Dokument techniczny Dell S2721dgft

Dell S2721dgft to 27-calowy monitor zaprojektowany do zapewnienia doskonałej jakości obrazu i funkcji dla użytkowników domowych i biznesowych. Wyposażony w panel TN o częstotliwości odświeżania 165 Hz i czasie reakcji 1ms GtG, monitor Dell S2721dgft oferuje wyraźny obraz w wysokiej rozdzielczości QHD 2560x1440. Wyposażony w porty HDMI, DisplayPort i USB-C, umożliwia łatwe podłączenie do komputerów i laptopów. Dodatkowo wyposażony w funkcje regulacji położenia i regulacji wysokości umożliwia użytkownikom dostosowanie monitora do ich komfortu.

Ostatnia aktualizacja: Dokument techniczny Dell S2721dgft

Dotyczy wersji: 2020. 4. 1

Zakładka dostępna od wersji 2020. 4

Na zakładce [JPK] wyodrębnione są następujące sekcje:

 • Kody JPK_V7 – zawiera informację o kodach towarowych, procedurach oraz znaczniku technicznym ZakupVAT_Marza typach dokumentów, które opisują dokument wysyłany w pliku JPK_V7. Mogą one zostać dodane ręcznie bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, przeniesione z karty kontrahenta, przeniesione z modułu Handel, dodane automatycznie na podstawie danych z karty kontrahenta, danych z modułu Handel lub parametrów zaznaczonych bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.
 • Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7 – z poziomu której istnieje możliwość dodania atrybutów na formularzu których zaznaczono parametr Widoczny JPK_VAT. Atrybuty dodane w tej sekcji pozwalają na wykazanie kwot w odpowiednich polach w plikach JPK_VAT i JPK_V7.
 • JPK_FA – z poziomu której istnieje możliwość dodania atrybutów na formularzu których dla parametru Widoczny JPK_FA wybrano opcję: VAT.
Dodanie nowego zapisu – zakładka JPK

Sekcja Kody JPK_V7

Na dokumentach w rejestrze VAT zakupu istnieje możliwość dodania procedur i typu dokumentu dotyczących zakupu oraz znacznika technicznego ZakupVAT_Marza. Na dokumentach w rejestrze VAT sprzedaży istnieje możliwość dodania procedur i typu dokumentu dotyczących sprzedaży oraz dowolnych kodów towarowych.

Na dokumencie można dodać tylko jeden kod towarowy/ procedurę/ typ dokumentu danego rodzaju. Przykładowo, nie ma możliwości dodania dwóch pozycji o kodzie GTU_02 na jednym dokumencie.

Na dokumencie można dodać tylko jeden kod dotyczący typu dokumentu. Podczas próby dodania na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/ sprzedaży więcej niż jednego kodu dotyczącego typu dokumentu pojawia się komunikat: Zaznaczono zbyt wiele kodów dla typów dokumentów. Wybierz jeden kod opisujący typ dokumentu. Jeżeli na dokumencie w wersji programu wcześniejszej niż 2021. 0. 1 dodano jeden lub więcej typów dokumentu to po dodaniu kolejnego typu dokumentu wcześniejsze typy są usuwane i pozostaje tylko jeden typ dokumentu. Jeżeli w wyniku modyfikacji dokumentu dodany zostanie automatycznie typ dokumentu to dodane wcześniej typy dokumentu są również usuwane. Jeżeli podczas wykonywania operacji seryjnej Dodaj kody JPK_V7 wskazano kod dotyczący typu dokumentu to wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko jeden typ dokumentu.

Uwaga

Jeżeli w bazie istnieją już dokumenty zawierające jednocześnie więcej niż jeden kod dotyczący typu dokumentu, podczas przeliczania pliku JPK_V7 pojawia się komunikat uniemożliwiający utworzenie pliku: Plik JPK_V7 nie może być naliczony. Istnieją transakcje zawierające więcej niż jeden typ dokumentu na zakładce Kody JPK_V7. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawia się Lista dokumentów z więcej niż jednym typem dokumentu JPK_V7. Użytkownik powinien na każdym z tych dokumentów pozostawić tylko jeden kod dotyczący typu dokumentu.

Na formularz dokumentu w rejestrze VAT na zakładkę [JPK] do sekcji Kody JPK_V7 automatycznie przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (w kolumnie Kategoria oraz Kategoria 2). Jeżeli na dokumencie dodano wcześniej dany kod JPK_V7 to nie jest on dublowany.

Jeżeli na formularzu kontrahenta uzupełniono kody JPK_V7 oraz wskazano domyślną kategorię sprzedaży/ zakupu z uzupełnionymi kodami JPK_V7 to po wyborze takiego kontrahenta na dokumencie w rejestrze VAT przenoszone są kody JPK_V7 z karty kontrahenta i formularza kategorii (kody nie są dublowane). Na dokumenty w rejestrze VAT zakupu przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące zakupu oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza. Na dokumenty w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są procedury i typ dokumentu dotyczące sprzedaży oraz kody towarowe.

