Dane dotyczące usług podstawowych 3com Access Builder 7000

Dane dotyczące usług podstawowych 3com Access Builder 7000 obejmują bezprzewodowy punkt dostępu, modemy szerokopasmowe, połączenia z zasobami sieciowymi i wirtualizację sieci. 3com Access Builder 7000 zapewnia przejrzystość i elastyczność, a także wsparcie dla urządzeń najnowszej generacji. Użytkownicy mogą tworzyć sieci oparte na sieciach bezprzewodowych i przewodowych oraz korzystać z szerokiego wyboru usług i funkcji, w tym obsługi kontroli dostępu, zarządzania wieloma sieciami i wirtualizacji sieci. 3com Access Builder 7000 zapewnia również narzędzia do zarządzania i zabezpieczania sieci. Pozwala to administratorom sieci na monitorowanie i monitorowanie sieci i kontrolowanie dostępu do zasobów sieciowych.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych 3com Access Builder 7000

Wprowadzenie

W firmie Microsoft jesteśmy zdania, że prywatność to podstawowe prawo, które wymaga działań w celu zapewnienia solidnej ochrony danych każdej osoby i organizacji. Wypełniamy to zobowiązanie poprzez dostarczanie produktów, informacji oraz mechanizmów kontroli umożliwiających wybranie sposobu gromadzenia i używania Twoich danych osobowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat ważnych zdarzeń związanych z oddziaływaniem ogólnej prywatności i aktualizacji na naszą pracę w zakresie klasyfikowania gromadzenia danych osobowych jako „Wymaganych” lub „Opcjonalnych”.

Globalne wiadomości dotyczące prywatności

Żyjemy w stale zmieniającym się świecie, ponieważ skutki pandemii COVID-19 i bezprecedensowe zdarzenia w roku 2020 wpływają na każdy zakątek naszego globu. Rządy, organy władzy ds. zdrowia publicznego i branże na całym świecie są pochłonięte wykonywaniem żmudnej i istotnej pracy w zakresie identyfikowania drogi postępowania na przyszłość w celu powtórnego zintegrowania społeczeństwa. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych aspektów współczesnego życia, technologie cyfrowe są używane do wspomagania tych starań, lecz wiele z nich wymaga szczególnej troski, ponieważ mogą być one związane z poufnymi danymi o naszej lokalizacji i stanie zdrowia.

W związku z tym firma Microsoft obrała linię postępowaniasiedem zasad na swój własny użytek, a także do rozważenia przez decydentów, deweloperów technologii cyfrowych oraz innych zainteresowanych stron, ponieważ świat przeszedł do kolejnej fazy pomocy w zakresie kontroli tej pandemii:

 1. Uzyskanie faktycznej zgody dzięki byciu transparentnym na temat powodu gromadzenia danych, typów gromadzonych danych oraz długości czasu ich przechowywania.
 2. Zbieranie danych wyłącznie na potrzeby związane ze zdrowiem publicznym.
 3. Zbieranie minimalnej ilość danych.
 4. Oferowanie jednostkom możliwości wyboru miejsca przechowywania ich danych.
 5. Zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych.
 6. Nie udostępniaj danych ani informacji o stanie zdrowia bez zgody oraz minimalizuj zakres udostępnianych danych.
 7. Usuwaj dane niezwłocznie po stwierdzeniu, że nie są one już potrzebne w nagłych wypadkach.

Zachowanie bezpieczeństwa podczas łączenia się z technologią

Pandemia ma głęboki wpływ na sposób, w jaki osoby komunikują się ze znajomymi, rodziną, współpracownikami, nauczycielami i uczniami. Ze względu na ewoluowanie odpowiedzi na COVID-19, społeczności na całym świecie zmieniają sposób wykonywania pracy, uczenia się oraz życia — od wczesnych dni pandemii, kiedy wszystko odbywało się zdalnie, do bardziej hybrydowego podejścia, które obserwujemy obecnie. Również ze względu na to, że pilotujemy te zmiany, ochrona prywatności i danych pozostają krytycznymi aspektami w zakresie technologii, na której opieramy się, aby pozostawać w kontakcie.

Microsoft Teams jest naszą platformą do rozmów na czacie, spotkań, nawiązywania połączeń i współpracy z dowolnego miejsca. Także ze względu na to, że wszyscy troszczymy się o prywatność i poufność naszej komunikacji,opracował aplikację Microsoft Teams zprywatność,zaawansowane funkcje zabezpieczeń,zgodnośćiłatwość zarządzania jako podstawowe zasady.

Aplikacja Teams oferuje takżewbudowane funkcje w celu ochrony prywatności, ponieważ wiele osób radzi sobie z licznymi rolami z domu lub zaczyna ogarniać nowe hybrydowe miejsce pracy lub środowisko uczenia się.

