Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cafe Cve Series

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cafe Cve Series gwarantuje, że produkty Cafe Cve Series będą bez wad materiałowych i wykonawczych w okresie dwóch lat od daty zakupu. Oświadczenie gwarancyjne obejmuje wszystkie podzespoły, wyposażenie i usługi świadczone przez Cafe Cve Series. Oświadczenie obejmuje także wszystkie podzespoły, które zostały zakupione jako części zamienne do produktów Cafe Cve Series. Oświadczenie gwarancyjne nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieuwagą, złym użytkowaniem, złą instalacją, eksploatacją, naprawami lub modyfikacjami dokonanymi przez osoby niezatrudnione przez Cafe Cve Series.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cafe Cve Series

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard

PRODUKT HP

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI

HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n,
P4515tn, P4515x, P4515xm

Roczna ograniczona gwarancja

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że sprzęt oraz akcesoria produkowane przez HP są wolne od
wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeśli firma HP otrzyma
zawiadomienie o wadach podczas trwania okresu gwarancyjnego, dokona według własnego uznania naprawy
albo wymiany wadliwych produktów. Wymienione produkty mogą być nowe albo odpowiadające nowym pod
względem działania.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP w przypadku poprawnej instalacji i obsługi nie zawiedzie w
wykonywaniu poleceń programowych na skutek wad materiałowych i produkcyjnych przez okres określony
powyżej, licząc od daty zakupu. Jeśli firma HP otrzyma powiadomienie o takich wadach podczas trwania okresu
gwarancyjnego, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje swych poleceń programowych z powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje, że obsługa produktów firmy HP będzie nieprzerwana czy wolna od błędów. Jeśli firma
HP nie będzie w stanie w rozsądnym czasie dokonać naprawy lub wymiany któregokolwiek z produktów objętych
gwarancją, klient jest upoważniony do zwrotu pieniędzy do wysokości zapłaconej kwoty po szybkim zwrocie
produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać przetworzone części odpowiadające pod względem działania nowym i części
przypadkowo użyte.

Gwarancji nie stosuje się do defektów wynikających z (a) niewłaściwych lub nieodpowiednich czynności
serwisowych lub kalibracji, (b) konfliktu oprogramowania, części lub materiałów eksploatacyjnych nie
dostarczonych przez firmę HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego użycia, (d) działania poza
opublikowanymi specyfikacjami środowiska dla produktu lub (e) niewłaściwego przygotowania miejsca lub
konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ
JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI
USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI
DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Niektóre kraje/regiony, stany czy prowincje nie pozwalają na
ograniczenia w trwaniu dorozumianej gwarancji, zatem powyższe ograniczenie i wyjątki mogą nie obowiązywać
konkretnego klienta. Na mocy tej gwarancji klientowi udzielane są określone prawa; może on również posiadać
inne prawa, które różnią się w zależności od kraju/regionu, państwa czy prowincji. Ograniczona gwarancja firmy
HP obowiązuje w każdym kraju/regionie czy miejscu, gdzie firma HP posiada wsparcie dla tego produktu i gdzie
firma HP wprowadziła ten produkt na rynek. Poziom serwisu gwarancyjnego może się różnić według lokalnych
standardów. Firma HP nie zmieni formy, dopasowania czy funkcji produktu w celu umożliwienia jego

PLWW

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard 211

funkcjonowania w kraju/regionie, dla którego nigdy nie był przewidziany z powodów prawnych czy ze względu na
regulacje.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO LOKALNE ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE W TYM
OŚWIADCZENIU STANOWIĄ JEDYNE I WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE KLIENTA. OPRÓCZ
POWYŻSZEGO WYJĄTKU, FIRMA HP LUB JEJ DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ ZA UTRATĘ DANYCH LUB
ZA BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE (ŁĄCZNIE Z UTRACONYM ZYSKIEM
LUB DANYMI) CZY TEŻ INNE USZKODZENIA, NA PODSTAWIE UMOWY, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA
PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU Niektóre kraje/regiony, państwa lub prowincje nie zezwalają na wyjątki czy
ograniczenie przypadkowych lub wynikłych szkód, zatem powyższe ograniczenie lub wyjątek może nie mieć
zastosowania.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH
PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRAW USTAWOWYCH
MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ
ICH ROZSZERZENIA.