Zmiana kontrahenta na dokumencie powoduje usunięcie kodów towarowych/ procedur przypisanych do kontrahenta wybranego pierwotnie na dokumencie (łącznie z kodami uzupełnionymi na formularzu domyślnej kategorii kontrahenta) i przeniesienie kodów towarowych/ procedur z karty nowo wybranego kontrahenta (łącznie z kodami uzupełnionymi na formularzu domyślnej kategorii kontrahenta) za wyjątkiem procedury MPP, która nie jest przenoszona na dokument o łącznej kwocie brutto nie przekraczającej 15 tys. Pozycje dodane ręcznie w sekcji Kody JPK_V7 nie są usuwane przy zmianie kontrahenta.

Zmiana kategorii na dokumencie (zarówno z poziomu formularza, jak i za pomocą operacji seryjnej Zmień kategorię) powoduje usunięcie kodów JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii, za wyjątkiem procedury MPP, która nie jest przenoszona na dokument o łącznej kwocie brutto nie przekraczającej 15 tys. Kody JPK_V7 dodane ręcznie, przeniesione z karty kontrahenta oraz dodane automatycznie w sekcji Kody JPK_V7 nie są usuwane przy zmianie kategorii. Wyjątkiem jest również kod dotyczący typu dokumentu – jeżeli na kategorii uzupełniono taki kod to po jej wskazaniu wybrany wcześniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko typ dokumentu uzupełniony na kategorii.

Usunięcie z dokumentu pozycji w której wskazano kategorię z uzupełnionymi kodami JPK_V7 powoduje usunięcie tych kodów JPK_V7 z formularza dokumentu za wyjątkiem przypadku, w którym ta kategoria jest wskazana w nagłówku dokumentu lub w innej pozycji dokumentu lub kod jest wybrany na innej kategorii, która pozostaje na dokumencie.

W przypadku dokumentu przetworzonego za pomocą usługi Comarch OCR, jeżeli rozpoznany kontrahent ma uzupełnioną kategorię domyślną to na dokument przenoszone są kody JPK_V7 z karty kontrahenta oraz z formularza kategorii (za wyjątkiem kodów towarowych GTU w przypadku rejestru VAT zakupu).

Uwaga

W przypadku wyboru na dokumencie z rodzajem transakcji Procedura OSS kontrahenta i/lub kategorii z uzupełnionymi kodami JPK_V7 nie są one przenoszone na dokument. Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na inny niż Procedura OSS kody JPK_V7 nie są automatycznie dodawane na dokument. Aby zostały przeniesione, należy dokonać modyfikacji dokumentu (np. dodać nową pozycję z taką kategorią).

Dodanie/ usunięcie pozycji w sekcji Kody JPK_V7 na zaksięgowanym dokumencie jest możliwe jeżeli na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok. W przypadku dokumentów wyeksportowanych dodanie/ usunięcie pozycji jest możliwe jeżeli na karcie operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

Uwaga

Po konwersji bazy danych do wersji 2020. 1 na wszystkich dokumentach wprowadzonych do rejestru VAT we wcześniejszych wersjach programu sekcja Kody JPK_VAT na zakładce [JPK] jest pusta. W przypadku dokumentów wystawionych po 31 marca 2020 r. użytkownik powinien uzupełnić odpowiednie kody JPK_V7. Można do tego wykorzystać operację seryjną Dodaj kod JPK_V7, opisaną w dalszej części tego artykułu.

Przenoszenie dokumentów z modułu Handel

Podczas przenoszenia faktur sprzedażowych i zakupowych z modułu Handel wszystkie zapisane na nich kody towarowe, procedury i typ dokumentów przenoszone są na formularz dokumentu w rejestrze VAT, gdzie podlegają edycji. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na Fakturze. Zmiana kategorii na przeniesionym dokumencie powoduje dopisanie kodów JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii.

Podczas tworzenia dokumentów wewnętrznych do Faktur Zakupu przeniesionych z modułu Handel, na dokumenty wewnętrzne przenoszone są kody JPK_V7 uzupełnione na dokumencie pierwotnym. Nie są natomiast dodawane kody JPK_V7 uzupełnione na formularzu kategorii wybranej na dokumencie.

Podczas przenoszenia paragonów (zbiorczo lub pojedynczo) na formularz dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są procedury i typy dokumentów uzupełnione na paragonie w module Handel. Nie są natomiast przenoszone kody towarowe. Podczas zbiorczego przenoszenia paragonów na dokument w rejestrze VAT przenoszone są wszystkie procedury i typy dokumentów wybrane na zaznaczonych paragonach.

Uwaga

Paragony wystawione przez podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kas fiskalnych powinny być wykazywane w pliku JPK_V7 z kodem WEW (zamiast RO jak w przypadku paragonów fiskalnych). Jeżeli paragony przenoszone są z modułu Handel do rejestrów VAT, należy zmienić na nich domyślnie dodawany kod RO na WEW. Można posłużyć się operacjami seryjnymi dostępnymi w rejestrach VAT (Dodaj kody JPK_V7). Po wybraniu kodu WEW, kod RO zostanie usunięty z dokumentów. Jeżeli paragony były przenoszone pojedynczo do rejestrów VAT, po zmianie kodu wykazywane są w pliku JPK_V7 jako jeden zapis zbiorczy z kodem WEW dla kontrahenta o nazwie Raport okresowy sprzedaży detalicznej oraz numerze dokumentu: Detal – dokument zbiorczy sprzedaży.