Zmiany w mechanizmach transatlantyckiego przypływu danych

Firma Microsoft nieustannieopracowano w celu zapewnienia, że jest wprowadzona odpowiednia ochrona dla naszych klientów i naszej własnej działalności, gdy dane przepływają między granicami. W lipcu 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (CJEU) unieważnił Tarczę Prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, jeden z głównych mechanizmów prawnych na potrzeby przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. W tym samym czasie Trybunał utrzymał w mocy inny mechanizm transferu danych, Standardowe klauzule umowne (SCC), o ile klauzule te będą zawierały dodatkowe zabezpieczenia zapewniające przede wszystkim jednakowy poziom ochrony w miejscu docelowym w stosunku do tej gwarantowanej w Unii Europejskiej.

Firma Microsoft opiera się na klauzulach SCC, rozszerzonych o dodatkowe środki, w celu transferu danych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Wiele tych dodatkowych środków firmy Microsoft obowiązuje od lat i powstały z naszychsześć podstawowych zasad prywatności. Aby wyróżnić niektóre nasze zasady prywatności i odpowiadające im środki:

 • Zabezpieczenia: firma Microsoft używauznane w branży protokoły szyfrowania w celu zapewnienia barier przed nieautoryzowanym dostępem do danych klientów.
 • Skuteczna ochrona prawna: Żaden rząd nie ma bezpośredniego dostępu do danych klientów. Firma Microsoft bada dokładnie wszystkie żądania instytucji rządowych w zakresie ważności i trafności prawnej. Mamy na swoim koncie osiągnięcia na drodze sądowej w zakresie sprzeciwiania się żądaniom instytucji rządowych, w przypadku których jesteśmy przekonani, że są one nieodpowiednie i nie respektują naszych zobowiązań.
 • Jawność: Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić przejrzystość swoich praktyk — poprzezOświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft i ten raport prywatności — oraz jawność odnośnie okoliczności, w których musimy udostępnić dane innym podmiotom za pośrednictwem naszych różnych raportów dotyczących jawności. W naszym świecie cyfrowym na pierwszym miejscu stawiamy na przejrzystość, dlatego właśnie udostępniamy raporty na koniec roku oraz aktualizacje w ciągu roku. Możesz sprawdzić pełny zakres naszych zobowiązań w odniesieniu do zaufania cyfrowego, praw człowieka, różnorodności i otwartości, a także zrównoważonego rozwoju na naszejCentrum raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze zobowiązanie w odniesieniu do prywatności i przejrzystości na temat dostępu do danych jest wyjaśnione w następujących raportach szczegółowych:
  • Podsumowanie online raportów dotyczących żądań organów ścigania
  • Posumowanie online raportów dotyczących rozporządzeń w sprawie bezpieczeństwa narodowego w USA
  • Podsumowanie online raportów dotyczących żądań usunięcia treści

Dane wymagane i opcjonalne

Firma Microsoft przywiązuje dużą wagę do rozszerzenia możliwości naszych klientów do dokonywania najlepszych dla siebie wyborów. W tym celu okresowo publikujemy aktualizacje na temat naszych dokonań, aby zapewnić większą przejrzystość odnośnie danych, które są wymagane do uruchamiania naszych usług oraz zapewnienia, że są one bezpieczne i działają zgodnie z oczekiwaniami, a także danych, które są gromadzone i w zakresie których udostępniamy opcje naszym użytkownikom. Jest to nasz drugi raport dotyczący danych wymaganych i opcjonalnych, które są gromadzone przez usługi firmy Microsoft. Nasz pierwszy raport dotyczący prywatności jest dostępnytutaj.

Niektóre najważniejsze informacje o naszych ostatnich działaniach, które są kontynuowane w celu zwiększenia przejrzystości odnośnie naszego sposobu używania danych obejmują nowy mechanizm kontroli użytkowników w usłudze Xbox, która pozwala użytkownikom na decydowanie, czy dane opcjonalne mają być wysyłane do firmy Microsoft, jak również nowe, zaktualizowane lub udoskonalone mechanizmy kontroli prywatności w wielu produktach pakietu Office.

Możesz dowiedzieć się więcej na temat metod zbierania danych dotyczących głównych usług online poprzez przeglądanie szczegółowych materiałów, które udostępniamy na temat każdej z nich. Informacje zawarte w poniższych podsumowaniach są aktualizowane tak często, jak jest to konieczne w celu uwzględnienia nowych ulepszeń usług, dlatego możesz zechcieć przeglądać okresowo te materiały w celu zrozumienia nieprzerwanego procesu w dążeniu do zwiększenia przejrzystości na temat naszego sposobu używania danych.

 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych dotyczące pakietu Office
 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych w systemie Windows
 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych dotyczące usługi Dynamics 365
 • Podsumowanie procesu gromadzenia danych dotyczące konsoli Xbox

Wstęp – standaryzacja w obszarze danych i usług danych przestrzennych

Podstawą szeroko rozumianej standaryzacji w obszarze danych przestrzennych stała się Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (ang. Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)), której celem jest m. in. ułatwienie dostępu do zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych i ich ponownego wykorzystania w sposób interoperacyjny.

