Dane dotyczące usług Beko Dfn2000x

Beko Dfn2000x to innowacyjne rozwiązanie dla firm, które chcą zoptymalizować swoje usługi. Platforma pozwala na zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi usług w jednym miejscu. Oprócz tego odpowiednie narzędzia umożliwiają monitorowanie wszystkich działań wykonywanych w ramach usługi. Platforma Beko Dfn2000x dostarcza szczegółowych informacji dotyczących usług, takich jak czasy przetwarzania, czasy oczekiwania na odpowiedź, czasy oczekiwania na płatność i wiele innych. Ponadto platforma umożliwia wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, aby uzyskać więcej informacji o wykonywanych usługach i ich skuteczności.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług Beko Dfn2000x

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejski Bank Centralny (EBC) wykonuje swoje zadania zgodnie z Traktatami.

(2) Zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1725 decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/655 (EBC/2020/28) 2 określa ogólne zasady wdrażające rozporządzenie (UE) 2018/1725 w odniesieniu do EBC. W szczególności decyzja ta określa zasady powoływania i rolę inspektora ochrony danych w EBC, w tym jego zadania, obowiązki i uprawnienia.

(3) Wykonując powierzone mu zadania, EBC - a w szczególności dana jednostka organizacyjna - pełni funkcję administratora danych w zakresie, w jakim samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

(4) W związku z wewnętrznym funkcjonowaniem EBC różnym obszarom działalności EBC (w tym Dyrekcji Generalnej ds. Kadr, Biuru ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego, Dyrekcji ds. Audytu Wewnętrznego oraz Dyrekcji Generalnej Służb Prawnych) powierza się zadania w ramach przepisów prawa regulujących zatrudnienie w EBC, które obejmują przetwarzanie danych osobowych. Zadania takie mogą na przykład obejmować działania podejmowane w odpowiedzi na potencjalne naruszenia obowiązków zawodowych (w tym dochodzenia w sprawach o domniemane niewłaściwe zachowania zgodnie z zasadami EBC dotyczącymi poszanowania godności pracownika oraz działania następcze dotyczące zgłaszanych dowolnymi kanałami działań niezgodnych z prawem lub naruszeń obowiązków zawodowych, w tym w szczególności za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń), zadania dotyczące procedur rekrutacyjnych, zadania podejmowane przez Dyrekcję Generalną ds. Kadr w ramach wykonywania jej funkcji związanych z zarządzaniem wynikami, awansami, bezpośrednim mianowaniem personelu EBC, rozwojem zawodowym, w tym kalibracją talentów w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych i pomiędzy nimi, podwyżkami wynagrodzeń i premiami oraz decyzjami dotyczącymi mobilności i urlopów, badanie odwołań wewnętrznych wnoszonych przez personel EBC (w tym w drodze przeglądu administracyjnego, procedur rozpatrywania skarg, specjalnych procedur odwoławczych lub komisji medycznych) oraz działania następcze w związku z tymi odwołaniami, zadania doradcze Biura ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego zgodnie z Zasadami etyki zawodowej EBC (określone w części 0 Regulaminu pracowniczego EBC) oraz zadania tego biura związane z monitorowaniem zgodności prywatnych transakcji finansowych (w tym współpraca z zewnętrznym usługodawcą wyznaczonym zgodnie z art. 0. 4. 3. 3 Regulaminu pracowniczego EBC), a także oraz audyty wykonywane przez Dyrekcję ds. Audytu Wewnętrznego oraz zadania realizowane w kontekście okólnika administracyjnego 01/2006 w sprawie wewnętrznych administracyjnych postępowań wyjaśniających 3 podczas prowadzenia czynności wyjaśniających i dochodzeń administracyjnych w sytuacjach, które mogą mieć wymiar dyscyplinarny z udziałem personelu EBC (w tym zadań osób prowadzących dochodzenie lub członków zespołu śledczego, w przypadku gdy są oni zobowiązani do zebrania dowodów i ustalenia istotnych faktów).

(5) Zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/456 (EBC/2016/3) 4 EBC przekazuje Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, na jego wniosek lub z własnej inicjatywy, informacje będące w posiadaniu EBC, dające podstawy do podejrzenia wystąpienia ewentualnych przypadków nadużyć finansowych, korupcji lub innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii. Decyzja UE/2016/456 (EBC/2016/3) stanowi, że w takim przypadku zainteresowane osoby powinny zostać szybko powiadomione, o ile nie przyniesie to szkody dla prowadzonego dochodzenia, oraz że w żadnym przypadku po zakończeniu dochodzenia nie można przedstawiać wniosków dotyczących określonej z nazwiska zainteresowanej osoby bez umożliwienia jej zajęcia stanowiska w stosunku do wszystkich faktów z nią związanych, w tym wszelkich dowodów świadczących przeciwko niej.

