarówno z
wersji calowej jak i metrycznej urządzenia. Przedstawione w podręczniku
ekrany i komunikaty dotyczą wersji calowej urządzenia. W przypadku
korzystania z wersji metrycznej, należy zapoznać się z komunikatami
wyświetlanymi przez urządzenie.

xix

xx

Spis treści
Pełne wykorzystanie zaawansowanych funkcji..................................... i

Informacje o regulacjach prawnych i bezpieczeństwie
Zastrzeżenia prawne........................................................... iv
Program Energy Star........................................................... v
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa............................................. vi
Etykiety ostrzegawcze......................................................... viii
Ostrzeżenia dotyczące instalacji.................................................. ix
Zasilanie/uziemienie urządzenia.................................................. x
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji................................................ xi
Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera........................................ xiv
Odłączanie zasilania.......................................................... xv
Deklaracja zgodności z normami UE.............................................. xv

Wprowadzenie
Załączone podręczniki........................................................ xviii
Konwencje.................................................................. xix

Części urządzenia
Część główna............................................................... 1-2
Panel operacyjny............................................................. 1-5
Wyświetlacz komunikatów..................................................... 1-7

Przygotowanie
Ładowanie papieru........................................................... 2-2
Połączenie................................................................. 2-10
Włączanie zasilania.......................................................... 2-12
Ustawienia sieciowe......................................................... 2-13
Ustawianie daty i czasu....................................................... 2-16
Ustawianie języka........................................................... 2-18
Inne ustawienia............................................................. 2-18

Podstawowa obsługa
Podstawowa procedura kopiowania.............................................. 3-2
Wykonywanie powiększonych kopii.............................................. 3-5
Tryb dwustronny............................................................. 3-9
Tryb rozdzielania............................................................ 3-12
Tryb sortowania............................................................. 3-14
Tryb przerwania............................................................ 3-15
Tryb niskiego zużycia energii.................................................. 3-18
Automatyczny tryb energooszczędny............................................ 3-19
Podstawowa procedura drukowania............................................. 3-20

xxi

Spis treści

Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne -- omówienie............................................. 4-2
Moduł przetwarzania dokumentów............................................... 4-3
Kaseta podawania papieru..................................................... 4-7
Moduł druku dwustronnego..................................................... 4-8
Moduł wykańczania........................................................... 4-8
Separator zadań............................................................ 4-12
Licznik kluczy.............................................................. 4-13
Zestaw faksu............................................................... 4-14
Zestaw skanera sieciowego................................................... 4-14
Karta pamięci (CompactFlash)................................................. 4-14
Dysk twardy................................................................ 4-15
Dodatkowa pamięć.......................................................... 4-15

Konserwacja
Czyszczenie urządzenia....................................................... 5-2
Wymiana zbiornika toneru i pojemnika na zużyty toner............................... 5-5

Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów..................................................... 6-2
Komunikaty o błędach i naprawa................................................ 6-6
Blokowanie papieru.......................................................... 6-12

Dane techniczne........................................................ Dodatek-2

xxii

1 Części urządzenia
Ten rozdział zawiera omówienie następujących tematów:
Panel operacyjny.......................................................... 1-5
Wyświetlacz komunikatów............................................ 1-7

PODRĘCZNIK PODSTAWOWEJ ODSŁUGI

1-1

Części urządzenia

Część główna
9
10

11

7
Pokrywa oryginałów

Taca wyjściowa

Panel operacyjny

Kaseta 1

Kaseta 2 (tylko modele 20 i 25 ppm)

Ogranicznik dopasowania szerokości papieru

Ogranicznik dopasowania długości papieru

Uchwyt lewej pokrywy

Wielofunkcyjny podajnik boczny

10 Rozszerzenie wielofunkcyjnego podajnika bocznego
11 Prowadnice wejściowe

1-2

12

13
16

17

15

14

18

19

12 Płyta
13 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
14 Lewa pokrywa
15 Pojemnik na zużyty toner
16 Dźwignia zwalniania zbiornika toneru
17 Zbiornik toneru
18 Drążek czyszczenia modułu ładowania
19 Pokrywa przednia

1-3

23
24
25
26

22

20

21

20 Główny włącznik zasilania
21 Główny włącznik zasilania
22 Uchwyty transportowe
23 Złącze interfejsu sieciowego
24 Złącze interfejsu USB
25 Złącze interfejsu równoległego
26 Gniazdo karty pamięci

1-4

12 13

25

28 27

29

30

31 32

37

34 36

35

Gotowe do kopiowania.

Auto

9 10 15 16 14 17 18

19
20
23

33
24

Klawisz i wskaźnik System Menu/Counter

Klawisz i wskaźnik Copy

Klawisz i wskaźnik Printer

Klawisz i wskaźnik Scanner

Klawisz i wskaźnik Fax

Klawisz i wskaźnik Combine

Klawisz i wskaźnik Border Erase

Klawisz i wskaźnik Duplex/Split Page

Klawisz i wskaźnik Offset

10 Klawisz Function
11 Klawisz Scanner Function
12 Klawisz i wskaźnik Auto Selection
13 Klawisz i wskaźnik Margin
14 Klawisz i wskaźnik Sort
15 Klawisz i wskaźnik Staple
16 Klawisz Program
17 Klawisz Zoom Key/ & lt;
18 Klawisz Auto%/100%/
19 Klawisz Original Size/
20 Klawisz Paper Select/ & gt;
21 Klawisz Enter

1-5

22 Klawisz Image Quality Mode Select
23 Klawisz Auto Exposure
24 Klawisz Lighter / Klawisz Darker / Wyświetlacz ekspozycji
25 Wyświetlacz komunikatów
26 Wskaźnik gotowości (zielona lampka)
27 Wskaźnik danych (zielona lampka)
28 Wskaźnik uwagi (czerwona lampka)
29 Klawisz Job Accounting
30 Klawisz i wskaźnik Interrupt
31 Klawisz i wskaźnik Energy Saver
32 Klawisz i wskaźnik Power
33 Klawisze numeryczne
34 Klawisz Reset
35 Klawisz Stop/clear
36 Klawisz i wskaźnik Start
37 Wskaźnik główny zasilania

1-6

Wyświetlacz komunikatów
Wyświetlacz komunikatów wskazuje stan operacji wykonywanej przez
urządzenie.

Ekran podstawowy kopiowania
Następujący ekran jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku Copier.

Gotowe do kopiowania.
1
Numer
elementu

Znaczenie

Określa bieżący stan urządzenia.

Wyświetlane w przypadku automatycznego wyboru rozmiaru
oryginału.

Wyświetla współczynnik powiększenia kopii.

Wyświetlane gdy wybrany jest tryb automatycznego wyboru
papieru.

Wyświetla rozmiar oryginału, rozmiar papieru oraz wybraną
kasetę.

Liczba wybranych kopii.

1-7

Ekran podstawowy drukarki
Następujący ekran jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku Printer:

Gotowa
PRZEJDŹ
ANULUJ
MENU
Wybierz w celu przełączenia z trybu online w offline,
drukowania/wznowienia drukowania, usuwania określonego
błędu oraz anulowania bieżącej strony przetwarzania w celu
wydrukowania nowej strony.

Wybierz w celu zatrzymania drukowania w toku.

1-8

Wybierz w celu dostosowania ustawień sieci. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Ustawienia sieciowe
na stronie 2-13.
Używane również do zmiany różnych ustawień i funkcji
drukarki. Patrz Rozdział 2, Podręcznik zaawansowanej
obsługi.

2 Przygotowanie
Ładowanie papieru....................................................... 2-2
Połączenie.................................................................. 2-10
Włączanie zasilania.................................................... 2-12
Ustawienia sieciowe................................................... 2-13
Ustawianie daty i czasu.............................................. 2-16
Ustawianie języka....................................................... 2-18
Inne ustawienia.......................................................... 2-18

2-1

Przygotowanie

Ładowanie papieru
Papier i inne nośniki można załadować do kasety lub wielofunkcyjnego
podajnika bocznego.

Notatka: Aby uzyskać informacje na temat typów papierów, których
można użyć, patrz Dodatek, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

Przygotowanie papieru
Po wyjęciu papieru z opakowania
należy -- przed jego
załadowaniem -- rozwachlować
arkusze, aby je rozdzielić.
W przypadku użycia papieru,
który jest zgięty lub wygięty,
należy go rozprostować przed
załadowaniem. Niewykonanie tej
czynności może doprowadzić do
zablokowania się papieru.
Ważne: Upewnij się, że papier nie jest zszyty i że wszelkie spinacze
zostały usunięte.
Załaduj papier tą stroną do góry, która była skierowana do góry w
opakowaniu w przypadku kasety, lub w dół, w przypadku wielofunkcyjnego
podajnika bocznego.
Pozostawienie papieru poza opakowaniem w warunkach wysokiej
temperatury i wilgotności może powodować problemy wywołane przez
wilgotność otoczenia. Po załadowaniu papieru do kasety lub
wielofunkcyjnego podajnika bocznego, resztę papieru należy zamknąć w
oryginalnym opakowaniu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, wyciągnij papier z kaset i wielofunkcyjnego podajnika
bocznego i szczelnie zamknij go z powrotem w oryginalnym opakowaniu.

Ładowanie papieru do kasety
Załadować można papier standardowy (od 60 do 90 g/m2), papier
gruby (od 90 do 105 g/m2), papier ekologiczny lub papier kolorowy. Do
kasety można jednorazowo załadować do 300 arkuszy standardowego
papieru (80 g/m2).
Rozmiary papieru, który można załadować, są następujące: A3, B4, A4,
A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 " (Legal), 11 ×
8 1/2 ", 8 1/2 × 11 " (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement), 8 1/2 × 13 " (Oficio II).
Ważne: Należy określić typ papieru załadowany do kasety (standardowy,
ekologiczny itp. ). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rozdział 3,
Podręcznik zaawansowanej obsługi.

2-2

Wyciągnij całkowicie kasetę z
Ważne: Podczas wyciągania
kasety z urządzenia należy
upewnić się, że jest ona
podtrzymywana i nie upadnie.

Notatka: Należy wkładać jedną kasetę na raz.

Naciśnij płytę podstawy kasety.

Za pomocą ogranicznika
dopasowania szerokości papieru
dopasuj prowadnice szerokości
do wymaganego rozmiaru
Notatka: Rozmiary papieru są zaznaczone na kasecie.

dopasowania długości papieru
dopasuj prowadnice długości do
wymaganego rozmiaru papieru.

2-3

Przygotowanie
Podczas ładowania papieru A3
lub 11 × 17 " (Ledger) przesuń
prowadnice długości papieru w
prawo i naciśnij w dół, jak to
pokazano na rysunku.

Załaduj papier do kasety,
wyrównując krawędź przednią z
prowadnicami długości papieru.
Ważne: Przed załadowaniem
papieru zawsze należy
dostosować prowadnice długości
i szerokości papieru, aby uniknąć
wygięcia papieru i/lub
zablokowania go.
Upewnij się, że papier jest przysunięty do prowadnic długości i szerokości
papieru. Na wyświetlaczu może być pokazany niewłaściwy rozmiar
papieru, jeśli prowadnice nie zostaną ustawione prawidłowo.
Nie należy ładować papieru
powyżej linii wypełnienia,
znajdujących się na
prowadnicach szerokości
Linie
wypełnienia

Upewnij się, że strona, na której
ma nastąpić drukowanie, jest
skierowana w górę i że papier nie
jest zgięty, wygięty lub
uszkodzony.

2-4

Umieść arkusz rozmiaru papieru
w gnieździe, aby pokazać rozmiar
papieru znajdującego się w
środku.

Wepchnij kasetę z powrotem do
urządzenia, aż się zatrzyma.

Ładowanie papieru do wielofunkcyjnego podajnika bocznego
Oprócz standardowego i ekologicznego papieru, do wielofunkcyjnego
podajnika bocznego można załadować papier specjalny (od 45 do
160 g/m2).
Rozmiary papierów, które można użyć to: od A3 do A6R, kartka pocztowa,
Folio, od 11 × 17 " (Ledger) do 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement).
Typy i rozmiary papieru oraz ilość arkuszy danego typu, które można
załadować, są następujące:
Typ lub rozmiar

Pojemność

Papier standardowy

50 arkuszy (80 g/m2)

Cienki i gruby papier

od 50 do 5 arkuszy (od 45 do 160 g/m2)
(w zależności od rozmiaru papieru i grubości)

Kartka pocztowa
Folie
A3, B4, Folio, 11 × 17 " (Ledger),
8 1/2 × 14 " (Legal), 8 1/2 × 13 "
(Oficio II)

10 arkuszy
1 arkusz
25 arkuszy

Ważne: Po załadowaniu wielofunkcyjnego podajnika bocznego należy
określić rozmiar papieru i typ. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się
z sekcją Rozmiary i typy dla wielofunkcyjnego podajnika bocznego na
stronie 2-7.

Otwórz Wielofunkcyjny podajnik
boczny.

2-5

W przypadku ładowania długiego
papieru, wyciągnij rozszerzenie
wielofunkcyjnego podajnika
bocznego i je otwórz.

Dostosuj prowadnice wejściowe
do szerokości załadowanego
Wsuń papier wzdłuż prowadnic
wejściowych do tacy tak daleko,
jak to możliwe.
Upewnij się, że prowadnice
wejściowe są dosunięte do
krawędzi papieru.
Ważne: Przed załadowaniem,
wyprostuj kartki pocztowe i inne
typy grubego papieru, które mogły
się zwinąć. Papier może nie być podawany w zależności od jego jakości.
Podajnik należy ładować tylko wtedy, gdy zamierza się z niego korzystać i
nie należy pozostawiać papieru w podajniku przez dłuższy okres czasu.
Podczas ładowania wielofunkcyjnego podajnika bocznego upewnij się, że
strona, na której ma nastąpić kopiowanie lub drukowanie, jest skierowana
w dół.