Przenoszenie zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży

W momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży z datą sprzedaży od 1 października 2020 r., przenoszona jest Faktura z typem dokumentu FP oraz automatycznie tworzony jest dodatkowy dokument techniczny z typem dokumentu RO. Dokument dodawany jest z tym samym kontrahentem, numerem dokumentu, w tej samem kwocie co Faktura Sprzedaży, oraz z opisem Zapis techniczny do rozliczenia JPK_V7. Na dokumencie technicznym nie jest zaznaczany parametr Dok. wewnętrzny. Dokument taki, pomimo że nie jest dokumentem wewnętrznym to nie generuje płatności. Podczas edycji wygląda jak dokument wewnętrzny.

Dokumenty techniczne z typem dokumentu RO są uwzględniane przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, w związku z czym są wyświetlane na zakładce [Do VAT/JPK_V7].

Dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży nie podlegają księgowaniu. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową to na dokumencie technicznym jako kolumna do księgowania ustawiana jest opcja Nie księgować. Jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową to podczas próby księgowania dokumentu technicznego pojawia się komunikat: Nie można rozpocząć księgowania dokumentu [numer dokumentu] z dnia [data dokumentu]. Zapis jest dokumentem technicznym służącym prawidłowemu rozliczeniu JPK_V7.

Po usunięciu z rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży automatycznie usuwany jest powstały do niej dokument techniczny. Podczas próby usunięcia tylko dokumentu technicznego pojawia się komunikat: Dokument techniczny został utworzony w celu prawidłowego rozliczenia JPK_V7 i jest powiązany z Fakturą sprzedaży [Numer dokumentu]. Czy na pewno chcesz usunąć zaznaczoną pozycje? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięciu dokumentu technicznego. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem dokumentu technicznego.

Podczas eksportu za pomocą pracy rozproszonej dokumentów z poziomu rejestrów VAT, przenoszone są również dokumenty techniczne utworzone do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży. Podczas importu za pomocą pracy rozproszonej dokumentów z poziomu modułu Handel, do zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży w rejestrze VAT sprzedaży tworzone są automatycznie zapisy techniczne.

Dokumenty techniczne utworzone po przeniesieniu do rejestru VAT zafiskalizowanych Faktur Sprzedaży wraz z Paragonami przeniesionymi do rejestru VAT pojedynczo oraz dokumentami dodanymi do rejestru VAT sprzedaży z kodem RO, przenoszone są do pliku JPK_V7 jako jeden zbiorczy zapis na koniec miesiąca.

Uwaga

Użytkownicy ewidencjonujący zafiskalizowane Faktury Sprzedaży z pominięciem modułu Handel powinni od 1 października 2020 r. do rejestru VAT sprzedaży wprowadzać dwa dokumenty, odpowiednio z typem dokumentu FP oraz RO, jeśli nie jest on uwzględniany w ręcznym raporcie fiskalnym.
Na dokumencie z typem dokumentu RO i rodzajem transakcji innym niż Krajowa nie należy zaznaczać parametru Dok. wewnętrzny, a na zwykłej fakturze należy ustawić status płatności Nie podlega.

Dotyczy wersji: 2021. 2. 1

Uwaga

Jeżeli na dokumencie z kodem RO dodatkowo wybrane są kody JPK określające procedury dla sprzedaży, są one przenoszone do części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Kody towarowe (GTU) wybrane na dokumencie z kodem RO nie są przenoszone do pliku.

Automatyczne dodawanie kodów JPK_V7

Po zaznaczeniu na dokumencie parametru Dok. wewnętrzny automatycznie dodawany jest typ dokumentu WEW.

Na formularzu zapisu korekcyjnego, wygenerowanego do zawiadomienia VAT-ZD w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, typ dokumentu WEW nie jest automatycznie dodawany. Nie są również przenoszone kody JPK_V7 uzupełnione na dokumencie pierwotnym.

Po zaznaczeniu na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży parametru Sprzedaż detaliczna lub po wyborze w nagłówku dokumentu kategorii na formularzu której zaznaczono parametr Detal automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie RO. Usunięcie kodu RO nie powoduje odznaczenia parametru Sprzedaż detaliczna.

Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży kontrahenta na kartotece którego zaznaczono parametr Kontrahent powiązany automatycznie dodawana jest procedura o kodzie TP.

Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu podmiotu na kartotece którego dla parametru Metoda kasowa zaznaczona opcję Zakup lub o zaznaczeniu na dokumencie parametru Metoda kasowa automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie MK. Usunięcie kodu MK nie powoduje odznaczenia parametru Metoda kasowa.

Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu podmiotu na kartotece którego zaznaczono parametr Rolnik lub po zaznaczeniu na dokumencie parametru Rolnik automatycznie dodawany jest typ dokumentu o kodzie VAT_RR.

Po wyborze na dokumencie w rejestrze VAT zakupu rodzaju transakcji Import automatycznie dodawana jest procedura o kodzie IMP. Usunięcie kodu IMP nie powoduje zmiany rodzaju transakcji.

