Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3dsimo Multipro

Instrukcja obsługi 3dsimo Multipro to szybki i łatwy sposób na rozpoczęcie pracy z urządzeniem. Instrukcja ta pomoże Ci przygotować 3dsimo Multipro do wykorzystania, a także wyjaśnić prawidłową procedurę konfiguracji i użytkowania. Zawiera ona informacje dotyczące części skanera, jego działania, a także instrukcje krok po kroku, od konfiguracji do wydrukowania wyników. Instrukcja wyjaśnia również, jak korzystać z pakietu 3dsimo Cloud i jak konfigurować sterowniki do używania skanera. Instrukcja ta jest ważnym narzędziem do uzyskania najlepszych wyników z 3dsimo Multipro.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3dsimo Multipro

Użytkownicy


Przed rozpoczęciem normalnej pracy należy określić listę osób obsługujących program.W przypadku, gdy program jest obsługiwany przez więcej niż jedną osobę,można każdemu użytkownikowi przyporządkować własne ustawienia parametrówi ustalić, jakie operacje i przez kogo mogą być wykonywane.

UWAGA. W przypadku wersji jednostanowiskowej, jeśli program będzie użytkowany najczęściej przeztę samą osobę, rozdziały dotyczące użytkowników możemy na razie pominąć.

Do listy użytkowników wchodzimy po kliknięciu .Nowego użytkownika wprowadzamy klawiszem Ins lubklikając . Wpisujemy:

 • Nazwa - symboliczny identyfikator użytkownika wprowadzany podczas wyboru użytkownika (czyli uruchomienia programu lub zmiany użytkownika), służy również jako login do logowania do modułu WWW

 • Nazwisko, Imię - nie jest wymagane, gdyż wszędzie posługujemy się symboliczną nazwą użytkownika

 • Grupa praw dostępu - przydzielamy użytkownika do grupy użytkowników, dla której określone sąprawa dostępu do poszczególnych okien i funkcji programu, zmiany praw dostępu danej grupy lub wprowadzenie nowej grupy możemy dokonać, wchodząc do pozycji Grupy użytkowników z poziomu menu głównego Zbiory - Narzędzia

 • Pokaż log użytkownika - ewidencja głównych operacji wykonywanych przez użytkowników

Na zakładce LOGOWANIE ustawiamy prawa do logowania:

 • Hasło - hasło dostępu, które każdy użytkownik może później samodzielnie zmieniać z pozycji menu głównego Ustawienia - Hasło użytkownika

 • Wymuszaj zmianę hasła co X dni - można ustawić co ile dni program będzie wymuszał zmianę hasła

 • Użyj silnych haseł - po zaznaczeniu tej opcji, przy zmianie hasła program będzie wymuszał wprowadzenie hasła co najmniej 8 znakowego zawierającego małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne (hasło Silne), bez tej opcji przy logowaniu nie są rozróżniane duże litery i małe (hasło Średnie) i można użyć krótszego hasła (hasło Słabe), w szczególności może być puste

  UWAGA. Opcja ta ustawiona dla użytkownika z grupy Użytkownicy WWW wymusi silne hasła dla wszystkich pracowników, logujących się do modułu WWW.

 • Wymuś zmianę hasła podczas pierwszego logowania - po zaznaczeniu program przy pierwszym logowaniu zażąda zmiany hasła nawet jeśli nie było jeszcze nadane

 • Konto jest wyłączone - nie kasujemy użytkownika tylko wyłączamy konto do logowania, pozostanie wówczas informacja o wprowadzanych i poprawianych rekordach przez tego użytkownika

 • Konto wygasa dnia - po wprowadzonej tu dacie użytkownik nie będzie mógł się zalogować

 • Sposób logowania - możliwość logowania się do programu i logowania przez internet na dwa sposoby:

  • Nazwa i hasło - podanie nazwy użytkownika programu i hasła do programu

  • Użytkownik Windows - bez podania nazwy i hasła, jeśli nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika do komputera lub sieci Windows pokryje się z tą nazwą

  • Oba - obie możliwości na raz, czyli przy logowaniu podając lokalną nazwą użytkownika i hasło, albo zaznaczając Zaloguj jako użytkownik Windows
   UWAGA. Po włączeniu w ustawieniach środowiska zaawansowanej opcji Uwierzytelnianie LDAP jedynym sposobem logowania jest podanie zawsze nazwy użytkownika Windows i hasła do sieci Windows.