(6) Zgodnie z art. 4 lit. b) decyzji (UE) 2020/655 (EBC/2020/28) inspektor ochrony danych prowadzi postępowania wyjaśniające co do spraw i incydentów związanych z ochroną danych, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBC.

(7) Dział ds. Bezpieczeństwa i Ochrony w Dyrekcji Generalnej ds. Administracji EBC odpowiada za prowadzenie dochodzeń w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa fizycznego osób, pomieszczeń i mienia w EBC, a także za gromadzenie danych o zagrożeniach i analizę incydentów związanych z bezpieczeństwem.

(8) EBC ma obowiązek lojalnej współpracy z organami krajowymi, w tym z krajowymi organami ścigania. W szczególności zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/1162 (EBC/2016/19) 5 EBC może, na wniosek krajowego organu dochodzeniowego, przekazać posiadane przez siebie informacje poufne związane z zadaniami powierzonymi EBC na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 6 lub innymi zadaniami związanymi z ESBC/Eurosystemem, odpowiednio, właściwym organom krajowym lub KBC, w celu ich ujawnienia danemu krajowemu organowi dochodzeniowemu pod określonymi warunkami.

(9) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 7 EBC musi niezwłocznie przekazać Prokuraturze Europejskiej wszelkie dostępne informacje w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa w zakresie jego kompetencji.

(10) EBC ma obowiązek współpracy z organami UE sprawującymi funkcje nadzorcze lub kontrolne, którym EBC podlega, takimi jak Europejski Inspektor Ochrony Danych, Europejski Trybunał Obrachunkowy i Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, przy wykonywaniu ich odpowiednich zadań. W tym kontekście EBC może przetwarzać dane osobowe, aby móc odpowiadać na wnioski, konsultować się z takimi organami i udzielać im informacji.

(11) Zgodnie z wewnętrznymi zasadami rozstrzygania sporów w EBC personel EBC może w każdej chwili i za pomocą wszelkich środków zwracać się do mediatora w celu uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu sporów pracowniczych lub zapobieganiu im. Zasady te przewidują, że wszelka komunikacja z mediatorem jest objęta poufnością. Wszelkie informacje, o których mowa w postępowaniu mediacyjnym, uznaje się za informacje poufne, a każda strona uczestnicząca w mediacji musi wykorzystywać takie informacje wyłącznie do celów procesu mediacji, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek postępowania sądowego. W wyjątkowych przypadkach mediator może ujawnić informacje, jeżeli ich ujawnienie wydaje się konieczne, aby zapobiec bezpośredniemu ryzyku poważnego naruszenia integralności fizycznej lub psychicznej danej osoby.

(12) EBC dąży do zapewnienia warunków pracy, które chronią zdrowie i bezpieczeństwo personelu oraz zapewniają poszanowanie godności w miejscu pracy poprzez zagwarantowanie dostępu do usług doradczych. Personel EBC może korzystać z usług doradcy społecznego w odniesieniu do wszelkich kwestii, w tym kwestii emocjonalnych, osobistych i związanych z pracą. Doradca społeczny nie może mieć dostępu do akt osobowych personelu EBC, chyba że dana osoba wyraźnie na to zezwoliła. Nie można ujawniać żadnych informacji otrzymanych przez daną osobę ani oświadczeń złożonych przez daną osobę doradcom społecznym, chyba że osoba ta wyraźnie wyrazi na to zgodę lub jest to wymagane przez prawo.

(13) W związku z funkcjonowaniem wewnętrznym EBC przetwarza kilka kategorii danych, które mogą być związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Niewyczerpujące wykazy tych kategorii danych osobowych, które są przetwarzane przez EBC w związku z jego funkcjonowaniem wewnętrznym, znajdują się w załącznikach do niniejszej decyzji. Dane osobowe mogą również stanowić część oceny obejmującej ocenę przeprowadzoną przez właściwy obszar działalności w odniesieniu do analizowanej kwestii, w tym na przykład ocenę przeprowadzoną przez DG/HR, DG/L, D/IA, komisję dyscyplinarną lub zespół dochodzeniowy w sprawie naruszenia obowiązków służbowych.

(14) W kontekście motywów 4-13 należy określić powody, dla których EBC może ograniczać prawa osób, których dane dotyczą.

(15) Celem EBC przy wykonywaniu swoich zadań jest realizacja ważnych założeń leżących w ogólnym interesie publicznym Unii. W związku z tym wykonywanie takich zadań powinno podlegać ochronie, tak jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 2018/1725, w szczególności w art. 25 ust. 1 lit. b), c), d), f), g) i h).

(16) Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 ograniczenia w stosowaniu art. 14-22, art. 35 i art. 36 oraz - w zakresie, w jakim jego przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 14-22 - art. 4 tego rozporządzenia należy określić w przepisach wewnętrznych lub aktach prawnych przyjętych na podstawie Traktatów. W związku z tym EBC powinien określić zasady, na podstawie których może ograniczać prawa osób, których dane dotyczą, w wykonywaniu swoich zadań.

