Dodatkowa instrukcja montażu Electrolux Ehs 6691 U

Montaż urządzenia Electrolux Ehs 6691 U jest łatwy i szybki. Instrukcja montażu zawiera wszystkie potrzebne informacje oraz obrazki, aby pomóc Ci w każdym etapie. Zalecane jest, abyś dokładnie czytał instrukcję montażu, aby uniknąć błędów i nieprzyjemnych niespodzianek podczas instalacji. Jeśli masz jakieś wątpliwości, zalecamy skontaktowanie się z serwisem. Instrukcja montażu zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i łączenia urządzenia, właściwego podłączenia i użytkowania, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić Ci prawidłową i bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dodatkowa instrukcja montażu Electrolux Ehs 6691 U

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EHS6651P (640 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ELECTROLUX______________________EHS 6651 PCeramiczna p yta grzejna do zabudowy______________________ INSTRUKCJA OBS*UGI12SPIS TRE CIWSKAZÓWKI DOTYCZ1CE BEZPIECZE2STWA................................ 5 UTYLIZACJA.......................................................................................... 7 OPIS URZ1DZENIA............................................................................... 9 PRZED PIERWSZYM U7YCIEM........................................................... 11 OBS*UGA P*YTY CERAMICZNEJ..................................................... 11 ZEGAR................................................................................................. 18 PRAKTYCZNE RADY........................................................................... 21 MYCIE I KONSERWACJA.................................................................... 24 CO ZROBI;, GDY............................................................................... 25 AUTORYZOWANY SERWIS................................................................ 27 DANE TECHNICZNE........................................................................... 28 MONTA7 I POD*1CZENIE.................................................................. 28 POD*1CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ........................... 29 RYSUNKI MONTA7OWE..................................................................... 313Szanowni Klienci!Przed przyst? pieniem do pod? czenia i eksploatacji urz? dzenia prosimy o dok adne zapoznanie siC z instrukcj? obs ugi, w której podano waEne informacje dotycz? ce bezpiecznej eksploatacji, instalacji oraz konserwacji ceramicznej p yty do gotowania. InstrukcjC obs ugi naleEy zachowaH, aby w razie koniecznoIci móc z niej skorzystaH. [... ] Dotyka1 sensor wybrany stopie" mocy grzejnej od do.Sensoramiimo na w ka dej chwili zmieni1 stopie" mocy grzejnej.16W? czanie i wy? czanie blokady (bezpieczeMstwo dzieci)P#yt' mo na zablokowa1 przed przypadkowym w# czeniem przez dzieci. W? czenie zabezpieczenia przed dzieHmi Aby w# czy1 zabezpieczenie przed dzie1mi nale y wcze, niej w# czy1 p#yt'. Pauza blokady p yty Funkcj' blokady mo na pauzowa1 na czas jednorazowego korzystania z urz dzenia (do nast'pnego wy# czenia p#yty). Przy kolejnym w# czeniu p#yty blokada b'dzie automatycznie wznowiona. Je, li blokada jest aktywna, na wy, wietlaczu pojawia si' wskazanie. W tym samym czasie dotkn 1 na 1 sekund' dwa sensory jednocze, nie i.Rozlegnie si' sygna# potwierdzaj cy wykonanie operacji. Dotkn 1 sensor mocy grzejnej.Wy, wietlacze zgasn, blokada jest wy# czona. Urz