Infrastruktura informacji przestrzennej ustanowiona tą dyrektywą i w ślad za nią stosownymi przepisami krajów członkowskich, oznacza m. metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych, usługi i technologie sieciowe, porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane w obszarze danych przestrzennych.

Przepisy dyrektywy są powiązane z przepisami wykonawczymi w randze rozporządzeń Komisji Europejskiej (KE) lub decyzji KE, które w krajach członkowskich są stosowane wprost i w całości oraz szeregiem dokumentów technicznych, standardów, wytycznych - objaśniających i uzasadniających przepisy zawarte w rozporządzeniach i decyzjach. Przepisy wykonawcze wraz z towarzyszącymi im standardami / wytycznymi technicznymi dotyczą w szczególności: 

 • interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • usług sieciowych,
 • metadanych,
 • wspólnego korzystania z danych i usług,
 • monitorowania i sprawozdawczości.

Usługi sieciowe

Do wspólnego, efektywnego i zgodnego z zasadami interoperacyjności korzystania z danych przestrzennych na różnych poziomach administracji oraz przez obywateli i przedsiębiorców niezbędne są usługi sieciowe. 
Usługa danych przestrzennych (ang. Spatial Data Service - SDS) to ogólny termin w INSPIRE dla wszystkich usług używanych do wymiany, udostępnianie, zapewnienia dostępu i wykorzystywanie danych przestrzennych lub ich metadanych. Usługi są podzielone na dwie główne grupy podlegające odrębnym przepisom wykonawczym: „Usługi sieciowe” (rozporządzenie (WE) 976/2009) oraz „Inne usługi danych przestrzennych” (rozporządzenia Komisji (WE) 1311 i 1312/2014). 

Usługi sieciowe INSPIRE w zakresie zbiorów danych i usług danych przestrzennych powinny umożliwiać wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przekształcanie oraz uruchamianie innych usług danych przestrzennych. Usługi inne niż wymienione powyżej usługi sieciowe INSPIRE podzielone są na trzy różne kategorie w zależności od poziomu interoperacyjności: usługi wywołujące inne usługi danych przestrzennych, interoperacyjne usługi danych przestrzennych i zharmonizowane usługi danych przestrzennych. 

Diagram: Usługi danych przestrzennych w kontekście INSPIRE i ich związki z różnymi typami i
kategoriami usług (kliknij, aby powiększyć)

W celu zapewnienia interoperacyjności usługi sieciowe powinny funkcjonować zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami i kryteriami wydajności. Rozporządzenia i wytyczne techniczne określają wspólne interfejsy dla usług internetowych. na podstawie których mogą zostać opracowane aplikacje klienckie, które umożliwią użytkownikom wyszukiwanie zestawów danych INSPIRE oraz ich pobieranie lub wizualizację na interaktywnych mapach. Usługi sieciowe i usługi danych przestrzennych są dostępne dla aplikacji i geoportali za pośrednictwem szyny usług INSPIRE. 

Diagram: Architektura techniczna INSPIRE (kliknij, aby powiększyć)

Rozporządzenia dotyczące usług sieciowych tworzą dwa dokumenty:

 • w zakresie usług wyszukiwania i przeglądania: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych;
 • w zakresie usług pobierania i przekształcania: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania
 • Wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych zostały opracowane w 6 dokumentach:

 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług przeglądania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania INSPIRE;
 • Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania (TNS – Transformation Network Service).
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu standardu OGC SOS (Sensor Observation Service) oraz zgodnie z normą ISO 19143 (Filter Encoding);
 • Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług WCS (Web Coverage Services);
 • W kolejnych sekcjach przedstawione zostały poszczególne wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych.

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania

  Nazwa standardu  
  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług wyszukiwania

  Dział Administracji Rządowej
  Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

  Kategoria
  Wytyczne techniczne dotyczące usług sieciowych

  Przepis 
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
  Rozporządzenie: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

  Definicja tematu
  Usługi wyszukiwania to usługi umożliwiające wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiednich metadanych oraz wyświetlanie treści metadanych.

  Opis standardu
  Wytyczne techniczne we wskazanym poniżej dokumencie zawierają szczegółową dokumentację techniczną podkreślającą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług wyszukiwania INSPIRE.
  Przestrzeganie wskazówek technicznych opracowanych w przedmiotowym dokumencie zapewnia, że usługi wyszukiwania są wdrażane w spójny i kompatybilny sposób w całej Europie. Wytyczne techniczne opierają się na normach europejskich i międzynarodowych, powszechnie stosowanych praktykach oraz unijnych ramach interoperacyjności.
  W dokumencie określone są wymagania i zalecenia oparte na specyfikacji usług OGC™ Catalog Services Specification 2. 0. 2 – ISO Metadata Application Profile for CSW 2. oraz zdefiniowane następujące operacje:

 • Get Discovery Service Metadata – zawiera wszystkie niezbędne informacje o usłudze wyszukiwania i opisuje możliwości usługi;
 • Discover Metadata – umożliwia wysłanie żądania elementów metadanych dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych z usługi wyszukiwania;
 • Publish Metadata – umożliwia edycję („edycja” oznacza: wstawianie, aktualizowanie i usuwanie) elementów metadanych dotyczących zasobów w usłudze wyszukiwania (mechanizmy wysyłania lub pobierania metadanych);
 • Link Discovery Service – umożliwia deklarację dostępności usługi wyszukiwania w celu wyszukiwania zasobów za pośrednictwem usługi wyszukiwania państwa członkowskiego UE, przy jednoczesnym zachowaniu metadanych źródłowych w lokalizacji właściciela danych.
 • Ponadto, w dokumencie określone jest, w jaki sposób należy sformułować zapytanie o metadane i jak radzić sobie z wielojęzycznymi aspektami usług wyszukiwania INSPIRE.
 • Uwagi  
  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie:
  https://inspire. eu/file/1551/download? token=Ws4F8_aS


  Wytyczne techniczne dotyzące wdrażania usług przeglądania

  Wytyczne techniczne dotyzące wdrażania usług przeglądania

  Kategoria  
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

  Definicja tematu
  Usługi przeglądania to usługi umożliwiające co najmniej wyświetlanie, nawigację, powiększanie / pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie widocznych zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji legendy i wszelkich istotnych treści metadanych.

  Opis standardu 
  Wytyczne techniczne w dokumencie wskazanym poniżej zawierają szczegółową dokumentację techniczną wskazującą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług przeglądania.
  Usługi przeglądania umożliwiają użytkownikom i programom komputerowym przeglądanie zbiorów danych przestrzennych. Dokument ten zawiera wytyczne techniczne dla państw członkowskich UE dotyczące wdrażania usług przeglądania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie usług sieciowych INSPIRE. Przestrzeganie niniejszych wskazówek technicznych zapewnia, że usługi przeglądania są wdrażane w spójny i kompatybilny sposób w całej Europie. Opierają się one na normach europejskich i międzynarodowych, powszechnie stosowanych praktykach oraz unijnych ramach interoperacyjności.
  W dokumencie określone są wymagania i zalecenia oparte na europejskim standardzie ISO 19128 – Web Map Service (WMS) 1. 3. oraz zdefiniowany profil INSPIRE w celu realizacji następujących operacji:

 • Get View Services Metadata – uzyskuje metadane dotyczące określonej usługi przeglądania;
 • Get Map – zwraca mapę dla określonego obszaru;
 • Link View Service – umożliwia łączenie usług przeglądania.
 • Uwagi
  https://inspire. eu/file/1556/download? token=2IJ7xEJG

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania

  Dział Administracji Rządowej  
  Dyrektywa: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/? uri=CELEX:32010R1088&from=EN" target="_blank">ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

  Definicja tematu  
  Usługi pobierania to usługi umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz bezpośredni dostęp do nich.
  Opis standardu Wytyczne techniczne w poniżej wskazanym dokumencie zawierają szczegółową dokumentację techniczną dla usług pobierania tak, aby usługi te mogły być wdrażane w sposób spójny w całej Europie.
  Wytyczne te zawierają szczegółową dokumentację techniczną podkreślającą obowiązkowe i zalecane elementy związane z wdrażaniem usług pobierania INSPIRE. Dokument zawiera wytyczne techniczne dotyczące wdrażania interfejsów usług technicznych dla usług pobierania.
  W praktyce możliwa jest implementacja dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):

 • Usługi pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych
  Umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zbiorów danych (lub wstępnie zdefiniowanych części zbioru danych) - bez możliwości wykonywania zapytań dotyczących zbiorów danych lub wybierania podzbiorów danych zdefiniowanych przez użytkownika. Wstępnie zdefiniowany zbiór danych lub predefiniowana część zbioru danych może być (na przykład) plikiem przechowywanym w repozytorium zbiorów danych, który można pobrać jako kompletną całość bez możliwości zmiany treści.
 • Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem
  Rozszerzają funkcjonalność usługi pobierania predefiniowanych zbiorów danych o możliwość wysyłania zapytań i pobierania podzbiorów danych. Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem zapewniają większą kontrolę nad pobieraniem, niż zwykłe pobieranie wstępnie zdefiniowanego zbioru danych lub wstępnie zdefiniowanej części zbioru danych. Dlatego można je uznać za bardziej „zaawansowane”, niż pobieranie predefiniowanych zbiorów danych. W takim przypadku informacje przestrzenne są zwykle przechowywane w repozytorium (np. bazie danych) i dostępne tylko za pośrednictwem oprogramowania pośredniego (chociaż dokładna implementacja może się różnić). Termin „bezpośredni dostęp” oznacza zdolność aplikacji klienckiej lub usługi klienckiej do bezpośredniej interakcji z zawartością repozytorium, np. pobieranie części repozytorium na podstawie zapytania. Zapytanie może opierać się na kryteriach przestrzennych, czasowych lub na określonych właściwościach instancji typów obiektów przestrzennych zawartych w repozytorium.
 • Oprócz powyższych definicji predefiniowany zbiór danych lub predefiniowana część zbioru danych charakteryzuje się dwoma warunkami:

 • ma rekord metadanych i można go odnaleźć za pomocą usługi wyszukiwania zgodnej z INSPIRE,
 • metadane zawierają adres URL (Uniform Resource Locator), za pomocą którego zestaw danych lub jego część można natychmiast pobrać za pomocą żądania GET w ramach protokołu HTTP. Adres URL może opcjonalnie łączyć się z zasobem, w którym usługi zarządzania uprawnieniami i prawami dostępu mogą być wywoływane przed pobraniem przy użyciu protokołu HTTP.
 • Przedmiotowy dokument zawiera szczegółowe:
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych przy użyciu formatu Atom [przyp. Atom to format dokumentu oparty na języku XML, który opisuje listy powiązanych informacji zwanych „kanałami”. Te źródła danych składają się następnie z pewnej liczby elementów zwanych „wpisami”, z których każdy zawiera rozszerzalny zestaw elementów zawierających informacje o wpisie. Na przykład każdy wpis ma tytuł. Wpisy mogą również zawierać dodatkowe kanały. ];
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania predefiniowanych zestawów danych z wykorzystaniem Web Feature Service [ISO 19142] i kodowania zgodnego z ISO 19143;
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania z bezpośrednim dostępem z wykorzystaniem Web Feature Service [ISO 19142] i kodowania zgodnego z ISO 19143.
 • https://inspire. eu/file/1554/download? token=Y_538IH4

  Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania

  Wytyczne techniczne dotyczące usług przekształcania

  Kategoria 

  Przepis  
  Dyrektywa:  
  Usługi przekształcania to usługi umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

  Niniejsze wytyczne techniczne zawierają specyfikację interfejsu i dokumentację pomocniczą dla usług sieciowych przekształcania mających za cel zapewnienie interoperacyjności poprzez złagodzenie niejasności, które mogą wyniknąć z różnych interpretacji wymaganych operacji i parametrów.

  W niniejszych wytycznych skupiono się na stosowaniu otwartych standardów oraz - w miarę możliwości - standardów wspólnych dla większego zbioru podmiotów, niż tylko podmiotów zaangażowanych bezpośrednio w obszar informacji przestrzennej. Z tego powodu w wytycznych zaleca się korzystanie ze standardowych technologii usług sieciowych takich, jak SOAP / WSDL i WS-Addressing. W związku z tym nie został przyjęty model Web Processing Service (WPS), który jest specyficzny dla obszaru informacji przestrzennej.

  Poprzez udokumentowanie dokładnych specyfikacji interfejsów, logicznych komponentów oprogramowania i cech systemu, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu sieciowej usługi przekształcania, uwzględniono następujące zasady:

 • Definicje mapowania zostaną dostarczone w formacie W3C RIF (Rule Interchange Format). Umożliwia to wyrażenie złożonych przekształceń wymaganych do odwzorowania schematów krajowych i schematów INSPIRE. RIF jest otwartym standardem zaprojektowanym z myślą o współdziałaniu i wymianie - tym samym pasuje do definicji ogólnej sieciowej usługi transformacji schematu. Można go również rozszerzyć, aby uwzględnić przestrzenne predykaty i funkcje.
 • Opisy schematów źródłowych zostaną dostarczone jako schematy ISO GML. Można je importować bezpośrednio do definicji mapowania RIF, zapewniając standardowy interoperacyjny format wymiany i obsługując typy oraz koncepcje przestrzenne.
 • Elementy konfiguracji (z których wszystkie są zakodowane w formacie XML), takie jak mapowanie i definicje schematów, będą zarządzane za pośrednictwem repozytorium XML. Poprawia to oddzielenie usług i zachęca do współpracy między usługodawcami a użytkownikami. Ponadto zapewnia lepsze zarządzanie wieloma wersjami mapowania i definicji schematów.
 • W dokumencie wskazanym poniżej nie sprecyzowano, w jaki sposób usługa jest łączona lub koordynowana z innymi usługami, ani jak usługa powinna być wdrażana wewnętrznie.

  Sieciowe usługi przekształcania można podzielić na różne obszary funkcjonalności – przekształcanie formatów danych (np. z formatu zastrzeżonego do GML), systemy odniesienia za pomocą współrzędnych (CRS) i schematy logiczne. Niniejsze wskazówki techniczne dotyczą tylko przekształcania schematów logicznych. Zakłada się, że inne rodzaje przekształcania, takie jak format kodowania danych i CRS, są obsługiwane przez inne usługi (inne transformacje są wykonywane przed transformacją schematu).

