Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Aeg Favorit55320im0

Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Aeg Favorit55320im0 zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania, skonfigurowania i utrzymania zabudowy Aeg. Zawiera podstawowe informacje techniczne, instrukcje instalacji i konfiguracji, wytyczne obsługi i konserwacji oraz wskazówki dotyczące eksploatacji. Podręcznik zawiera również informacje o bezpieczeństwie i przestrzeganiu przepisów oraz dane techniczne. Podręcznik jest przeznaczony dla techników instalacji, właścicieli, użytkowników i operatorów Aeg Favorit55320im0.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Aeg Favorit55320im0

Ten obszar naszej witryny poświęcony jest informacjom technicznym, instrukcjom i broszurom.

Dane techniczne produktu umożliwiają szybki przegląd cech kranu do ciepłej wody lub utylizatora odpadów spożywczych InSinkErator. Od wymiarów produktu po cechy techniczne i elementy – wszystko to znajdziesz w karcie danych technicznych.

  Wsparcie produktu

  Jak to zrobić: Filmy dotyczące instalacji

  praktyczne porady dotyczące instalacji urządzeń InSinkErator w bezpieczny, szybki i skuteczny sposób.

  Często zadawane pytania

  Jeśli masz pytania dotyczące któregokolwiek z naszych produktów, jest prawie pewne, że tu znajdziesz na nie odpowiedź.

  Skontaktuj się z nami

  Chcesz skontaktować się z członkiem naszego zespołu? Chętnie pomożemy

  Masz pytanie dotyczące naszych produktów? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

  Aby korzystać z tej strony, uruchom JavaScript.

  Separator oleju EMERSON 8092698 AVENTICS MU1

  O tej dokumentacji

  Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu i uruchomienia produktu.
  Przeczytaj uważnie te instrukcje, zwłaszcza rozdział g 2. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy z produktem.

  Dodatkowa dokumentacja 

  1.  Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi jednostki konserwacyjnej serii MU1.
  2.  Postępuj również zgodnie z instrukcjami dotyczącymi innych komponentów systemu.
  3.  Należy również przestrzegać ogólnie obowiązujących, ustawowych i innych wiążących przepisów prawa europejskiego i krajowego oraz krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska w Państwa kraju.

  Prezentacja informacji

  ostrzeżenia
  W tym dokumencie znajdują się uwagi ostrzegawcze przed czynnościami, gdy istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Należy przestrzegać opisanych środków, aby uniknąć tych zagrożeń.

  Struktura ostrzeżeń 

  HASŁO OSTRZEGAWCZE 

  Rodzaj i źródło zagrożenia Konsekwencje nieprzestrzegania
  Środki ostrożności

  UWAGA 

  Możliwa niebezpieczna sytuacja.
  Nieprzestrzeganie tych wskazówek może skutkować lekkimi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

  Symbolika

  Rekomendacja optymalnego wykorzystania naszych produktów.
  Przestrzegaj tych informacji, aby zapewnić płynną możliwą pracę.

  Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

  Produkt został wyprodukowany zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującej technologii. Mimo to istnieje ryzyko odniesienia obrażeń lub uszkodzeń, jeśli nie będą przestrzegane następujące ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz szczegółowe ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

  1.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi instrukcjami przed rozpoczęciem pracy z produktem.
  2. Przechowuj te instrukcje w miejscu, w którym będą zawsze dostępne dla wszystkich użytkowników.
  3.  Przekazując produkt osobom trzecim, zawsze dołączaj instrukcję obsługi.

   Przeznaczenie
  Produkt jest przeznaczony wyłącznie do montażu w maszynie lub systemie lub do łączenia z innymi komponentami w celu utworzenia maszyny lub systemu. Produkt można uruchomić dopiero po zainstalowaniu go w maszynie/instalacji, do której jest przeznaczony.
  Użytkowanie dozwolone jest tylko w warunkach eksploatacyjnych i w granicach wydajności wymienionych w danych technicznych. Jako medium używać wyłącznie sprężonego powietrza.
  Produkt stanowi wyposażenie techniczne i jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
  Przeznaczenie obejmuje pełne przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji, w szczególności rozdziału g 2. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

  Niewłaściwe użytkowanie

  • Jest uważane za niewłaściwe użycie, gdy produkt
  •  jest używany do wszelkich zastosowań niewymienionych w niniejszej instrukcji, lub
  •  jest używany w warunkach roboczych odbiegających od opisanych w niniejszej instrukcji.