2-6

Rozmiary i typy dla wielofunkcyjnego podajnika bocznego
Przed użyciem wielofunkcyjnego podajnika bocznego należy użyć
następujących instrukcji w celu ustawienia rozmiaru i typu papieru.
Rozmiar papieru
Następujące opcje rozmiaru papieru są dostępne dla wielofunkcyjnego
podajnika bocznego:
Papier o standardowym rozmiarze -- rozmiary papieru o
standardowym rozmiarze można wybrać z menu Rozmiar papieru w
bocznej.

Inny rozmiar standardowy -- tej opcji należy użyć w przypadku
dodatkowych standardowych rozmiarów papieru.

Rozmiar wejściowy -- tej opcji należy użyć do wprowadzenia
niestandardowego rozmiaru papieru, jeśli rozmiar papieru nie jest
wyświetlany.

Rozmiar uniwersalny -- tej opcji należy użyć, jeśli rozmiar papieru jest
nieznany lub jeśli ustawienie rozmiaru papieru nie jest wymagane.

Papier o standardowym rozmiarze:
Dostępne są następujące standardowe rozmiary papierów:
Specyfikacja wersji calowej -- 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 " (Legal),
8 1/2 × 13 " (Oficio II), 8 1/2 × 11 " (Letter), 11 × 8 1/2 ", 5 1/2 × 8 1/2 "
(Statement), A4R, A4

Specyfikacja wersji metrycznej -- A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R,
B6R, A6R, 8 1/2 × 11 " (Letter), 11 × 8 1/2 ", Folio.

Naciśnij klawisz [System Menu /
Counter].

Naciśnij
lub, aby wybrać
opcję Ustawienie bocznej, a
następnie naciśnij [Enter].

Menu systemowe / licznik:
Koniec
Język
Ustawienie bocznej

żądany rozmiar papieru, a
Rozmiar papieru w bocznej:
Rozmiar wejściowy

Zostanie wyświetlany ekran
Rozmiar papieru w bocznej. Wybierz wymagany Typ papieru za pomocą
instrukcji przedstawionych na strona 2-9.

2-7

Inny rozmiar standardowy:
Dostępne są następujące inne standardowe rozmiary papierów:
Specyfikacja wersji metrycznej -- A3, B4, B5R, B5, A5R, B6R, A6R,
HAGAKI, Folio, Executive, ISO B5, Envelope DL, Envelope C5,
Envelope C4, Comm. #10, Comm. #9, Comm. #6-3/4, Monarch

8 1/2 × 13 " (Oficio II), 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement), Executive, ISO B5,
Envelope DL, Envelope C5, Envelope C4, Comm. #9,
Comm. #6-3/4, Monarch

opcję Inny zwykły rozmiar, a
Inny zwykły rozmiar

Inny zwykły rozmiar:

Zostanie wyświetlony ekran
2-8

Rozmiar wejściowy:

opcję Rozmiar wejściowy, a
* Rozmiar uniwersalny
Naciśnij & lt; lub & gt; aby wybrać
Rozmiar wejściowy:
wymagany rozmiar pionowy, od
98mm
3 7/8 " do 11 5/8 " w krokach co 1/8 "
297mm
(od 98 do 297 mm w krokach
co 1 mm).
Naciśnij

5

, aby wybrać rozmiar poziomy.

5 7/8 " do 17 " w krokach co 1/8 "
(od 148 do 432 mm w krokach
co 1 mm).

297mm

Naciśnij [Enter]. Zostanie wyświetlony ekran Rozmiar papieru w bocznej.
Wybierz wymagany Typ papieru za pomocą instrukcji, strona 2-9.
Typ papieru
Dostępne są następujące typy papieru:
Zwykły, folia, zadrukowany, etykiety, czerpany, ekologiczny,
pergaminowy, szorstki, z nagłówkiem, kolorowy, dziurkowany, koperta,
karton, gruby, wysokiej jakości, niestandardowy 1 (do 8)

Po wybraniu wymaganego
rozmiaru papieru naciśnij
lub, aby wybrać wymagany
typ papieru.

Typ papieru w bocznej:
* Zwykły
Folia
Zadrukowany

Naciśnij [Enter]. Zostanie wyświetlony ekran podstawowy kopiowania.

2-9

Połączenie
Urządzenie można podłączyć do komputera przez sieć, interfejs
równoległy oraz USB.

Podłączanie do sieci
Aby podłączyć urządzenie do sieci, należy użyć kabla sieciowego
(10Base-T lub 100Base-TX).

Podłącz kabel sieciowy do
złącza interfejsu sieciowego,
znajdującego się po prawej
stronie urządzenia.

Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do urządzenia sieciowego
(koncentratora).

2-10

Otwórz pokrywę głównego
włącznika zasilania po prawej
stronie urządzenia i przełącz
włącznik zasilania w pozycję Wył.
(), a następnie wyjmij przewód
zasilania z gniazdka.

Wprowadź wymagane ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z sekcją Ustawienia sieciowe na stronie 2-13.

Podłączanie interfejsu równoległego lub USB
Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera, należy użyć kabla
równoległego lub USB.
Ważne: Przed podłączeniem kabla drukarki zawsze należy wyłączać
urządzenie () i wyjmować przewód zasilania.
Upewnij się, że komputer jest również wyłączony.

włącznik zasilania w pozycję
Wył. (), a następnie wyjmij
przewód zasilania z gniazdka.

Podłącz kabel drukarki (nie
wchodzi w skład wyposażenia) do
złącza interfejsu równoległego
lub złącza interfejsu USB,
umieszczonego po prawej stronie
Notatka: Należy użyć kabla USB zgodnego ze standardem USB w
wersji 2. 0 (kwadratowa wtyczka typu A i prostokątna typu B). Kabel USB
powinien być ekranowany i nie być dłuższy niż 5 metrów (16 stóp).

Podłącz drugi koniec kabla drukarki do złącza interfejsu równoległego lub
złącza interfejsu USB w komputerze.

2-11

Podłączanie zasilania

Podłącz kabel zasilający do
złącza kabla zasilającego po
prawej stronie urządzenia.

Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.

Włączanie zasilania
włącznik zasilania po prawej
stronie urządzenia i przestaw
Wł. ( |).
Urządzenie zacznie się
nagrzewać.
Po zakończeniu nagrzewania
zostanie wyświetlony zielony
wskaźnik Start.

2-12

Ustawienia sieciowe
Ustawienie adresu IP
Użyj poniższej procedury, aby zarejestrować adres IP w urządzeniu. Przed
wykonaniem tej procedury należy skonsultować się z administratorem
systemu.
Następującą procedurę należy wykonać gdy opcja DHCP ustawiona jest
na Wył., a opcja TCP/IP ustawiona jest na Wł. Szczegółowe informacje
zawiera Rozdział 2, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

Notatka: Wszelkie zmiany wykonane w ustawieniach sieciowych
zostaną użyte po wyłączeniu i włączeniu urządzenia.

Naciśnij [Printer].

opcję MENU, a następnie
naciśnij [Enter].

MENU

opcję Interfejs, a następnie
Menu
Wstecz
Drukuj stronę stanu
Interfejs

opcję Sieć, a następnie
Interfejs
Równoległy
Sieć

opcję TCP/IP, a następnie
Ustawienie sieci
NetWare
TCP/IP

opcję Zmień nr, a następnie
TCP/IP
Wł.
Wył.
Zmień nr

2-13

opcję Adres IP, a następnie
Użyj klawiatury do wprowadzenia
Adres IP
adresu. Wpisz pierwszy segment
adresu IP w podświetlonym
0.
obszarze i naciśnij [#].

Wprowadź kolejny segment i
naciśnij [#].

Ustawienie TCP/IP
DHCP
Adres IP

0.

0

10.

Wprowadź pozostałe segmenty,
wykonując tę samą procedurę.

Naciśnij [Enter] po wprowadzeniu całego adresu.

Ustawianie maski podsieci
Kontynuuj poprzedni krok 9, aby zarejestrować adres maski podsieci.

Notatka: Jeśli nie wiadomo, jaka jest odpowiednia maska podsieci,
należy skontaktować się z administratorem sieci.

Przejdź do ekranu Ustawień. TCP/IP.

opcję Maska podsieci, a
Wprowadź adres maski podsieci,
Maska podsieci
korzystając z procedury użytej w
przypadku adresu IP w krokach
od 8 do 9 sekcji Ustawienie
adresu IP.

Maska podsieci

2-14

Rejestrowanie bramy domyślnej
Kontynuuj poprzedni krok 3, aby zarejestrować adres bramy domyślnej.

Notatka: Jeśli nie wiadomo, jaka jest odpowiednia brama domyślna,
opcję Brama, a następnie
Brama

Wprowadź adres bramy,
Brama
Po wprowadzeniu wszystkich
ustawień sieciowych
naciśnij [Reset].
podstawowy drukarki.

2-15

Ustawianie daty i czasu
Poniższych instrukcji należy użyć w celu zarejestrowania dany i czasu,
różnicy w stosunku do czasu GMT (Greenwich Mean Time) oraz
ustawienia czasu letniego.

opcję Domyślne ustawienia
urządzenia, a następnie
Rozliczanie zadań
Domyślne ust. kopii
Domyślne ust. maszyny

Użyj klawiatury numerycznej do
wprowadzenia 4-cyfrowego kodu
sterującego.

Wprowadź kod PIN z klaw. n.

Notatka: Ustawienie domyślne kodu sterującego jest inne dla każdego
modelu:
Model 16 ppm = 1600, model 20 ppm = 2000 oraz model 25 ppm = 2500.
4-cyfrowy kod sterujący można zmienić. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej obsługi.
Jeśli kod zostanie przyjęty,
wyświetlony zostanie ekran
Domyślne ustawienia maszyny.

Domyślne ust. maszyny:
Aut. wyb. kasety
: Wł.
Rozm. pap. (1. )
: Auto W

opcję Data/czas, a następnie
Czas n. p. mocy
: 15Min.
Wł/wył dź. klaw.
: Wł.
: 06:33
Data/Godzina

lub
aby wybrać
strefę czasową.

Data/Godzina:
Czas
Czas letni
Str. czas.

Naciśnij klawisz & lt; lub & gt; aby
ustawić różnicę czasu w stosunku
do czasu GMT (Greenwich Mean Time).

2-16

: 06:33
: Wył.
: GMT+ 00:00

czas.

lub

aby wybrać

Naciśnij klawisz & lt; lub & gt;, aby
ustawić bieżący czas.

End
Naciśnij & lt; lub & gt; aby ustawić opcję
Wł. lub Wył.

aby wybrać rok.

miesiąc.

Naciśnij & lt; lub & gt; aby ustawić
bieżący miesiąc.

dzień.

bieżący dzień.

11
12

:
:

06:33
Wył.

czas letni (DST).

bieżący rok.

Czas letni

Gdy ustawienie daty i czasu
zostanie wprowadzone, naciśnij
aby wybrać Koniec i
naciśnij [Enter].

: 06:33
: Wył.

Str.
Rok

: Wył.
: GMT+ 00:00
: 7

Rok
Miesiąc

: GMT+00:00
: 7
: 11

Miesiąc
Dzień

: 7
: 11
: 28

Czas letni

: 06:33
: Wył.

Naciśnij [Reset].
podstawowy kopiowania.

2-17

Ustawianie języka
Istnieje możliwość wyboru języka, który będzie używany w wyświetlanych
komunikatach.
Do wyboru dostępne są następujące języki:
Specyfikacja wersji calowej -- angielski, francuski (Français),
hiszpański (Espańol) oraz japoński (
)

Specyfikacja wersji metrycznej -- angielski, niemiecki (Deutsch),
francuski (Français), hiszpański (Espańol) oraz włoski (Italiano)

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rozdział 3, Podręcznik
zaawansowanej obsługi.

Inne ustawienia
Wiele spośród domyślnych ustawień urządzenia można dostosować
według potrzeb. Informacje na temat domyślnych pozycji, które można
dostosować, zawiera Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

2-18

3 Podstawowa obsługa
Podstawowa procedura kopiowania............................. 3-2
Wykonywanie powiększonych kopii............................. 3-5
Tryb dwustronny........................................................... 3-9
Tryb rozdzielania........................................................ 3-12
Tryb sortowania.......................................................... 3-14
Tryb przerwania.......................................................... 3-15
Tryb niskiego zużycia energii..................................... 3-18
Automatyczny tryb energooszczędny......................... 3-19

Podstawowa procedura drukowania.......................... 3-20

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych funkcji
zawiera Podręcznik zaawansowanej obsługi.

3-1

Podstawowa obsługa

Podstawowa procedura kopiowania

zapali się lampka Start.

Otwórz pokrywę oryginałów i
umieść oryginał stroną
zadrukowaną skierowaną w dół
na płycie. Wyrównaj oryginały
wzdłuż lewego dolnego
rogu płyty.

Notatka: Jeśli opcjonalny moduł przetwarzania dokumentów jest
zainstalowany w urządzeniu, patrz Moduł przetwarzania dokumentów na
stronie 4-3.

Wybierz żądany papier.
Jeśli zostanie wyświetlony napis
Auto, zostanie automatycznie
wybrany rozmiar papieru o takim
samym rozmiarze jak oryginał.