  Wyzwania techniczne związane z usługami przekształcania są większe, niż w przypadku innych form transformacji. Wynika to z ogromnej różnorodności modeli danych, kodowania, formatów przesyłania i przechowywania oraz innych czynników, które są wymagane w celu osiągnięcia harmonizacji danych we wspólnym europejskim formacie, zgodnie z wymogami INSPIRE.

  https://inspire. eu/file/1573/download? token=tZsoMUbg

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usługi obserwacji czujników OGC i kodowania filtrów (ISO 19143)

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usługi obserwacji czujników OGC i kodowania filtrów (ISO 19143)

  Kategoria

  Przepis
  Usługi pobierania to usługi umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz bezpośredni dostęp do nich. Usługa obserwacji czujników (Sensor Observation Service) jest usługą sieciową służącą do wysyłania zapytań dotyczących danych z czujników w czasie rzeczywistym i w przedziałach czasowych.

  Opis standardu
  Celem dokumentu wskazanego poniżej jest dostarczenie wytycznych technicznych dotyczących wdrażania wymagań związanych z usługami pobierania przy użyciu standardu OGC SOS (Sensor Observation Service, SOS) tak, aby usługi te mogły być wdrażane konsekwentnie w całej Europie. Oprócz SOS istnieją również inne wytyczne techniczne opisujące implementację wymagań dotyczących usług pobierania przy użyciu innych specyfikacji takich, jak format Atom, usługi Web Feature Services (WFS) i usługi Web Coverage Services (WCS).
  Wdrażanie wskazówek technicznych zawartych w dokumencie ma na celu maksymalizację interoperacyjności usług INSPIRE. Dokument ten zawiera zalecenia techniczne i opisuje:

 • usługi pobierania INSPIRE oparte na SOS;
 • usługi SOS w ramach usługi pobierania wstępnie zdefiniowanego zestawu danych;
 • usługi SOS w ramach usługi pobierania z bezpośrednim dostępem.
 • W praktyce możliwe jest zaimplementowanie dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):

  Umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zbiorów danych (lub wstępnie zdefiniowanych części zbioru danych) bez możliwości przeszukiwania zbiorów danych lub wybierania podzbiorów danych zdefiniowanych przez użytkownika. Rozszerzają funkcjonalność usługi pobierania predefiniowanych zbiorów danych o możliwość wysyłania zapytań i pobierania podzbiorów danych. Usługi te zapewniają większą kontrolę nad pobieraniem niż zwykłe pobieranie wstępnie zdefiniowanego zbioru danych lub wstępnie zdefiniowanej części zbioru danych. Dlatego usługi tego typu można uznać za bardziej „zaawansowane” niż pobieranie predefiniowanych zbiorów danych.

  Implementację SOS można wykorzystać zarówno w przypadku danych z czujników in situ (na miejscu), jak i czujników teledetekcyjnych. Ponadto czujniki mogą być przenośne lub stacjonarne. Zaletą SOS jest to, że dane czujnika - dowolnego rodzaju - są dostępne w znormalizowanym formacie przy użyciu standardowych operacji. W ten sposób internetowy dostęp do danych z czujników jest uproszczony. Umożliwia także łatwą integrację z istniejącymi infrastrukturami danych przestrzennych lub systemami informacji geograficznej.

  Uwagi
  https://inspire. eu/file/1639/download? token=To5FISaB

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług pokrycia (WCS, Web Coverage Services)

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania usług pobierania przy użyciu usług pokrycia (WCS, Web Coverage Services)

  Dział Administracji Rządowej 

  Kategoria

  Przepis
  Dyrektywa: 

  Definicja tematu 
  Pokrycie (coverage) jest to obiekt przestrzenny działający jako funkcja zwracająca wartości z jego zakresu dla dowolnego bezpośredniego położenia w jego dziedzinie przestrzennej, czasowej lub czasoprzestrzennej, zgodnie z ISO 19123: 2007.

  Celem dokumentu wskazanego poniżej jest dostarczenie wytycznych technicznych dotyczących wdrażania wymagań związanych z usługami pobierania przy użyciu usług WCS (Web Coverage Services) tak, aby usługi te mogły być wdrażane konsekwentnie w całej Europie. Oprócz WCS istnieją również inne wytyczne techniczne opisujące implementację wymagań dotyczących usług pobierania przy użyciu innych specyfikacji takich, jak format Atom czy WFS (Web Feature Services).

  W wytycznych termin „pokrycie” (coverage) został przypisany do zbioru danych cyfrowych (pokrycie można odwzorować na pojęcie obiektu przestrzennego). Zasady kodowania są odwzorowane na specyfikacje danych. Zapewniają one interfejs dla danych pokrycia / obiektów przestrzennych, za pośrednictwem którego użytkownik może uzyskać dostęp do danych lub zapytać o nie w zharmonizowany sposób, aby umożliwić integrację z innymi podobnymi zestawami danych.

  Dokument zawiera szczegółowe:

 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania obowiązkowych operacji pobierania dla usług pobierania zestawu danych przy użyciu podstawowego i rozszerzonego standardu interfejsu OGC WCS;
 • wskazówki techniczne dotyczące wdrażania dodatkowych operacji pobierania, które są wymagane w przypadku świadczenia usług pobierania z bezpośrednim dostępem przy użyciu standardowego interfejsu OGC WCS i rozszerzeń interfejsu OGC WCS.
 • Niniejsze wskazówki techniczne pokazują, w jaki sposób operacje wymagane dla usług pobierania można mapować na standard WCS 2.
  Wdrażanie niniejszych wskazówek technicznych ma na celu maksymalizację interoperacyjności usług INSPIRE.