Uwaga

Podczas próby zapisania dokumentu w rejestrze VAT zakupu z rodzajem transakcji Import oraz rodzajem Usługi (bez pozycji z rodzajem Towary) pojawia się komunikat: Zapisujesz dokument z kodem IMP. Kod ten powinien być stosowany do importu towarów. Na dokumencie nie ma pozycji z rodzajem towar. Czy chcesz aby program usunął kod IMP? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie z dokumentu kodu IMP. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem kodu IMP na dokumencie. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że komunikat nie pojawi się ponownie dla danego operatora.

Po zaznaczeniu na dokumencie o łącznej kwocie brutto powyżej 15 tys. zł parametru MPP – podzielona płatność automatycznie dodawana jest procedura o kodzie MPP. Usunięcie kodu MPP nie powoduje odznaczenia parametru MPP – po dzielona płatność. Po odznaczeniu na dokumencie parametru MPP – podzielona płatność procedura o kodzie MPP nie zostanie usunięta jeżeli na dokumencie dodano kody towarowe: GTU_05, GTU_06 lub GTU_08. Podczas próby dodania na dokumencie o łącznej kwocie brutto nie przekraczającej 15 tys. zł procedury o kodzie MPP pojawia się komunikat: Wybierasz kod transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności MPP a dokument nie spełnia warunków takiej weryfikacji. Czy jesteś pewien, że chcesz dodać taki kod?

Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokumentów wewnętrznych, w przypadku kontrahentów powiązanych na dokumentach wewnętrznych sprzedaży dodawany jest typ dokumentu TP.

Uwaga

Procedury o kodach SW, EE, TT_WNT, TT_D, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA i B_MPV_PROWIZJA oraz znacznik techniczny ZakupVAT_Marza nie są automatycznie dodawane na dokumencie. Mogą zostać one przeniesione na dokument w rejestrze VAT z karty kontrahenta, z formularza kategorii, z modułu Handel lub dodane ręcznie przez użytkownika.

Uwaga

Dokument posiadający kod ZakupVAT_Marza zostanie uwzględniony w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zgodnie z okresem rozliczenia w VAT wraz z informacjami: numer dokumentu, dane kontrahenta i jego numer NIP oraz kwota brutto prezentowana w tagu ZakupVAT_Marza.

Dotyczy wersji: 2021. 1. 1

Sekcja Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7
W celu wykazywania:

 • w pliku JPK_VAT kwot w polach odpowiadającym poz. 36-39 oraz poz. 47-50 na deklaracji VAT-7,
 • w pliku JPK_V7 kwot w polach 33-36 oraz 44-47 części deklaracyjnej pliku należy dodać do rejestru VAT dokument techniczny z odpowiednim atrybutem w sekcji Atrybuty JPK_VAT i JPK_V7
 • W przypadku pliku JPK_VAT, atrybut należy dodać jeżeli na formularzu deklaracji VAT-7 na formualrzu deklaracji VAT-7 pojawiły się wartości w polu 36-39, 47-50 (kwoty w tych pozycjach mogą być wyliczane na podstawie dokumentów z poprzednich okresów bądź uzupełniane ręcznie).

  Uwaga

  W przypadku kiedy w programie utworzony został załącznik VAT-ZD o typie zakup i wygenerowany/e z niego zapis/y korekcyjny/e, atrybutów VAT ZD ZAKUP NIEZAPŁ oraz VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. nie należy dodawać na dokumentach w rejestrze VAT ponieważ spowoduje to duplikację kwot w pliku JPK_VAT. Zapisy korekcyjne z VAT-ZD o typie zakup są wykazywane w pliku JPK_VAT jako korekta zgodnie z Art. 89b, odpowiednio ust. 1 lub 4.
  Podobnie w przypadku atrybutu WEWN. NABYCIE ŚR. TRAN – jeżeli na przeliczanej w programie Comarch ERP Optima deklaracji VAT-7 pole Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu jest uzupełniane automatycznie przez program na podstawie wprowadzonych dokumentów, atrybutu nie należy stosować.
  Wspomniane atrybuty należy wykorzystywać tylko pod warunkiem, że odpowiadające im pola na deklaracji VAT-7 Użytkownik uzupełnia ręcznie.

  Dokument techinczny nie musi posiadać żadnej pozycji, natomiast należy wybrać na nim odpowiedni wskazany powyżej atrybut (jeden bądź więcej) uzupełniając jego wartość kwotą z odpowiadających im pól na deklaracji. W celu spełnienia wymagań wzorca dokumentu elektronicznego, należy uzupełnić numer dokumentu (np. : Dokument techniczny do deklaracji VAT-7 pod plik JPK_VAT). Zalecamy kontakt z Urzędem Skarbowym celem uzgodnienia jakie dane powinny się na tego typu dokumentach znaleźć.

  W przypadku korzystania z atrybutów VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ lub VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC należy na wprowadzonych dokumentach nie dodawać pozycji, natomiast uzupełnić numer dokumentu oraz wskazać kontrahenta jaki występował fakturze która ma zostać skorygowana.