   Kwalifikacje personelu
  Wszystkie zadania związane z produktem wymagają podstawowej wiedzy mechanicznej, pneumatycznej i elektrycznej, a także znajomości odpowiednich terminów technicznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub osobę przeszkoloną pod kierunkiem wykwalifikowanego personelu.
  Wykwalifikowany personel to osoby, które potrafią rozpoznać potencjalne zagrożenia i zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu, wiedzy i doświadczeniu, a także znajomości odpowiednich przepisów dotyczących wykonywanej pracy. Wykwalifikowany personel musi przestrzegać zasad właściwych dla obszaru tematycznego.

  Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 

  • Przestrzegaj obowiązujących przepisów lokalnych w celu ochrony środowiska w kraju użytkowania i unikania wypadków przy pracy.
  • Używaj wyłącznie produktów AVENTICS, które są w idealnym stanie.
  • Sprawdź produkt pod kątem widocznych wad, takich jak pęknięcia obudowy lub brakujące śruby, nakrętki lub uszczelki.
  • Gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego montażu produktu.
  • W żadnych okolicznościach nie należy obciążać produktu niewłaściwymi obciążeniami mechanicznymi.
  • Ostrzeżenia i informacje o produkcie muszą być czytelne, tzn. niepokryte farbą itp.

   Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące produktu i technologii 

  • Kable i przewody należy układać tak, aby nie uległy uszkodzeniu i nikt nie mógł się o nie potknąć.
  • Nie używaj produktu w agresywnym powietrzu otoczenia (np. opary rozpuszczalników).
  • Nie wolno dopuścić do gromadzenia się zanieczyszczeń na lub w filtrach, zbiornikach lub oknach. Wymień zbiorniki, jeśli zanieczyszczenia nie mogą być usunięte z odpływu (odpływ może zostać zatkany).

  Zakres dostawy

  Zakres dostawy obejmuje:

  • 1x odolejacz (zgodnie z zamówieniem)
  • 1 zestaw instrukcji obsługi

  O tym produkcie

  Separator oleju usuwa olej z układu wydechowego; skuteczność filtrowania wynosi 99. 99%. Separator oleju może być również używany jako tłumik w celu zmniejszenia hałasu powietrza wylotowego.

  Montaż, uruchomienie i eksploatacja

  UWAGA

  Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku montażu pod ciśnieniem lub objętościątage!
  Montaż pod ciśnieniem lub napięciem elektrycznymtage może prowadzić do obrażeń i uszkodzenia produktu lub elementów systemu.

  1.  Upewnij się, że odpowiedni element systemu nie ma ciśnienia i objętościtage przed montażem produktu.
  2.  Chroń system przed ponownym uruchomieniem.

  Nagły wzrost ciśnienia podczas uruchamiania!
  Jeśli nie jest używany zawór napełniający SSU, system nagle znajdzie się pod ciśnieniem podczas uruchamiania! Może to skutkować niebezpiecznymi, nieregularnymi ruchami cylindra.
  Podczas uruchamiania systemu upewnij się, że siłowniki znajdują się w położeniu końcowym. W przypadku siłowników, które nie znajdują się w pozycji końcowej, należy upewnić się, że nie stanowią one żadnego zagrożenia.

  System pracuje pod ciśnieniem!
  Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie jednostki konserwacyjnej/sprzętu konserwacyjnego i spowodować poważne obrażenia.
  Przed uruchomieniem sprawdź, czy wszystkie połączenia, porty i sprzęt konserwacyjny zostały prawidłowo zainstalowane.

   Podłączanie separatora oleju do systemu przewodów lub jednostki konserwacyjnej
  Idealna pozycja montażowa to koniec obiegu powietrza.