  Uwagi  
  https://inspire. eu/file/1635/download? token=7m3PXp4a

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania zestawu danych INSPIRE i metadanych usług w oparciu o ISO / TS 19139: 2007

  Wytyczne techniczne dotyczące wdrażania zestawu danych INSPIRE i metadanych usług
  w oparciu o ISO / TS 19139: 2007

  Dział Administracji Rządowej

  Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

  Kategoria

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE

  Przepis

  Dyrektywa: https://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/? uri=CELEX:32007L0002&qid=1606315045071

  Rozporządzenie: https://eur-lex. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/? uri=CELEX:32009R0976&from=EN

  Definicja tematu

  Specyfikacja definiowania metadanych dla zbiorów danych INSPIRE i usług w formacie XML opartym na ISO / TS 19139, zgodnie z przepisami wykonawczymi INSPIRE dla metadanych.

  Opis standardu

  Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie i opisanie wymagań technicznych dla metadanych INSPIRE oraz wymagań technicznych związanych z metadanymi dla zbiorów danych INSPIRE, serii zbiorów danych i usług danych przestrzennych. Wymagania techniczne zostały podzielone na klasy zgodności w oparciu zarówno o rodzaj opisanych zasobów (zbiory danych i usługi), jak i różne regulacje INSPIRE zawierające wymogi prawne dotyczące dostarczania metadanych INSPIRE.

  Wymagania techniczne zostały przedstawione w kontekście odpowiednich rozporządzeń INSPIRE i wyrażone poprzez wyraźne wskazanie wymaganych elementów i atrybutów XML. W związku z tym dokument ma na celu dostarczenie jasnych wskazówek dotyczących korzystania ze schematów XML ISO 19139 w połączeniu z implementacją schematu XML ISO 19119 opublikowanego przez Open Geospatial Consortium (OGC) w celu zapewnienia wszystkich wymaganych elementów metadanych w formacie XML. Dokonano również pewnej harmonizacji między kodowaniem XML elementów wymaganych przez różne rozporządzenia INSPIRE, aby ułatwić pracę dostawcom metadanych i dostawcom oprogramowania do obsługi metadanych INSPIRE.

  Niniejszy dokument dotyczy między innymi kwestii związanych z metadanymi dla usług danych przestrzennych, metadanymi dotyczącymi interoperacyjności, przeglądem wytycznych dotyczących wdrażania identyfikatora zasobów i powiązanych zasobów, wytycznymi dotyczącymi wdrażania warunków mających zastosowanie do dostępu i użytkowania, które nie są zgodne z normą EN ISO 19115: 2005.

  Dodatkowo załącznik C zawiera szczegółowe tabele dla wszystkich elementów metadanych INSPIRE opisanych w rozporządzeniach INSPIRE dotyczących interoperacyjności metadanych. Natomiast załącznik D zawiera listę list kodowych przywoływanych w dokumencie, w tym URI list kodów i ich aktualną zawartość.

  Uwagi

  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie inspire.

  Nazwa standardu

  Zasady wdrażania metadanych INSPIRE (wytyczne techniczne oparte na EN ISO 19115 i EN ISO 19119)

  Zasady wdrażania metadanych INSPIRE (wytyczne techniczne oparte na EN ISO 19115
  i EN ISO 19119)

  Celem dokumentu jest zdefiniowanie, w jaki sposób wymagania przepisów wykonawczych dotyczących metadanych można wdrożyć przy użyciu norm EN ISO 19115 i EN ISO 19119.

  Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie, w jaki sposób można wdrożyć wymagania przepisów wykonawczych dotyczących metadanych przy użyciu norm EN ISO 19115 i EN ISO 19119. W dokumencie opisano związek każdego elementu przepisów wykonawczych z ww. normami europejskimi. Ponadto załącznik B zawiera przegląd dodatkowych elementów metadanych i wymagań określonych w zasadach wykonawczych dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, a także wskaźniki do specyfikacji danych INSPIRE, które zawierają wskazówki i zalecenia dotyczące ich wdrażania.

  W dokumencie zostało podkreślone, że zgodność metadanych opisanych w ISO 19115 nie gwarantuje zgodności z INSPIRE. Stosowanie wytycznych do tworzenia metadanych INSPIRE zapewnia, że ​​metadane nie są sprzeczne z ISO 19115. Pełna zgodność z ISO 19115 oznacza dostarczenie dodatkowych elementów metadanych, które nie są wymagane przez przepisy wykonawcze INSPIRE dotyczącą metadanych. Dodatkowe elementy metadanych są wymagane przez przepisy wykonawcze INSPIRE dotyczące interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług.

