Instrukcja instalacji i testowania Epson Aculaser Cx37 Series

Instalacja i testowanie drukarki Epson Aculaser Cx37 Series jest łatwe i może być wykonane w kilka prostych kroków. Przede wszystkim należy zainstalować sterownik drukarki, który jest dostępny na stronie Epson. Następnie należy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB i kliknąć przyciski Power i Paper Feed, aby włączyć drukarkę. Kolejnym krokiem jest instalacja drukarki w systemie Windows, która może być wykonana automatycznie, jeśli używasz systemu Windows 7 lub nowszego. Po instalacji należy uruchomić test wydruku, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i testowania Epson Aculaser Cx37 Series

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje niezbędne do rozpoznania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trybie online, w panelu sterowania, w monitorze stanu lub po przeprowadzenia testu działania drukarki. Zob. odpowiednie rozdziały poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiednim rozdziale.

Do rozwiązania problemu konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele typowych problemów można rozpoznać na podstawie stanu kontrolek drukarki. Jeśli drukarka przestała działać, a kontrolki nadal świecą lub migają, należy zdiagnozować problem na podstawie poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Kontrolki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieścić papier w podajniku arkuszy, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji . Drukarka wznowi drukowanie, a kontrolka zgaśnie.

Błąd wielokrotnego podawania

Podczas drukowania dwustronnego drukarka pobiera więcej niż jeden arkusz naraz.

Załadować papier do podajnika arkuszy i nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji w celu wznowienia drukowania.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zob. Zacięcie papieru

Brak tuszu

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymienić pojemnik z tuszem na nowy. Jeśli po wymianie pojemnika kontrolka nadal świeci, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany poprawnie. Ponownie zainstalować pojemnik, upewniając się, że umieszczony został na swoim miejscu.
Wymiana pustego pojemnika

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_5. htm#S-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włożyć pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/trble_6. htm#S-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika kontrolka błędu świeci stale lub miga

Mało tuszu

Tusz w pojemniku jest prawie wyczerpany.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. Sprawdzić stan pojemników z tuszem w celu określenia, w którym pojemniku tusz jest prawie wyczerpany. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_1. htm#S-00800-00100">Sprawdzanie statusu pojemnika z tuszem

Konserwacja

Sączki atramentu drukarki są całkowicie wyeksploatowane.

Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić sączki atramentu.

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłączyć drukarkę. Następnie wyjąć zacięty papier. htm#S-01200-00800-00300">Zacięcie papieru

Ponownie włączyć drukarkę. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

: włączone, : wyłączone, : miga powoli, : miga szybko

Monitor stanu

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie monitora stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie tym należy nacisnąć przycisk How To (Jak), a monitor stanu przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę wymiany pojemnika.

Sposób potwierdzania stanu poszczególnych pojemników z tuszem opisano w następujących rozdziałach:
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
W systemie EPSON Status Monitor

W przypadku pojawienia się komunikatu o kończącej się żywotności sączków atramentu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson w celu wymiany sączków. Kiedy sączki atramentu zostaną napełnione, drukarka wyłączy się i wznowienie drukowania będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pomocy od działu pomocy technicznej firmy Epson.

Przeprowadzanie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w określeniu, czy problem jest związany z drukarką czy też z komputerem.

W celu przeprowadzenia testu działania drukarki należy wykonać czynności opisane poniżej.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON ACULASER M2000. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON ACULASER M2000 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON ACULASER M2000

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON ACULASER M2000 SETUP GUIDE (1431 ko)
EPSON ACULASER M2000 SETUP GUIDE (1431 ko)EPSON ACULASER M2000 (4327 ko)EPSON ACULASER M2000 BROCHURE (477 ko)EPSON ACULASER M2000 FONT GUIDE (732 ko)EPSON ACULASER M2000 FONT GUIDE (1086 ko)EPSON ACULASER M2000 SETUP GUIDE (1431 ko)EPSON ACULASER M2000 SETUP GUIDE (1431 ko)EPSON ACULASER M2000 NETWORK GUIDE (3312 ko)EPSON ACULASER M2000 NETWORK ADMINISTRATOR'S GUIDE (3312 ko)EPSON ACULASER M2000 HOW TO UPDATE FIRMWARE VIA USB (694 ko)EPSON ACULASER M2000 HOW TO UPDATE FIRMWARE VIA NETWORK (662 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON ACULASER M2000