  W przypadku pliku JPK_V7, po wprowadzeniu dokumentów technicznych z odpowiednimi atrybutami, w części deklaracyjnej zostaną automatycznie uzupełnione odpowiadające im pola, za wyjątkiem pól 44 i 45, dla których należy dodać dokument techniczny (w celu wykazania w części ewidencyjnej pliku), a dodatkowo na części deklaracyjnej uzupełnić wartość. Wynika to z tego, że te pola są wyliczane automatycznie w pliku JPK_V7 za styczeń bądź pierwszy kwartał jako korekta roczna, w przypadku stosowania szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży, i może zaistnieć potrzeba ich ręcznej zmiany.

  Aby wartość w polu P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie PODATEK OD SPISU i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Aby wartość w polu P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie ZWROT ZA KASĘ FISKAL i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Wartość w polu P_35 (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) jest częścią pola P_24 (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – kwota VAT dokumentów z wybranym rodzajem Środki transportu). Jeśli wartość w polu P_35 nie wynika z pola P_24, wówczas należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie WEWN. TRAN i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Aby wartość w polu P_36 (Podatek od wewn. nabycia towarów art. 103 ust. 5aa) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie WEWN. NAB. PALIW SILN. i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Aby wartość w polu P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Aby wartość w polu P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA POZ. NABYĆ i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Wartość w polu P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) wynika z zapisów korekcyjnych do VAT-ZD. Jeśli nie ma takich zapisów, wówczas należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z danymi korygowanego dokumentu: np. numerem faktury oraz danymi kontrahenta, z atrybutem JPK_V7 o nazwie VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ i odpowiednią wartością na minus oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Wartość w polu P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 4 ustawy) wynika z zapisów korekcyjnych do VAT-ZD. Jeśli nie, ma takich zapisów, wówczas należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z danymi korygowanego dokumentu: np. numerem faktury oraz danymi kontrahenta, z atrybutem JPK_V7 o nazwie VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. i odpowiednią wartością na plus oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Sekcja JPK_FA

  Jeżeli na formularzu atrybutu dotyczącego JPK_FA dla parametru Widoczny JPK_FA wybrano opcję: VAT oraz zaznaczono przenosić na transakcje to pojawia się on na nowo dodawanym dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży w sekcji JPK_FA. Jeżeli na formularzu atrybutu dotyczącego JPK_VAT zaznaczono parametr przenosić na transakcje to pojawia się on na nowo dodawanym dokumencie w Rejestrze VAT zakupu/sprzedaży w sekcji JPK_VAT. Przy kopiowaniu dokumentu z atrybutami na kopiowany dokument przenoszone są atrybuty 1:1, łącznie z datami dla atrybutów o typie Data. Na kopiowanym dokumencie nie dodają się ponownie atrybuty mające zaznaczony parametr przenosić na transakcję.

  Uwaga

  Jeżeli w module Handel na fakturze dodano atrybuty dotyczące JPK_FA, na formularzu których zaznaczono parametr kopiować przy przenoszeniu do rejestru VAT to po przeniesieniu dokumentu do Rejestru VAT atrybuty są widoczne w sekcji JPK_FA.

  Mowa o załącznikach III i IV Dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych uzgodnionego przez podgrupę roboczą ds. oświadczeń w Komisji Europejskiej1 (dalej „Dokument techniczny”). Dotyczą one ograniczenia możliwości umieszczenia na produktach kosmetycznych oświadczeń „nie zawiera” („free from”) lub oświadczeń o hipoalergiczności „hipoalergiczny”.

  Celem Dokumentu technicznego jest przedstawienie wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 655/20132 określającego wspólne kryteria dotyczące oświadczeń jakie są stosowane na produktach kosmetycznych. Dokument techniczny, choć nie ma charakteru prawnie wiążącego, należy traktować jako zestaw najlepszych branżowych praktyk.

  Oświadczenia nie mogą wprowadzać w błąd

  Z Dokumentu technicznego wynika, że w przypadku oświadczeń „nie zawiera” potrzebne jest określenie wspólnych kryteriów, aby zapewnić odpowiednią i wystarczającą ochronę konsumentów i profesjonalistów przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami. Informacje podawane przez producentów powinny być przede wszystkim zgodne z przepisami prawa, prawdziwe, udowodnione, zgodne ze stanem faktycznym, uczciwe oraz powinny pozwalać na świadome podejmowanie decyzji przez konsumentów.

  Kryterium zgodności z przepisami polega na tym, że na oświadczeniach umieszczonych na produktach kosmetycznych nie należy umieszczać określenia „nie zawiera” lub oświadczenia o podobnym brzmieniu w sytuacji, gdy przepisy prawa przewidują, że stosowanie wskazanych składników w danym produkcie jest zakazane. Przykładem może być oświadczenie „produkt nie zawiera kortykosteroidów” – takie oświadczenie nie będzie zgodne z wytycznymi Dokumentu technicznego, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 stosowanie kortykosteroidów jest zabronione w produktach kosmetycznych.

  Z kolei kryterium świadomego podejmowania decyzji polega na umożliwieniu konkretnej grupie docelowej świadomego wyboru danego produktu ze względu na jego charakter czy np. skład tego produktu. Przykładowo są to takie oświadczenia jak: „nie zawiera alkoholu” czy „nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego”, np. w produktach przeznaczonych dla wegan.

