Podręcznik komunikacji C2r 30 006

Podręcznik komunikacji C2r 30 006 jest standardem komunikacji wymiany danych między samolotami a systemami kontroli ruchu lotniczego. Podręcznik definiuje różne tryby komunikacji, takie jak komunikacja ATC, komunikacja z innymi samolotami i komunikacja z zarządzaniem lotów. Podręcznik zapewnia techniczne i proceduralne wytyczne dla wszystkich stron w procesie wymiany danych. Zapewnia także wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, w tym wytyczne dotyczące zabezpieczenia danych i informacji. Podręcznik stanowi również dokumentację procesu wymiany danych, w tym wymagania dotyczące wyposażenia i procedury wymiany danych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji C2r 30 006

Książka – dawniej i dziś

Pierwsze nowoczesne medium – drukowana książka
Drukowana książka wyrastała z książki rękopiśmiennej i w początkowym etapie tylko technika powielania treści za pomocą czcionek maszyny drukarskiej odróżniała to medium od przepisywanych ręcznie książek. Zdaniem Tomasza Gobana-Klasa (2001) tłumaczy to dlaczego pierwszą wydrukowaną książką była Biblia. Stanowiła ona bowiem jedna z najczęściej powielanych ksiąg w tamtym okresie [1]. Tym co charakteryzowało książkę, jako medium, było:

 1. możliwość wykonania wielu kopii w stosunkowo krótkim czasie;
 2. towarowy charakter (zwłaszcza książka drukowana);
 3. różnorodna treść, początkowo dominowała tematyka religijna ale później ustąpiła ona miejsca treściom o charakterze świeckim, które były praktyczne i przystępne dla szerokiego kręgu odbiorców;
 4. indywidualny charakter, wymaga zaangażowania jednostki w odczytanie jej zawartości [2].

Wynalazek druku pozwolił na publikowanie dużej ilości kopii książek, które rozpowszechniały idee nie zawsze zgodne z tymi głoszonymi przez władze kościelne i świeckie. Już w średniowieczu palono ręcznie pisano księgi, które uznawano za antypaństwowe i antykościelne. W dobie druku wolność publikowania była dla Kościoła i władców państw jeszcze groźniejsza. W związku z tym w 1559 powstaje Indeks Ksiąg Zakazanych przygotowanych z inicjatywy Kościoła, na którym umieszczono 50 ksiąg i rękopisów. W kolejnych latach indeks był powiększany o kolejne pozycje. Przetrwał on do XX wieku, kiedy zrezygnowano z jego publikowania [3]. Więcej na ten temat w rozdziale Cenzura.

Źródło: TED-Ed, The evolution of the book - J. Dreyfuss, 13. 06 2016 (dostęp 30. 11. 2020). Dostępne w Youtube: https://www. com/watch? v=_YqYtdPUis4&ab_channel=TED-Ed

Książka tradycyjna versus hipertekst
Cechy książki tradycyjnej

 1. Większość książek drukowanych na papierze jest zaprojektowana do czytania liniowego. Oznacza to rozpoczęcie od pierwszej strony i kontynuowanie, aż wszystko zostanie przeczytane do ostatniej strony. Od tej reguły odchodzą zbiory opowiadań lub wierszy, zredagowane prace zbiorowe zawierające rozdziały różnych autorów i podręczniki itp., w których odczytywanie jest ograniczone do jednego lub więcej sekcji lub rozdziałów, jednak zachowuje liniowy charakter odczytu.
 2. Zamknięta skończona całość, przy zachowaniu niezmiennego porządku.
 3. Jasno wyznaczone granice – początek i koniec [4].

Hipertekst
To tekst składający się z fragmentów tekstu połączonych z sobą elektronicznymi odsyłaczami – linkami [5]. Cechy hipertekstu:

 1. Multimedialny, anarchiczny system intertekstualnych odsyłaczy pozbawiony przestrzennych granic;
 2. Nielinearność i brak sekwencji;
 3. Tekst wewnętrznie zdynamizowany;
 4. Modyfikuje znaczenie wielu pojęć: autor, odbiorca, narracja, fabuła, skończoność dzieła;
 5. Wskazanie jego granic jest wręcz niemożliwe;
 6. Brak ustalonych dróg nawigacji [6].