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Przewodnik uytkownikaNPD3379-00AcuLaser M2000/M2010 SeriesPrzewodnik uytkownikaSpis treciPrawa autorskie i znaki towaroweWersje systemu operacyjnegoInstrukcje dotyczce bezpieczestwa Bezpieczestwo. 12 12 12 14 16 17Rozdzial 1 Poznawanie drukarki Gdzie mona znale informacje. 18 19 19 19 21 22 23 23 23Rozdzial 2 Zadania drukowania Ladowanie papieru do drukarki. 25 25 27 30 30 31 32 32 332papier o niestandardowym rozmiarze. [... ] Patrz,, rodki ostronoci przy wymianie kasety z tonerem" na stronie 67. System Windows: Mona sprawdzi pozostaly czas eksploatacji kasety z tonerem w karcie Basic Settings w sterowniku drukarki.Mógl wystpi problem z aplikacj lub kablem interfejsu.Ustawienie Paper Size moe by nieprawidlowe. Ustawienie MP Tray Size moe by nieprawidlowe.Tama zabezpieczajca mogla nie zosta wyjta z kasety z tonerem. Okres uytkowania kasety z tonerem zblia si do koca.Wydrukowany obraz jest jasny lub bladyPrzyczyna Papier moe by wilgotny lub mokry. Co zrobi Nie naley przechowywa papieru w wilgotnych i mokrych miejscach. Aby zmieni tryb Toner Save za pomoc sterownika drukarki, kliknij przycisk Advanced na karcie Basic Settings, a nastpnie kliknij przycisk More Settings. Usu zaznaczenie pola wyboru Toner Save w oknie dialogowym More Settings (w przypadku uytkowników systemu Windows) lub w oknie dialogowym Advanced (w przypadku uytkowników systemu Mac). Jeli w programie EPSON Status Monitor pojawi si komunikat, e czas eksploatacji kasety z tonerem dobiega koca, naley j wymieni. Patrz,, rodki ostronoci przy wymianie kasety z tonerem" na stronie 67. System Windows: Mona sprawdzi pozostaly czas eksploatacji kasety z tonerem w karcie Basic Settings w sterowniku drukarki.Okres uytkowania kasety z tonerem zblia si do koca.Rozwizywanie problemów97Niezadrukowana strona arkusza jest zabrudzonaPrzyczyna Toner mógl wysypa si na ciek podawania papieru. Co zrobi Wyczy wewntrzne elementy drukarki, drukujc trzy strony zawierajce tylko po jednym znaku. Wykonaj kilka wydruków jednostronnych.Zmniejszona jako wydrukuPrzyczyna Drukarka nie moe drukowa z okrelon jakoci z powodu braku pamici, wic automatycznie obnia jako, aby moliwe bylo dalsze drukowanie. Jeli nie, jako stale rozwizanie dodaj wicej pamici lub tymczasowo obni jako wydruku w sterowniku drukarki.Problemy z pamiciNiewystarczajca ilo pamici dla biecego zadaniaPrzyczyna W drukarce nie ma wystarczajcej iloci pamici dla biecego zadania. Co zrobi Jako trwale rozwizanie dodaj wicej pamici lub tymczasowo obni jako wydruku w sterowniku drukarki.Brakuje pamici do wydrukowania wszystkich kopiiPrzyczyna W drukarce nie ma wystarczajcej iloci pamici, aby zakoczy zadania drukowania. Informacje dotyczce instalowania dodatkowej pamici znajduj si w sekcji,, Modul pamici" na stronie 61.98Problemy z obslug papieruPapier nie jest podawany prawidlowoPrzyczyna Nieprawidlowo ustawione prowadnice papieru. Co zrobi Sprawd, czy prowadnice papieru we wszystkich kasetach na papier i tacy uniwersalnej zostaly ustawione w miejscach odpowiadajcych prawidlowemu rozmiarowi papieru. Upewnij si, e w ustawieniach sterownika drukarki zostal wybrany poprawny rozmiar papieru. W oknie dialogowym Printer Settings (Ustawienia drukarki) w sterowniku drukarki ustaw wlaciwy typ/rozmiar zaladowanego papieru. Upewnij si, e nie próbowano zaladowa zbyt wielu arkuszy papieru. Informacje na temat maksymalnej pojemnoci kadego ze ródel papieru znajduj si w sekcji,, Ogólne" na stronie 161. Instrukcje dotyczce instalowania tego modulu znajduj si w sekcji,, Opcjonalny modul kasety na papier" na stronie 57. Zainstaluj standardow kaset na papier.Ustawienie ródla papieru moe nie by prawidlowe. ] Aby moliwe bylo uywanie interfejsu USB 2. 