212 Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę

drukującą

Firma HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) były odnawiane, przerabiane lub w inny sposób
nieprawidłowo użytkowane, (b) działają nieprawidłowo z powodu niewłaściwego użytkowania,
niewłaściwego przechowywania lub używania w otoczeniu nieodpowiadającym warunkom opisanym w
specyfikacjach lub (c) uległy zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji.

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem
problemu i próbkami wydruków) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP,
według własnego uznania, przeprowadzi wymianę lub zwróci koszty zakupu produktu uznanego za
wadliwy.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI
GWARANCJI SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ
GWARANCJI PISEMNEJ ANI USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI
NIE UDZIELA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH
ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE
BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE,
WYNIKOWE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z
UMOWY, NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ
DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ
PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU
UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ ICH ROZSZERZENIA.

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy
Hewlett-Packard

PRODUKT HP

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI

HP LaserJet 300 color M351a i HP LaserJet 400 color
M451nw, M451dn oraz M451dw

Wymiana uszkodzonego produktu na nowy w ciągu roku od
zakupu

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenia i akcesoria firmy HP będą wolne od

wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeżeli firma

HP zostanie powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania

przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu uznanego za wadliwy. Produkty zamienne mogą być

fabrycznie nowe lub stanowić funkcjonalny odpowiednik nowych produktów.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie przestanie wykonywać instrukcji

programowych przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu, z powodu wad materiałowych

i produkcyjnych, pod warunkiem poprawnej instalacji i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie

trwania okresu gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie

wykonuje instrukcji programowych z powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktów HP będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Jeśli

firma HP nie będzie w stanie wykonać naprawy lub wymienić produktu objętego gwarancją

w akceptowalnym terminie, użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy

w wysokości ceny zakupu, pod warunkiem bezzwłocznego zwrotu produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać części odnowione, które są funkcjonalnym odpowiednikiem nowych

lub zostały sporadycznie wykorzystane.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku: (a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej

konserwacji lub kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materiałów

eksploatacyjnych nie będących produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub

niewłaściwego używania, (d) używania w warunkach, które nie odpowiadają warunkom opisanym

w specyfikacjach lub (e) nieprawidłowego miejsca użytkowania i niewłaściwej konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA

GWARANCJA JEST JEDYNĄ PRZYSŁUGUJĄCĄ GWARANCJĄ I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA

WYRAŹNA ANI DOROZUMIANA GWARANCJA, PISEMNA BĄDŹ USTNA. FIRMA HP W

SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO

SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W

niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu

obowiązywania gwarancji dorozumianej są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub

wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje

nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także inne prawa w zależności od

kraju/regionu, stanu lub prowincji.

Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie

znajdują się punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom

świadczonych usług gwarancyjnych może się różnić w zależności od lokalnych standardów. Firma HP

nie zmieni formy, zastosowania lub funkcji produktu w celu umożliwienia korzystania z niego w kraju/

192

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW

regionie, na terenie którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub

zgodności z normami.

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ

GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI.

Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ

ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE,

SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ZA INNE

SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU. W

niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia

odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe są niedozwolone, więc powyższe

ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE

WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW,

LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH

SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

193

 • Korzyści
 • Co obejmuje usługaSubskrypcjeJak to działa
KorzyściCo obejmuje usługaSubskrypcjeJak to działa

Ochrona inwestycji

Nie przewidzisz przyszłości. Jednak ochrona komputera pozwoli Ci ją zaplanować.

Szybkie i elastyczne naprawy

Nasi specjaliści ds. technicznych zapewniają osobisty odbiór i naprawę, co umożliwia szybką i łatwą obsługę.

Po prostu rozszerzona gwarancja

Naprawy, części i robocizna, a nawet wymiana urządzeń — to wszystko obejmują usługi Care Pack.

Wsparcie specjalisty

Jeśli napotkasz problem techniczny, zapewnimy Ci potrzebną pomoc.