Naciśnij [Paper Select] aby
zmienić wybór papieru.

Notatka: Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyboru papieru:
Patrz Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej obsługi.
Można określić, które kasety zostaną automatycznie wybrane. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rozdział 3, Podręcznik
3-2

Naciśnij [Image Quality], aby
wybrać żądany tryb jakości
obrazu.
Zostanie wyświetlona kontrolka
wybranego trybu.

Tryb jakości obrazu

Tekst+Zdjęcia

Wybierz ten tryb, gdy oryginały zawierają teksty i
zdjęcia.

Zdjęcie

Wybierz w przypadku oryginałów zawierających
głównie zdjęcia.

Tekst

głównie tekst.

Notatka: Informacje na temat dostosowania ekspozycji kopii w każdym z
trybów jakości obrazu zawiera Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej
obsługi.
Można również wybrać, który tryb jakości obrazu będzie ustawiany
domyślnie w trybie początkowym. Szczegółowe informacje zawiera
Rozdział 3, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

Ustawienie Ekspozycji kopii może
być dostosowane automatycznie
lub ręcznie.
Naciśnij [Auto Exposure], aby
umożliwić urządzeniu wybranie
optymalnego ustawienia
ekspozycji oryginału.
Naciśnij [Lighter] lub [Darker],
aby dostosować ręcznie
ekspozycję kopii. Dostępnych jest 7 poziomów ekspozycji.
Wyświetlacz wskazuje bieżący poziom ekspozycji.

Notatka: Jeśli zostanie wybrane Zdjęcie, tryb automatycznego
dopasowania ekspozycji nie może być użyty.

3-3

Wprowadź liczbę potrzebnych
kopii.
Można wpisać maksymalnie 999.

Naciśnij [Start]. Kopiowanie
rozpocznie się zaraz po zapaleniu
wskaźnika Start.

Ukończone kopie wysuwane są
do tacy wyjściowej.

Notatka: Pojemność tacy wyjściowej to 250 arkuszy papieru

standardowego (80 g/m2). Pojemność różni się w zależności od użytego
Ostrzeżenie: Jeśli
zainstalowany jest opcjonalny
zestaw faksu i urządzenie nie
będzie używane przez krótki
okres czasu (noc itp. ), należy
wyłączyć zasilanie główne ().
Jeśli urządzenie nie będzie
używane przez dłuższy okres
czasu (urlop itp. ), ze względów
bezpieczeństwa należy wyjąć
wtyczkę zasilania z gniazdka.
Notatka: Jeśli opcjonalny zestaw faksu jest zainstalowany, po
wyłączeniu zasilania lub wyciągnięciu wtyczki z gniazdka, nadawanie i
odbiór faksu nie będzie mogło być wykonywane.

3-4

Wykonywanie powiększonych kopii
Istnieje możliwość zmiany współczynnika powiększenia w celu wykonania
powiększonych lub zmniejszonych kopii.
Przy wyborze odpowiedniego współczynnika powiększenia dostępne są
następujące tryby.
Tryb

Automatyczne
powiększanie

Dostosuj współczynnik powiększenia do obrazu
kopiowanego na wybrany rozmiar papieru.

Tryb
powiększenia

Może być ustawiony dowolny współczynnik
powiększenia, ze skokiem co 1%, pomiędzy 25%
a 200%.

Wykonuje kopie w jednym z współczynników
predefiniowanego predefiniowanego powiększenia. Dostępne są
powiększenia
następujące współczynniki:
Specyfikacja wersji calowej:
200% (5, 5 × 8, 5
11 × 17),
154% (5, 5 × 8, 5
8, 5 × 14),
129% (8, 5 × 11
121% (8, 5 × 14
78% (8, 5 × 14
8, 5 × 11),
77% (11 × 17
64% (11 × 17
50% (11 × 17
5, 5 × 8, 5)

Specyfikacja wersji metrycznej:
200% (A5
A3), 141% (A4
A3, A5 A4),
127% (Folio
A3), 106% (11 × 15 "
A3),
90% (Folio
A4), 75% (11 × 15 "
A4),
70% (A3
A4, A4
A5), 50% (A3
A5)

Automatyczne powiększanie
Dostosuj współczynnik
powiększenia do obrazu
kopiowanego na wybrany rozmiar
Notatka: Aby ustawić tryb automatycznego powiększenia jako tryb
domyślny po wybraniu kasety, należy zapoznać się z Rozdziałem 3,
3-5

Umieść oryginał i naciśnij
[Auto% / 100%].
Na ekranie zostanie wyświetlone
Auto%.

Naciśnij [Paper Select], aby
wybrać żądany papier do
kopiowania.
Współczynnik powiększenia jest
wyświetlany na ekranie.
Oryginał zostanie skopiowany i
automatycznie dopasowany do
wybranego papieru.

3-6

Tryb powiększenia
W tym trybie współczynnik
powiększenia można ustawić
pomiędzy 25% a 200% w
krokach co 1%.

200%

Ustaw oryginał i naciśnij [Zoom].

Powiększ:
współczynnika powiększenia.
Zostanie wyświetlony
współczynnik powiększenia.

118%

106%: 11x15
100%:
90%:Folio

Kopie wysuwane są do tacy
wyjściowej.

3-7

Tryb predefiniowanego powiększenia
Należy go użyć w celu wykonania
kopii z jednym ze współczynników
predefiniowanych powiększenia.

żądany współczynnik
powiększenia, a następnie
Powiększ:

100%

115%

11x17

3-8

Jeśli zainstalowany jest
opcjonalny Moduł druku
dwustronnego, dwustronne kopie
można wykonać z jedno lub
dwustronnych oryginałów.

Oryginał

Kopie

Dostępne są następujące tryby dwustronne:
Jednostronne
Dwustronne

Opis
Dwustronne kopie są tworzone z jednostronnych oryginałów. Jeśli
liczba oryginałów jest nieparzysta, tył ostatniej strony jest pusty.

Oryginały

Dostępne są następujące opcje kierunku szwu siodełkowego:
Oprawa po lewej stronie
kopii: Obrazy na drugiej stronie są
kopiowane bez obrotu. Kopie można oprawiać po lewej stronie, a
obrazy będą miały prawidłową orientację... A

Oprawa na górze
kopii: Obrazy na drugiej stronie są obracane o
180 stopni. Kopie można oprawiać na górze, a obrazy będą miały
prawidłową orientację... B

abc

A

ghi

B
def

ghi
3-9

Dwustronne
Dwustronne wydruki są tworzone z jednostronnych oryginałów.

Notatka: Rozmiary papieru, które można użyć to od A3 do A5R,
Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 " (Legal), 8 1/2 × 11 " (Letter),
11 × 8 1/2 ", 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement) oraz 8 1/2 × 13 " (Oficio II).
Książka

Dwustronna

Wydruk dwustronny jest tworzony z dwukartkowego oryginału, na
przykład z czasopisma lub książki.

Notatka: Rozmiary oryginałów, które można użyć to A3, B4, A4R,
B5R, A5R, 11 × 17 " (Ledger) oraz 8 1/2 × 11 " (Letter). Rozmiary
papieru są ograniczone do 11 × 8 1/2 " dla wersji calowej oraz A4 i B5
dla wersji metrycznej.
Rozmiar papieru może być zmieniony, a współczynnik powiększenia
dopasowany do rozmiaru papieru.

3-10

Ustaw oryginał i naciśnij
[Duplex/Split Page].

opcję Dwustronny, a następnie
Dwustron. /podział strony:
1-str.
2-str.
Książka 2-str.

Podstawowa obsługa
Jeśli wybrany został przycisk
[1 sided
2 sided], naciśnij
aby wybrać żądany
Kierunek grzbietu i naciśnij
[Enter].

Kierunek grzbietu:
Lewa strona
Górna strona

W przypadku użycia
opcjonalnego Modułu
przetwarzania dokumentów,
kopiowanie kończy się
automatycznie.
W przypadku użycia płyty,
komunikat zostanie wyświetlony
gdy wymagany będzie kolejny
oryginał. Ustaw kolejny oryginał i naciśnij [Zoom].
Gdy wszystkie oryginały zostaną zeskanowane, naciśnij [Enter].

3-11

Tryb rozdzielania
Użyj tego trybu w celu wykonania
kopii jednostronnych z
dwustronnych lub dwukartkowych
oryginałów, na przykład z
czasopisma lub książki.

Dostępne są następujące tryby rozdzielania:
Jednostronne

Jednostronne kopie są tworzone z dwustronnych oryginałów.
Kopiowanie

Dostępne są następujące opcje strony zszywania oryginału:
Książka
Jednostronna

oryginałów: Obrazy znajdujące
się na drugiej stronie oryginałów są kopiowane bez
obracania w celu zapewnienia prawidłowej orientacji
oryginału na wydrukowanych kopiach.
Oprawa na górze strony
się na drugiej stronie oryginałów są obracane o 180 stopni
w celu zapewnienia prawidłowej orientacji oryginału na
wydrukowanych kopiach.

Wydruk jednostronny jest tworzony z dwukartkowego
oryginału, na przykład z czasopisma lub książki.
Notatka: Rozmiary oryginałów, które można użyć to A3, B4,
A4R, B5R, A5R, 11 × 17 " (Ledger) oraz 8 1/2 × 11 " (Letter).
Rozmiary papieru są ograniczone do 11 × 8 1/2 " dla wersji
calowej oraz A4 i B5 dla wersji metrycznej.
Rozmiar papieru może być zmieniony, a współczynnik
powiększenia dopasowany do rozmiaru papieru.

3-12

[Duplex/Split Page].
W przypadku kopiowania
oryginału dwukartkowego, należy
go umieścić na płycie stroną do
kopiowania w dół. Wyrównaj
oryginały wzdłuż lewego dolnego
Notatka: Użyj płyt wskaźnika rozmiaru oryginału znajdujących się na
górnej i lewej krawędzi płyty w celu zapewnienia, że oryginał zostanie
umieszczony prawidłowo.

Książka 2-str.
Książka 1-str.

[2 sided
1 sided], naciśnij
lub, aby wybrać wymaganą
opcję Strona zszycia oryginału i
opcję Trybu rozdzielania, a
Strona zszycia oryginału:
3-13

Tryb sortowania
W ramach pojedynczej operacji
można zeskanować do pamięci
wiele oryginałów i utworzyć
żądaną liczbę zestawów kopii.

!
!

!

Maksymalna liczba oryginałów,
które mogą być zeskanowane,
zależy od dostępnej w urządzeniu
pamięci.

!

Notatka: Jeśli zainstalowany jest opcjonalny moduł przetwarzania
dokumentów, tryb sortowania może być ustawiony jako domyślny. Aby
Ustaw oryginał i naciśnij [Sort].

Użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia żądanej liczby kopii.

komunikat zostanie wyświetlony,
kiedy wymagany będzie kolejny
3-14

Tryb przerwania
Tryb przerwania może być
użyty w celu tymczasowego
zatrzymania kopiowania lub
drukowania w celu uruchomienia
bardziej pilnego zadania.
Po zakończeniu pilnego zadania,
przerwane zadanie można
wznowić.
Dostępne są następujące tryby przerwania:
Przerwanie kopiowania

Ten tryb może być użyty do przerwania zadania
kopiowania, które jest obecnie skanowane, w celu
wykonania kopii innego oryginału z użyciem innych
ustawień. Po zakończeniu tymczasowego zadania,
ustawienia poprzedniego zadania zostaną
przywrócone i przerwane zadanie zostanie wznowione.

Wydruk priorytetowy

Ten tryb może być również użyty do przerwania
wydruku kopii w celu skopiowania innego zadania.
Po utworzeniu tymczasowego zadania, przerwane
zadanie zostanie wznowione.

Ten tryb może być użyty do przerwania wydruku zadania w
celu wydrukowania pilnego zadania lub odebrania zadania
faksu. Po zakończeniu pilnego zadania przerwane zadanie
jest wznawiane.

Notatka: Aby użyć funkcji faksowania, musi być
zainstalowany opcjonalny zestaw faksu.

Naciśnij [Interrupt].
Zostanie wyświetlony komunikat
Tryb przerwania OK.

Wyjmij i odłóż oryginał bieżącego zadania kopiowania.

3-15

Umieść oryginał zadania
przerywającego.

Wybierz funkcje wymagane dla
zadania przerywającego i
naciśnij [Start].

Gdy zadanie przerywające zostanie zakończone, wyjmij oryginał i naciśnij
[Interrupt].
Ustawienia zadania przerwanego zostaną przywrócone.

Ustaw poprzedni oryginał i naciśnij [Start] w celu wznowienia kopiowania.

Przerwanie drukowania lub faksu

Naciśnij [Interrupt], gdy
urządzenie drukuje.
Wyświetlony zostanie komunikat
Wybierz tryb przerwania.

opcję Trybu przerwania, a
Wybierz tryb przerwania.
Przerwij kopiowanie
Priorytet:drukarka
Priorytet:faks

Dostępne opcje zależą od danych
odebranych przez urządzenie. Jeśli dane drukowane zostaną odebrane,
zostanie wyświetlona opcja Priorytet:drukarka. Jeśli dane faksu zostaną
odebrane, zostanie wyświetlona opcja Priorytet:faks.

Notatka: Jeżeli żadne dane nie zostaną odebrane, żadne opcje nie będą
dostępne i urządzenie przyjmie, że wykonywane jest zadanie kopiowania.

3-16

Jeśli wybrana zostanie opcja Priorytet:drukarka lub Priorytet:faks, wydruk
zostanie wykonany automatycznie.
Aby wykonać zadanie
kopiowania, umieść oryginał,
wybierz żądane funkcje i
Gdy zadanie przerywające zakończy się, naciśnij [Interrupt].
Przerwane zadanie zostanie wznowione.