0 w celu podlczenia drukarki do komputera, komputer musi obslugiwa interfejs USB 2. 0.Interfejs EthernetMona uy kabla interfejsu z przelotow ekranowan skrtk ze zlczem RJ45, zgodnego ze standardem IEEE 802. 3 100BASE-TX/10BASE-T. Uwaga: Interfejs Ethernet moe nie by dostpny w zalenoci od modelu drukarki.Specyfikacje techniczne163Elementy opcjonalne i materialy eksploatacyjneopcjonalny modul kasety na papierKod produktu: Rozmiar papieru: Gramatura papieru: Podawanie papieru: C12C802461 A4, A5, B5, Letter (LT), Legal (LGL), Executive (EXE), Government Legal (GLG), F4 60 do 120 g/m² (16 do 32 funtów) Jedna zamontowana kaseta na papier System automatycznego podawania Pojemno kasety do 250 arkuszy kada Zwykly papier, papier pólgruby DC 24 V/0, 7 A i DC 3, 3 V/0, 34 A dostarczane przez drukarkTypy papieru: Zasilanie: Wymiary i masa: Wysoko: Szeroko: Glboko: Masa:100 mm 375 mm 390 do 447 mm (15, 4 do 17, 6 cala) 3, 0 kg (6, 6 funta) razem z kaset* To urzdzenie odpowiada wymaganiom dotyczcym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektyw WE 2004/108/WE.Moduly pamiciNaley upewni si, e zakupiony modul DIMM jest zgodny z produktami firmy EPSON. Aby uzyska szczególowe informacje, naley skontaktowa si ze sprzedawc drukarki lub punktem sprzeday produktów firmy Epson.Rozmiar pamici: 64 MB, 128 MB lub 256 MB164Kaseta z toneremKod produktu/model*1: Kaseta z tonerem o duej wydajnoci Kaseta z tonerem o standardowej wydajnoci Regenerowana kaseta z tonerem o wysokiej wydajnoci*2 Regenerowana kaseta z tonerem o standardowej wydajnoci*2 Temperatura w trakcie przechowywania: Wilgotno w trakcie przechowywania:*1 *20435/0439 0436/0440 0437/0441 0438/04420 do 35°C (32 do 95 °F) 15 do 80% RH (wilgotno wzgldna)To urzdzenie odpowiada wymaganiom dotyczcym oznaczenia znakiem CE zgodnie z dyrektyw WE 2004/108/WE. Regenerowane kasety z tonerem nie s sprzedawane we wszystkich obszarach.165Dodatek BObsluga klientaKontakt z obslug klientaPrzed skontaktowaniem si z firm EpsonJeli urzdzenie firmy Epson nie dziala prawidlowo i nie mona rozwiza problemu, korzystajc z informacji dotyczcych rozwizywania problemów zawartych w dokumentacji urzdzenia, naley skontaktowa si z biurem obslugi klienta w celu uzyskania pomocy. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON ACULASER M2000

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON ACULASER M2000.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja instalacji i testowania Epson Aculaser Cx37 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i testowania Epson Aculaser Cx37 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i testowania Epson Aculaser Cx37 Series

Upewnić się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłączyć przewód od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_3. gif"/>

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450100. gif"/>

Zostanie wydrukowany arkusz testu dysz. Jeśli na arkuszu widoczne będą przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli arkusz zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, przewodzie lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/s22/html/app_3. htm#S-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli arkusz testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Wówczas należy wykonać instrukcje zawarte w kolejnym rozdziale. htm#S-01200-00900">Drukarka nie drukuje