Instrukcja obsługi i programowania Fujitsu Aby54ubag

Instrukcja obsługi i programowania Fujitsu Aby54ubag jest przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał swojego urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak skonfigurować i używać urządzenia, jak używać i edytować programów, jak działa interfejs użytkownika, jak wykonywać zadania wykraczające poza standardowe funkcje i wiele innych. Instrukcja zawiera również opisy funkcji, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i porady dotyczące konserwacji urządzenia. Instrukcja obsługi i programowania Fujitsu Aby54ubag to niezbędne narzędzie do pełnego wykorzystania potencjału urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i programowania Fujitsu Aby54ubag

Instrukcje — Przewodnik programowania w języku C# | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 5 min

Akcje podejmowane przez program są wyrażane w instrukcjach. Typowe akcje obejmują deklarowanie zmiennych, przypisywanie wartości, wywoływanie metod, pętlę przez kolekcje i rozgałęzianie do jednego lub innego bloku kodu, w zależności od danego warunku. Kolejność wykonywania instrukcji w programie jest nazywana przepływem sterowania lub przepływem wykonywania. Przepływ sterowania może się różnić za każdym razem, gdy program jest uruchamiany, w zależności od tego, jak program reaguje na dane wejściowe odbierane w czasie wykonywania.

Instrukcja może składać się z jednego wiersza kodu kończącego się średnikiem lub serii instrukcji jednowierszowych w bloku. Blok instrukcji jest ujęty w {} nawiasy i może zawierać bloki zagnieżdżone. Poniższy kod przedstawia dwa przykłady instrukcji jednowierszowych i wielowierszowy blok instrukcji:

 static void Main(){// Declaration statement.int counter;// Assignment statement.counter = 1;// Error! This is an expression, not an expression statement.// counter + 1;// Declaration statements with initializers are functionally// equivalent to declaration statement followed by assignment statement:int[] radii = { 15, 32, 108, 74, 9}; // Declare and initialize an array.const double pi = 3. 14159; // Declare and initialize constant.// foreach statement block that contains multiple statements.foreach (int radius in radii)// Declaration statement with initializer.double circumference = pi * (2 * radius);// Expression statement (method invocation). A single-line// statement can span multiple text lines because line breaks// are treated as white space, which is ignored by the compiler.System. Console. WriteLine("Radius of circle #{0} is {1}. Circumference = {2:N2}",counter, radius, circumference);// Expression statement (postfix increment).counter++;} // End of foreach statement block} // End of Main method body. } // End of SimpleStatements class./*Output:Radius of circle #1 = 15. Circumference = 94. 25Radius of circle #2 = 32. Circumference = 201. 06Radius of circle #3 = 108. Circumference = 678. 58Radius of circle #4 = 74. Circumference = 464. 96Radius of circle #5 = 9. Circumference = 56. 55*/

Typy instrukcji

Poniższa tabela zawiera listę różnych typów instrukcji w języku C# i skojarzonych z nimi słów kluczowych, z linkami do tematów, które zawierają więcej informacji:

KategoriaSłowa kluczowe/notatki języka C#
Instrukcje deklaracjiInstrukcja deklaracji wprowadza nową zmienną lub stałą. Deklaracja zmiennej może opcjonalnie przypisać wartość do zmiennej. W deklaracji stałej wymagane jest przypisanie. Instrukcje wyrażeńInstrukcje wyrażeń, które obliczają wartość, muszą przechowywać wartość w zmiennej. Instrukcje wyboruInstrukcje wyboru umożliwiają rozgałęzienie różnych sekcji kodu w zależności od jednego lub większej liczby określonych warunków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:
 • Jeśli
 • Przełącznik
Instrukcje iteracjiInstrukcje iteracji umożliwiają wykonywanie pętli przez kolekcje, takie jak tablice, lub wielokrotne wykonywanie tego samego zestawu instrukcji do momentu spełnienia określonego warunku. com/pl-pl/dotnet/csharp/language-reference/statements/iteration-statements#the-do-statement" data-linktype="relative-path">Zrobić
 • dla
 • Foreach
 • while
 • Instrukcje skokuKontrolka transferu instrukcji przesiadkowych do innej sekcji kodu. com/pl-pl/dotnet/csharp/language-reference/statements/jump-statements#the-break-statement" data-linktype="relative-path">break
 • Kontynuować
 • goto
 • Zwraca
 • Wydajność
 • Instrukcje obsługi wyjątkówInstrukcje obsługi wyjątków umożliwiają bezproblemowe odzyskiwanie po wyjątkowych warunkach występujących w czasie wykonywania. com/pl-pl/dotnet/csharp/language-reference/keywords/throw" data-linktype="relative-path">throw
 • try-catch
 • try-finally
 • try-catch-finally
 • checked i uncheckedInstrukcje checked i unchecked umożliwiają określenie, czy operacje liczbowe typu całkowitego mogą powodować przepełnienie, gdy wynik jest przechowywany w zmiennej, która jest zbyt mała, aby przechowywać wynikową wartość. Instrukcja awaitJeśli oznaczysz metodę za pomocą modyfikatora asynchronicznego, możesz użyć operatora await w metodzie. Gdy kontrolka await osiągnie wyrażenie w metodzie asynchronicznej, kontrolka powróci do elementu wywołującego, a postęp w metodzie zostanie zawieszony do momentu zakończenia oczekiwanego zadania. Po zakończeniu zadania wykonanie może być wznowione w metodzie.