3-17

Energy Saver

Naciśnij [Energy Saver], aby
przełączyć urządzenie w tryb
oszczędzania energii.
Na panelu operacyjnym świecić
się będzie jedynie wskaźnik
Energy Saver, zasilania oraz
głównego zasilania.

Naciśnij ponownie [Energy Saver], aby wznowić operację kopiowania.
Czas przejścia do stanu gotowości w którym można wykonać kopie
wynosi 10 sekund.

Notatka: Jeśli urządzenie odbierze dane wydruku lub faksu w trybie
niskiego zużycia energii, dane zostaną automatycznie wydrukowane.

Automatyczny tryb niskiego zużycia energii
Funkcja Automatycznego trybu niskiego zużycia energii umieszcza
urządzenie w tryb niskiego zużycia energii, jeśli żadna operacja nie będzie
wykonana w urządzeniu przez określony okres czasu. Domyślne
ustawienie fabryczne to 15 minut.
W trybie niskiego zużycia energii urządzenie jest automatycznie
przełączane w stan oszczędzania energii, jeśli przez podany okres czasu
nie będzie wykonana żadna operacja. Domyślne ustawienie fabryczne
to 15 minut. Czas, który może być ustawiony:
Specyfikacja wersji calowej -- od 1 do 240 minut (w krokach
co 1 minutę)

Specyfikacja wersji metrycznej -- od 1 do 240 minut (w krokach
Notatka: Można określić czas, jaki musi upłynąć, zanim włączony
zostanie tryb niskiego zużycia energii.

3-18

W trybie automatycznym niskiego zużycia energii urządzenie jest
przełączane w stan uśpienia, jeśli przez podany okres czasu nie będzie
wykonana żadna operacja. Fabryczne ustawienie domyślne to 30 minut
(modele 16 i 20 ppm) oraz 45 minut (model 25 ppm).
Czas, który może być ustawiony:
zostanie automatyczny tryb energooszczędny. Aby uzyskać szczegółowe
Tryb automatyczny energooszczędny można włączyć ręcznie:

Naciśnij [Power]. Tryb
automatyczny energooszczędny
zostanie włączony
Jedynie wskaźnik głównego
zasilania świeci się, inne są
wyłączone.
Zużyta energia w tym trybie jest
mniejsza niż w trybie niskiego
zużycia energii.

Aby włączyć ponownie kopiowanie, naciśnij klawisz [Power]. Zasilanie
jest przywracane w ciągu około 20 sekund.

automatycznym energooszczędnym, dane zostaną automatycznie
wydrukowane.

3-19

Podstawowa procedura drukowania
Upewnij się, że kable drukarki i sieciowy oraz przewód zasilania są
poprawnie podłączone do urządzenia.

Instalowanie sterownika drukarki
Aby użyć funkcji drukarki w urządzeniu, oprogramowanie sterownika
drukarki musi być zainstalowane w komputerze. Informacje na temat
instalowania oprogramowania sterownika drukarki zawiera KX Printer
Drivers Operation Guide.

Drukowanie z aplikacji
Kroki wymagane do drukowania dokumentu utworzonego w aplikacji są
wyjaśnione poniżej. Można wybrać rozmiar papieru i lokalizację wydruków.

Notatka: Poniższa procedura wyjaśnia, jak drukuje się na przykład z
programu Microsoft Word. Kroki mogą się różnić w zależności od
aplikacji.

Z menu Plik aplikacji wybierz [Drukuj]. Zostanie wyświetlony ekran
Drukuj.

Kliknij listę rozwijaną z nazwami drukarek. Wymienione są wszystkie
drukarki zainstalowane w systemie Windows. Kliknij nazwę urządzenia.

3-20

Załaduj wymagany papier do kasety papieru.

Użyj opcji [Liczba kopii] do wprowadzenia liczby wymaganych wydruków.
Można wpisać do 999 kopii. W przypadku drukowania dwóch lub większej
liczby kopii, kliknij w celu dodania znaku wyboru () w polu [Sortuj],
pozwalającym na sortowanie zestawów.

W przypadku programu Microsoft Word zaleca się kliknięcie przycisku
[Opcje] i wybranie opcji [Użyj ustawień drukarki] dla ustawienia
[Domyślny zasobnik].
Aby rozpocząć drukowanie, kliknij [OK].

Notatka: Informacje na temat użycia oprogramowania sterownika
drukarki zawiera KX Printer Drivers Operation Guide.

3-21

3-22

4 Urządzenia opcjonalne
Dostępne są następujące urządzenia opcjonalne:
Urządzenia opcjonalne -- omówienie.......................... 4-2
Moduł przetwarzania dokumentów............................... 4-3
Kaseta podawania papieru........................................... 4-7
Moduł druku dwustronnego.......................................... 4-8
Moduł wykańczania...................................................... 4-8
Separator zadań......................................................... 4-12
Licznik kluczy............................................................. 4-13
Zestaw faksu.............................................................. 4-14

Zestaw skanera sieciowego....................................... 4-14
Karta pamięci (CompactFlash)................................... 4-14
Dodatkowa pamięć..................................................... 4-15

4-1

Urządzenia opcjonalne

Urządzenia opcjonalne -- omówienie
Dostępne są następujące urządzenia opcjonalne:

Moduł przetwarzania
strona 4-3

strona 4-15

strona 4-13

strona 4-8

strona 4-14

strona 4-12

4-2

Zestaw skanera sieciowego
strona 4-7

Karta pamięci (CompactFlash)
Moduł przetwarzania dokumentów
Służy do automatycznego
podawania i skanowania wielu
oryginałów.
Oryginały dwustronne są
automatycznie obracane, aby
umożliwić zeskanowanie obu
stron.

Akceptowane oryginały
Należy używać tylko oryginałów na oddzielnych arkuszach.

Gramatura papieru:
-

Oryginały jednostronne: od 45 do 160 g/m2
Oryginały dwustronne: od 50 do 120 g/m2

Rozmiary papieru: od A3 do A5R, Folio, od 11 × 17 " (Ledger) do
5 1/2 × 8 1/2 " (Statement).

Maksymalna pojemność: 50 arkuszy (od 50 do 80 g/m2) za jednym
razem. 30 arkuszy dla trybu automatycznego wyboru.

Uwagi dotyczące akceptowanych oryginałów
Do modułu przetwarzania dokumentów nie należy podawać
następujących typów oryginałów. Ponadto oryginały dziurkowane lub
perforowane powinny być ładowane tak, aby krawędź z dziurkami lub
perforacją znajdowała się po przeciwnej stronie kierunku wkładania
dokumentów do modułu przetwarzania dokumentów.
Folie do rzutników oraz inne.

Miękkie oryginały, na przykład kalka, papier winylowy lub inne
oryginały, które zwijają się, marszczą lub fałdują.

Oryginały o nieregularnych kształtach, wilgotne lub zawierające klej
albo taśmę klejącą.

Oryginały oprawione ze spinaczami lub zszywkami. W przypadku
konieczności użycia takich oryginałów należy -- w celu uniknięcia
blokowania się papieru -- usunąć spinacze lub zszywki oraz
wyrównać podwinięcia, zmarszczki lub fałdy przed załadowaniem
oryginałów do modułu przetwarzania dokumentów.

Oryginały z wyciętymi sekcjami lub oryginały o śliskiej powierzchni po
jednej ze stron.

Oryginały, na których znajduje się wilgotny płyn do korekty.

Oryginały o mocnych zgięciach. W przypadku konieczności użycia
takich oryginałów należy wyprostować zgięcia przed załadowaniem
oryginałów do modułu przetwarzania dokumentów. Niewykonanie tej
czynności może doprowadzić do zacięcia się oryginałów.

Oryginały pozwijane. W przypadku użycia takich oryginałów należy
wyprostować zgięcia przed załadowaniem oryginałów do modułu
przetwarzania dokumentów.

4-3

Nazwy części
5
6
Płyta oryginałów --
4
Umieść na niej
kopiowane oryginały.
Prowadnice
wstawiania oryginałów
-- ustaw tak, aby
pasowały do szerokości
kopiowanych oryginałów.
Lewa pokrywa --
otwórz, jeżeli dojdzie do
zacięcia się oryginałów.
Płyta wydawania
oryginałów -- tutaj
podawane są
skopiowane oryginały.
Przedłużenie płyty wydawania oryginałów -- otwórz je, gdy
stosowane są oryginały o większych formatach, np. A3, B4, 11 × 17 "
(Ledger) oraz 8 1/2 × 14 " (Legal).
Uchwyt zwalniania modułu przetwarzania dokumentów -- chwyć
za ten uchwyt, aby otworzyć lub zamknąć moduł przetwarzania
dokumentów.
Taca wydawania oryginałów -- oryginały dwustronne będą tu
tymczasowo wysuwane.

Ważne: Podczas przenoszenia urządzenia należy upewnić się, że moduł
przetwarzania dokumentów jest zamknięty.

Ładowanie oryginałów do modułu przetwarzania dokumentów

do szerokości załadowanych
oryginałów.

Ważne: Aby uniknąć
zakleszczenia, należy usunąć
oryginały pozostałe na płycie
wydawania oryginałów i przed
załadowaniem rozwachlować
kartki oryginałów w celu
rozdzielenia arkuszy.
Podczas ustawiania wielu
oryginałów jednocześnie należy
używać oryginałów tego samego
rozmiaru. Można jednocześnie użyć oryginałów o różnych rozmiarach o tej
samej szerokości (na przykład 11 × 17 " (Ledger) oraz 11 × 8 1/2 " lub A4
oraz A3) w trybie automatycznego wyboru. Patrz Rozdział 1, Podręcznik
zaawansowanej obsługi.
4-4

Ułóż oryginały w odpowiedniej
kolejności i załaduj na płytę
oryginałów stroną zadrukowaną
do góry. Wsuń przednią krawędź
oryginałów do modułu
przetwarzania dokumentów, aż
poczujesz opór.

zakleszczenia, należy się
upewnić, że oryginały nie wystają
poza wskaźnik poziomu wewnątrz
tylnego ogranicznika wstawiania.

Aby oryginały dostarczane do
płyty wydawania nie wypadały,
otwórz przedłużenie płyty
wydawania oryginałów, gdy
stosowane są oryginały o
większych formatach, np. A3, B4,
11 × 17 " (Ledger) oraz 8 1/2 × 14 "
(Legal).
Ważne: Podczas kopiowania
oryginałów dwustronnych, oryginały są tymczasowo wysuwane do tacy
wydawania oryginałów w celu ich obrócenia. Nie należy ich wtedy dotykać.
Każda próba ich usunięcia może spowodować zakleszczenie się
4-5

Umieszczanie oryginałów na płycie
Przy kopiowaniu oryginałów,
których nie można załadować do
modułu przetwarzania
dokumentów (np. książek,
czasopism, przedmiotów itd. ),
podnieś moduł przetwarzania
dokumentów i umieść oryginał
bezpośrednio na płycie.

Notatka: Przed podniesieniem modułu przetwarzania dokumentów
należy upewnić się, że nie pozostawiono na nim oryginałów. Mogą one
wypaść po otwarciu modułu przetwarzania dokumentów.
W przypadku kopiowania oryginałów takich, jak książki, na krawędziach
lub na środku kopii mogą się pojawiać cienie.
Ważne: Nie należy naciskać na płytę podczas zamykania modułu
UWAGA: Nie pozostawiaj otwartego modułu przetwarzania
dokumentów, aby uniknąć obrażeń ciała.

4-6

Kaseta podawania papieru z
dodatkowymi kasetami może
zostać dołączona poniżej
standardowych kaset.
Pojemność kasety:
300 arkuszy papieru
standardowego (od 64
do 105 g/m2).

Rozmiary papieru: A3, B4, A4,
A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 " (Legal),
11 × 8 1/2 ", 8 1/2 × 11 " (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 " (Statement) oraz
8 1/2 × 13 " (Oficio II).

Notatka: Do modelu 16 ppm można dodać do trzech kaset, a w
modelach 20 ppm i 25 ppm można dodać do dwóch kaset.
Procedura ładowania papieru jest taka sama jak w przypadku kaset
standardowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją
Ładowanie papieru na stronie 2-2.
Pokrywy po lewej stronie umożliwiają wyjęcie papieru po wystąpieniu
zakleszczenia papieru.
Ważne: W przypadku zamontowania kasety podawania dokumentów
należy ją zawsze odłączyć przed podnoszeniem lub transportem
4-7

Jeśli zainstalowany jest moduł
dwustronny, można wykonywać
kopie dwustronne. Można
wykonać kopie dwustronne o
rozmiarach od A3 do A5R, Folio,
11 × 17 " (Ledger) to 5 1/2 × 8 1/2 "
(Statement).

Moduł wykańczania mieści duże ilości kopii i może sortować wiele
zestawów kopii, przesuwając każdy zestaw. Może on również zszywać
sortowane zestawy kopii.
Dane techniczne modułu wykańczania są następujące:
Pojemność tacy i rozmiary papieru
Bez zszywania

500 arkuszy (A4, 11 × 8 1/2 ", B5)
250 arkuszy (A3, B4, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 "
(Legal), 8 1/2 × 13 " (Oficio II))

Zszywanie
(80 g/m2 lub mniej)

W przypadku zszywania od 2 do 4 arkuszy: 130 arkuszy
W przypadku zszywania 5 arkuszy +: 250 arkuszy

Pojemność
zszywania

30 arkuszy (A4, 11 × 8 1/2 ", B5)
20 arkuszy (A3, B4, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 "
Taca przetwarzania

Rozszerzenie tacy
przetwarzania

modułu wykańczania

Prowadnica wyjścia
papieru 1

4-8

Taca wykańczania

Prowadnica wyjścia papieru 2

Korzystanie z modułu wykańczania
Posortowane kopie są
dostarczane do tacy modułu
wykańczania.