  Jeśli chodzi natomiast o oświadczenia dotyczące hipoalergiczności - „hipoalergiczny”, Dokument techniczny przewiduje że takie oświadczenie może być jedynie zastosowane w przypadkach, gdy produkt kosmetyczny został opracowany z myślą o zminimalizowaniu jego potencjału alergennego. Wskazuje się, że użycie oświadczenia „hipoalergiczny” nie gwarantuje całkowitego braku ryzyka reakcji alergicznych, w związku z czym producenci wprowadzający dany produkt na rynek powinni rozważyć zapewnienie konsumentom dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących znaczenia takiego oświadczenia.

  Jaki jest cel tych wytycznych?

  Wytyczne mają na celu ustanowienie wspólnych kryteriów takich jak zapewnienie wysokiego poziomu ochrony końcowych odbiorców danego produktu, w szczególności przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami dotyczącymi produktów kosmetycznych. Podkreśla się iż ze względu na istotną rolę, jaką produkty kosmetyczne odgrywają w życiu człowieka, ważne jest, by dopilnować, aby informacje przekazywane im w takich oświadczeniach były przydatne, zrozumiałe i wiarygodne, a także umożliwiały im podejmowanie świadomych decyzji oraz wybieranie produktów, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom i oczekiwaniom.

  Co więcej, podkreśla się, że zarówno wytyczne jak i samo rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 655/2013 mają na celu zapewnienie większej zbieżności działań podejmowanych przez właściwe organy państw członkowskich i zapobiec zakłóceniom na rynku wewnętrznym, co w konsekwencji ma zacieśnić współpracę między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

  1 Technical document on cosmetic claims: https://ec. europa. eu/docsroom/documents/24847.

  2 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetyczny https://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/? uri=CELEX%3A32013R0655.

  Zmiany

  1. Konfiguracja dla plików JPK_V7. Dla operatora bez przypisanych modułów księgowych (Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa) ale z modułami handlowymi (Faktury, Handel lub Handel Plus) umożliwiono zmianę okresu rozliczenia VAT (Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe) oraz parametrów wyliczania JPK_V7 (Konfiguracja Programu/ Księgowość / Deklaracje). Umożliwiono również włączenie widoczności plików JPK_V7 w menu programu, udostępniając gałąź Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje oraz uzupełnienie danych podatnika w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/VAT, AKC-WW.

  2. JPK_V7 – atrybuty dokumentów technicznych. W celu wykazywania w pliku JPK_V7 kwot w polach 33-36 oraz 44-47 należy dodać do rejestru VAT dokument techniczny z odpowiednim atrybutem. Taki sposób kwalifikacji dokumentów umożliwia wykazanie w części ewidencyjnej kwoty podatku należnego oraz korekty podatku naliczonego w innym miesiącu niż jest to wykazywane w części deklaracyjnej pliku. Wykorzystanie atrybutów na dokumentach technicznych jest analogicznym działaniem jak w przypadku plików JPK_VAT. Dotyczy to zarówno miesięcznego, jak i kwartalnego rozliczenia podatku VAT.

  Po wprowadzeniu dokumentów technicznych z odpowiednimi atrybutami, na części deklaracyjnej zostaną automatycznie uzupełnione odpowiadające im pola (nie ma potrzeby wpisywania w nich ponownie kwot ręcznie, jak było to w przypadku deklaracji VAT-7). W związku z tym pola 33, 34, 35, 36, 46, 47 zostały zablokowane do edycji.

  Wyjątkiem są pola 44 i 45, które są aktywne do zmiany. Dla tych pól należy dodać dokument techniczny (w celu wykazania w części ewidencyjnej pliku), a dodatkowo na części deklaracyjnej uzupełnić wartość. Wynika to z tego, że te pola są wyliczane automatycznie w pliku JPK_V7 za styczeń bądź pierwszy kwartał jako korekta roczna, w przypadku stosowania szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży, i może zaistnieć potrzeba ich ręcznej zmiany.

  Obok pól 33-36 oraz 44-47 dostępna jest ikona, po najechaniu na którą pojawia się chmurka z informacją jak należy wprowadzić dokument, aby kwota pojawiła się w danym polu. Na dokumencie technicznym wartość atrybutu (kwota) może zostać wpisana z groszami.

  Poniżej znajdują się informacje dotyczące poszczególnych pól:

  Aby wartość w polu P_33 (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie PODATEK OD SPISU i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Aby wartość w polu P_34 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie ZWROT ZA KASĘ FISKAL i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Wartość w polu P_35 (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) jest częścią pola P_24 (Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – kwota VAT dokumentów z wybranym rodzajem Środki transportu). Jeśli wartość w polu P_35 nie wynika z pola P_24, wówczas należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie WEWN. NABYCIE ŚR. TRAN i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Aby wartość w polu P_36 (Podatek od wewn. nabycia towarów art. 103 ust. 5aa) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie WEWN. NAB. PALIW SILN. i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Aby wartość w polu P_44 (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Aby wartość w polu P_45 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK_V7 o nazwie KOREKTA POZ. NABYĆ i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Wartość w polu P_46 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy) wynika z zapisów korekcyjnych do VAT-ZD. Jeśli nie ma takich zapisów, wówczas należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z danymi korygowanego dokumentu: np. numerem faktury oraz danymi kontrahenta, z atrybutem JPK_V7 o nazwie VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ i odpowiednią wartością na minus oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Wartość w polu P_47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 4 ustawy) wynika z zapisów korekcyjnych do VAT-ZD. Jeśli nie, ma takich zapisów, wówczas należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z danymi korygowanego dokumentu: np. numerem faktury oraz danymi kontrahenta, z atrybutem JPK_V7 o nazwie VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. i odpowiednią wartością na plus oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