(17) EBC powinien uzasadnić, dlaczego takie ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, są niezbędne i proporcjonalne w społeczeństwie demokratycznym w celu ochrony celów realizowanych w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej oraz funkcji z nią związanych, a także określić, w jaki sposób EBC szanuje istotę podstawowych praw i wolności przy nakładaniu takich ograniczeń.

(18) W tym kontekście EBC jest zobowiązany do przestrzegania, w możliwie najszerszym zakresie, praw podstawowych osób, których dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do prawa do udzielania informacji, dostępu do danych i ich sprostowania, prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawa osoby, której dane dotyczą, do bycia zawiadomionym o naruszeniu dotyczącym ochrony danych osobowych, czy też prawa do poufności komunikacji, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

(19) EBC może być jednak zobowiązany do ograniczenia informacji przekazywanych osobom, których dane dotyczą, oraz praw innych osób, których dane dotyczą, w celu zagwarantowania wykonywania swoich zadań, w szczególności własnych dochodzeń i procedur, dochodzeń i procedur innych organów publicznych oraz podstawowych praw i wolności innych osób związanych z dochodzeniami lub innymi procedurami.

(20) EBC powinien znieść ograniczenie, które zostało zastosowane, jeżeli przestanie być potrzebne.

(21) Inspektor ochrony danych powinien dokonywać przeglądu stosowania ograniczeń w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją i rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

(22) Niniejsza decyzja określa zasady, zgodnie z którymi EBC może ograniczać prawa osób, których dane dotyczą, w ramach przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem wewnętrznym, natomiast Zarząd EBC przyjął odrębną decyzję określającą zasady wewnętrzne dotyczące ograniczenia tych praw przy przetwarzaniu przez EBC danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań nadzorczych.

(23) EBC może mieć możliwość zastosowania wyjątku zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725, w tym w szczególności na podstawie art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 3 i art. 35 ust. 3 tego rozporządzenia, w celu uznania konieczności zastosowania ograniczenia za zbędną.

(24) Odstępstwa od praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 17, 18, 20, 21, 22 i 23 rozporządzenia (UE) 2018/1725, do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym mogą być przewidziane w przepisach wewnętrznych lub aktach prawnych przyjętych na podstawie Traktatów przez EBC w odniesieniu do jego działań archiwizacyjnych, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń wymaganych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

(25) Zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 12 marca 2021 r.

(26) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Pracowniczym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Produkt został dodany do listy życzeń.

Produkt został usunięty z listy życzeń.

Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.

Are you sure you want to clear your wishlist?

Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.

Dodano element do porównania. Kontynuuj!

Usunięto element z listy porównawczej.

Lista porównawcza jest pełna!

Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

Wybierz idealne urządzenie

Utrzymywanie świeżości żywności w lodówce Beko

Ciesz się doskonałymi rezultatami prania za każdym razem

Pełnowymiarowe zmywarki zapewniające łatwe zmywanie

Wielofunkcyjne odkurzacze posprzątają każdy zakamarek domu

  • ChłodnictwoChłodziarki
  • ZamrażarkiChłodziarko-zamrażarkiChłodziarki do zabudowyChłodziarko-zamrażarki do zabudowy
GotowanieKuchnie wolnostojącePiekarniki do zabudowySzuflady grzewczeMikrofale do zabudowyMikrofale wolnostojącePłyty do zabudowyOkapy do zabudowyZestaw do zabudowyZmywanieZmywarki wolnostojąceZmywarki do zabudowyMałe AGDEkspresy do kawyCzajnikiWyciskarkiBlenderyMikseryTostery i OpiekaczePralkiPralki wolnostojącePralki do zabudowyPralko-suszarkiWolnostojące pralko suszarkiPralko suszarki do zabudowySuszarki automatyczneŻelazkaŻelazka paroweStacje parowePranieCzyste powietrzeOczyszczacze powietrzaOdkurzaczeAutomatyczne roboty odkurzająceOdkurzacze bezprzewodoweOdkurzacze tradycyjneUrządzenia do dezynfekcjiUrządzenie UVC do dezynfekcjiO firmie Beko

O nas

Kariera

Dla akcjonariuszy

Partnerstwa

Strategia podatkowa

B2B - InwestycjePomoc technicznaBlogPromocje

Znajdź sprzedawcę detalicznego

Skontaktuj się z nami

Możesz zadzwonić, napisać lub przeglądać przydatne często zadawane pytania, poradniki wideo i artykuły, dzięki którym możesz zaoszczędzić trochę czasu.

Zapraszamy do kontaktu
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20

oraz w soboty 8-16

222 50 14 14

Dane dotyczące usług Beko Dfn2000x

Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług Beko Dfn2000x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług Beko Dfn2000x