Dostosuj Rozszerzenie tacy
modułu wykańczania do rozmiaru
Rozmiary papieru są oznaczone
na rozszerzeniu tacy modułu
wykańczania. Otwórz Prowadnicę
wyjścia papieru 1 lub 2, w
zależności od rozmiaru papieru.

Podczas zszywania papieru o
dużym rozmiarze, jak A3, B4,
(Legal), otwórz Rozszerzenie tacy
przetwarzania.

4-9

Dodawanie zszywek

Otwórz pokrywę przednią
zszywacza.

Wyciągnij uchwyt zszywek.

Wyjmij pustą kasetę na zszywki z
uchwytu zszywek.

Włóż nową kasetę ze zszywkami
do uchwytu.
Strzałka na kasecie zszywek
wskazuje ma bieżący kierunek
wstawiania.

Włóż kasetę ze zszywkami do
uchwytu i pociągnij taśmę
papierową wokół kasety ze
zszywkami, aby ją usunąć.

4-10

Włóż uchwyt zszywek z powrotem
do modułu zszywek. Jeśli uchwyt
został włożony poprawnie,
powinien wskoczyć na swoje
miejsce.

Zamknij pokrywę przednią zszywacza.

Usuwanie zakleszczenia zszywek

Wyjmij uchwyt zszywek, patrz
Dodawanie zszywek na
stronie 4-10.

Za pomocą uchwytu A na płycie
przedniej uchwytu zszywek
podnieś płytę.

Usuń zakleszczone zszywki z
końca, w którym podawane są
zszywki.

Opuść płytę przednią uchwytu
zszywek z powrotem na swoje
4-11

do modułu zszywacza i zamknij
przednią pokrywę zszywacza.

Ten moduł jest używany do
rozdzielania wydruków w celu ich
łatwej dystrybucji. Kopie są
dostarczane do tacy wyjściowej, a
wydruki są dostarczane do tacy
separatora zadań. Miejsce
przeznaczenia wydruków może
być określane przez
użytkowników.
Wskaźnik papieru znajdujący się z
przodu urządzenia pokazuje, kiedy papier znajduje się w tacy separatora
zadań.
Aby dostarczyć wydruk do tacy
separatora zadań, zmień
domyślne ustawienia urządzenia
dla kopii i ustawienia papieru dla
wydruków. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz
Rozdział 2 i 3, Podręcznik
zaawansowanej obsługi,
Wyjmij papier z tacy separatora
zadań pod takim kątem, aby nie
uszkodzić wydruku.

Notatka: Nadmierne wygięcie papieru może spowodować jego zacięcie
w obszarach wyjścia. Jeśli wydruk jest zwinięty lub ułożony nierówno,
przewróć papier w kasecie.

4-12

Opcja Licznik kluczy jest używana
do monitorowania ilości użycia
kopiarki. Można śledzić użycie
kopiarki pod kątem każdego
departamentu, działu oraz całej
firmy.

Wstawianie licznika kluczy
Wyświetlony zostanie komunikat Wstaw licznik kluczy, jeśli opcja Licznik
kluczy jest zainstalowana, a licznik kluczy nie jest włożony.
Włóż licznik kluczy do gniazda
licznika kluczy upewniając się że
jest zabezpieczony.

Notatka: Jeśli funkcja licznika kluczy jest zainstalowana, kopie można
wykonać tylko po zabezpieczeniu licznika kluczy w gnieździe.

4-13

Zainstalowanie zestawu faksu w
urządzeniu umożliwia użycie
funkcji faksu. Jeśli opcjonalny
zestaw skanera sieciowego jest
również zainstalowany,
urządzenie można użyć jako
faksu sieciowego, który umożliwia
transmisję i odbieranie danych
poprzez komputer.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zapoznaj się z podręcznikiem obsługi zestawu faksu.

Jeśli zestaw skanera sieciowego
jest zainstalowany, urządzenie
może być używane do
skanowania sieciowego,
informacje zapoznaj się z
podręcznikiem obsługi zestawu
skanera sieciowego.

Karta pamięci to karta
mikroukładu, na której mogą
zostać zainstalowane opcjonalne
czcionki, makra oraz formularze.
Włóż kartę pamięci do gniazda
karty pamięci znajdującego się po
4-14

Dysk twardy jest używany do
przechowywania drukowanych
danych. Aby użyć wszystkich
funkcji e-MPS, musi być
zainstalowany dysk twardy.
Pojemność: 340 MB, 512 MB,
1 GB
informacje na temat funkcji
e-MPS, zapoznaj się z Rozdziałem 2, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

W urządzeniu można
zamontować dodatkową pamięć.
Dodatkowa pamięć pozwoli
zwiększyć liczbę oryginałów, które
będzie można zeskanować za
jednym razem. Dodatkowa
pamięć o rozmiarze 64 MB lub
128 MB jest przydatna przy
kopiowaniu oryginałów ze zdjęć z
powodu ich niewielkiego
współczynnika kompresji.
Dostępna pamięć:
W przypadku kopiarki: 16 MB, 32 MB, 64 MB oraz 128 MB

W przypadku drukarki: 32 MB, 64 MB, 128 MB oraz 256 MB

Liczba oryginałów które mogą być zeskanowane (oryginały A4 z
pokryciem 6%, tekst + zdjęcia):
16 MB

32 MB

64 MB

128 MB

289 arkuszy
(179 arkuszy)

392 arkuszy
(282 arkuszy)

597 arkuszy
(487 arkuszy)

1006 arkuszy
(896 arkuszy)

Wartości nawiasach są wartościami dla urządzenia z zainstalowanym opcjonalnym
zestawem skanera sieciowego.
Ważne: Pamięć rozszerzona powinna być instalowana tylko przez
sprzedawcę. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewłaściwą instalacją rozszerzonej pamięci.

4-15

4-16

5 Konserwacja
Czyszczenie urządzenia............................................... 5-2
Wymiana zbiornika toneru i pojemnika na
zużyty toner.................................................................. 5-5

5-1

Konserwacja

Czyszczenie urządzenia
Ostrzeżenie: Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze wyjąć
wtyczkę zasilania z gniazdka przed czyszczeniem urządzenia.
Regularne czyszczenie urządzenia zapewni optymalną jakość
kopiowania.

Czyszczenie płyty, pokrywy oryginałów i modułu przetwarzania
dokumentów

Przetrzyj miękką ściereczką
zwilżoną alkoholem lub łagodnym
środkiem czyszczącym płytę,
pokrywę oryginałów lub moduł
przetwarzania dokumentów.
Ważne: Nie używaj
rozcieńczalnika ani innych
organicznych rozpuszczalników
do czyszczenia pokrywy
oryginałów lub modułu przetwarzania dokumentów.

Jeżeli przy stosowaniu
opcjonalnego modułu
przetwarzania dokumentów kopie
wyglądają na zabrudzone, np.
występują na nich czarne linie,
oznacza to, że zabrudzone jest
szkło szczeliny. Szkło szczeliny
należy czyścić suchą, miękką lub
zwilżoną alkoholem ściereczką.

Ważne: Nie używaj wody, rozcieńczalnika ani innych organicznych
rozpuszczalników do czyszczenia szkła szczeliny.

5-2

Czyszczenie iglic separacyjnych

Otwórz pokrywę przednią i wyjmij
szczotkę czyszczącą.

Pociągnij za uchwyt lewej
pokrywy i otwórz pokrywę.

Usuń brud i kurz z iglic
separacyjnych, przeciągając
szczotką od lewej do prawej iglic
igieł, jak to pokazano na ilustracji.

Zamknij pokrywę górną.

5-3

Czyszczenie wałka transferowego
To zadanie należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu.

Przekręcając lewym pokrętłem
paska transportowego, tak jak
pokazano na ilustracji, przesuń
pędzel od lewej do prawej wzdłuż
rolki i usuń brud lub kurz.

5-4

Zamknij lewą pokrywę.

Wymiana zbiornika toneru i pojemnika na zużyty toner
Jeśli wyświetlony zostanie
Włóż pojemnik z tonerem.
komunikat Nie można kopiować.
Dodaj toner
Dodaj toner, wymień zbiornik
Auto
toneru i pojemnik na zużyty toner. 1

Toner należy dodawać tylko po wyświetleniu tego komunikatu.
Przy wymianie zbiornika toneru i pojemnika na zużyty toner należy także
wykonać odpowiednie czynności czyszczenia.

Ostrzeżenie: Nie należy palić zbiornika toneru. Niebezpieczne iskry
mogą spowodować poparzenia.
Nie należy próbować otwierania zbiornika toneru ani niszczenia go.

Otwórz przednią pokrywę.

Naciskając uchwyt pojemnika na
zużyty toner po lewej, wyjmij
pojemnik na zużyty toner.
Ważne: Nie należy odwracać
starego pojemnika na zużyty
toner.

UWAGA: W sekcji modułu
ładowania występuje wysokie
napięcie. Dokonując manipulacji
w tym obszarze, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ
istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Użyj pokrywki dołączonej na
środku zużytego pojemnika na
zużyty toner, aby przykryć otwór i
zapobiec wysypywaniu toneru.

5-5

Przesuń Dźwignię zwalniania
zbiornika toneru (A) na lewo i
pociągnij za zbiornik toneru.

Umieść zużyty zbiornik toneru i
zużyty pojemnik na zużyty toner w
plastykowych workach służących
do ich wyrzucania.

Złap drążek czyszczenia modułu
ładowania i delikatnie wyciągnij ją
do oporu, a następnie wciśnij ją z
powrotem.

Powtórz tę operację dwa lub trzy
razy.
Ważne: Nie należy używać
nadmiernej siły podczas
wyciągania drążka oraz nie należy
próbować wyciągać go całkowicie.

Notatka: Aby zapewnić najlepszą jakość kopiowania, zaleca się
wykonanie tego zadania czyszczenia przynajmniej raz w miesiącu.

5-6

Wyjmij siatkę czyszczącą z
opakowania i zdejmij pokrywkę.

Umieść siatkę czyszczącą w
wycięciach i zainstaluj ją w
urządzeniu.

Wyciągnij moduł ładowania
elektrycznego do oporu, a
następnie popchnij go z powrotem
i potwórz tę procedurę
kilkakrotnie.

Wyjmij siatkę czyszczącą i
zamknij pokrywę.
Ważne: Po użyciu siatki
czyszczącej do wyczyszczenia
modułu ładowania elektrycznego,
poczekaj 5 minut przed użyciem
Stuknij kilkakrotnie w górną cześć
nowego zbiornika toneru, a
następnie potrząśnij poziomo
zbiornikiem około 10 razy w celu
równego rozprowadzenia toneru.

Zainstaluj nowy zbiornik toneru i
przestaw dźwignię zwalniania
zbiornika toneru (A) w prawo.

5-7

13

Zainstaluj nowy pojemnik na
zużyty toner.

Zamknij przednią pokrywę.

Notatka: Po zużyciu zawsze pozbywaj się zbiornika toneru i pojemnika
na zużyty toner zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5-8

6 Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów.......................................... 6-2
Komunikaty o błędach i naprawa................................. 6-6
Blokowanie papieru.................................................... 6-12

6-1

Rozwiązywanie problemów

Poniższa tabela przedstawia ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów.
Jeśli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj
procedury opisane na kolejnych stronach. Jeśli problem nie zostanie
rozwiązany, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu lub z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Problem

Punkt kontrolny

Strona
odniesienia

Podłącz wtyczkę do gniazdka
zasilania.

strona 2-10

Po naciśnięciu przycisku Czy na panelu
[Start], kopie nie są
operacyjnym wskazana
jest przyczyna?
drukowane.

Sprawdź, jak należy zareagować na
wskazaną przyczynę i wykonaj
odpowiednią procedurę.

strona 6-6

Kopie są puste.

Podczas układania oryginałów na
płycie, należy je ułożyć stroną
zadrukowaną skierowaną w dół.

strona 3-2

Podczas układania oryginałów w
opcjonalnym module przetwarzania
dokumentów, należy je ustawić stroną
zadrukowaną skierowaną do góry.

Nic się nie świeci na
panelu operacyjnym,
gdy włącznik zasilania
jest włączony.

6-2

Czy wtyczka zasilania
podłączona jest do
gniazdka?

Procedura

Czy oryginały zostały
ułożone prawidłowo?

Problem
Kopie są zbyt jasne.

odniesienia
Rozdział 3,
Podręcznik
zaawansowanej
obsługi

Czy kopiarka znajduje
się w trybie Dop. eksp.
kop.?

Aby dostosować ogólny poziom
ekspozycji, należy wykonać
procedurę automatycznego
dopasowania ekspozycji.

Czy tryb ręcznej
ekspozycji jest
ustawiony?

Użyj przycisku Jakość obrazu w celu
dostosowania prawidłowego poziomu
ekspozycji.

strona 3-3

Aby dostosować ogólną ekspozycję,
należy wykonać odpowiednią
procedurę dopasowania ekspozycji w
każdym trybie jakości obrazu.

Czy toner jest równo
rozprowadzony w
pojemniku toneru?

Potrząśnij pojemnikiem z tonerem
poziomo około 10 razy.

się w trybie EcoPrint?