dzenie wy# czy si' automatycznie po up#ywie kilku sekund.ZEGARFunkcj' zegara mo na wykorzysta1 do: - ustawienia automatycznego wy? czenia pola. Nadne z pól grzejnych nie mo e by1 w# czone, je eli zamierzaj Pa"stwo skorzysta1 z funkcji minutnika. Automatyczne wy? czenie Pole (pola) grzejne, które maj automatycznie wy# czy1 si', musza by1 w# czone przed wykonaniem poni szej czynno, ci: 1. Po jednokrotnym dotkni'ciu sensora zegara, pierwsze aktywne pole grzejne zostanie wybrane (w kolejno, ci ruchu wskazówek zegara), odpowiedni wskaEnik szybko pulsuje. Przyk#ad: lewy tylny wskaEnik odpowiada lewemu tylnemu polu grzejnemu. Kolejne dotkni'cie sensora zegara spowoduje wybór kolejnego pola grzejnego.182. W czasie, gdy wskaEnik szybko pulsuje nale y ustawi1 czas automatycznego wy# czenia si' pola (np. Lampka kontrolna pulsuje nieco wolniej, a na wy, wietlaczu pojawia si' czas gotowania. Je eli funkcja automatycznego wy# czenia jest ustawiona dla kilku pól grzejnych, na wy, wietlaczu pojawi si' najkrótszy ustawiony czas. Lampki kontrolne innych pól (dla których ustawiono automatyczne wy# czenie) s pod, wietlone. Czas gotowania dla pozosta#ych pól mo na sprawdzi1 poprzez dotkni'cie sensora zegara, odpowiednia lampka kontrolna szybko pulsuje. Aby zmieni1 ustawiony czas wy# czenia nale y wybra1 pole grzejne poprzez dotkni'cie sensora zegara. Dotykaj c sensory zegara i mo na zmieni1 czas wy# czenia si' pola. Po up#ywie ustawionego czasu pole wy# czy si' automatycznie, po 2 minutach rozlegnie si' sygna# akustyczny, a na wy, wietlaczu pulsuje wskazanie. Dotkn 1 sensor zegara, aby wy# czy1 sygna#.Szybszego ustawienia mo na dokona1 dotykaj c jednego sensora zegara lub, a na wy, wietlaczu pojawi si' wymagana warto, 1. ] Zalecamy zapisanie tych danych poni ej: PNC (9 cyfr).................................... S-Nr (9 cyfr)....................................UEytkownik pokrywa koszty naprawy, jeIli: - usuni'cie usterek opisanych w rozdziale,, Usterki" lub b#'du spowodowanego wskutek nieprawid#owej obs#ugi urz dzenia le y w mo liwo, ciach u ytkownika, - technik serwisowy nie b'dzie przed pierwsz wizyt u Pa"stwa dok#adnie poinformowany o rodzaju usterki i b'dzie zmuszony do powtórnego przyjazdu (np. Podanie wyczerpuj cej informacji umo liwi personelowi zak#adu serwisowego szybsze za#atwienie Pa"stwa zg#oszenia, pozwoli na unikni'cie powtórnych wizyt technika i zwi zanych z tym dodatkowych kosztów.27Producent nie ponosi odpowiedzialnoIci za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania obowi? zuj? cych przepisów bezpieczeMstwa. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.DANE TECHNICZNEWymiary zewnCtrzne p yty Szeroko, 1 590 mm G#'boko, 1 520 mm Wysoko, 1 47 mm Wymiary wyciCcia do zabudowy p yty Szeroko, 1 560 mm G#'boko, 1 490 mm Kt R5 Parametry pole grzejne, przód lewa strona pole grzejne, ty# lewa strona pole grzejne, ty# prawa strona pole grzejne, przód prawa strona Sie1 zasilaj ca Ca#kowity pobór mocy 120/175/210 mm 145 mm 170x265 mm 145 mm 230 V~50 Hz 7, 1 kW 800/1600/2300 W 1200 W 1500/2400 W 1200 WUrz dzenie spe#nia normy Unii Europejskiej: Dyrektywa Nr 73/23/EWG z 19. 02. 1973 r. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Dodatkowa instrukcja montażu Electrolux Ehs 6691 U

Bezpośredni link do pobrania Dodatkowa instrukcja montażu Electrolux Ehs 6691 U

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatkowa instrukcja montażu Electrolux Ehs 6691 U