  Montaż bez wspornika montażowego
  Patrz g rys. 1, g rys. 2.
  Wkręć rurkę w złącze (a) G1/2 – G1.

   Montaż z uchwytem montażowym
  Patrz g rys.

  1. Zamontuj wspornik do separatora oleju za pomocą dwóch śrub z gniazdem sześciokątnym.
  2. Zamocuj odolejacz do ściany za pomocą dwóch śrub.
  3. Podłącz sprężone powietrze do złącza (a) G1/2 – G1.

  Ręczne spuszczanie oleju
  Patrz rys. 1.
  1. Obróć spust kondensatu (b) o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opróżnij część dolną. Ponownie zamknij odpływ kondensatu (b).

   Montaż wężyka do kontrolowanego drenażu
  Patrz rys.
  Wąż (c) można podłączyć do złączki spustowej oleju na dole w celu kontrolowanego spuszczania oleju.

  Konserwacja i naprawy

  Czyszczenie i serwis 

  • Zamknąć wszystkie otwory odpowiednimi urządzeniami zabezpieczającymi, aby do systemu nie dostał się środek czyszczący.
  • Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych detergentów. Produkt należy czyścić tylko lekko damp płótno. Używaj tylko wody i, jeśli to konieczne, łagodnego detergentu.
  • Do czyszczenia nie używać myjek wysokociśnieniowych.
  • Nie używać sprężonego powietrza do czyszczenia (przedmuchiwania) jednostki konserwacyjnej lub sprzętu.

  Wymień wkład filtra:
  Patrz rys. 3.

  UWAGA

  System pracuje pod ciśnieniem!
  Otwarcie systemu pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie jednostki/urządzenia konserwacyjnego.

  Przed otwarciem zbiornika upewnij się, że system nie jest pod ciśnieniem.

  Filtry ulegają zanieczyszczeniu podczas użytkowania i muszą być wymieniane co roku. Jest to jednak tylko zalecenie, ponieważ odstępy między wymianami zależą od jakości sprężonego powietrza i jego przepustowości.

  1.  Aby wymienić wkład filtrujący, przekręć dolną część lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (a) i pociągnij ją w dół (b).
  2. Wyjmij wkład filtra (c, d).
  3.  Następnie wymień wkład filtrujący (e, f).
  4.  Wkręć nowy wkład filtra do separatora oleju (g, h).
  5. Ponownie zamontuj sekcję dolną (i, j).

  Aby złożyć zamówienie, użyj numerów materiałów wymienionych poniżej. W razie potrzeby skontaktuj się z jednym z naszych adresów (dane kontaktowe znajdują się na tylnej okładce).
  Część eksploatacyjnaTabelaNumer materiału
  Filtr koalescencyjnyG1/2 – G3/4R412028131
  Filtr koalescencyjnyG1R412028132

  Likwidacja, demontaż, wymiana

  UWAGA 

  Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku demontażu lub wymiany pod ciśnieniem lub objętościątage!
  Demontaż lub wymiana pod ciśnieniem lub napięciem elektrycznymtage może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia produktu lub elementów systemu.

  1.  Upewnij się, że odpowiednia część systemu nie jest pod ciśnieniem lub objętościątage przed demontażem produktu lub wymianą części.
  2. Chroń system przed ponownym uruchomieniem.

  Sprzedaż

  Produkt i płyn należy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi w danym kraju.

  Rozwiązywanie problemów

  Wadliwe działanieMożliwa przyczynaZaradzić
  Brak przepływuZabrudzony filtrWyczyść lub wymień filtr
  Poziom ciśnienia/przepływu nie jest osiągany lub powoli spada. Zabrudzony filtrWyczyść lub wymień filtr
  Wybrany filtr jest za małyWybierz większy filtr

  Kluczowe informacje techniczne

  Maksymalne dopuszczalne ciśnienie i przyłącze gwintowane są wskazane na produktach.
  Ogólne dane 
  Orientacja montażuPionowy

  dodatek

  Dokumenty / Zasoby

  Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Aeg Favorit55320im0

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Aeg Favorit55320im0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji, konfiguracji i serwisu Aeg Favorit55320im0