Definicja 1: E-book

elektroniczna wersja książki drukowanej, przeznaczona do odczytu za pomocą komputera, lub innego urządzenia wyposażonego w odpowiednie aplikacje, umożliwiające prawidłowe wyświetlanie treści zapisanej w postaci cyfrowej. W związku z powyższym należy przyjąć, że termin ten określa jednocześnie rodzaj dokumentu i jego nośnik, w tym przypadku − urządzenie służące do odczytu [7].

Dzisiejsza postać książki cyfrowej zdecydowanie różni się od swojego pierwowzoru. Pierwsze e-booki wydawano w formie, która nie pozwalała użytkownikowi na przeszukiwanie treści i zachowywały typowy dla tradycyjnej książki linearny układ [8].
Pierwszą książką opublikowaną w postaci elektronicznej była powieść Michaela Joyce’a „Afternoon”, była to pierwsza powieść hipertekstowa napisana i odczytywana a ekranie komputera. Powstała w 1987 roku, opublikowana została najpierw w 1989, a później w 1991 roku. W roku 2000 opublikowano opowiadanie Stephena Kinga „Riding the Bullet”, które w ciągu pierwszego dnia tekst został pobrany przez blisko 400 tys. Pokazuje to, że ebooki mogą zdobywać popularność i być atrakcyjne dla odbiorców [7].

Zalety e-booków

 1. możliwość szybkiego wyszukiwania odpowiedniej książki, sporządzania adnotacji oraz łatwość przenoszenia zbiorów z miejsca na miejsce lub zabierania ze sobą dużej ilości publikacji książkowych;
 2. możliwość korzystania z dużych zbiorów książek w internecie i natychmiastowy dostęp do nich (poprzez pobranie).

Wady e-booków

 1. łatwość obsługi drukowanej książki w porównaniu z elektronicznym urządzeniami wymagającymi wiedzy w zakresie obsługi samego urządzenia do odczytywania książek oraz oprogramowania je umożlwiającego;
 2. dla części ludzi czytanie tekstu na papierze jest zawsze lepsze niż czytanie tego samego tekstu w wersji cyfrowej na wyświetlaczu dowolnego rodzaju.

Czytelnictwo książek w Polsce
W badaniach „Stan czytelnictwa w Polsce” realizowanych w 2018 roku przez firmę Kantar Public na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 2076 respondentów w wieku co najmniej 15 lat metodą CAPI oraz na celowej próbie 1660 czytelników książek metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview). W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało \( 37\% \) respondentów, ilość ta nie była niemal taka sama jak rok wcześniej, co pokazuje, że książka nie jest dziś medium najczęściej wybieranym przez odbiorców Rys. 1.

W badaniu tym pytano też o czytanie e-booka w ostatnim roku. Okazuje się że takie działanie deklarowało tylko \( 3\% \) badanych w całej próbie, ale już \( 28\% \) wśród tych, którzy deklarowali że w ostatnim roku przeczytali tradycyjną książkę. Nieco częściej badani deklarowali, że ściągają książki z internetu lub czytają je w pdf-ach. W ciągu ostatniego roku \( 4\% \) spośród wszystkich badanych zadeklarowało takie działanie, a wśród osób, które w przeciągu 12 miesięcy przeczytały choć jedną książkę odpowiedziało tak \( 28\% \) badanych. Z komputera stacjonarnego do czytania cyfrowych książek, korzystało \( 9\% \) badanych, \( 53\% \) respondentów używało w tym celu laptopa, \( 11\% \) tabletu, czytnika \( 17\% \), a telefonu komórkowego \( 18\% \) respondentów https://www. pdf.

Zadanie 1:

Treść zadania:

Proszę wymienić zalety i wady znanych elektronicznych książek?

Rozwiązanie:

E- booki zajmują mniej miejsca, są bardziej dostępne i można je kupić i odebrać bez wychodzenia z domu 24 godziny na dobę, zwykle są też tańsze niż ich papierowe odpowiedniki. E-book można zmodyfikować, np. powiększyć czcionkę, zwiększyć kontrast. Wadą jest to, że e-booków nie da się czytać bez prądu, zakup e-booka jest niższy niż tradycyjnej książki ale czytniki są drogie.