Wybierz tryb jakości obrazu inny niż
EcoPrint.

strona 5-7

Rozdział 1,
Czy wyświetlony został Wymień zbiornik toneru.
komunikat Dodaj toner?
Czy papier kopii jest
wilgotny?

Wymień papier kopii na nowy.

strona 2-2

Czy moduł ładowania
elektrycznego jest
brudny?

Otwórz pokrywę przednią i użyj
drążka czyszczenia modułu w celu
wyczyszczenia modułu ładowania
strona 5-6

Użyj klucza Jakość obrazu w celu
Kopie są zbyt ciemne.

strona 5-5

Efekt mory widoczny
jest na kopiach (mora
występuje wtedy, gdy
kropki są zgrupowane
we wzory).

Czy oryginał to
wydrukowana
fotografia?

Ustaw Tryb obrazu na Zdjęcie.

Kopie nie są czyste.

Czy tryb jakości obrazu
został prawidłowo
wybrany zgodnie z
typem oryginału?

Wybierz odpowiedni tryb jakości
obrazu.

6-3

Kopie są brudne.

Czy płyta lub opcjonalny Wyczyść płytę i (lub) opcjonalny
moduł przetwarzania dokumentów.
moduł przetwarzania
dokumentów są
zabrudzone?

strona 5-2

Obraz kopii jest
przechylony.

załadowane
prawidłowo?

płycie, wyrównaj je względem lewego
górnego rogu.

dokumentów, wyrównaj prowadnice
wejściowe dokumentów przed
ułożeniem oryginałów.

Czy papier był
ustawiony prawidłowo?

Sprawdź pozycję płyty prowadnicy
szerokości w kasecie.

Czy papier jest
poprawnie załadowany
do kasety?

Załaduj papier poprawnie.

Jeśli wykończone kopie są pozwijane,
przełóż papier w kasecie na drugą
stronę.

Czy papier jest wygięty,
zgięty lub
pomarszczony?

Wymień papier na nowy.

Czy w urządzeniu
znajdują się
zablokowane lub
swobodne kawałki
papieru?

Wykonaj odpowiednią procedurę, aby
usunąć papier.

strona 6-12

Czy rozmiar papieru
w wielofunkcyjnym
podajniku bocznym
odpowiada
zarejestrowanemu
rozmiarowi?

Upewnij się, że papier załadowany do
bocznego odpowiada
zarejestrowanemu rozmiarowi.

strona 2-7

Na kopiach widoczne są Czy szkło szczeliny jest
zabrudzone?
czarne linie podczas
kopiowania z
przetwarzania
dokumentów.

Wyczyść szybę.

Kopie są pomarszczone. Czy iglica separacyjna
jest brudna?

Wyczyść iglicę separacyjną.

strona 5-3

Na kopiach pojawiają się Czy moduł ładowania
czarne lub białe linie.
Na kopiach pojawiają się Czy wałek transferowy
białe punkty.
jest brudny?

Wyczyść wałek transferowy szczotką
czyszczącą.

strona 5-4

Papier często się
blokuje.

6-4

Można również użyć funkcji korekcji
czarnych linii, aby czarne linie na
kopiach były mniej widoczne.

Kopie są rozmazane.
(tylko model 25 ppm)

Czy urządzenie jest
używane w warunkach
dużej wilgotności?

Wykonaj procedurę odświeżania
bębna.

Nie można wykonać
drukowania.

obsługi
Czy główny włącznik
Włącz główny włącznik zasilania ( |).
zasilania jest włączony?

strona 2-12

Czy właściwy kabel
drukarki jest dobrze
podłączony?

Podłącz dobrze kabel drukarki

Czy kabel drukarki był
podłączany po
włączeniu urządzenia?

Po podłączeniu kabla drukarki włącz
zasilanie główne ( |).

Czy urządzenie znajduje o
się w trybie offline? Czy
wskaźnik Ready jest
wyłączony?

Naciśnij [Printer], aby wyświetlić
ekran podstawowy drukarki.
[GO], a następnie naciśnij [Enter].
Wyświetlony zostanie wskaźnik
Ready.

Drukowane są
niepoprawne znaki.

drukarki jest
Podłącz ekranowany kabel drukarki.

Drukowanie nie jest
wykonane prawidłowo.

Czy ustawienia
w komputerze są
prawidłowe?

Sprawdź ustawienia w sterowniku
drukarki lub w aplikacji.

--

6-5

Komunikaty o błędach i naprawa
Jeśli zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów, wykonaj
poniższe procedury.
Komunikat

Zamknij pokrywę ##.

Wskazana pokrywa jest otwarta.
Zamknij dobrze wszystkie pokrywy.

Dodaj papier do kasety.
Umieść papier w
kasecie P.

Skończył się papier.
Dodaj papier.

## rozmiar (###)

Drukowane dane nie mają rozmiaru lub typu papieru w kasecie.
Wymień papier.

--
Aby zmienić źródło papieru naciśnij [Paper Select] w celu
wybrania żądanego źródła papieru i naciśnij [Enter].

Po naciśnięciu przycisku [Printer] wyświetlony zostanie
następujący komunikat:
PRZEJDZ: Drukuje obecnie wybrany papier.
ANULUJ: Zatrzymuje drukowanie.

lub, aby wybrać żądaną opcję, a następnie
Kaseta nie została prawidłowo zamknięta.
Włóż kasetę
Wyciągnij kasetę i włóż ją z powrotem.
Zamknij kasetę papieru.

Sprawdź rozmiar
Nie załadowano papieru o rozmiarze, którego można by użyć w
bieżąco wybranym trybie.
Sprawdź papier.

Umieść ponownie
oryginał lub
zmień kasetę.
wybierz inną kasetę z
papierem.

Orientacja oryginału różni się od wybranego papieru.
Zmień orientację oryginału. Po naciśnięciu przycisku [Start] bez
zmiany orientacji, kopiowanie będzie wykonane przy
współczynniku powiększenia 100% (1:1).

Przekroczono limit kopii. Liczba kopii wykonana za pomocą kodu sterującego osiągnęła
Rozdział 4,
Kopiowanie niemożliwe. ustawiony limit i kopiowanie nie może być wykonane za pomocą
tego kodu.
Użyj trybu sterowania departamentem aby zresetować liczbę
Ustaw zbiornik toneru.

Zbiornik toneru nie jest prawidłowo zainstalowany.
Zainstaluj prawidłowo zbiornik toneru.

Dodaj toner

W urządzeniu znajduje się mało toneru. Można kopiować
jednocześnie tylko jeden oryginał.
Wymień zbiornik toneru.

6-6

Nie można kopiować.
Dodaj toner, wznów
kopiowanie

Zbiornik toneru jest pusty.
Wymień pojemnik na
zużyty toner

Pojemnik na zużyty toner jest pusty.
Wymień pojemnik na zużyty toner.

Wyczyść szkło szczeliny Szkło szczeliny jest brudne.
Wyczyść szkło szczeliny, ponieważ czarne linie mogą pojawić
dla
oryginału podawanego się po użyciu opcjonalnego modułu przetwarzania dokumentów.
z DP.
Wyczyść szkło szczeliny
oryginału podawanego
z DP.

Wezwij serwis.

Otwórz i zamknij pokrywę przednią.
Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, naciśnij
[Stop/Clear] i sprawdź liczbę.
Wyłącz zasilanie główne () i skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu lub autoryzowanym centrum serwisu.

Czas na konserwację

Okresowa konserwacja jest wymagana w celu zapewnienia
dobrego stanu urządzenia.
Natychmiast skontaktuj się z przedstawicielem serwisu lub
autoryzowanym centrum serwisu.

6-7

Pamięć jest zapełniona. Kopiowanie nie może być przetwarzane, ponieważ pamięć
kopiowania jest pełna lub liczba oryginałów osiągnęła limit 999
stron.
Wybierz [Copy Scanned Image], aby wydrukować
zeskanowane strony lub wybierz [Cancel], aby usunąć
zeskanowane dane. Nie można wykonać innego zadania
kopiowania lub skanowania, jeśli jedna z tych opcji nie
zostanie wybrana.
W zależności od ustawień kopiowania po wyświetleniu
tego komunikatu błędu może być wydrukowany jeden
zestaw kopii nawet, jeśli wybrano większą liczbę kopii.
W takim przypadku nie można kontynuować
Naciśnij [Enter] i wykonaj operację kopiowania ponownie.

Jeśli ten błąd występuje regularnie, zaleca się zainstalowanie
dodatkowej pamięci.
Drukowanie nie może być przetwarzane, ponieważ pamięć
drukowania jest pełna.
Naciśnij [Printer], aby wyświetlić następujące komunikaty.
PRZEJD: Kontynuuje drukowanie. Przetworzone dane
zostaną wydrukowane, a pozostałe dane zostaną
wydrukowane na kolejnej stronie.
ANULUJ: Anuluje drukowanie.
RESETUJ: Resetuje płytę drukarki. W takim przypadku
jedynie funkcje drukarki zostaną zresetowane.

Notatka: W przypadku użycia funkcji dysku RAM należy
zmniejszyć rozmiar dysku RAM. Jeśli ten błąd występuje
regularnie, zaleca się zainstalowanie dodatkowej pamięci w
drukarce. Aby zainstalować dodatkową pamięć w drukarce,
należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu lub z
autoryzowanym centrum serwisu. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz Rozdział 2, Podręcznik zaawansowanej
Jeśli ustawienie Autom. kontynuacja zostało włączone,
drukowanie zostanie automatycznie wznowione po zadanym
okresie czasu.
Niewłaściwe podawanie Wystąpiło zablokowanie papieru.
papieru.
Lokalizacja zakleszczenia zostanie pokazana w komunikacje, a
urządzenie zatrzyma pracę. Pozostaw główny włącznik
zasilania włączony ( |) i wykonaj odpowiednią procedurę w celu
usunięcia zaciętego papieru.

6-8

Komunikat
Ustaw ponownie
wszystkie oryginały w
DP.

Procedura
Usuń oryginały z opcjonalnego modułu przetwarzania
dokumentów, załaduj je ponownie i uruchom ponownie
kopiowanie.

Niewłaściwe podawanie Oryginały zablokowały się w opcjonalnym module przetwarzania
w DP. Usuń oryginały.
Pozostaw główny włącznik zasilania włączony ( |) i wykonaj
odpowiednią procedurę w celu usunięcia zaciętych oryginałów.

strona 6-19

Wyjmij papier z tacy
górnej. Naciśnij klawisz
START.

Pojemność tacy wyjściowej została przekroczona podczas
W tacy wyjściowej znajduje się 250 arkuszy.
W tacy wyjściowej znajduje się 150 arkuszy i zainstalowany jest
opcjonalny separator zadań.
W tacy wyjściowej znajduje się 100 arkuszy i zainstalowany jest
opcjonalny moduł wykańczania.
Wyjmij wydruk.

górnej.
Naciśnij PRZEJD

drukowania.
Naciśnij [Printer] a następnie
[PRZEJD]. Drukowanie zostanie wznowione.

Aby anulować drukowanie wybierz [ANULUJ] i
Wyjmij papier z modułu
wykańczania. Naciśnij
klawisz START.

W opcjonalnym module wykańczania podczas kopiowania
znajduje się 250 arkuszy.
wykańczania.
W opcjonalnym module wykańczania podczas drukowania
Przekroczono
pojemność papieru.
Wyjmij papier z
separatora zadań.

W opcjonalnym separatorze zadań znajduje się już 100 arkuszy
6-9

Niewłaściwe podawanie Papier zaciął się w opcjonalnym module przetwarzania.
papieru w module
wykańczania, obniż tacę
przetwarzania i wyjmij
papier.

strona 6-20

Zabrakło zszywek
Proszę dodać zszywki
Zszywacz pusty.
Dodaj zszywki.

Nie ma zszywek w opcjonalnym module wykańczania.
Rozmiar nie do
zszywan.
Nie można zszywać
tego papieru. Rozmiar

Nie można zszywać małego papieru, takiego jak 5 1/2 × 8 1/2 "
(Statement), A5R oraz B5R.

Błąd systemu.
Włącznik główny
Wył. /Wł.

Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku awarii lub błędu
komunikacyjnego podczas przetwarzania wydruku.

Błąd karty pamięci;
Naciśnij PRZEJDZ

Wyłącz główny włącznik zasilania (). Jeśli urządzenie
drukuje, anuluj zadanie w komputerze.

Błąd dysku RAM;
Poczekaj ponad pięć sekund, a następnie włącz główne
zasilanie ( |). Błąd zostanie usunięty. Jeśli to konieczne,
wyślij ponownie zadanie drukowania.

Wystąpił błąd podczas pisania do lub czytania z dysku RAM.
[PRZEJDZ], a następnie naciśnij [Enter]. Błąd zostanie
usunięty.

Wystąpił błąd podczas pisania do lub czytania z karty pamięci.
Błąd karty pamięci; Włóż Karta pamięci została usunięta podczas instalacji drukarki.
kartę ponownie.
Włóż kartę pamięci.

Notatka: Po włożeniu karty pamięci wyłącz zasilanie
główne (
Włącz tę samą kartę
pamięci

).

Urządzenie próbowało odczytać dane z karty pamięci i nie
rozpoznało karty pamięci.
Włóż kartę pamięci ponownie.

główne (

).

Błąd formatowania karty Karta pamięci włożona do urządzenia musi zostać
pamięci
sformatowana.
6-10

Przepełnienie bufora
drukowania; naciśnij
PRZEJDZ.