  Aby zapoznać się z prostym przykładem, zobacz sekcję "Metody asynchroniczne" w sekcji Metody. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Asynchroniczne programowanie asynchroniczne z funkcją asynchroniczną i await.

  Instrukcja yield returnIterator wykonuje iterację niestandardową nad kolekcją, taką jak lista lub tablica. Iterator używa instrukcji return return, aby zwrócić każdy element jeden naraz. yield return Po osiągnięciu instrukcji zapamiętana jest bieżąca lokalizacja w kodzie. Wykonanie jest uruchamiane ponownie z tej lokalizacji, gdy iterator jest wywoływany przy następnym uruchomieniu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Iteratory.

  Instrukcja fixedStała instrukcja uniemożliwia przeniesienie zmiennej wymiennej przez moduł odśmiecania pamięci. com/pl-pl/dotnet/csharp/language-reference/statements/fixed" data-linktype="relative-path">naprawiono. Instrukcja lockInstrukcja lock umożliwia ograniczenie dostępu do bloków kodu tylko do jednego wątku naraz. com/pl-pl/dotnet/csharp/language-reference/statements/lock" data-linktype="relative-path">blokada. Instrukcje oznaczoneMożesz nadać instrukcji etykietę, a następnie użyć słowa kluczowego goto, aby przejść do instrukcji oznaczonej etykietą. (Zobacz przykład w poniższym wierszu). Pusta instrukcjaPusta instrukcja składa się z jednego średnika. Nie robi nic i można go używać w miejscach, w których instrukcja jest wymagana, ale nie trzeba wykonywać żadnych działań.

  Instrukcje deklaracji

  Poniższy kod przedstawia przykłady deklaracji zmiennych z przypisaniem początkowym i bez niej oraz deklarację stałą z niezbędną inicjacją.

  // Variable declaration statements.double area;double radius = 2;// Constant declaration statement.const double pi = 3. 14159;

  Instrukcje wyrażeń

  Poniższy kod przedstawia przykłady instrukcji wyrażeń, w tym przypisania, tworzenia obiektu z przypisaniem i wywołania metody.

  // Expression statement (assignment).area = 3. 14 * (radius * radius);// Error. Not statement because no assignment://circ * 2;// Expression statement (method invocation).System. WriteLine();// Expression statement (new object creation).System. Collections. Generic. List<string> strings =new System. List<string>();

  Pusta instrukcja

  W poniższych przykładach pokazano dwa zastosowania dla pustej instrukcji:

  void ProcessMessages()while (ProcessMessage()); // Statement needed here. }void F()//...if (done) goto exit;exit:; // Statement needed here. }

  Instrukcje osadzone

  Niektóre instrukcje, na przykład instrukcje iteracji, zawsze mają osadzoną instrukcję, która jest zgodna z nimi. Ta osadzona instrukcja może być pojedynczą instrukcją lub wieloma instrukcjami ujętymi w {} nawiasy w bloku instrukcji. Nawet instrukcje osadzone jednowierszowe można ujęć w {} nawiasy, jak pokazano w poniższym przykładzie:

  // Recommended style. Embedded statement in block.foreach (string s in System. IO. Directory. GetDirectories(System. Environment. CurrentDirectory))System. WriteLine(s);}// Not recommended.System. WriteLine(s);

  Osadzona instrukcja, która nie jest ujęta w {} nawiasy, nie może być instrukcją deklaracji ani instrukcją oznaczoną etykietą. Jest to pokazane w poniższym przykładzie:

  if(pointB == true)//Error CS1023:int radius = 5;

  Umieść osadzoną instrukcję w bloku, aby naprawić błąd:

  if (b == true)// OK:System. DateTime d = System. DateTime. Now;System. WriteLine(d. ToLongDateString());}

  Zagnieżdżone bloki instrukcji

  Bloki instrukcji można zagnieżdżać, jak pokazano w poniższym kodzie:

  foreach (string s in System. GetDirectories(if (s. StartsWith("CSharp"))if (s. EndsWith("TempFolder"))return s;}}}return "Not found. ";

  Instrukcje niemożliwe do osiągnięcia

  Jeśli kompilator ustali, że przepływ kontrolki nigdy nie może osiągnąć określonej instrukcji w żadnym wypadku, spowoduje to wygenerowanie ostrzeżenia CS0162, jak pokazano w poniższym przykładzie:

  // An over-simplified example of unreachable code.const int val = 5;if (val < 4)System. WriteLine("I'll never write anything. "); //CS0162}

  specyfikacja języka C#

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Instrukcjespecyfikacji języka C#.

  Zobacz też

  • Przewodnik programowania w języku C#
  • Słowa kluczowe instrukcji
  • Operatory i wyrażenia języka C#

  Dodatkowe zasoby

  Instrukcja obsługi i programowania Fujitsu Aby54ubag

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i programowania Fujitsu Aby54ubag

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i programowania Fujitsu Aby54ubag