  Podczas generowania plików JPK_V7 program weryfikuje czy dla dokumentów technicznych wykazywanych w polach P_46 i P_47 w części deklaracyjnej oraz K_46 i K_47 w części ewidencyjnej wpisano kwoty z odpowiednim znakiem. Jeżeli tak nie jest, w logu z tworzenia pliku pojawia się informacja, że wartość na wskazanym dokumencie nie może być dodatnia/ujemna i aby zweryfikować poprawność wpisanych kwot.

  Podczas importu dokumentów do rejestrów VAT z plików JPK_V7, dokumenty techniczne z powyższymi atrybutami nie są importowane.

  3. JPK_V7 – paragony niefiskalne. Paragony wystawione przez podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kas fiskalnych powinny być wykazywane w pliku JPK_V7 z kodem WEW (zamiast RO jak w przypadku paragonów fiskalnych). Jeżeli paragony przenoszone są z modułu Handel do rejestrów VAT, należy zmienić na nich domyślnie dodawany kod RO na WEW. Można posłużyć się operacjami seryjnymi dostępnymi w rejestrach VAT (Dodaj kody JPK_V7). Po wybraniu kodu WEW, kod RO zostanie usunięty z dokumentów. Jeżeli paragony były przenoszone pojedynczo do rejestrów VAT, po zmianie kodu wykazywane są w pliku JPK_V7 jako jeden zapis zbiorczy z kodem WEW dla kontrahenta o nazwie Raport okresowy sprzedaży detalicznej oraz numerze dokumentu: Detal – dokument zbiorczy sprzedaży.

  Dokumenty wprowadzane ręcznie do rejestrów VAT powinny zostać wprowadzone jednym zbiorczym zapisem z kodem WEW, ponieważ nie będą agregowane w części ewidencyjnej pliku.

  4. JPK_V7 odwrotne obciążenie. Dokumenty zwykłe z rejestru sprzedaży VAT z rodzajem transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca ze stawką NP wykazywane są w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w polu P_10 (Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku) oraz w polu K_10 części ewidencyjnej. Kwalifikacja ta jest niezależna od zaznaczenia parametru Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7 w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Deklaracje.

  Jeżeli chodzi o transakcje zakupu objęte odwrotnym obciążeniem, dokumenty wewnętrzne sprzedaży z rodzajem transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca wykazywane są w części deklaracyjnej pliku w polach P_31 (wartość netto) oraz P_32 (wartość VAT), jak również w części ewidencyjnej, odpowiednio w polach K_31 oraz K_32. W zakresie podatku naliczonego stosowane są ogólne zasady prezentowania odliczenia (dokumenty wewnętrzne zakupu wykazywane są w polach P_40 – P_43 w części deklaracyjnej pliku, jak również w części ewidencyjnej).

  5. Podgląd pliku JPK_V7. Na podglądzie zawartości pliku JPK_V7 w arkuszu MS Excel na zakładce JPK_V7_SprzedazWiersz zmieniono nazwę kolumny Wartość marży na SprzedazVAT_Marza.

  6. JPK_KR – konta pozabilansowe. W pliku JPK_KR (Księgi Handlowe) uwzględniane są dodatkowo konta pozabilansowe. Wykazywane są obroty i salda dla tych kont, jak również występujące na tych kontach zapisy.

  7. Kreator nowej firmy- właściciel. Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy zaznaczony zostanie parametr Osoba fizyczna, wówczas w tej bazie firmowej zostanie automatycznie utworzony właściciel. Imię i nazwisko, PESEL oraz data urodzenia pobierane są z Kreatora z kroku Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego. Jako akronim właściciela wstawiane jest jego nazwisko.

  8. Dane firmy – prefiks. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy oraz na Pieczątce firmy w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy, w polu z kodami krajów przy numerze NIP, kod PL wyświetlany jest pogrubioną czcionką na początku rozwijalnej listy, zaraz po pustej wartości.

  9. Kontrahenci z Wielkiej Brytanii. W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nastąpiły zmiany związane z dodawaniem nowego kontrahenta z tego kraju. Do 31. 12. 2020 roku, zakładając nową kartę kontrahenta, po wyborze prefiksu GB ustawiany jest tak jak dotychczas status kontrahenta: Wewnątrzunijny. Od 01. 01. 2021 roku, zakładając nową kartę kontrahenta, po wyborze prefiksu GB ustawiany jest status kontrahenta: Pozaunijny. Weryfikowana jest data systemowa ustawiona na komputerze, na którym znajduje się serwer baz danych.