 • Wsparcie techniczne przez telefon i na czacie

  • Zdalna diagnostyka i pomoc techniczna w takich kwestiach, jak problemy z uruchamianiem, problemy z wydajnością systemu, problemy z łącznością sieciową i inne
  • Dostępna 5 dni w tygodniu

  Szybkie odbiory i zwroty

  • Opłacona z góry etykieta wysyłkowa i bezpłatne dostarczenie pudełka
  • Średni czas realizacji od 3 do 5 dni roboczych

  Oryginalne części i ekspertyzy HP

 • Certyfikowani technicy HP naprawią Twoje urządzenie przy użyciu w 100% oryginalnych części HP
 • Żadnych ukrytych opłat – nawet jeśli będziemy musieli wymienić całe Twoje urządzenie
 • Jak to działa

  Rozpocznij korzystanie z usługi HP Care Pack w 5 prostych krokach.

  Zakup

  Zobacz, jakie opcje Care Pack są dostępne dla Twojego urządzenia.

  Zarejestruj się

  Jeśli usługa Care Pack została zakupiona za naszym pośrednictwem, rejestracja została już wykonana. 

  Skontaktuj się ze specjalistą ds. technicznych HP

  Nasz zespół specjalistów jest dostępny, aby pomóc Ci dotrzeć do sedna wszelkich problemów z urządzeniem.

  Zaplanuj usługę naprawy

  Jeśli nie uda nam się naprawić urządzenia, odbierzemy je od Ciebie w dogodny sposób.

  Uzyskaj naprawę lub wymianę

  Używamy tylko w 100% oryginalnych części zamiennych HP. Jeśli nie uda nam się naprawić Twojego urządzenia, bezpłatnie je wymienimy. 1

  Oceny i recenzje klientówPozwoliła mi na znaczną oszczędność.

  Usługa Care Pack sprawi, że zaśniesz spokojnie. Może okazać się niezbędna w najmniej oczekiwanym momencie. Znakomita usługa.

  Jest to świetne ubezpieczenie dla osób mieszkających poza miastem.

  Możliwość naprawy fabrycznej w bardzo przystępnej cenie sprawia, że śpię spokojnie.

  Cena za usługę jest doskonała.

  Rok temu po raz pierwszy usługa care pack przyszła z pomocą. Mój laptop zawiesił się i po wielu nieudanych próbach rozwiązania problemu, konieczne było wysłanie go do naprawy. Ze względu na brak odpowiednich części, firma HP zaproponowała wymianę mojego laptopa na inne urządzenie w tej samej cenie.

  Lepiej dmuchać na zimne

  Ta usługa została zakupiona do mojego nowego laptopa Envy. Podczas podróży może zdarzyć się wiele sytuacji, więc aby zapewnić sobie spokój ducha już mam ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia.

  Znakomita usługa

  Serwis gwarancyjny jest tak dobry, że będę nadal korzystać z ochrony.

  Usługa warta swojej ceny

  W przeszłości wielokrotnie wyciekały duże pieniądze za naprawę komputera, a nawet zdarzyła się konieczność zakupu nowego sprzętu. Ten rodzaj ochrony wyklucza obie te opcje.

  Gotowi, aby chronić swoją inwestycję?

  Znajdziemy zakres usługi, który pasuje do Ciebie i Twojego urządzenia.

  1 Jeśli okaże się, że problemu nie można rozwiązać zdalnie podczas rozmowy telefonicznej, HP wymieni uszkodzony produkt na nowy lub równoważny nowemu produktowi, który nie będzie mieć poważnych wad wyglądu zewnętrznego.

  2 Kopia każdej oryginalnej faktury/paragonu lub „Usługi HP Care Pack — Potwierdzenie płatności”. Imię i nazwisko na fakturze musi zgadzać się z imieniem i nazwiskiem na formularzu reklamacyjnym. Pełne informacje można znaleźć w formularzu rabatowym.

  Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce (Zasady i warunki korzystania z usługi)

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cafe Cve Series

Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cafe Cve Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cafe Cve Series