Drukowanie nie zostało wykonane prawidłowo z powodu braku
pamięci.
Naciśnij [Printer] aby wyświetlić następujące komunikaty.
PRZEJDZ: Kontynuuje drukowanie. Przetworzone dane
Po wyświetleniu tego komunikatu błędu tryb ochrony strony
włączany jest automatycznie.
Interfejs zajęty

Wybrany interfejs jest obecnie używany. Poczekaj chwilę i
spróbuj ponownie.

Błąd sumy kontrolnej

Urządzenie wykryło błąd podczas uruchomienia.
Wyłącz zasilanie główne, a następnie włącz je ponownie. Jeśli
wyświetlony zostanie ten sam komunikat, należy skontaktować
się z przedstawicielem serwisu lub z autoryzowanym centrum
6-11

Blokowanie papieru
Jeśli dojdzie do zakleszczenia
papieru, zostanie wyświetlony
komunikat i kopiowanie lub
drukowanie zostanie zatrzymane.

Błąd podawania pap.
w kasecie 1.
Wyjmij papier.

JAM11

Wyświetlony zostanie komunikat wskazujący na obszar zakleszczenia
oraz instrukcje na temat jego usuwania. Wskaźnik lokalizacji
zakleszczenia również zostanie wyświetlony.
Pozostaw główny włącznik zasilania włączony ( |) i wykonaj odpowiednie
instrukcje w celu usunięcia zaciętego papieru.

Wskaźniki lokalizacji zakleszczenia
F

E
D
C
A
B

Lokalizacja zakleszczenia
papieru

Lokalizacja
wskaźnika

Numer zakleszczenia papieru

JAM11, JAM21

strona 6-13

Zakleszczenie papieru wewnątrz
kaset od 2 do 4+

JAM12, JAM13, JAM14, JAM15,
JAM16, JAM22, JAM23, JAM24

strona 6-14

C

Ładowanie papieru do
bocznego

JAM10, JAM20

strona 6-16

D

Zakleszczenie papieru w lewej
pokrywie

JAM30, JAM40, JAM41, JAM42,
JAM43, JAM44, JAM45, JAM60,
JAM61

strona 6-17

E

Zakleszczenie papieru w Gnieździe JAM50, JAM52, JAM53, JAM54,
wyjścia papieru
JAM55, JAM56

strona 6-18

Papier zaciął się w opcjonalnym
module przetwarzania

JAM80, JAM81, JAM83, JAM84

separatorze zadań

6-12

kasety 1

JAM51

strona 6-22

wskaźnika
Papier zablokował się w
JAM70, JAM71, JAM72, JAM73,
opcjonalnym module przetwarzania JAM74, JAM75
+ W przypadku modelu 16 ppm, kasety od 2 do 4 znajdują się w
opcjonalnej kasecie podawania papieru. Dla modelu 20 ppm i 25 ppm,
kasety 3 i 4 znajdują się w opcjonalnej kasecie podawania papieru.

UWAGA: W sekcji modułu ładowania występuje wysokie napięcie.
Wykonując czynności w tym obszarze, należy zachować szczególną
ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie: Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Wykonując
czynności w tym obszarze, należy zachować szczególną ostrożność,
ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.
Ważne: Nie należy ponownie używać zablokowanego papieru.
Jeśli papier podrze się podczas usuwania, należy upewnić się, że usunięto
wszystkie jego kawałki z wnętrza urządzenia. Niewykonanie tej czynności
może doprowadzić do kolejnego zablokowania się papieru.
Po usunięciu całego zablokowanego papieru rozpocznie się nagrzewanie.
Wskaźniki zablokowania znikną, a urządzenie powróci do tych samych
ustawień, które obowiązywały przed zablokowaniem papieru.

Kaseta 1
Jeśli zablokowanie wystąpi w
kasecie 1, należy wykonać
następującą procedurę w celu
usunięcia zablokowanego
Wyciągnij kasetę.

6-13

Wyjmij zablokowany papier.
Sprawdź, czy papier został
załadowany prawidłowo. Jeśli nie,
załaduj ponownie papier.

Notatka: Jeśli papier rozedrze się podczas wyjmowania, usuń wszystkie
szczątki z wnętrza urządzenia.

Wepchnij kasetę na miejsce.

Notatka: Jeśli wyświetlony zostanie komunikat JAM21, wyjmij
zablokowany papier. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją
Lewa pokrywa na stronie 6-17.

Kasety od 2 do 4
kasetach od 2 do 4 lub w
opcjonalnej kasecie podawania
papieru, wykonaj poniższą
procedurę w celu usunięcia
zablokowanego papieru.

Błąd podawania
w kasecie 2.
JAM12

Bład podaw. papieru.
Otwórz lewą pokrywę 3
i wyjmij papier.
JAM15

Notatka: W przypadku modelu 16 ppm, kasety od 2 do 4 znajdują się w
6-14

Otwórz lewą pokrywę używanej
kasety.

Wyjmij zablokowany papier.

Zamknij lewą pokrywę kasety.

Wyciągnij używaną kasetę.

6-15

Wielofunkcyjny podajnik boczny
Jeśli wystąpi zablokowanie w
wielofunkcyjnym podajniku
bocznym i wyświetlony zostanie
komunikat JAM10, wykonaj
następującą procedurę aby
usunąć zablokowany papier.

w tacy bocznej.
JAM10

Ważne: Jeśli wyświetlony zostanie komunikat JAM20 lub JAM40, patrz
Lewa pokrywa na stronie 6-17.
Podczas usuwania zablokowanego papieru nie należy go ciągnąć od
strony wielofunkcyjnego podajnika bocznego.

Wyjmij papier z wielofunkcyjnego
Załaduj ponownie papier do
bocznego.
Komunikat błędu zostanie
6-16

Lewa pokrywa
lewej pokrywie, należy wykonać
Otwórz lewą pokrywę
i wyjmij papier.

JAM30

Ważne: Sekcja bębna jest wrażliwa na zadrapania i zabrudzenia. Podczas
wyjmowania papieru należy uważać, aby go nie porysować zegarkiem,
biżuterią itp.

pokrywy i otwórz lewą pokrywę.

Ostrzeżenie: Moduł
utrwalania jest bardzo gorący.
Wykonując czynności w tym
obszarze, należy zachować
szczególną ostrożność, ponieważ
istnieje ryzyko poparzenia.

Notatka: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza
druku dwustronnego, podnieś
moduł druku dwustronnego i
wyjmij papier.

6-17

Gniazdo wyjścia papieru
gnieździe wyjścia papieru, należy
wykonać następującą procedurę
w celu usunięcia zablokowanego
Błąd podawania pap. w
sekcji wysuwania
JAM50

Jeśli zablokowany papier
widoczny jest przez gniazdo
wyjścia papieru, wyciągnij go.

6-18

Opcjonalny moduł przetwarzania dokumentów
Jeśli zablokowanie papieru
wystąpi w opcjonalnym module
wykonaj następującą procedurę,
aby usunąć zablokowane
oryginały.

JAM70

Wyjmij oryginały znajdujące się
na płycie oryginałów.

Błąd podawania w PD.
Wyjmij oryginał(y).

Otwórz lewą pokrywę modułu
6-19

Wyjmij zablokowany oryginał.

Notatka: Jeśli oryginał się rozedrze, usuń wszystkie szczątki z wnętrza
modułu przetwarzania dokumentów. Niewykonanie tej czynności może
doprowadzić do kolejnego zablokowania się papieru.

Podnieś moduł podawania
papieru (A) i wyjmij zacięte
Przekręć pokrętłem w sposób
pokazany na ilustracji aby usunąć
zablokowany oryginał.

Załaduj ponownie wszystkie oryginały i rozpocznij kopiowanie na nowo.

Opcjonalny moduł wykańczania
Jeśli zablokowanie wystąpi
w opcjonalnym module
wykańczania, należy wykonać
finiszerze, opuść tacę
przetw. i wyjmij pap.
JAM80

6-20

Przekręć dźwignię aby obniżyć
tacę przetwarzania.

Podnieś tacę przetwarzania.

Wyjmij tacę wykańczania.

6-21

Podłącz ponownie tacę
Podnieś tacę przetwarzania. Komunikat błędu zostanie usunięty.

Opcjonalny separator zadań
opcjonalnym separatorze zadań,
należy wykonać następującą
Błąd podawania papieru
w separatorze zadań.
wyjmowania papieru należy uważać aby go nie porysować zegarkiem,
6-22

wyjścia papieru separatora
zadań, wyciągnij go.

6-23

6-24

Dodatek
Dodatek zawiera następujące dane techniczne:
Urządzenie........................................................ Dodatek-2
Kopiarka............................................................ Dodatek-4
Drukarka............................................................ Dodatek-5
Moduł przetwarzania dokumentów (opcja)........ Dodatek-5
Kaseta podawania dokumentów (opcja)........... Dodatek-5
Moduł druku dwustronnego (opcja)................... Dodatek-6
Moduł wykańczania (opcjonalny)...................... Dodatek-6
Separator zadań (opcja).................................... Dodatek-6

Dane dotyczące ochrony środowiska................ Dodatek-7

Dodatek-1

Dodatek

Dane techniczne
Notatka: Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego
powiadomienia.

Urządzenie
System kopiowania

Pośredni system elektrostatyczny

Dostosowywane typy
oryginałów

Arkusze, książki, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar
oryginału: A3/11 × 17 ")

Formaty kopii
Kaseta

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 " (Ledger),
8 1/2 × 14 " (Legal), 11 × 8 1/2 ", 8 1/2 × 11 " (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 "
(Statement), 8 1/2 × 13 " (Oficio II)

Wielofunkcyjny
podajnik boczny

od A3 do A6R, Postcard, Folio, od 11 × 17 " (Ledger) do
5 1/2 × 8 1/2 " (Statement)

Szerokości, których
nie można kopiować

od 0, 5 do 5, 5mm

Papier

Patrz Dodatek, Podręcznik zaawansowanej obsługi.

Pojemność źródła podawania
papieru
300 arkuszy (80 g/m2), 100 arkuszy (od 90 do 105 g/m2)

50 arkuszy (80 g/m2)
(25 arkuszy formatu A3, B4, Folio, 11 × 17 " (Ledger),
8 1/2 × 14 " (Legal), 8 1/2 × 13 " (Oficio II)

Pojemność tacy wyjściowej

250 arkuszy (80 g/m2)

Czas nagrzewania

Mniej niż 20 sekund
Czas przejścia do stanu gotowości z trybu niskiego zużycia
energii: 10 sekund
Czas przejścia do stanu gotowości z trybu
energooszczędnego: 20 sekund
(Przy temperaturze pomieszczenia około 73, 4 °F (23 °C) i
wilgotności około 50%)

Pamięć
W przypadku kopiarki

W przypadku drukarki

Dodatkowa pamięć

W przypadku kopiarki: 16 MB, 32 MB, 64 MB oraz 128 MB
Warunki pracy
od 10 do 32, 5°C

Wilgotność względna

od 15 do 80%

Wysokość

2, 000 m maks.

Dodatek-2

Temperatura

Oświetlenie

1, 500 luksów maks.

Zasilanie

120 V prąd zmienny, 60 Hz, 9, 0 A
od 220 do V prąd zmienny, 50/60 Hz, 5, 0 A

Wymiary
(dł. ) × (szer. ) × (wys. )

Model 16 ppm:
22 5/8 × 23 3/8 × 21 7/16 "
574 × 593 × 545 mm
Model 20/25 ppm:
22 5/8 x 23 3/8 x 25 9/16 "
574 × 593 × 650 mm

Waga

okolo 42 kg
okolo 49 kg

Emisja akustyczna
Wymagana powierzchnia
(dł. )

70 dB(A)
32 9/16 ×23 3/8 "
827 × 593 mm

Dodatek-3

Kopiarka
Prędkość kopiowania:
A3/11 × 17 " (Ledger): 10 arkuszy/minutę
B4/8 1/2 × 14 " (Legal): 11 arkuszy/minutę
A4/11 × 8 1/2 ": 20 arkuszy/minutę
A4R/8 1/2 × 11 " (Letter): 13 arkuszy/minutę
B5: 20 arkuszy/minutę
B5R: 13 arkuszy/minutę
A5R: 10 arkuszy/minutę
A6R: 10 arkuszy/minutę
A3/11 × 17 " (Ledger): 13 arkuszy/minutę
B4/8 1/2 × 14 " (Legal): 13 arkuszy/minutę
A4/11 × 8 1/2 ": 25 arkuszy/minutę
A4R/8 1/2 × 11 " (Letter): 15 arkuszy/minutę
B5: 25 arkuszy/minutę
B5R: 15 arkuszy/minutę
A5R: 12 arkuszy/minutę
A6R: 11 arkuszy/minutę

Model 16 ppm

A4/11 × 8 1/2 ": 16 arkuszy/minutę

Model 20 ppm

A4/11 × 8 1/2 ": 20 arkuszy/minutę

Model 25 ppm
Czas pierwszej kopii

A3/11 × 17 " (Ledger): 8 arkuszy/minutę
B4/8 1/2 × 14 " (Legal): 8 arkuszy/minutę
A4/11 × 8 1/2 ": 16 arkuszy/minutę
B5: 16 arkuszy/minutę
A6R: 10 arkuszy/minutę

dokumentów (1:1)

Płyta (1:1)

A4/11 × 8 1/2 ": 25 arkuszy/minutę

Model 16/20
ppm
5, 9 sekundy lub mniej (1:1, A4/11 × 8 1/2 ")
5, 0 sekund lub mniej (1:1, A4/11 × 8 1/2 ")

Rozdzielczość
Kopiowanie ciągle

od 1 do 999 arkuszy

Powiększenie kopiowania

Dodatek-4

Skanowania: 600 × 600 dpi
Drukowania: 600 × 600 dpi
Każdy współczynnik od 25 do 200% (w krokach co 1%) oraz
stałe powiększenia.