Bibliografia

1. Goban-Klas, T. : Zarys historii i rozwoju mediów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2001.
2. McQuail, D. : Teoria mediów masowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
3. : Cywilizacja medialna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
4. Armstrong, C. : Books in a virtual world: The evolution of the e-book and its lexicon, Journal of Librarianship and Information Science 2008, nr 3 (40), pp. 193-206, dostęp:20. 08. 2020
5. Osika, G. : Hipertekst – technologia umysłu, Zeszyty Prasoznawcze 2015, nr 3 (223), s. 638-649, dostęp: 20. 2020
6. Osika, G. : Hipertekst jako efekt konwergencji mediów. [W:] Kaczmarczyk, M., Rott, D. (Red. ), Problemy konwergencji mediów, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Verbum, Sosnowiec-Praga 2013, s. 177-186.
7. Krysiński, P. : E-book – nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej, Toruńskie Studia Bibliologiczne 2009, nr 1(2), s. 75-88, dostęp:20. 07. 2020
8. lltjournal. org/item/2413">Godwin-Jones, R. : Emerging Technologies: E-Books and the Tablet PC, Language Learning & Technology 2003, Vol. 7, Nr 1, pp. 4-8, dostęp:22. 2020

Interdyscyplinarna seria prezentująca najnowsze prace z zakresu szeroko pojętej komunikacji społecznej. Jej zakres tematyczny to komunikowanie interpersonalne, komunikowanie w grupie, na poziomie publicznym i poprzez media. Podejmowane zaś wątki, takie jak rozwój nowych mediów, socjotechnika porozumiewania się czy nowy język komunikacji, osadzone są w bogatym kontekście teoretycznym.

Seria przedstawia:

 • prace psychologiczne skupione wokół zagadnień komunikacji niewerbalnej, komunikacji interpersonalnej i w grupie;
 • prace socjologiczne, koncentrujące się na tematyce mediów masowych oraz tzw. nowych mediów oraz ich wpływie na społeczno-kulturowy obraz współczesnego świata;
 • prace politologiczne związane z dyskursem politycznym, przemawianiem publicznym, technikami wpływu i marketingu politycznego;
 • prace językoznawcze pokazujące odmiany współczesnego języka w kontekście problemów komunikowania społecznego.

DOSTĘPNE TYPY TESTU

papier-ołówek

KKMiP

Komunikacja w Bliskich Związkach*

AUTORZY

Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa

WIEK OSÓB BADANYCH

Dorośli

PROCEURA

Badanie indywidualne lub grupowe, czas badania – nieograniczony; przeciętnie około 40 minut

UŻYTKOWNICY TESTU

Psychologowie

Narzędzie jest rozszerzonym i pogłębionym opracowaniem Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej KKM. Przedstawione narzędzie badawcze umożliwia spojrzenie na związek z perspektywy (badana osoba ocenia siebie i partnera). Treści zawarte w książce mogą ułatwiać głębsze rozumienie relacji między partnerami, co pozwoli na lepsze określenie kierunku działań terapeutycznych.

Komplet

Komplet

KKMiP Komplet

 • podręcznik,
 • arkusze obliczeniowe – Ocena zachowań żony/partnerki (50 egz. ),
 • arkusze obliczeniowe – Ocena zachowań męża/partnera (50 egz. ),
 • arkusze obliczeniowe – Ocena własnych zachowań żony/partnerki (50 egz. ),
 • arkusze obliczeniowe – Ocena własnych zachowań męża/partnera (50 egz. ),
 • arkusze pytań – Ocena zachowań partnerki (50 egz. ),
 • arkusze pytań – Ocena zachowań partnera (50 egz. ),
 • arkusze pytań – Ocena własnych zachowań partnerki (50 egz. ).

273, 75 zł

231, 80 zł netto

Elementy testu

Podręcznik

KKMiP-podręcznik-Komunikacja w bliskich związkach

66, 15 zł

63, 00 zł netto (5% VAT)

Arkusze testowe

KKMiP-KKP. ark. pyt. Ocena zach. partnera(50egz. )

25, 95 zł

21, 10 zł netto (23% VAT)

Arkusze testowe

KKMiP-KKP. partnerki(50egz. )

KKMiP-KKP. Ocena własnych zach. )

KKM/KKMiP-ark. obl. męża/partnera(50egz. żony/partnerki(50egz. )

21, 10 zł netto (23% VAT)

Cennik testów ważny od dnia 1. 01. 2023 r. do dnia 30. 06. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.Reload🗙

Podręcznik komunikacji C2r 30 006

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji C2r 30 006

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji C2r 30 006