  Uwaga

  1 stycznia 2021 należy zmienić status na Pozaunijny dla tych kontrahentów, którzy na swoich kartach mają ustawiony prefiks GB. Można to wykonać w operacji seryjnej Zmień status dostępnej na liście kontrahentów.

  Po 1 stycznia 2021 roku, podczas edycji bądź kopiowania karty kontrahenta, który ma wybrany prefiks GB i status wewnątrzunijny, wyświetlone zostanie ostrzeżenie: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Zmień status kontrahenta na pozaunijny.

  10. Kontrahenci z Irlandii Północnej. Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna będzie od 1 stycznia 2021 traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. W związku z tym do listy kodów krajów przed numerem NIP został dodany kod XI. Należy go wskazać na kartach kontrahentów z Irlandii Północnej. Po wybraniu tego kodu na karcie kontrahenta, jego status ustawiany jest jako wewnątrzunijny.

  Uwaga

  Zmiany dotyczące Irlandii Północnej zostaną wprowadzone w chmurze Comarch do 21. 2020 r.

  11. Lista kontrahentów – kolumna NIP. Umożliwiono filtrowanie listy kontrahentów po prefiksie w numerze NIP. Po wpisaniu w wierszu pod nagłówkiem kolumny NIP kodu kraju, lista kontrahentów zostanie wyfiltrowana i pozostaną widoczni tylko kontrahenci mający wybrany na swojej karcie ten kod w polu przed numerem NIP.

  Poprawiono

  1. JPK_V7 – metoda kasowa. W przypadku metody kasowej, jeżeli dokument został częściowo rozliczony, błędnie przenosiły się kwoty do części ewidencyjnej pliku JPK_V7 (kwoty netto i VAT były powiększane o kwotę rozliczoną). Działanie poprawiono – obecnie w pliku wykazana jest poprawnie kwota netto i VAT z dokumentu. JPK_V7 – generowanie pliku. Jeżeli na którymś z dokumentów w rejestrze VAT uwzględnionym w pliku JPK_V7 występowały niedozwolone znaki (np. w numerze dokumentu, nazwie kontrahenta, adresie, NIP-ie), podczas generowania pliku pojawiał się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. Działanie poprawiono. Jeżeli któryś z dokumentów wykazywany w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 miał za długi numer (np. w przypadku zbiorczych dokumentów wewnętrznych utworzonych do wielu faktur), podczas generowania pliku JPK pojawiał się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. Wydruk pliku JPK_V7. Na wydruku części deklaracyjnej pliku JPK_V7, jeżeli wydruk pliku sporządzonego dla podatnika będącego osobą fizyczną wykonywany był z poziomu listy plików, dane podatnika były w odwrotnej kolejności (Imię i Nazwisko zamiast Nazwisko i Imię). Wydruk pliku JPK_V7. Na wydruku części deklaracyjnej pliku JPK_V7, jeżeli wydruk wykonywany był z poziomu listy plików, pola z wartością 0 przyjmowały opis Format domyślny. JPK_V7 – zatwierdzenie. Po dodaniu pliku JPK_V7 zawierającego część deklaracyjną, wykonaniu wydruku, a następnie zaznaczeniu Zablokuj deklarację przed zmianami pojawiał się komunikat: Rekord, który edytowałeś, został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Katalog dla plików JPK_V7. Umożliwiono zapisywanie plików JPK w podkatalogu z nazwą bazy firmowej jeżeli w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne / Jednolity Plik Kontrolny wskazano katalog główny dysku. Import dokumentów z plików JPK_V7. Umożliwiono import dokumentów mających w pliku JPK_V7 uzupełniony prefiks kraju bez uzupełnionego numeru NIP. JPK_V7 – przeliczanie. Przyspieszono generowanie części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

  10. JPK_KR. Umożliwiono wygenerowanie pliku JPK_KR jeżeli w podanym okresie występowały zapisy księgowe z nieuzupełnionym opisem pozycji dekretu.

  11. Zadania automatyczne. W Comarch ERP Optima w chmurze Comarch w specyficznych sytuacjach pojedyncze wykonanie zaplanowanego zadania automatycznego mogło zostać pominięte (np. synchronizacja z Comarch e-Sklep, wysłanie przypomnień do Operatorów itd. ).

  12. Dane firmy – prefiks. W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy po wybraniu kodu kraju przy numerze NIP mógł pojawiać się komunikat: Obiekt jest obecnie używany gdzie indziej.

  13. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. Usprawniono mechanizm weryfikacji nazw kontrahentów podczas kontroli ich duplikacji. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów wybrana jest opcja Blokuj, program pozwala na zapisanie karty kontrahenta jeżeli istnieje inny o podobnej nazwie, ale innych danych adresowych i innym numerze NIP.

  14. Grupa kontrahenta. Po wyświetleniu szczegółów kontrahenta z poziomu aplikacji Comarch DMS, na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima usuwane było przypisanie go do grupy.

  15. Wydruki seryjne do pliku. Jeżeli wydruk seryjny (kaskadowy) był eksportowany do pliku PDF, po zamknięciu programu Comarch ERP Optima plik był usuwany z katalogu.

  Dokument techniczny Dell S2721dgft

  Bezpośredni link do pobrania Dokument techniczny Dell S2721dgft

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokument techniczny Dell S2721dgft