Drukarka
Prędkość drukowania

Taka sama jak prędkość kopiowania.

Czas pierwszego wydruku

Model 16/20 ppm

Około 5, 5 sekundy
(1:1, A4/11 × 8 1/2 ")

Około 4, 9 sekundy
Rozdzielczość

300 dpi, 600 dpi i Fast 1200

Obsługiwane systemy
operacyjne

Microsoft Windows 95/98/Me
Microsoft Windows NT4. x/2000/XP
Apple Macintosh OS 9. x/OS X 10. x
UNIX/Linux

Interfejs równoległy: 1 (bazujący na IEEE1284)
Interfejs sieciowy: 1
USB 2. 0: 1 (USB Hi-Speed)
Karta sieciowa (opcjonalna): 1

Moduł przetwarzania dokumentów (opcja)
Układ podawania oryginałów

Podawanie automatyczne

Akceptowane oryginały

Arkusze papieru

Formaty oryginałów

Maks. : A3/11 × 17 "
Min. : A5R/5 1/2 × 8 1/2 "

Gramatura papieru
Oryginały jednostronne:45 g/m2 to 160 g/m2
Oryginały dwustronne: 50 g/m2 to 120 g/m2

Dopuszczalna liczba
50 arkuszy (50 g/m2 to 80 g/m2)

21 3/4 × 19 1/8 × 4 11/16 "
552 × 483 × 120 mm

Około 13, 2 funtów/6 kg

Kaseta podawania dokumentów (opcja)
System podawania papieru

Automatyczne podawanie z kaset (pojemność 300 arkuszy
[80 g/m2])

Formaty papieru

Dopuszczalny papier

Gramatura: od 64 do 105 g/m2
Typy: papier standardowy, papier ekologiczny oraz papier
kolorowy

22 7/16 × 21 3/16 × 5 5/16 "
570 × 538 × 135 mm

Około 15, 4 funtów/7 kg

Dodatek-5

Moduł druku dwustronnego (opcja)
System

Typ wewnętrzny

Gramatura: od 64 do 90 g/m2
14 1/2 × 2 1/16 × 7 1/16 "
368 × 53 × 180 mm

Około 1, 4 funtów/0, 65 kg

Moduł wykańczania (opcjonalny)
Liczba tac

A3, B4, A4, A4R, B5, Folio, 11 × 17 " (Ledger), 8 1/2 × 14 "
(Legal), 11 × 8 1/2 ", 8 1/2 × 11 " (Letter), 8 1/2 × 13 " (Oficio II)

Gramatura: od 60 do 105 g/m2
Typy: papier standardowy, papier ekologiczny, papier
kolorowy, papier cienki, papier gruby oraz papier listowy

12 13/16 × 17 11/16 × 6 1/2 "
325 × 450 × 165 mm

Około 17, 6 funtów/8 kg

Separator zadań (opcja)
Liczba tac
Pojemność tacy

100 arkuszy (80 g/m2)

Gramatura: od 45 do 160 g/m2
kolorowy, papier cienki, papier gruby, papier listowy oraz kalka

21 7/16 × 17 11/16 × 2 3/4 "
545 × 450 × 70 mm

Dodatek-6

Około 3, 3 funtów/1, 5 kg

Dane dotyczące ochrony środowiska
niskiego zużycia energii

10 sekund

Czas przejścia do trybu niskiego zużycia
energii (w chwili zakupu)

15 minut

Czas przejścia do automatycznego trybu
energooszczędnego (w chwili zakupu)

30 minut (modele 16 i 20 ppm)
45 minut (model 25 ppm)

Kopiowanie dwustronne

Opcjonalne

Kaseta podawania papieru

W tym produkcie można stosować papier
uzyskany w 100% z wtórnie przetworzonego
Notatka: Należy skonsultować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem
serwisu w celi określenia, czy wymagane są dodatkowe specyfikacje.

Dodatek-7

Dodatek-8

Indeks
Automatyczny tryb energooszczędny v, 3-19
Automatyczny tryb niskiego
zużycia energii 3-18

Bezpieczeństwo
Etykiety ostrzegawcze viii
Konwencje vi
Laser xiv
Odłączanie zasilania xv
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji xi
Ostrzeżenia dotyczące instalacji ix
Symbole vi
Zasilanie x
Zastrzeżenia prawne iv
Bezpieczeństwo związane z użyciem
lasera xiv
Blokowanie papieru 6-12
Gniazdo wyjścia papieru 6-18
Kaseta 1 6-13
Kasety od 2 do 4 6-14
Lewa pokrywa 6-17
Moduł przetwarzania dokumentów 6-19
Moduł wykańczania 6-20
Separator zadań 6-22
Wielofunkcyjny podajnik boczny 6-16
Brama domyślna 2-15

Czas letni 2-17
Czas pierwszego wydruku Dodatek-5
Czas pierwszej kopii Dodatek-4
Części modułu przetwarzania
dokumentów 4-4
Części modułu wykańczania 4-8
Części urządzenia 1-1
Część główna 1-2
Czyszczenie
Iglice separacyjne 5-3
Płyta 5-2
Urządzenie 5-2
Wałek transferowy 5-4
Czyszczenie iglic separacyjnych 5-3
Czyszczenie płyty 5-2
Czyszczenie urządzenia 5-2
Czyszczenie wałka transferowego 5-4

Dane dotyczące ochrony
środowiska Dodatek-7
Dane techniczne Dodatek-2
Drukarka Dodatek-5
Kaseta podawania papieru Dodatek-5
Kopiarka Dodatek-4
Moduł druku dwustronnego Dodatek-6
dokumentów Dodatek-5
Moduł wykańczania Dodatek-6
Ochrona środowiska Dodatek-7
Separator zadań Dodatek-6
Urządzenie Dodatek-2
Dane techniczne drukarki Dodatek-5
Dane techniczne kopiarki Dodatek-4
Dane techniczne modułu druku
dwustronnego Dodatek-6
Dane techniczne modułu przetwarzania
Dane techniczne modułu
wykańczania Dodatek-6
Dane techniczne separatora
zadań Dodatek-6
Dane techniczne urządzenia Dodatek-2
Data i czas 2-16
Deklaracja CE xv
Dodatkowa pamięć 4-15
Dodawanie zszywek 4-10
Drążek czyszczenia modułu
ładowania 1-3, 5-6
Drukowanie 3-20
Aplikacja 3-20
Sterownik drukarki 3-20
Tryb przerwania 3-15
Indeks-1

Indeks

Drukowanie podstawowe 3-20
Drukowanie z aplikacji 3-20
Dysk twardy 4-15
Dźwignia zwalniania zbiornika toneru 1-3

Ekran podstawowy drukarki 1-8
Ekran podstawowy kopiowania 1-7
Ekspozycja kopii 3-3
Energy Saver 3-18
Etykiety ostrzegawcze viii

F
Funkcja programowania ii
Funkcje drukarki Dodatek-5
Funkcje kopiarki Dodatek-4

G
Główny włącznik zasilania 1-4, 3-2
Gniazdo karty pamięci 1-4
Gniazdo wyjścia papieru 6-18

I

Kaseta podawania papieru 4-7, Dodatek-5
Kod sterujący 2-16
Komunikaty o błędach 6-6
Konserwacja 5-1
Kopiowanie 3-2
Dwustronny 3-9
Powiększanie kopii 3-5
Tryb automatycznego powiększania 3-5
Tryb jakości obrazu 3-3
Tryb powiększenia 3-5, 3-7
Tryb predefiniowanego
powiększenia 3-5, 3-8
Tryb rozdzielania 3-12
Tryb sortowania 3-14
Tryb Tekst 3-3
Tryb Tekst+Zdjęcia 3-3
Tryb Zdjęcie 3-3
Kopiowanie ciągłe i
Kopiowanie dwustronne v, 3-9

L
Lewa pokrywa 1-3, 6-17
Licznik kluczy 4-13

Instalowanie sterownika drukarki 3-20

Ł
J
Jakość obrazu 3-3
Tryb Zdjęcie 3-3

K
Kabel drukarki 2-11
Kabel równoległy 2-11
Kabel sieciowy 2-10
Kabel USB 2-11
Karta pamięci (CompactFlash) 4-14
Kaseta 2-2
Kaseta 1 1-2, 6-13
Kaseta 2 1-2

Indeks-2

Ładowanie oryginałów
(opcja) 4-4
Płyta 3-2
Ładowanie oryginałów do modułu
przetwarzania dokumentów 4-4
Ładowanie papieru 2-2
Ładowanie papieru do kasety 2-2
Ładowanie papieru do wielofunkcyjnego
podajnika bocznego 2-5

M
Moduł druku dwustronnego 4-8, Dodatek-6
Moduł dwustronny 4-8
dokumentów 4-3, 6-19, Dodatek-5

Moduł wykańczania 4-8, 6-20, Dodatek-6
Blokowanie papieru 6-20
Zakleszczenie zszywek 4-11
Zszywanie 4-10

N
Nagrzewanie 3-2
Naprawianie błędów 6-6
Moduł przetwarzania dokumentów 4-4
Moduł wykańczania 4-8

O
Ogranicznik dopasowania długości
papieru 1-2, 2-3
Ogranicznik dopasowania szerokości
Opcje 4-2
Ostrzeżenia dotyczące instalacji ix

P
Panel operacyjny 1-2, 1-5
Papier
Ładowanie 2-2
Przygotowanie 2-2
Rozmiary i typy dla wielofunkcyjnego
podajnika bocznego 2-7
Typy 2-9
Wielofunkcyjny podajnik boczny 2-5
Pilne kopiowanie 3-15
Płyta 1-3, 3-2
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 1-3
Podłączanie do sieci 2-10
Podłączanie interfejsu równoległego lub
USB 2-11
Podłączanie zasilania 2-12
Podstawowe kopiowanie 3-2
Pojemnik na zużyty toner 1-3, 5-5
Pokrywa głównego włącznika zasilania 1-4
Pokrywa oryginałów 1-2
Pokrywa przednia 1-3

Połączenie 2-10
Powiększenie
Prędkość drukowania Dodatek-5
Prędkość kopiowania Dodatek-4
Program Energy Star v
Prowadnice wejściowe 1-2, 2-6
Przewód zasilający 2-12
Pusty zbiornik toneru 5-5

R
Rozdzielczość Dodatek-4, Dodatek-5
Rozszerzenie wielofunkcyjnego podajnika
bocznego 1-2
Rozwiązywanie problemów 6-2
Wskaźniki lokalizacji
zakleszczenia 6-12

S
Separator zadań 4-12, 6-22, Dodatek-6
Specyfikacje podawania
papieru Dodatek-5
Strefa czasowa 2-16
Symbole vi

T
Taca wyjściowa 1-2, 3-4

Indeks-3

Tryb czyszczenia brzegów i
Tryb dwustronny v, 3-9
Tryb energooszczędny v, 3-19
Tryb łączenia i
Tryb marginesu i
Tryb niskiego zużycia energii v
Automatyczny tryb niskiego zużycia
energii 3-18
Tryb powiększenia 3-7
Tryb przesuwania i
Tryb rozliczania zadań ii
Ustawienie
Czas letni (DST) 2-17
Język 2-18
Ustawienie adresu IP 2-13
Ustawienie języka 2-18
Usuwanie blokowania 6-12
Usuwanie blokowania papieru
Usuwanie zakleszczenia zszywek 4-11
Uziemienie urządzenia x

U

Wielofunkcyjny podajnik boczny 1-2, 2-5,

Uchwyt lewej pokrywy 1-2
Uchwyty transportowe 1-4
Uruchamianie 2-12
Urządzenia opcjonalne 4-1
Karta pamięci 4-14
Kaseta podawania papieru 4-7
Licznik kluczy 4-13
Moduł druku dwustronnego 4-8
Moduł przetwarzania dokumentów 4-3
Moduł wykańczania 4-8
Przegląd 4-2
Separator zadań 4-12
Zestaw faksu 4-14
Zestaw skanera sieciowego 4-14
Urządzenie izolujące xv
Ustawianie maski podsieci 2-14
Ustawienia sieciowe 2-13
Adres IP 2-13
Brama domyślna 2-15
Maska podsieci 2-14

Włączanie 2-12
Włącznik zasilania 3-2
Włączony 2-12
Wskaźniki lokalizacji zakleszczenia 6-12
Wskaźniki zakleszczenia papieru 6-12
Współczynnik powiększenia 3-5
Wymiana pojemnika na zużyty toner 5-5
Wymiana zbiornika toneru 5-5
Wyświetlacz komunikatów 1-7

Indeks-4

W
Z
Zaawansowane funkcje i
Zbiornik toneru 1-3, 5-5
Złącze interfejsu równoległego 1-4
Złącze interfejsu sieciowego 1-4
Złącze interfejsu USB 1-4
Zmiana zbiornika toneru 5-5
Zszywanie 4-10, 4-11
Uwaga

Aby można było uzyskać najlepsze rezultaty drukowania i maksymalną wydajność urządzenia, zalecamy
stosowanie tylko oryginalnych materiałów firmy KYOCERA MITA z urządzeniami KYOCERA MITA.

E19

(C)2004
to znak handlowy firmy Kyocera Corporation

2004. 7

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik podstawowej obsługi Emerson 4 Gb

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik podstawowej obsługi Emerson 4 Gb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik podstawowej obsługi Emerson 4 Gb