 • Użytkownik Windows - pełna nazwa użytkownika Windows z podaniem domeny lub nazwy komputera (np. VICTORIA\Kamil lub Kamil-PC\Kamil), wykorzystywana przy logowaniu:

 • jako Użytkownik Windows, czyli jako obecnie zalogowany użytkownik Windows bez powtórnego podawania nazwy i hasła - służy do skojarzenia użytkownika sieciowego (NazwaDomeny\NazwaUżytkownia) albo użytkownika lokalnego (NazwaKomutera\NazwaUżytkownika)

 • poświadczeniami domenowymi, czyli wpisaniu nazwy użytkownika Windows i hasła do Windows - można podać pełną nazwę sieciową użytkownika (NazwaDomeny\NazwaUżytkownika) lub w przypadku domeny domyślnej samą nazwę użytkownika (NazwaUżytkownika) - patrz Parametryzacja systemu - Środowisko, na zakładce INNE parametr Włącz uwierzytelnianie LDAP

 • Dodatkowe WŁAŚCIWOŚCI ustawiane przez Administratora:

 • Może logować się zdalnie - udostępnienie temu użytkownikowi zdalnego dostępu do programu, czyli możliwość uruchamiania klienta aplikacji jako ten użytkownik oraz możliwość logowania do modułu WWW jako ten użytkownik

 • Zalogowany na - informacja o użytkownikach podłączonych do bazy, podana jest nazwa komputera użytkownika aktualnie pracującego w programie

 • Zakończ sesję - w szczególnych przypadkach można odłączyć pracującego już (zalogowanego) użytkownika

 • Żądania zakończenia sesji - informacja, że użytkownik jest w trakcie odłączania (żądanie zostało wysłane lecz nie zostało jeszcze wykonane)

 • Zablokowany przez administratora - zaznaczenie tej opcji uniemożliwi zalogowanie się danego użytkownika do programu
  UWAGA 1. W przypadku prac konserwacyjnych można zablokować wszystkich użytkowników (oprócz administratora) jednocześnie, wybierając funkcję Zablokuj wszystkich użytkowników z menu kontekstowego. Po zakończeniu prac funkcja Odblokuj wszystkich użytkowników przywróci możliwość logowania wszystkim użytkownikom.
  UWAGA 2. Zablokowanie użytkowników nie spowoduje odłącznia użytkowników już pracujących, ale po ich odłączeniu (Zakończ sesję) nie pozwoli na ich powtórne wejście.

 • Włącz śledzenie operacji bazodanowych - po zaznaczeniu w ewidencji operacji wykonywanych przez użytkownika zapisywane będą informacje o wprowadzaniu (F7), modyfikacji (F6) i kasowaniu (F8) rekordów w bazie danych

 • Nie pokazuj komunikatów dla długich operacji - w przypadku seryjnych operacji (np. naliczanie wynagrodzeń dla całej listy) lub dłuższych zestawień (np. pl/wiecej/instrukcja-obslugi-r2platnik/raporty-zus" target="_top">raporty ZUS) można wyłączyć komunikaty ostrzegawcze pojawiające się w trakcie operacji w zamian za raport pojawiający się po zakończeniu operacji - włączenie tej opcji pozwoli na wykonanie operacji bez zatrzymania w przypadku opuszczenia stanowiska pracy przez użytkownika

 • Na zakładce INTERFEJS ustawiamy indywidualny wygląd interfejsu użytkownika:

 • Czcionka - standardowo czcionka i jej rozmiar określona jest we właściwościach ekranu systemu Windows, w szczególnym przypadku mamy możliwość wyboru innej czcionki, wykorzystywanej przez program oraz jej rozmiaru. Zwiększenie rozmiaru czcionki spowoduje powiększenie wszystkich okien programu. Wszystkie zmiany dotyczące interfejsu zostaną uwzględnione po ponownym uruchomieniu programu.

 • Miękkie pokazywanie okien - okienka będą pokazywały się stopniowo zwiększając swoją jasność

 • Ukrywaj nieużywane menu - pozycje menu, które nie były ostatnio używane zostaną ukryte (aby je pokazać wystarczy nacisnąć ostatnią pozycję menu ze strzałkami)

 • Pozwalaj na pokazywanie wielu okien jednocześnie - w aplikacji standardowo można pokazać oprócz okien głównych, dodatkowe jedno okienko z pozycjami; ta opcja umożliwa pokazanie wielu

 • Dźwięki (U) - wszystkim komunikatom występującym w programie mogą być przypisane sygnały dźwiękowe.Jeśli posiadasz w komputerze kartę dźwiękową, będą to dźwięki określonew Panelu Sterowania Windows (Start - Ustawienia - Panel Sterowania -Dźwięki). Jeśli nie posiadasz karty dźwiękowej lub jeśli wyłączyłeśw Panelu Sterowania domyślne dźwięki (tzn. ustawiłeś Start - Ustawienia -Panel Sterowania - Dźwięki - Schematy - Brak dźwięków) możeszprzypisać do każdego typu komunikatów (błąd, ostrzeżenie, informacja,potwierdzenie) krótki sygnał dźwiękowy. Jeśli dźwięki ustawione są już w systemie,dźwięki dla poszczególnych typów komunikatów należy wyłączyć, gdyż będą się podwajać.