  Szczegóły dotyczące wytycznych zostały opisane w dokumencie inspire

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych

  Wytyczne techniczne dotyczące usług danych przestrzennych INSPIRE i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych

  Usługi danych przestrzennych oznaczają operacje, które można wykonać, wywołując aplikację komputerową, na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych metadanych.

  Zakres niniejszego dokumentu ma na celu uszczegółowienie wymagań technicznych INSPIRE dla usług danych przestrzennych i usług umożliwiających wywoływanie usług danych przestrzennych na podstawie przepisów wykonawczych, tak aby usługi te mogły być opisywane i wdrażane w sposób spójny w całej Europie. Przepisy wykonawcze są w możliwie największym stopniu zgodne z normami europejskimi i międzynarodowymi, aktualnymi praktykami w społecznościach zainteresowanych stron i odpowiednimi inicjatywami europejskimi, takimi jak e-administracja, oraz unijnymi ramami interoperacyjności.

  Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące kategorii usług danych przestrzennych, wymagań wynikających z Dyrektywy INSPIRE i przepisów wykonawczych INSPIRE, instrukcje dotyczące spełnienia wymagań dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych oraz usług umożliwiających wywołanie usług danych przestrzennych.

  Wytyczne techniczne dotyczące wymagań dotyczących interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych są uporządkowane według klas zgodności. Klasy zgodności dla wywoływalnych usług danych przestrzennych i interoperacyjnych usług danych przestrzennych obejmują jedynie wymagania dotyczące tworzenia dodatkowych metadanych. Klasa zgodności dla zharmonizowanych usług danych przestrzennych obejmuje wymagania związane z metadanymi, jakością usług, kodowaniem danych wyjściowych i operacjami uzyskania zharmonizowanych metadanych usług danych przestrzennych. eu/sites/default/files/documents/spatial-data-services/inspire-tg-sds-4. pdf">inspire

  Zasoby dotyczące postanowień licencjonowania na tej stronie definiują postanowienia dotyczące produktów oprogramowania i usług online kupowanych w ramach programów licencjonowania firmy Microsoft.

  Postanowienia dotyczące produktów

  Postanowienia dotyczące produktów zawierają wszystkie postanowienia dotyczące korzystania z produktów i profesjonalnych usług firmy Microsoft nabytych w ramach programów licencjonowania firmy Microsoft. Postanowienia zawarte poprzednio w dokumencie „Postanowienia dotyczące Usług Online” zostały przeniesione do dokumentu „Postanowienia dotyczące produktów” i nie występują już jako osobne postanowienia. Aby uzyskać więcej informacji o Postanowieniach dotyczących produktów, przeczytaj często zadawane pytania: Postanowienia dotyczące produktów. Zarchiwizowane wersje dokumentów Postanowienia dotyczące produktów sprzed 1 lutego 2021 r. są dostępne tutaj, a zarchiwizowane wersje dokumentów Postanowienia dotyczące Usług Online są dostępne tutaj.

  Uzupełnienie dotyczące ochrony danych w usługach online (DPA)

  Jeśli subskrybujesz usługę online na podstawie postanowień dotyczących produktów, postanowienia dotyczące przetwarzania danych i zabezpieczeń są zdefiniowane w Uzupełnieniu dotyczącym ochrony danych w usługach online firmy Microsoft (DPA). Dokument DPA jest uzupełnieniem dokumentu Postanowienia dotyczące produktów (wcześniej nazywanego dokumentem OST). Bieżące i zarchiwizowane wydania dokumentu DPA są dostępne do pobrania

  Prawa używania przysługujące usługodawcy (Services Provider Use Rights — SPUR)

  Dokument Prawa używania przysługujące usługodawcy (SPUR, Services Provider Use Rights) zawiera szczegółowe informacje o sposobach korzystania z produktów nabywanych w ramach umowy Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA). Bieżące i zarchiwizowane wydania dokumentu SPUR są dostępne do pobrania

  Umowy dotyczące poziomu usług online firmy Microsoft (Service Level Agreement — SLA)

  Dokument „Umowy dotyczące poziomu usług” (SLA) opisuje zobowiązania firmy Microsoft w zakresie bezawaryjnego działania usług online firmy i ich dostępności. Bieżące i zarchiwizowane wydania umowy SLA są dostępne do pobrania

  Umowy licencyjne EULA i lista produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV)

  Umowy licencyjne dla użytkownika oprogramowania (End User License Agreement - EULA) firmy Microsoft oraz Lista Produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) zawierają szczegółowe informacje na temat dostępności, wycofania produktów, ścieżek migracji i używania oprogramowania nabywanego w ramach programu Microsoft Independent Software Vendor Royalty License. Umowy licencyjne EULA i lista produktów dla dostawców ISV są aktualizowane co kwartał. Bieżące i zarchiwizowane wydania umów licencyjnych EULA i lista produktów dla dostawców ISV są dostępne do pobrania

  Dane dotyczące usług podstawowych 3com Access Builder 7000

  Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych 3com Access Builder 7000

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych 3com Access Builder 7000