Podręcznik oprogramowania Asus Ms248h

Podręcznik oprogramowania Asus MS248H zapewnia użytkownikom szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji, które są dostępne w monitorze. Przewodnik zawiera dokładne instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji sprzętu, a także informacje dotyczące wszelkich błędów, które mogą wystąpić podczas użytkowania monitora. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji monitora, w tym jak dostosować ustawienia jasności, kontrastu, koloru i innych ustawień, aby osiągnąć optymalne wyniki wyświetlania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik oprogramowania Asus Ms248h

Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ASUS PolskaOficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Loading...

Seria MW221/MW201

Monitor LCD

Instrukcja

Użytkownika

E2675

Wydanie drugie V2

Grudzień 2006

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Usługa gwarancyjna produktu nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAXNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDYI NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

ii

Spis treści

Uwagi......................................................................................................

iv

Informacje związane z bezpieczeństwem................................................

v

Konserwacja i czyszczenie......................................................................

vi

Rozdział 1:

Wprowadzenie do produktu

1. 1

Witamy!

.....................................................................................

1-1

1. 2

Zawarto............................................................. ść opakowania

1. 3

Wprowadzenie...................................................... do monitora

1-2

1. 3. 1...................................................

Przód monitora LCD

1. 2........................................................

Ty ł monitora LCD

1-3

Rozdział 2: Ustawienia

2. 1

Podłączanie kabli......................................................................

2-1

2. 2

Włączanie monitora...................................................................

2. 3

Regulacje monitora...................................................................

2-2

2. 4Odłączanie wspornika/podstawy (do montażu ściennego

VESA)........................................................................................

2-3

Rozdział 3:

Ogólne instrukcje

3. 1

Menu OSD (menu ekranowe)...................................................

3-1

3. 1. 1

Zmiana konfiguracji.....................................................

3. 2 Wprowadzenie do funkcji OSD...................................

3. 2

Rozwiązywanie problemów (FAQ)............................................

3-4

3. 3

Obsługiwane tryby działania.....................................................

3-5

iii

Uwagi

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (Federalna Komisja Łączności)

Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 Zasad FCC. Jego działanie wymaga spełnienia następujących warunków:

Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i

Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.

Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15 przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących czynności:

Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.

Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych obwodów.

Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Jako partner Energy Star®, nasza firma określiła, że produkt ten spełnia wytyczne Energy Star® dotyczące efektywności energetycznej.

Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji).

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

iv

Informacje związane z bezpieczeństwem

Przed wykonaniem ustawień monitora, należy uważnie przeczytać wszystkie, znajdujące się w opakowaniu dokumenty.

Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie napięcie obecne wewnątrz monitora może spowodować obrażenia ciała.

Po uszkodzeniu zasilacza nie należy próbować naprawiać go samodzielnie.

Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

Przed użyciem produktu należy upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz że nie są uszkodzone kable zasilające. Po wykryciu uszkodzenia należy natychmiast skontaktować się z dostawcą.

Szczeliny i otwory z tyłu lub na górze obudowy służą do wentylacji. Nie należy blokować tych szczelin. Bez odpowiedniej wentylacji nigdy nie należy ustawiać produktu obok lub nad grzejnikami lub w pobliżu źródła ciepła.

Monitor może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do rodzaju zasilania w instalacji domowej należy skontaktować się dostawcą lub z lokalnym zakładem energetycznym.

Należy używać odpowiednią wtykę zasilania, zgodną z lokalnym standardem zasilania.

Nie należy przeciążać listw zasilających i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Należy unikać pyłu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy ustawiać monitora w miejscach, gdzie może zostać zamoczony. Monitor należy ustawić na stabilnej powierzchni.

Urządzenie należy odłączyć podczas sztormu lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. Zabezpiecza to monitor przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia.

Nigdy nie należy wpychać do obudowy monitora przedmiotów lub dopuszczać do przedostania się do wnętrza obudowy monitora jakichkolwiek płynów.

Aby zapewnić odpowiednie działanie, monitor należy używać wyłącznie z komputerami znajdującymi się na liście UL, wyposażonymi w odpowiednio skonfigurowane gniazda z oznaczeniem 100-240V AC.

Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z działaniem monitora, należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

v

Konserwacja i czyszczenie

Przed podnoszeniem lub zmianą pozycji monitora, zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. Przy podnoszeniu monitora należy stosować właściwe techniki. Podczas podnoszenia monitora należy uchwycić monitor za brzegi. Nie należy podnosić wyświetlacza za podstawę lub za przewód.

Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Wyczyść powierzchnię monitora pozbawioną włosków, nierysującą powierzchni monitora szmatką. Trudniejsze do usunięcia plamy można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku czyszczącym.

Należy unikać używania środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy stosować środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia monitorów LCD. Nigdy nie należy bezpośrednio spryskiwać ekranu środkiem czyszczącym, ponieważ krople płynu mogą przedostać się do wnętrza monitora i spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Pojawienie podczas używania monitora następujących symptomów jest zjawiskiem normalnym:

Podczas początkowego używania monitora ekran może migać, co jest spowodowane naturą światła jarzeniowego. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby upewnić się, że miganie zanika.

W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie mogą pojawiać się nierówności jasności.

Po wyświetlaniu przez kilka godzin tego samego obrazu, po przełączeniu na inny obraz, może pojawić się poobraz. Ekran powoli powróci do normalnego wyświetlania lub można także wyłączyć na klika godzin przycisk zasilania.

Gdy ekran pozostaje czarny lub, gdy obraz miga albo nie jest wyświetlany, należy skontaktować się z dostawcą lub z punktem serwisowym w celu naprawy. Nie należy reperować ekranu samodzielnie!

Konwencje stosowane w tej instrukcji

OSTRZEŻENIE: Informacja o możliwości odniesienia obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacja o możliwości uszkodzenia komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacja, która MUSI zostać wykonana w celu dokończenia zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje umożliwiające dokończenie zadania.

vi

Gdzie można uzyskać dalsze informacje

Następujące źródła udostępniają dodatkowe informacje dotyczące produktu i aktualizacji oprogramowania.

1. Strony sieci web ASUS

Strony sieci web ASUS udostępniają zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania ASUS. Sprawdź http://www. asus. com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację, taką jak karta gwarancyjna, która może zostać dodana przez dostawcę. Dokumenty te nie wchodzą w skład standardowego pakietu.

vii

Podręcznik oprogramowania Asus Ms248h

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik oprogramowania Asus Ms248h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik oprogramowania Asus Ms248h