 • Zakładka INTERNET umożliwia konfigurację serwera poczty, wysyłanej bezpośrednio z programu przez użytkownika:

 • E-mail - adres e-mail użytkownika, służy również jako login do logowania do modułu WWW

 • Domyślny program pocztowy - możliwość wykorzystania zewnętrznego programu do obsługi poczty

 • Nazwa hosta - serwer SMTP poczty wychodzącej, możemy odczytać go w programie do obsługi poczty (np. Outlook Express) we właściwościach konta

 • Port - port serwera SMTP, standardowo 25

 • Nazwa użytkownika - informacyjna nazwa nadawcy wyświetlana przy odbiorze maila

 • E-mail użytkownika - informacyjny e-mail zwrotny nadawcy

 • Nazwa konta - nazwa konta użytkownika, czyli login do serwera SMTP

 • Hasło - hasło do konta poczty internetowej

 • Serwer wymaga uwierzytelniania, Serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) - zaznaczamy odpowiednio, w zależności od konfiguracji serwera SMTP

 • UWAGA 1. Jeśli przy użytkowniku pole Nazwa hosta pozostawimy puste to zalogowany użytkownik będzie korzystał z ustawień pocztowych użytkownika ADMIN.

  UWAGA 2. Poprawność ustawień pocztowych możemy sprawdzić wykonując Test (przycisk ? ) lub wysyłając dowolny wydruk z programu. Przy problemach z wysyłką e-maila należy sprawdzić konfigurację zapory internetowej na komputerze klienta, na którym uruchomiony jest program RPlatnik. exe.

  W przypadku wykorzystania modułu WWW jako portalu dla pracowników, należy wprowadzić dodatkowego użytkownika (o nazwie np. WWW) i przypisać mu grupę praw dostępu jako Użytkownicy WWW. Wszyscy pracownicy i użytkownicy portalu, logujący się do modułu WWW, będą korzystać w ustawień tego użytkownika. W szczególności wszystkie e-maile, wysyłane za pośrednictwem portalu (np. wnioski o urlop, zatwierdzenia wniosków) będą korzystać z ustawień Serwer poczty wychodzącej SMTP. Jeśli przy użytkowniku z grupy Użytkownicy WWW pole Nazwa hosta pozostawimy puste to zalogowany do portalu pracownik lub użytkownik będzie korzystał z ustawień pocztowych użytkownika ADMIN.

  UWAGA. Poprawność wysyłania e-maili pracowniczych najlepiej testować z programu R2płatnikPRO, uruchomionego na tym samym komputerze, co moduł WWW lub jeszcze lepiej bezpośrednio z portalu dla pracowników - patrz Konfigurracja parametrów firmy - Udostępnianie przez internet. Przy problemach z wysyłką e-maili z portalu należy sprawdzić konfigurację zapory internetowej na serwerze, czyli na komputerze, na którym uruchomiony jest moduł WWW, czyli program lub usługa wR2platnik.

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Usługa telewizji cyfrowej AVIOS

  KORBOX Ultra - instrukcja obsługi

  Instrukcja obsługi dekodera IPTV KORBOX ULTRA

  Pilot do dekodera - instrukcja obsługi

  Instrukcja obsługi i programowania pilota telewizji AVIOS

  Własna lista kanałów

  Instrukcja obsługi – tworzenie własnej listy kanałów

  TP-Link TL-WR841N - konfiguracja w domu jednorodzinnym

  Instrukcja konfiguracji routera w przypadku typowej instalacji indywidualnej w najczęściej w domu jednorodzinnym (indywidualny klient MA antenę
  zainstalowaną na zewnątrz budynku)

  TP-Link TL-WR841N - konfiguracja w bloku lub innej instalacji zbiorczej

  Instrukcja konfiguracji routera w przypadku typowej instalacji zbiorczej (instalacja typowa dla bloków, kamienic, w której indywidualny klient jest połączony kablem do instalacji zbiorczej).

  Netis WF2780 - konfiguracja w bloku lub innej instalacji zbiorczej

  Instrukcja konfiguracji routera w przypadku typowej instalacji zbiorczej (instalacja typowa dla bloków, kamienic, w której indywidualny klient jest połączony kablem do instalacji zbiorczej).

  Masz więcej pytań?
  tel. 52 52 22 100

  Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3dsimo Multipro

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3dsimo Multipro

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3dsimo Multipro